OHLÉDNUTÍ SE ZA ROKEM 2022

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

máme za sebou rok, který byl po duchovní stránce velmi bohatý a pestrý, s čímž je spojena i spousta zážitků, které jste nashromáždili na mnoha větších i menších setkáních na různých místech Česko-Slovenska s několika výjezdy do zahraničí. Potenciál naší společné Mise jste díky vašemu zapojení, konaného z čistého principu, posunuli na nové maximum, přesahující v souladu s neustálou duchovní progresí předcházející úroveň, z níž jste vstoupili do roku 2022. Těchto neobyčejných dvanáct měsíců se opět nesmazatelně zapsalo do dějin Multivesmíru, jehož vymístěná část nyní ještě citelněji a viditelněji přichází o své obyvatele, navracející se do Boží náruče. Tato akcelerace procesu eliminace negativního stavu je zúročením náročného postupu na stezce vašich životních poslání, jimiž ukazujete celým zástupům bytostí správný směr. Stvoření je nesmírně vděčné za váš nenahraditelný přínos, jímž se zasluhujete o budoucí spuštění plnosti pozitivního stavu v celém jsoucnu a bytí. S vírou, důvěrou, pokorou, odvahou a rozvahou se každý den pouštíte do plnění svých úkolů, propojujete duchovní s pozemským, nasloucháte hlasu své intuice, necháváte se Mnou vést prostřednictvím srdce, a hlavně čtete Boží Slovo, aplikujete jej v praxi, šíříte Mé knihy v rámci hmotné i multidimenzionální reality, odevzdáváte Mi své problémy a nedostatky a budujete se Mnou vztah založený na Lásce spojené s Moudrostí. Jsem na vás hrdý, Mí drazí představitelé, spolupracovníci a přátelé, kteří jste Mojí první linií, bez níž bych se neobešel.

V létě 2022 jsme ukončili sedmý rok budování Týmu na fyzické úrovni, který se za poslední čas ještě více konsolidoval, vzájemné vztahy a vazby se upevnily a přátelství se prohloubila. Individuální postup na duchovní cestě se u těch, kdo neusínali na vavřínech, v porovnání s předchozími vývojovými etapami Mise urychlil, jelikož s postupujícím přibližováním okamžiku zahájení naší činnosti z Nové Země má každý možnost ještě efektivněji rozvíjet své dary a talenty a přispívat tak k obohacování celku i ke svému osobnímu seberozvoji. Vším, co v zájmu Dobra vykonáte „na scéně“ i „za scénou“, přispíváte k budování náležitých předpokladů, na jejichž základě naše Mise projde restrukturalizací, díky níž se negativní stav bude ukončovat neporovnatelně snadněji než v této době velkých příprav. Během nich se Stvoření postupně dostává do takové multidimenzionální konstelace, která umožní energii Nového Vesmíru rozlévat se do celého jsoucna a bytí a pseudojsoucna a pseudobytí v míře daleko větší než je ta současná. Šířením nejvyšší Pravdy o Nové a Nejnovější Boží Přirozenosti na vlnách esence Nového Vesmíru a za Mojí přímé účasti v dočasně relativním těle dojde k velké osvětě sentientních entit, které dostanou náležité vysvětlení o daném stavu věcí a o východiscích pro spuštění cyklu času s plností pozitivního stavu. Nakonec nezůstane jediné bytosti, která by se osobně neseznámila se Mnou. Jsme teprve na počátku našeho působení, ale v rámci přípravné fáze toho máme již velmi mnoho za sebou a významně se přibližuje čas, kdy Moje ženská podstata bude hrubohmotnou realitu planety Nula navštěvovat až do rozdělení lidstva v krystalickém těle. Mezitím budu/budeme cestovat i po celém Stvoření, po jeho vymístěné i umístěné zóně a připravovat všechny zainteresované entity na plnost života v Lásce. Po zahájení Mise z Nové Země, následované za několik let po této události rozdělením lidstva, nás čeká práce pro celek vyplněná takovou radostí, kterou si naplno zatím nelze představit.

Děkuji vám za to, že dílčí aspekty této radosti vyplývající z vašich setkávání a spolupráce žijete už nyní v této realitě, čímž prostřednictvím vašich srdcí ukotvujete důležité aspekty pozitivního stavu na území planety Nula a ve struktuře antivesmíru. Přenášíte nebe na zem, aniž by se tato zem měla proměnit v ráj, neboť tu nejste od záchrany hrubohmotné reality od temnoty, nýbrž od záchrany duší v této temnotě chycených – bytostí, v jejichž nitrech rozsvěcujete světlo naděje a jistoty v nový život, do kterého po přijetí daru spásy odcházejí.

Všude, kam jste i v roce 2022 vkročili, zanechali jste nesmazatelnou stopu Lásky, Pravdy, Moudrosti a Odpuštění. Každé navštívené místo v přírodě i v domácnostech našich milovaných má nějakou podstatnou souvztažnost s různými oblastmi zóny vymístění, ale i Pravého Stvoření a Nového Vesmíru. Vaše pomoc pro celek tedy byla orientována všemi duchovními směry a zahrnovala působení v nepřeberném množství světů, sfér a oblastí v záporném i kladném stavu univerza. Děkuji za vaši fyzickou přítomnost na daných místech, bez čehož by se vaše úspěšné působení na nehmotných úrovních ve prospěch pozitivního stavu neobešlo. Těší mě i výsledky vašich vzájemných interakcí, kterých se pro vás již nepřekvapivě účastnilo obrovské množství sentientních entit, díky čemuž mohly dojít pochopení životně důležitých záležitostí. Jsem šťastný za každého jednoho navrátilce do Mé náruče, za všechny Mé dcery a syny, kterým jste pomohli se zpracováním zátěže a přivedli je ke spáse.

Děkuji vám za Lásku, kterou jsem s vámi v těle Janičky prožíval/a na všech setkáních, děkuji i za duchaplné rozhovory, za úžasný humor, za pohostinnost, za srdečnou přízeň, za každé objetí, pohlazení a pohled do očí.

Náš příběh pokračuje dál a Já se společně s vámi moc těším na jeho další kapitoly, které spolu napíšeme.

Ze svého absolutna vám přeji jen to nejlepší nejen v novém pozemském roce 2023, ale i ve všech ostatních časech a nečasech, v nichž jako multidimenzionální bytosti existujete.

Velmi vás miluji.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 30. 12. 2022

*** Video s fotkami ze setkání Týmu Boží Rodiny v roce 2022 ***

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Michal-Rafael/100010962309357/

Print Friendly, PDF & Email