Několik doplnění k poslednímu soudu

Děkuji ti Michal Rafael za sdělení Pána Ježíše Krista a krásnou koláž

Většina lidstva si volí být ze své svobodné volby negativní, protože ještě nepoznalo podstatu negativního stavu, která bude odhalena při jeho pseudovítězství na této planetě Země/Nula ve 3. dimenzi. Až členové zóny vymístění (pekel) poznají následky a důsledky všech svých zlých voleb, jež byly vykonávány proti duchovním zákonům a principům lásky Pána Ježíše Krista, sami dojdou k závěru, že jejich stav temnoty, zloby, nenávisti, ignorace, sobectví, separace, šílenství, zaslepenosti, ovládání a všech dalších elementů antivesmíru, je pro další jejich bytí naprosto smysl postrádajícím pojmem, nemající ospravedlnění pro jeho další trvání. Tento stav nemůže být natrvalo deaktivován a zrušen dříve, než dojde k zodpovězení otázky, která jej aktivovala: Jak by vypadal život, pokud by se odvodil z jiného, než absolutního stavu Stvořitele všeho a všech?
Nabytí poučení celého Multivesmíru ohledně této otázky je věc velice závažná a bytostná, neboť všichni obyvatelé Pravého Stvoření dostanou odpověď, a všem obyvatelům pekel ve stejné chvíli dojde motivace pro pokračování jejich mrtvého života. Tehdy z těchto sentientních entit odpadne současná forma zel a nepravd a budou uvedeni do neutrálního rozpoložení, kde nad nimi bude vyhlášen Poslední soud, tj. osobní zhodnocení svého dosavadního života. Protože se bude tento soud dít v globálním měřítku, bude se týkat každého stupně, úrovně, dimenze, světa a rozpoložení jak v zóně vymístění (jež bude následně deaktivována), tak v Pravém Stvoření, které v následujícím cyklu času bude zažívat kvality pravého života bez omezení, čímž bude aktivována taková modalita jsoucna a bytí, jež nemohla být z absolutního stavu doposud nikdy uvolněna. Při konání Posledního soudu dojde k seznámení ohledně Nové Přirozenosti Pána Ježíše Krista, Boží rodiny, jakožto i k seznámení kvality výše zmíněného pravého života pozitivního stavu. Naproti tomu se předtím, než budou všechny vzpomínky členů pekelné společnosti staženy z jejich myslí do multiverzality povšechnosti (jezero ohně a síry), budou jim v jednom okamžiku prezentovány veškeré zkušenosti a zážitky, které byly prožity od prvního bodu aktivace negativního stavu, až do bodu jeho samotné deaktivace. Tímto v podmínkách neutrality na vlastní pěst poznají, že život v lásce je naplněností, harmonií, světlem, krásou, svobodou a téměř neomezenými možnostmi, bezpečím, spřízněností, sametovou něhou a úžasem při tvoření nových vesmírů, na nichž se bude jednou každý podílet. Na základě vyvážení a srovnání jim bude prezentována i pravá podstata zel a nepravd, které obnášejí stagnaci, nehybnost, disharmonii, tmu, ošklivost, nesvobodu, útlak, omezené možnosti, nebezpečí, soupeření, hrubost a smrt.
Každý bude tedy na konci tohoto časového cyklu postaven do situace, kterou si lze nastínit např. tak, jako když se na nehostinné poušti (symbolizující elementy negativního stavu) plouží z posledních sil ztrhaný, poblouzněný a hladový člověk (to jest všichni sloužící Pseudotvůrcům vč. jich samotných). Znenadání se před ním objeví Pán Ježíš Kristus nabízející změnu, dar osvobození a spasení, obnášející znovuzrození ve světech nebeské společnosti. Pán Ježíš Kristus dotyčnému nabídne šťavnaté jablko z čisté lásky, jež ho nejen zasytí, ale také ho zachrání. Kdo bude ale i při otevřeném vědomí stále neochvějně zaslepený tím, čemu celé věky sloužil, pozře raději ke svému zasycení písek, tedy přijme negativní stav za svůj v domnění, že jeho biliony zrníček nacházejících se všude kolem jsou lepším způsobem k zahnání hladu, nežli jedno docela malé jablko čisté lásky, nabízené absolutním Stvořitelem všeho a všech. Suchá zrna zel a nepravd však odporují přežití jedince odmítajícího božské jablko, protože v nich není přítomna láska, vyživující pralátka a energie. V důsledku toho mu bude věčný život odebrán a promění se v nicotu. Nezapomínejte, že po nikom se nežádá, aby volil slepě.
Váš Pán Ježíš Kristus

Zdroj: https://plus.google.com/104123917116899854561

Print Friendly, PDF & Email