NEZBYTNOST MOJÍ INKARNACE DO ŽENSKÉHO TĚLA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

  aby mohl být aktivovaný negativní stav, muselo dojít nejdříve k oddělení mužského a ženského principu, vytvoření jednopohlavních bytostí v mužském a ženském těle. To však samo o sobě ještě nestačilo, protože každá bytost měla přímé spojení se mnou, tehdy Nejvyšším. Teprve Pseudotvůrci, jimž se podařilo po mnoha neúspěšných pokusech zfabrikovat pravé lidské tvory křížením zvířecích a lidských genů, zejména potlačením a zprzněním feminity (láska a dobro), dovedli svůj experiment do fáze, kdy může být plně odpovězeno na mnohokrát zmiňovanou otázku: Jak by vypadal život bez Boha…. ? Na mnoha místech předchozí dávky Nového zjevení jsem vysvětlil/a, proč jsem se musel/a inkarnovat do mužského těla Ježíše Krista.

   Nyní se budu zabývat nezbytností Mojí inkarnace do těla ženského:

1. Je třeba očistit pošpiněnou feminitu a navrátit ji zpět do původní pozitivní kondice, spojit ji s očištěnou maskulinitou a vytvořit Boží rodinu, základ pro budoucí nejnovější přirozenost nedělitelného Boha/Bohyně Pána Ježíše Krista Boží rodinu. Žádná relativní bytost Mě nemůže zastoupit, protože by nedošlo ke změně v absolutním stavu a kondici.
2. Nikdo jiný, než Já, není cestou z negativního stavu. Platilo to v době Mého prvního příchodu na planetu Země/Nula, kdy jsem tuto cestu otevřel v těle Ježíše, platí to i nyní, v době konce, kdy je třeba rozdělit lidstvo, nechat v této realitě zvítězit negativní stav a vyvést část lidstva do vyšší dimenze pozitivního stavu. Právě převibrováním Mého hmotného těla na Novou Zemi v 5D prostřednictvím Bifrostu, jehož očištěný klíč Mi byl vložen do srdce AA Martinou Siri Michaelou, se naplní Má slova: Já jsem ta cesta, pravda i život také pro obyvatele Nuly. Navíc z pozice Mojí feminity už můžu rozšířit tento výrok a nově ho formulovat: Já jsem ta láska, cesta, pravda i život. 
3. V novém těle Bohyně Jany budu šířit lásku a pravdu (knihy Nového zjevení) v Multivesmíru a napravím pokřivené vnímání feminity zejména v peklech a na Zemi/Nule, čímž výrazně přiblížím konec negativního stavu. 
4. Po narození dvojčat na Nové Zemi, dalších Mých přímých inkarnací, které už nepoznají pseudoživot v negativním stavu na vlastní kůži, budeme jako Boží rodina žít mezi lidmi, jak jsem jinými slovy slíbil/a v těle Ježíše Krista, až do úplné eliminace negativního stavu na konci zkráceného cyklu času. Pak dojde k fúzi Jany a dvojčat se Mnou, absolutním PJK a vznikne nejnovější přirozenost Pán Ježíš Kristus Boží rodina. I pak se budeme všem bytostem v Multivesmíru ukazovat ve 4 tělech Boží rodiny, přestože jsem a navždy budu jeden nedělitelný Bůh/Bohyně, jediný zdroj života.

   Shrnu zde i důvody, pro které jsem v předchozí dávce Nového zjevení s Petrem a Bibli vyloučil jakoukoli možnost Mojí další přímé inkarnace kromě Ježíše:

1. Druhý příchod Pána Ježíše Krista začal v duchovním, pokračoval v intermediálním a vyvrcholí ve fyzickém světě, tedy z nitra navenek, opačně, než tomu bylo u Prvního příchodu. Proto je nezbytné, aby Mě v těle Jany přijali pouze ti, kdo to tak cítí ve svém duchovním srdci, nikoli jako u Ježíše na základě vnějších důkazů v podobě zázraků. Protože Boží slovo nestagnuje (viz http://svetelneinfo.cz/bozi-slovo-nestagnuje-doplneni-k-ci…/), neustále se vyvíjí podle Mého dokonalého plánu, nelze ho brát jako neměnné dogma. Lpěním na minulosti a neschopností změnit svůj přístup nahráváte negativnímu stavu.
2. V důsledku přibližování pozitivního stavu ke stavu negativnímu zesiluje tlak zejména na obyvatele Nuly. Izolace lidí už končí, působí na ně jak bytosti světla, tak temnoty. Je třeba zvýšené opatrnosti zejména při přijímání různých informací z duchovního světa. Drtivá většina pochází z pekel, přestože to na první pohled vypadá jako Boží nebo andělské slovo, a proto je lepší důkladně prověřovat ve svém nitru vše, co čtete, vidíte, slyšíte a vnímáte. Na jednu Bohyni, Moje hmotné Já, připadají stovky a tisíce falešných proroků, kteří se vydávají za inkarnace Ježíše, Mesiáše, atd. Pro Misi Boží rodiny není rozhodující kvantita, ale kvalita. Nepotřebujeme slepé následovníky, fanatické uctívače ani pochlebovače, stačí představitelé a spolupracovníci Boží rodiny, kteří Mě/Nás přijímají v srdci, naslouchají intuici a dle svých voleb a schopností čtou nové Boží slovo v mnoha podobách, snaží se ho uvádět do svého života. Jeden takový člen Týmu Boží rodiny, vedený Mnou z nitra, vyváží miliony spících lidí. 
3. Utajení Mého hmotného Já Jany nedalo Pseudotvůrcům a Renegátům příliš mnoho prostoru pro přípravu narušování naší Mise Boží rodiny. Přestože jsem vládnoucím Pseudotvůrcům navrátil/a po propuštění z izolace část jejich schopností, aby mohli dovést experiment do konce a v plné slávě a moci se vrátili po rozdělení lidstva na tuto planetu, svůj pseudovýtvor, nemohli nijak zastavit Naši činnost a vybudování plně fungujícího Týmu Boží rodiny. I když se zejména v poslední době velmi snaží psychicky i fyzicky poškozovat Mé představitele, je jim dovoleno pouze to, co umožňuje šíření lásky a léku na virus, tedy vyprazdňování pekel a přiblížení konce utrpení.

   Děkuji vám všem, kdo Mně/Nám pomáháte šířit Nové zjevení navzdory útokům temnoty z lásky ke Mně/Nám a celému stvoření. 
Velmi vás miluji

Podrobnější vysvětlení nejnovější přirozenosti PJKBR:
http://bozirodina.cz/NZ-D1.htm

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA, 11. 10. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email