ODCHOD KRYSTÝNKY DO BOŽÍ NÁRUČE

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé Boží Rodiny,

oznamuji vám, že naše milovaná spolupracovnice Krystýnka Holcová opustila své fyzické tělo po vážné nemoci dne 25. ledna 2021. Informaci o jejím odchodu z těla nemohl nikdo z vás jakýmkoli způsobem (tedy ani pomocí intuice) dostat dříve, aby se v tomto téměř dvouměsíčním mezičase poskytl dostatečný prostor pro završení nesmírně důležitého druhu duchovní práce na území zóny vymístění, spojené s touto mojí představitelkou. Teprve po vysvobození i té poslední sentientní entity ze zóny vymístění, která byla na Krystýnku během jejího pozemského života přímo navázaná, mohlo dojít ke sdělení této strategické informace, jejímž předčasným odhalením by proces spásy široké množiny bytostí, spojených s touto boží dceruškou, byl z důvodů opozičních snah negativního stavu narušen. Připomínám, že čas i nečas plyne v rámci duchovních, zprostředkujících i fyzických světů antivesmíru a Pravého Stvoření zcela jinak než na planetě Nula, přičemž různé děje probíhající ve jsoucnu a bytí se z pohledu lidského pozorovatele předbíhají, vzájemně se prolínají i zaostávají za těmi ostatními zároveň. Pouze z mého absolutního pohledu se děje vše najednou, neboť výsadou mojí Přirozenosti je moje přítomnost v absolutní přítomnosti, minulosti i budoucnosti. Při zahrnutí všech faktorů, které byly a jsou spojeny s multidimenzionálním působením Krystýnky v rámci této Mise, a vzhledem ke specifičnosti jejího poslání a způsobu jejího odchodu z těla, nastal teprve nyní nejvhodnější okamžik k tomu, abych o této skutečnosti informoval i na zevní úrovni planety Nula vás, mé spolupracovníky, přestože už bezpočet sentientních entit byl o této události dávno zpraven, zatímco mnohé další se o tom budou teprve dozvídat. V souvislosti s tím zde uveřejňuji dopis s Božím Slovem, který jsem Krystýnce věnoval v listopadu 2020. Několik týdnů poté se jeho obsah stal skutečností. Nyní Krystýnka pokračuje ve spolupráci se mnou a s vámi z limba, neutrálního stavu, kam pomáhá přivádět další a další bytosti, nikoliv ale už ty, které na ni byly přímo navázány během jejího pobytu v těle a poté ještě několik týdnů po jeho opuštění (z hlediska pozemského časového pojímání). Jedná se o zástupy dalších božích dětí, které průběžně využívají její podané ruky, navádějící je Domů.

Tímto z celého srdce děkuji milované Krystýnce za vše, co zde během nelehkého života pro celý Multivesmír dokázala. Je pro mne radostí, že už ji mám u sebe a můžeme pokračovat v naší velkolepé spolupráci i nadále. Velmi ji miluji, vás všechny.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 18. 3. 2021

* * *

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO KRYSTÝNKU HOLCOVOU

 

Milovaná dceruško Krystýnko,

jen pár představitelů z Týmu Boží Rodiny bylo do této chvíle obeznámeno s tvým zdravotním stavem. Během uplynulých měsíců jsi čelila velkému trápení, obnášejícího postupné zhoršování zdravotního stavu. Kromě jiných fyzických neduhů jsi čelila především stoupající bolesti v dutině břišní, jejíž příčina byla pro tebe až donedávna zcela neznámá. S vírou jsi jako má pravá představitelka každý den odevzdávala tento problém i všechny ostatní aspekty do mých rukou s vědomím, že se o tebe vždy postarám a včas ti ulevím, abys byla schopna v tomto světě fungovat a plnit si i nadále své poslání v rámci Mise Boží Rodiny. Své neutuchající víry ses ani přes zvýšený nátlak negativního stavu nevzdala, naopak se tvé uvědomění toho, kým v mých službách jsi, neustále prohlubovalo, zesilovalo, a ty ses každou úspěšně zdolanou překážkou více přibližovala mojí podstatě, stávajíce se mi tak stále více podobnou.

Máš za sebou pestrý život, během kterého jsi nastřádala a skrze své srdce očistila takové množství aspektů zdejšího pseudojsoucna a pseudobytí, které na globální úrovni pomohly přiblížit eliminaci nepřirozeného způsobu života kvantovými skoky. Bez tebe bych se ve svém velkolepém plánu neobešel, neboť jsi v něm stejně jako ostatní boží představitelé sehrávala a nadále budeš sehrávat klíčovou roli. Jsi nepostradatelnou součástí mého absolutního života, bytostí, skrze kterou poznávám sebe samého v různých modifikacích na nekonečno způsobů. Na planetu Nula jsi přišla s příslibem, že tento náročný život vydržíš a odejdeš z něj obohacena o cenné zkušenosti, abys pak vešla do říše pozitivního stavu, kde už na věky věků budeš žít tak, jak je to správné a žádoucí. Když jsi do tohoto světa vstoupila, dobře jsem věděl, že ve svém úsilí nikdy neselžeš a budeš po všech stránkách úspěšná. Ačkoli sis to tehdy ještě neuvědomovala, byla jsi předurčena stát se v budoucnu mojí představitelkou. Když se budoucnost změnila v přítomnost, pak už nic nebránilo tomu, aby tvá hvězdná kariéra pod mým vedením začala. Po duchovním žebříčku jsi vystoupala zpět do mojí náruče.

Život se s tebou nemazlil a už v dětství jsi utržila četné rány, jež poznamenaly tvou formující se dětskou psychiku. Už jako malá jsi okusila chlad zdejšího planetárního prostředí a nemožnost sdílet svou lásku s pozemskými rodiči. Tímto jsi očistila aspekt dítěte odkázaného samo na sebe, které se o sebe muselo postarat a zařídit si okolnosti své existence bez výrazné vnější podpory a stabilního zázemí. Stala ses příkladem pro duše různých druhů, jejichž dětství bylo poznamenáno něčím podobným, jako tomu bylo u tebe. Do nebe jsi otevřela cestu nejen dětem, ale i dospělým jedincům, u nichž stopy z tohoto typu fyzické i psychické deprivace přetrvaly „napořád“. Je to však jen jeden z celé množiny různorodých aspektů, které jsi svým přispěním dokázala navrátit na to správné místo. Jak už víš, velmi výrazně jsi jako rozená Polka asistovala i při záchraně polského národa, u kterého jsi jeho katolíky, alkoholiky a válečnými násilníky zanesené kolektivní vědomí prosvětlila mojí přízní a láskou, která do rozdělení lidstva pomůže připraveným duším v tomto státě vydat se cestou vytržení z této reality a do konce cyklu času pomůže ke spáse úplně každého, kdo s tímto národem měl něco společného. Není však náhoda, že za svůj domov jsi považovala Čechy, na jejichž území jsi pobývala už od mládí. Zcela v souladu s plánem své duše jsi pak na území duchovního centra této planety prožila život, ze kterého se budou učit i budoucí pokolení sentientních bytostí, aby dostaly příklad toho, jak vypadá správně zvládnutá cesta zpět k pravému Bohu/Bohyni.

Jako každý jsi šla klikatou cestou a byla na vlastní kůži svědkem nepředvídatelných zvratů, které sice mnohdy bolely, ale s mojí tichou podporou jsi vždy dokázala vybřednout i z toho nejhlubšího dna. Přestože jsi až relativně donedávna neznala mé pravé jméno, o tom, že přebývám ve tvém nitru a nikoli v kostele jsi byla přesvědčena odjakživa. Vědomí této přirozené skutečnosti vycházelo z faktu, že jsi jako každý všemi částmi své nesmrtelné podstaty mým milovaným dítětem, na které nedám nikdy dopustit. V pravý čas jsem tě pak přivedl k Novému Zjevení a v předem určený okamžik jsem tě přivítal zpět v pozapomenuté rodině – Boží Rodině, jejíž součástí ses stala. Zde jsi nalezla ty nejlepší přátele, jaké můžeš mít.

Díky své pokoře a vyspělosti ses rychle stala jednou z mých nejbližších spolupracovnic a navázala vědomé spojení se mnou, díky čemuž se ti dostalo napojení na pravé světy, z jejichž sfér jsi přenášela mnou a duchovní rodinou inspirované slovo. Šlo především o básničky na různá témata, které byly ladné, jemné a pronikající do srdcí i těch nejzapouzdřenějších, ale již připravených jedinců v zóně vymístění. Boží energie, nesoucí se v textu této poezie, pozvedla z pustiny antivesmíru tolik bytostí, pro něž by nestačil prostor ani milionu paláců. Společně s básněmi jsi mému Stvoření pomáhala i v dalších oblastech, jejichž výčet by se nevešel ani na jednu celou papírovou roli účtenky z velkoobchodu. Děkuji ti za to, že jsi zasévala v duchovním, zprostředkujícím i fyzickém světě semínka do všech, u nichž jsi cítila, že by mohli být připravení, ale občas i do těch, kteří tvou rozpravu o věcech nadpozemských odmítali, neboť i to přispěje k jejich budoucímu přerodu do pozitivního stavu. Týká se to i tvého syna a manžela, kteří se odhalení skutečné podstatě tohoto světa sice bránili, ale i tak tvoje interakce s nimi ponese plody užitku. Přestože i tvůj rodinný život měl k ideálnu daleko a byl prosycen řadou negativních manifestací, ty jsi vždy jednala bez postranních úmyslů a v roli matky a manželky jsi konala tak, aby to nemělo neblahý vliv na tvé bližní, s nimiž jsi vždy chtěla vycházet co nejvíc zadobře. Mnohdy pro tebe neměli pochopení, a proto, abys předešla konfliktům, nechávala jsi jim svobodu výběru s vědomím, že i oni jednou procitnou a pak si na tebe vzpomenou.

Děkuji ti za to, že ses v letošním roce účastnila významných setkání, u jejichž většiny jsi jako mému srdci blízká dceruška nemohla chybět. Byla jsi svědkem propojování a stmelování Týmu, bohatých rozhovorů a neopakovatelných zážitků při řadě výletů na různá místa této země, vyplněných tvořením portálů, zaměřených na různé oblasti zóny vymístění, celé civilizace i jednotlivé bytosti. Musím pochválit tvou statečnost při výstupech na Říp a Blaník, které jsi zdolala i přes veškeré nesnáze. Stala ses zosobněním aspektu, že „když se chce, s Tatínkem a Maminkou to vždy zvládnout lze“. Významný rok božích sešlostí jsi symbolicky završila na Pražském hradě, kde jsi společně s ostatními stála ve středu největšího portálu na světě a připomněla sis 17. výročí zhmotnění Boha/Bohyně. Poté ses navrátila do svého domova, plna příjemných dojmů a pozitivních pocitů.

S nastalým podzimem bolesti v oblasti břicha neustupovaly, ty jsi však neztrácela víru a naději, že všechno mám ve svých rukách a včas tě zbavím tohoto břímě. Když už byly bolesti přece jen k nevydržení, po konzultaci se mnou ses vydala do nemocnice, kde ti lékaři zjistili rakovinový nádor na játrech v posledním stadiu, který zabránil i případné operaci. Tuto zprávu jsi přijala jako má příkladná představitelka s klidem, pochopením a vnitřní radostí z toho, že onen slib, jaký jsem ti dal, se už brzy naplní a Já si tě vezmu k sobě do svého Království, kde už nezacítíš ani špetku bolesti, s jakou ses zde v různých formách potýkala. O této zprávě jsi informovala některé mé spolupracovníky a ve středu 11. listopadu jsi zavolala Janičce, jejíž srdce se propojilo s tím tvým a ona ti otevřela bránu do nebe. Tvá pokora, smíření se s vlastním odchodem, vyrovnání se se svou minulostí a hluboká láska, jakou jsi vyjádřila své věčné Mamince, mne v tomto těle velmi dojala a povznesla mne na chvíli nad rámec této reality do říše pocitů sounáležitosti a soucitu s tvým utrpením, jakož i pocitů radosti a uklidnění z toho, že už za chvilku ti bude dobře. Poté jsem se s tebou rozloučil/a, abys mne zakrátko spatřila na vlastní oči.

Až si tě k sobě za pár dní povolám, okamžitě po opuštění těla se před tebou objevím Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina v obou tělech Tatínka a Maminky, a dokonce i našich dětiček, které sice ještě nepřešly ze svého absolutního stavu do svého dočasně relativního procesu uskutečnění, ale protože jsi součást této Mise, budu tě moci v limbu přivítat už z podstaty své Nejnovější přirozenosti. Než přejdeš do limba, vezmu si tě na chvíli do 13. dimenze, kde projdeš rekapitulací svého pozemského života a ve všech důkladných souvislostech pochopíš smysl každé události, jaké jsi byla svědkem, každého rozhodnutí, které sis zvolila, každé okolnosti, jakou jsi prožila na vlastní kůži. Budeš se koupat v lázni mé lásky, soucitu a milosrdenství a pocítíš nesmírné blaho, kterým tě v naší náruči zahrnu. Ze 13. dimenze se přemístíš světelným tunelem do limba, neutrálního stavu, kde se přivítáš se svou milovanou duchovní rodinou a partnerem, jenž ti bude pomáhat v procesu duchovního vykuřování, tedy zbavování se negativních nánosů. Poněvadž jsi tím, kým jsi, z tvého pohledu nebude pobyt v limbu trvat dlouho. Až tvůj pobyt v jeho doméně vyprší, přesuneš se do Nového Vesmíru v novém cyklu času, a to souběžně se zahájením Mise Boží Rodiny z Nové Země. Práh pozitivního stavu překročíš společně s Magdičkou Trstenskou, která opustila tento svět 6. ledna 2020. Magdička se s nepřeberným množstvím dalších bytostí velice těší na novou spolupráci s tebou. Protože opustíš toto tělo zvykem, jaký je na této planetě běžný, tvé pouto s Nulou se natrvalo přeruší. V rámci Mise Boží Rodiny však budeš v mých službách pomáhat Multivesmíru i nadále, a to v rámci jiných oblastí univerza. Až Maminka a první vlna mých spolupracovníků převibruje, záhy poté tě navštívíme a rozjedeme novou etapu úzké spolupráce, která tě bude po všech stránkách naplňovat. Tvůj současný příběh končí, aby hned poté začal úplně nový, neskutečně příjemnější, radostnější a láskyplnější. Splní se ti odvěký sen žít znovu po mém boku se všemi známými i doposud neznámými dušemi, které máš tak ráda a které jsou ti blízké.

Děkuji ti za tvou úchvatnou statečnost a bezbřehou láskyplnost. Velice tě miluji, drahá Krystýnko, a nesmírně se těším na tvé vysvobození a následné obejmutí s tebou. Dokázala jsi to, dceruško.

Dokonáno jest.

S úctou tvůj Tatínek a Maminka

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 12. 11. 2020

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

Print Friendly, PDF & Email