OČISTEC

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé,

Od zfabrikování lidstva Pseudotvůrci, kteří na minimum omezili niterné spojení lidí se Mnou, jediným zdrojem života a nahradili ho z 95% vnějšími prostředky komunikace, aby mohl úspěšně proběhnout experiment s negativním stavem, dochází k zprznění duchovnosti a falešným představám lidských bytostí o Bohu, životě po smrti těla a cestě zpět ke Mně. Poprvé se lidé setkali s pravou duchovností a nepokřiveným pohledem na milujícího, odpouštějícího a milosrdného Boha v době působení Mojí první přímé inkarnace Ježíše Krista před 2 000 lety. Od té doby se vlivem překrucování Mého slova náboženskými autoritami ovládanými Pseudotvůrci a Renegáty pravá duchovnost vytrácí a převládá falešná duchovnost. Kdybych v pravý čas nezasáhl/a a nepřinesl/a na tuto planetu knihy Nového zjevení přes Petra Daniela Francucha, kde jsou poprvé odhaleni původci aktivace negativního stavu Pseudotvůrci a popsány důvody jeho dočasné existence ve jsoucnu a bytí Multivesmíru, nebylo by možné ukončit tento cyklus času a došlo by k sebedestrukci Stvoření. Jak víte, knihy Nového zjevení byly napsány v době fúze relativního Ježíše Krista s absolutním Nejvyšším, kdy vznikla nová přirozenost Boha/Bohyně Pán Ježíš Kristus a jsou zárukou úspěšného ukončení negativního stavu. Avšak bez Mojí přítomnosti ve fyzickém těle Jany by nebylo možné vyvést všechny bytosti ze Zóny vymístění do pozitivního stavu, protože jsem láska, cesta, pravda a život.

Nyní je čas uvést na pravou míru pojem očistec, který sice není přímo uveden v Bibli, ale od středověku je používán teology a církevními hodnostáři pro „místo“, kde se duše po odchodu z těla očišťují od hříchu, aby mohly vstoupit do nebe. Až do doby zveřejnění knih Nového zjevení nebylo až na malé výjimky možné konvertovat do pozitivního stavu a duše odcházely buď do pekel, falešných rájů nebo speciálního lidského nebe, které jako jediné připomínalo očistec, kde se duše připravovaly na život v pozitivním stavu (více: http://www.triangulum.cz/pdf/nzpjk/nzpjk_19.pdf). Po fúzi a vzniku Pána Ježíše Krista bylo toto lidské nebe uzavřeno a ti, kdo byli připraveni na život v souladu s duchovními zákony lásky, postoupili do Nové školy, kde se seznamují s knihami Nového zjevení a poté dostanou nová těla ode Mne a jsou umístěni v Novém vesmíru, kde už nepůsobí negativní stav. Protože už neexistuje tato dočasná a izolovaná oblast, lidské nebe a ještě není možné konvertovat z jakýchkoli úrovní Zóny vymístění rovnou do pozitivního stavu, přesouvají se duše a bytosti, které přijímají novou a Nejnovější přirozenost Boha/Bohyně Pán Ježíš Kristus a Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, požádají o odpuštění hříchů a chtějí žít láskyplný život, nejdříve do limba = stavu neutrality, kde podstupují tzv. „vykuřování“ zel a nepravd, studují obě dávky Nového zjevení a v pravý „čas“ se inkarnují na vybranou planetu v Novém vesmíru. Takže se dá říci, že právě limbo je tím očistcem, bez nějž se bytosti nedostanou do pozitivního stavu, aby ho nekontaminovaly nánosy získanými pobytem v antivesmíru, kdy byly odloučeny ode Mne a hrály své předem domluvené role, které pomohly zobrazit pseudoživot negativního stavu.

Teprve s napsáním Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a během posledních necelých 6 let tvoření Týmu Boží Rodiny pod vedením Mého hmotného já Jany, dochází k významným konverzím bytostí i celých civilizací zóny vymístění. Vůbec poprvé konvertoval i první Renegát a tím se spustila vlna konverzí dalších příslušníků tohoto nejzatíženějšího druhu bytostí. Dochází k očišťování ženského principu, což opět vyvolává konverze nejen bytostí ženského pohlaví, které byly během života na Zemi/Nule ale i kdekoli v Zóně vymístění zneužívány, týrány, znásilňovány a jinak ponižovány, ale i jejich mužských protějšků, kteří si uvědomují, čeho se pod vlivem Datasystému a jeho poskoků dopouštěli a litují svých činů. Konvertovali i zakladatelé negativního stavu a mnoho dalších Pseudotvůrců, ale zdaleka ne všichni, protože někteří mají v plánu své duše dokončit vítězství negativního stavu na Nule a spolu s Renegáty dohrát toto dějství až do konce cyklu času. Už nyní jste svědky zhoršující se situace v podobě umělého rozšiřování coronavirů různých druhů, aby mohlo docházet k rychlejšímu nástupu Nového světového řádu (NWO).

Každý představitel a spolupracovník Boží Rodiny, který Mě přijímá ve svém duchovním srdci, je bránou pro konverty a svým pozitivním přístupem ukazuje cestu do pravého ráje přes limbo. Nejde tu o vnější projev, slova, činy a chování, ale o volby v nitru. Protože moji nejbližší představitelé bez ohledu na svůj původ mají největší zatížení v podobě klonů Datasystému, přes něž lze duchovně pracovat v nejhlubších peklech a tím šířit pravdu a lásku Pána Ježíše Krista Boží Rodiny mezi bytostmi, které jsou ode Mne nejvíce vzdáleny, můžou se navenek jevit jako málo láskyplní, pozitivní a příkladní. Opak je pravdou, protože z lásky k celku a kvůli principu podstupují nepředstavitelná muka a utrpení, jaká by nikdo jiný nevydržel. Kdo si myslí, že je to důkaz Mojí nedostatečné ochrany, je na velkém omylu. Každý má takovou ochranu, aby naplnil Můj dokonalý plán spásy všech bytostí a mohli jsme společně ukončit negativní stav v co nejpřijatelnějším čase. Velmi si vážím spolupráce se všemi, kdo nám pomáhají na všech úrovních odhalovat nesmyslnost, zrůdnost a škodlivost pseudoživota bez duchovních principů lásky, šíří pravdu knih Nového zjevení a snaží se podle nich i žít, aby tak dávali příklad ostatním. Miluji vás a těším se na další spolupráci, setkávání a vzájemnou pomoc.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

3. 3. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

Print Friendly, PDF & Email