OČITÉ DŮKAZY A ZÁZRAKY NÁBOŽENSKÝCH SYSTÉMŮ JSOU DÍLEM NEGATIVNÍHO STAVU

Děkuji Míšo

 

CITÁT ZE 130. DIALOGU + DOPLNĚNÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

Petr: Jak víš, včera jsem dostal otázku od Michaela Maldonada. K jeho otázce byly přiloženy nějaké obrázky, znázorňující určité postavení určitých kreslených entit, které údajně dávaly znamení toho, že jediným správným náboženstvím na této planetě je islám a že jediným pravým Bohem je Alláh. Jeho otázka zní následovně: Budou nějací noví následovníci a čtenáři Nového Zjevení Pána Ježíše Krista? Mně se zdá, že ne. Jsme „posledními mohykány?“ A až budeme všichni odvoláni, zůstanou jen skrytí představitelé? Chtěl by ses věnovat této záležitosti v tomto Dialogu?

Pán Ježíš Kristus: Ano, chtěl. Věnujme se nejprve záležitosti těch takzvaných znamení, které údajně potvrzují pravdivost a jedinou pravdu, obsáhnutou v islámském náboženství. Pamatuješ si, co jsem řekl farizejům, když ode Mne žádali, abych jim ukázal nějaké vnější znamení, abych doložil Svoje vyhlášení o tom, kdo jsem? Co jsem jim odpověděl? Že jim nebudou dána vůbec žádná znamení. Důvod, proč jsem to řekl, byl ten, že vnější znamení jsou jen vnější povahy, a jako takové, protože jsou vnější povahy, jsou z negativního stavu. Protože jsou z negativního stavu, jsou vždy vnucující. Nutí jedince, aby přijal, anebo aby uvěřil něčemu z donucení, a ne na základě svobody volby. V tomto ohledu tedy můžeš s jistotou říct, že jakákoliv taková znamení naznačují přesný opak: Dokazují lživost a zlobu jakéhokoliv náboženství, které hledá potvrzení svojí pravdivosti v takových vnějších znameních. Michael Maldonado má úplnou pravdu ve svém předpokladu, že taková znamení jsou zoufalými pokusy těch náboženství setrvat ve svých zlech a lžích a polapit do svojí pasti naivní a lehkověrné lidi, kteří vyhledávají taková znamení a důkazy. Pointa je však v tomto ohledu mnohem hlubší. Zde jde o – Pána Ježíše Krista – o Mě. Jak vidíš, síly negativního stavu vynakládají všemožné úsilí – renegáti a jejich poskoci – aby lidi odvrátili nebo odehnali ode Mne – Pána Ježíše Krista. Toto zničující úsilí je integrální součástí pseudovítězství negativního stavu na vaší planetě. Jak si pamatuješ z předešlých vyhlášení v Mém Novém Zjevení, hlavním znamením tohoto vítězství je popírání Mojí Božskosti; popírání toho, že jsem jediným pravým Bohem; a že jsem učinil Svoje Božství lidským a Svoje lidské Božským; a že jsem získal Svou Novou Přirozenost, zakořeněnou v tom, co znamenají a obsahují slova „Pán Ježíš Kristus.“ Takže, existuje nějaké nebo nějaká lepší náboženství, než je islám či buddhismus, nebo hinduismus, či jakákoliv jiná nekřesťanská náboženství, která by mohla tak dobře sloužit tomuto účelu? A protože si síly negativního stavu velmi dobře uvědomují, jak lidé zoufale touží a jak vyhledávají všemožná viditelná znamení jako potvrzení, že skutečně existuje nějaký Bůh a stará se o ně, poskytují lidem taková nepotřebná, ale velmi přesvědčivá znamení. Pokud jde o křesťanské náboženství a jeho početné sekty, nejsou příliš vzdálené od těch ostatních, protože Mě považují za Jednorozeného Syna Božího, ne však za pravého a jediného Boha. Kromě toho, nedávno se mezi následovníky křesťanského náboženství objevila tendence uzavírat kompromisy s ostatními náboženstvími prostřednictvím jejich falešných a duchovně zničujících proklamací, že jsem byl jen osvícenou obyčejnou lidskou bytostí a že většinu Svých vyhlášení, která jsou zaznamenaná ve čtyřech Evangeliích, jsem nikdy neučinil.

   Jak tedy z těchto faktů vidíš, každý, kdo přijme takové vnější znamení jako nezpochybnitelné potvrzení pravdivosti toho či onoho náboženství, stává se tím pádem následovníkem nebo podporovatelem neživota negativního stavu, lidského neživota a jeho příslušných eg. Musíme velmi jasně pochopit, že všechny tužby, požadavky, tendence, očekávání, či cokoliv, co v tomto ohledu máte, mít takové vnější znamení nebo důkazy o pravdivosti čehokoliv, a nejen Boha zfabrikovaného na podobu a obraz příslušného náboženství, pramení ze samotné přirozenosti „ega.“ Nakolik, jak si vzpomínáš, ego bylo vyfabrikované z idejí čistých lží a zel, které jsou vždy zakořeněny ve vnějšku nebo venku, vše, co se tomuto egu prezentuje, musí být prezentováno z vnějšku nebo zvenčí. Odtud tedy potřeba vnějších znamení a vnějších zázraků. Na základě logické dedukce této situace, nakolik je vnějšek nebo zevnějšek zakořeněný v čistých lžích a zlech a nakolik je ego schopné akceptovat jen to, co je zlé a lživé, jakékoliv takové znamení, zázraky a prostředky potvrzování čehokoliv jsou nakonec zlé a lživé. Buďte tedy velmi opatrní a nechyťte se do těchto pastí negativního stavu. Taková znamení mohou být v současné době velmi přesvědčivá a těžko vyvratitelná. Nakonec, jako víš, obrázky, znamení a cokoliv tohoto charakteru hovoří milionkrát hlasitěji, než jakákoliv slova.

   Na základě tohoto faktoru se Můj moudrý a opatrný představitel nikdy nechytí do této pasti. A nejen to, ale Můj představitel bude jasně vidět, že jakékoliv takové vnější znamení a zázraky jsou zavádějící, příčící se jedincově vlastní svobodě volby. Všichni Moji praví představitelé na planetě Nula poznají pravý účel takových znamení a zázraků. Pro ně budou tato znamení a zázraky sloužit jako nezpochybnitelný důkaz, že přicházejí od sil negativního stavu a že každý, kdo je jimi zaslepený a kdo je přijme jak potvrzení pravdivosti čehokoliv, je otrokem nebo představitelem neživota negativního stavu. Nedejte se tedy, prosím vás, oklamat žádnými takovými znameními nebo zázraky. V této době vývoje, s tím, jaké je všechno v duchovním světě, na planetě Nula a ve všech oblastech nebo dimenzích Zóny Vymístění, je zdroj takových znamení a zázraků vždy zlý a falešný. Buďte si vědomi těchto faktů!

   Nuž, odpovídaje na Michaelovu otázku: Některé její aspekty si žádají, abych předpověděl budoucnost. Jak víš, to není možné udělat, kvůli obrovskému množství možností a voleb, před jejichž vykonáním každý stojí v závěrečné fázi současného cyklu. Ano, je celkem možné – pokud to bude potřebné – že budou noví čtenáři a následovníci Mého Nového Zjevení, a pokud ne ve velkém počtu – jen pár. Z tohoto vyhlášení si můžete domyslet, že požadovaný počet v tomto ohledu ještě nebyl a v blízké budoucnosti nebude naplněný. Potom, jak budete všichni odvolaní, jsou možné dva scénáře v závislosti od všech voleb všech zúčastněných: První, nikdo z pozitivních představitelů, ať už otevřených nebo tajných, nezůstane na planetě Nula. Tento scénář by zvěstoval úplné vítězství negativního stavu na vaší planetě. Druhý, nějací noví a mladí lidé budou číst a přijímat Moje Nové Zjevení, stanouce se Mými novými představiteli, kteří budou pokračovat v poslání udržování jejich spojení s pozitivním stavem. Kdyby byl zvolený tento scénář, to by jen znamenalo, že nebyly odhalené a že se nemanifestovaly všechny aspekty přirozenosti negativního stavu. Tato situace by si vyžadovala přítomnost Mých představitelů na planetě Nula – mladých, nebo dokonce starších lidí, kteří by byli spojení s Mým Novým Zjevením buď otevřeně, nebo tajně, anebo tak i onak. A toto je všechno, co může být v této době zjevené jako odpověď na Michaelovu otázku. V tomto momentu, Petře, bych ti doporučoval, abychom pro dnešek skončili. Potřebuješ si dát delší přestávku, kvůli fyzickým problémům, které v současnosti zažíváš. Budeš vědět, kdy obnovit naše dialogy – jestli vůbec.

Petr: Děkuji Ti velmi pěkně za všechno. Takže příště – jestli to bude vůbec možné.

| Citát z knihy Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem – 2. díl
| 130. dialog
| 3. dubna 2000
| https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak

 

DOPLNĚNÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY K CITÁTU ZE 130. DIALOGU:

   Jak jsem vám již v těchto Dialozích a obou dávkách Nového zjevení sdělil, Druhý příchod Pána Ježíše Krista probíhá z nitra navenek, tudíž veškeré vnější důkazy jsou – jak je předmětem i tohoto citátu – z dílny negativního stavu, které mají za cíl zapůsobit na lidské bytosti a snadněji je tak vlákat do pasti. Protože duchovní úroveň pozemšťanů v dobách Mého působení na planetě Nula před 2000 lety nedovolovala přijetí božství Ježíše Krista bez vnějších důkazů, před zraky učedníků i prostých lidí jsem konal zázraky v podobě uzdravování nemocných, změn počasí, chůze po vodě, rozmnožení jídla, přeměny vody na víno apod. Na základě toho mi byli ochotni více naslouchat a přijímat jednoduché pravdy o absolutním Stvořiteli, kterého jsem vykreslil jako milujícího a odpouštějícího. Do té doby v této realitě existoval pouze pokroucený obraz „boha“, vykreslený Pseudotvůrci. Zázraky jsem ovšem konal pouze před těmi, kteří se proti Mně nestavěli jako otevření nepřátelé, tudíž jsem nevyhověl výzvám farizejů, vojáků a zámožných vrstev obyvatelstva, abych dokázal své božství i před jejich zraky. Nyní, když Druhý příchod Pána Ježíše Krista probíhá z nitra navenek, není žádoucí, aby Moje božská prozřetelnost viditelným způsobem přesvědčovala davy lidí o tom, kdo jsem. Drtivá většina duší na této planetě je buď členy náboženství řízených z pekel, která přinášejí falešný obraz Stvořitele, nebo jsou ateisty a nevěří ve Mne vůbec. Jen malé procento má k pravému Bohu pod jakýmkoli jménem čistý, upřímný a láskyplný vztah, ještě menší množství pak zná knihy Nového zjevení a je si vědomo spojení s Pánem Ježíšem Kristem. Přestože víte, že vy, praktikující Nového zjevení, nemáte žádný očividný důkaz o Mně, každý den vnímáte Moji přítomnost ve svém srdci, pociťujete vnitřní vedení a dokonalé načasování různých událostí vašeho života. Přesto jsou i tací, kteří Mě dokážou vnímat, slyšet, někteří zažili či stále zažívají důkazy Mého božství i jinými způsoby. Toto se týká i některých dalších, kteří nemají zatím potuchy o nejnovějším Božím slově. Na základě plánu jejich duše se proto různým způsobem zjevuji (nebo o sobě dávám vědět) mnoha lidem napříč celým světem, bez ohledu na jejich sociální situaci, vyznání, zkušenosti,…. Vždy jde ale o osobní zážitek, který se děje na základě svobodné volby jednotlivce a slouží vždy dobré věci, proto jeho cíl nemůže spočívat v masovém ovlivňování těch, kteří ještě nejsou na něco podobného duchovně připraveni. Takové praktiky používá negativní stav maskovaný do rádoby krásné a přitažlivé podoby.

   Moje druhá inkarnace v ženském těle Jana nekoná žádné zázraky, jako před 2000 lety Ježíš. Je tomu nejen v důsledku její dočasné izolace, kdy se nemůže stýkat s přáteli a spřízněnými dušemi, ale také nutností, aby ji lidé přijali jako Bohyni bez jakýchkoli vnějších důkazů. Během tří let formování Týmu Boží rodiny ji přijal určitý počet bytostí v těchto tělech a zároveň jsme vytvořili nejbližší okruh našich spolupracovníků, pomáhajících šířit životně důležité informace po internetu i v jejich okolí. Nutnost nekonat zázraky a nemožnost přinášet důkazy se ovšem změní ihned po jejím převibrování při spuštění naší Mise, která bude působit z Duchovního centra Boží rodiny na Nové Zemi v 5. dimenzi. Aby byla transformace planety Země/Nula a celého lidstva urychlena, jako první v dějinách přineseme autentická videa a fotografie z vyšších dimenzí Multivesmíru, stejně jako budeme tuto realitu 3D fyzicky navštěvovat v nových tělech, čímž podpoříme pravdivost Boží mise a Mojí inkarnace v ženském těle. Tím také otevřeme všem lidem s láskou v srdci dokořán brány do ráje. Veřejné poskytnutí důkazů o životě mimo tento svět však nebude zasahováním do svobodné volby pozemšťanů a jejich ovlivňováním v době, kdy stojí na rozcestí a budou se rozhodovat pro nebo proti vytržení do pozitivního stavu. Tímto se lidským jedincům, kteří přijdou s Boží rodinou někdy do styku, na základě Mého milosrdenství a soucitu pouze naskytne jedinečná příležitost opustit staré životní vzorce, přijmout naše svědectví z pravého Stvoření i zóny vymístění za svá (tzv. zvnitřnění) a na základě toho pak ze srdce přijmout vše, co obnáší Druhý příchod Pána Ježíše Krista, probíhající z nitra. Za několik let (nedlouho před hlavní vlnou rozdělení lidstva) navíc přijde Událost/Varování, kdy se každému obyvateli této planety staršímu 7 let osobně zjevím a přizpůsobím mu/jí svůj vzhled. Týká se to i ateistů, kteří Mě svým vnitřním zrakem uvidí ve formě světla. Takto dostanou lidské bytosti celoplošný důkaz o Mojí existenci, pomocí kterého se rozhodnou, kam se vydají v čase změn. Nebýt našeho přímého působení v době zrychlené transformace, jež bude spjato s propojením nebe se zemí, nikdy by nemohlo dojít k vytržení stovek milionů lidí do vyšší dimenze, kde už není nic negativního, co znáte z této hrubohmotné reality.

   Děkuji všem spolupracovníkům, přátelům, spřízněným duším a láskyplným bytostem v tomto světě i mimo něj za podílení se na eliminaci negativního stavu a šíření boží lásky a pravdy.

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 30. 8. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email