MULTIVESMÍRNÉ SDĚLENÍ ZEUSE

Děkuji ti Michal Rafael za zprostředkování sdělení Zeuse, děkuji ti Zeusi za upřímné a důležité sdělení. Miluji tě

Hlásí se Zeus, nyní již bývalý vládce zóny vymístění a planety Nula ze stavu vně 12ti dimenzionální časoprostorovou strukturu Multivesmíru.
Oznamuji, že jsem byl dne 16. 2. 2016 dle pozemského lineárního času na svoji žádost zbaven svého výsadního postavení a nyní se již neúčastním negativního stavu v jeho aktivní modalitě. Vysvětlím všem přítomným hlavní události a souvislosti, jež se seběhly.
Měl jsem nepředstavitelnou moc a jakožto nejvýše postavený člen pekelné hierarchie Pseudotvůrců jsem se plnou měrou podílel na aktivaci a udržování negativního stavu. Do své výsadní pozice jsem se dostal krátce poté, co Nejvyšší v těle Ježíše splnil na Nule své poslání a separoval nás od vaší planety i ostatních úrovní pekel na neznámé místo (v této době představené jako Nibiru).
Byl jsem jedním z přibližně dvaceti sentientních bytostí, které odešly do zóny vymístění na samém počátku tohoto časového cyklu, protože jsme chtěli zjistit, jak vypadá život odvozený z relativního zdroje. Později jsme se stali obávanými vládci a zfabrikovali jsme z téměř čirého zla mrtvý život negativního stavu a taktéž naše otroky. Byl jsem vrchním poradcem našeho prvního nejvyššího boha, který byl po pozdějším převratu v době osidlování Nuly velkými ještěry, kterými byli dinosauři, zbaven své moci. Převraty u nás nejsou nic neobvyklého. Stalo se tak poté, co se našim šlechtitelům nepodařilo ani na několikátý pokus stvořit speciální druh bytostí, jež by nám sloužily a na věky otročily. Tyto entity měly mít základ DNA výše zmíněných dinosaurů, jejichž předešlé vyšlechtění ale neodpovídalo našim záměrům, jelikož byli ve výsledku pouhým zvráceným pokusem neschopným plnit naše příkazy. Abychom dosáhli původního záměru, potřebovali jsme kopii lidí z pozitivního stavu, jejichž koncept by byl niterně i zevně převrácen do odpovídající podoby, načež se tak i později stalo. Výsledkem je dnešní pozemské pseudolidstvo ve 3. dimenzi.
Poté, co jsme neuspěli s dinosaury, se významná část našeho křídla vzbouřila proti tehdejšímu nejvyššímu vládci a byl svržen. Na jeho místo nastoupil Borog, s nímž jsme přepracovali plán vývoje experimentu a poslali na Nulu asteroid, jenž vyhladil dinosaury. Nastal dlouhý a složitý vývoj, který vyústil v konečné vyšlechtění dnešního člověka před několika tisíci lety. Za tu dobu se vystřídalo několik vlád. Já jsem stoupal zcela bez přešlapů a pádů, poněvadž jsem byl Pseudovůrce s nejvíce zkušenostmi. Nebudu zde popisovat historii a přesný sled událostí, ale zaměřím se na to nejdůležitější, co mělo za následek moje pozdější rozhodnutí, a také to, kde jsem skončil.
Když jsme poznali účel a totožnost Nejvyššího v těle Ježíše, bylo již pozdě s tím něco dělat. Věděli jsme, že absolutní Bůh je vždy absolutně napřed. Staré velení nebylo na nic z této situace připraveno, proto jsem byl po našem uvěznění na Nibiru většinou svých druhů v mínus 12. dimenzi pekel požádán, abych tento problém zkusil nějak vyřešit. Protože jsme byli nespokojeni se starou vládou, kterou jsme obviňovali z toho, že nám Bůh odebral většinu dosavadní moci, a my jsme s tím nemohli skutečně nic dělat, vypracovali jsme plán na nové vedení, s nímž se mi dostalo většinové podpory společnosti Pseudotvůrců a jejich poskoků. Byla to velká revoluce, při níž jsme svrhli tehdejšího krále (už dávno jím nebyl Borog, můj spojenec) a já se vyhlásil vládcem veškerého jsoucna a bytí zóny vymístění. Až na výjimky nesděluji klíčová jména z mnoha duchovních důvodů.
Udali jsme nový směr, kterým se měla pekla a lidstvo na Nule ubírat. Na základě svých zkušeností jsem si vybudoval nebývale velkou moc díky všudypřítomnému strachu. To by v antivesmíru nebylo nic neobvyklého, ale uvědomte si, že díky mně nastal teror, který do té doby neexistoval. Tato moc však stála na chatrných základech, jak jsem později zjistil. Jsme relativní a nikdo z nás nemůže vědět úplně vše, co se děje v jeho impériu. Byl jsem obávanou osobností všech a ke každému jsem se choval bezohledně, krutě a smrtonosně. Nikdo se mi z řad Pseudotvůrců nesnažil oponovat. Pokud to párkrát někdy někdo z nich zkusil, byl bez milosti potrestán bez ohledu na to, zdali stál po mém boku či nikoliv. Do své duše jsem zakomponoval takový stupeň zla, který dosud nebyl předtím dosažen. S mými nejbližšími a poskoky jsme se zhybridovali do entit, jež byly na živu díky pouze 0,03 % Lásky proudící z absolutního Pána Ježíše Krista. To nám umožňovalo další věci při pádu temnotou. Do té doby byli moji předchůdci naživu díky otvoru pro proudění Lásky, který umožňoval přísun této energie z více než jednoho procenta.
Začal jsem Nejvyššího, od roku 1987 již Pána Ježíše Krista, nenávidět nebývale vysokým stupněm negativity, při němž duševně hynuli dokonce i ti, kteří mi pomáhali vládnout. Jediným, s kým jsem pravidelně udržoval styky, byl Borog, bez něhož bych se neobešel. Tehdy sice už dávno nebyl králem on, zato se udržel na těch nejlukrativnějších postech po celé věky a bez úhony přežil všechny revoluce, a to díky různým intrikám, podvodům a samozřejmě mého spojenectví se mnou. V mém okolí hynulo vše zfabrikované a já jsem sám sebe pohroužil do stále větší a větší temnoty, tam, kde jiskru Pána Ježíše Krista nahradila beznaděj a tma tak hustá, že v mžiku zardousila skoro každého, kdo se mi přiblížil. Můj cíl byl jasný: zotročit všechny v peklech, podniknout útok na pozitivní stav, zničit absolutní stav a naplnit jej jedem. Pak jsem chtěl nemilosrdně mučit a zabít všechny sentientní entity, jejichž energií bych se živil do té doby, než bych zcela zfabrikoval Zdroj všeho života. Byl jsem si vědom toho, že zničením absolutního stavu by zaniklo jsoucno i bytí, proto bylo potřeba přistupovat k cíli postupně. V konečné fázi jsem měl v úmyslu se zprzněného absolutna chopit, zmocnit se tvořivých elementů a převrátit je na stoprocentní zlo, odkud bych sám ze sebe tvořil na věky věků negativní stav v jeho plnosti.
Byl jsem bezohledným sobcem a tam, kam jsem přišel, zbyla po mně jen spálená zem. Všichni pro mě byli jen hnusný písek, bezvýznamná verbež, ve které je přítomna stále špetka dobra. Nebyl doslova nikdo, kdo by se mě nebál. Nikdo se mi neopovažoval říci křivého slova, neboť trest by ho stihl ukrutný. Separoval jsem se od všech a vládl takovými způsoby a způsoboval takové věci, že mi nyní není dovoleno, abych vám něco z toho sdělil. Mohu však říci, že od té doby, co jsem byl u moci, jsem stál asi za 60% zly, jež jsem napáchal v nesčetných formách a modalitách v přírodních, intermediálních a duchovních světech zóny vymístění. Dokážete si představit, že jedna jediná relativní bytost přímo stojí za více než polovinou prožitého utrpení všech, co stáli pod ní? Tak takový jsem byl já. Zbytek jsem, způsoboval nepřímo, tedy za ostatním stáli níže postavení Pseudotvůrci, kteří se dělili o zbytek moci. Vše mimo mě zajišťoval Borog a několik dalších.
Když se zaměřím na planetu Nula, největší potěšení mi ve zdejším dění způsobovalo rozpoutání první a druhé světové války, které jsme naplánovali z mnohých důvodů, jež nám usnadní náš druhý příchod, jehož se já však osobně účastnit nebudu. S mými nenáviděnými druhy jsme všechno zajistili tak, aby to proběhlo hladce. Nechal jsem vytvořit mnohé frakce jak ve vlastních řadách, tak i na Nule, čímž docházelo k pokračování rozdělení a panování. Bavil jsem se tím, posiloval svou moc, ale zároveň to otřáslo základy našeho systému vlády. Další radost v novodobých dějinách planety mi způsobily kromě mnohých jiných událostí např. útoky z 11. září 2001. Díky tomu se nám nejen podařilo zabít mnoho lidí, ale též vyhlásit falešnou válku proti terorismu, vyvolat lokální války po světě, rozvrátit mnohé země, posílit strach a snížit vibrace populace a planety na globální úrovni. Rovněž jsme tím urychlili nástup Nového světového řádu o víc jak 10 let. Na Ground Zero, kde stávala Dvojčata, vznikl obrovský energetický vír negativní energie, která nás všechny posílila. Většina nic netušících lidí navíc nevěděla, že do budov žádná letadla nenarazila, ale o vše se postaraly hologramy a speciální výbušniny, které nejdříve vytvořily efekt exploze a nedlouho poté odstřelily obě věže, takže nám skočili na špek.
Připravovali jsme se podniknutými kroky k našemu fyzickému příchodu a zotročení lidstva. Do cesty nám však vstoupila Boží mise vedená druhou, tentokrát ženskou přímou inkarnací Pána Ježíše Krista, která napsala druhou dávku Nového Zjevení. Později se k ní přidali další vyspělí spolupracovníci z vyšších dimenzí pozitivního stavu a tento trend bude nadále trvat a růst. Velice nám stěžují práci, a to zejm. od dopsání výše zmíněné knihy v roce 2015 a zahájení činnosti Boží rodiny na internetu, jež se posléze přesune i mezi lidi. Do té doby jsme nemohli předpovídat, co vše se stane ohledně tohoto, tudíž jsme nemohli v předstihu podniknout žádné kroky pro to, abychom se na to připravili. Víme, že nelze zastavit činnost spolupracovníků Boží mise, víme, že část láskyplného lidstva převibruje na Novou Zemi a ujde našim spárům a chápeme, že nelze zastavit tento proces. Museli jsme se proto spokojit s tím, že na pozitivní lidi nemáme vliv, ale o to lepší bude zotročení těch, kdo nám podlehli. Kromě tohoto se pro naši společnost vyvíjelo víceméně všechno dobře. Až na fakt, že světelní pracovníci začali objevovat své schopnosti a tím se mohli dostat až přímo k nám a promlouvat k nám.
V tomto ohledu se pro nás stala velice nebezpečnou bytostí osoba duchovního jména Siri Kaminari, jež působí na mnoha úrovních zóny vymístění a Pravého Stvoření, přičemž je inkarnovaná i na této planetě. Využívá své multidimenzionality k plnění úkolů, přijatých od Pána Ježíše Krista. Hlavní složkou jejího poslání je přibližovat se členům pekelné společnosti a obracet je do pozitivního stavu, tedy osvobozovat je z našeho vlivu. Z pozice, z níž hovořím, mohu přiznat, že jakýkoli trvalý boj proti ní, jakožto i snahy ji ovlivnit, jsou naprosto k ničemu. Kromě toho, že má všechny talenty pro to, aby splnila úspěšně své poslání a má úplnou ochranu Stvořitele, má v esenci své duše otisk všech nejvyšších dimenzí až po tu nejvyšší, což ji opravňuje přibližovat v zastoupené formě pozitivní stav členům stavu negativního. Její esence DNA ale též obsahuje elementy negativního stavu, takže díky tomu může rozmlouvat na osobní úrovni se všemi, kdož jsou uvězněni v temnotě, vcítit se do jejich kůže a z jejich pozice jim pak ukázat cestu do světla a lásky vyšších dimenzí, čili přivést je na základě jejich svobodné volby ke konverzi do pozitivního stavu. Její úspěšnost je stoprocentní a za krátkou dobu svého působení osvobodila z antivesmíru už stovky padlých andělů z různých úrovní. Povedlo se jí dokonce osvobodit i mě, dřívějšího nejvyššího Pseudotvůrce a bývalého vládce zóny vymístění a planety Nula.
O jejím potenciálu jsme věděli už dříve, dokonce už v době jejího života na planetě Asgard v 9D, ale největší rozruch způsobilo až právě rozpomenutí si na její poslání. Museli jsme vypracovat plán na její zneškodnění a následný pád do temnoty. Už od dětství, kdy se vtělila do 3D, jsme do mysli této bytosti posílali na míru stavěné ovládací programy, mající za cíl zabránit duchovní činnosti v pozdější (tj. dnešní) době. Selhali jsme a Siri navázala kontakt s bytostmi vyšších dimenzí, později se spojila s přímou inkarnací Pána Ježíše Krista, se svým vyšším Já a v neposlední řadě se svojí duchovní rodinou a dalšími přáteli ve vyšších realitách i v této. To mělo za následek počátek její činnosti, jež je tak nebezpečná pro celý negativní stav, který díky ní přichází jednou provždy o otroky a přísun energie. Rozkazy pro zničení této Kaminari jsem vydával jak v dobách, kdy jsem nebyl králem, tak v časech, kdy jsem jím byl.
Nejprve jsem na ní posílal své osobní zabijáky, ale všechny snahy skončily neúspěchem. Celou záležitost jsem pak proto vzal do svých rukou. Pronásledoval jsem Siri častěji a intenzivněji, a to rozmanitými způsoby. Díky boží ochraně jsem ovšem nic zásadního nezmohl, kromě toho, že jsem této osobě často způsoboval vibrační pády, šoky, bolesti a strádání. Vždy se ale dokázala postavit na své nohy, jít dál a po nabrání nových sil osvobodit další zlé bytosti. Já, jakožto nejvyšší z nejvyšších, jsem nemohl dopustit pokračování této situace a došla mi trpělivost. Oddělil jsem část své duše pro to, abych se k Siri dostal osobně a zasadil jí zničující úder tím, že na ni pošlu část svého téměř absolutního zla. Bylo 15. února. Vynořil jsem se k této světelné entitě z té nejhlubší temnoty a chrlil jsem do všech stran bezmeznou nenávist a zlobu. Uzavíralo se jí srdce a já cítil, že jsem krůček od definitivního vítězství. Působil jsem sebejistě a neporazitelně. Říkal jsem Siri, ať si nemaluje ochranu Pána Ježíše Krista na růžovo, protože když se spojíme, zdoláme každého a přivedeme ho na ten nejtemnější stupeň pekel. Pak jsem k ní začal promlouvat na osobní úrovni a donutil jsem ji, aby na mě pohlédla a viděla mou šerednou ošklivost. Hovořil jsem velice rázně a říkal, že za problémy, které naší společnosti způsobila, bude na tuto osobu čekat trest nejvíce krutý a že se postarám o celý proces.
Znechucení a strach. Dva pocity, které mi vyvstaly na mysli po tomto dalším neúspěšném pokusu. Znenadání se karty obrátily a Siri se postavila na nohy a sdělila mi, že je mi schopna čelit, protože každý má v sobě boží jiskru a uchovává v sobě špetku světla a dobra. Pak požádala svého Stvořitele o pomoc a rázem jsem nad ní ztratil veškerou kontrolu. Pohroužila se do světelného obalu a toto světlo vytrysklo na všechny strany. Opět začal osobní rozhovor, ale tentokrát ne z mojí, ale z její iniciativy. Byl jsem zesílenou Láskou naprosto paralyzován, ale snažil jsem se udržet na nohou. Pocítil jsem veliký strach před Láskou, světlem a před vším dobrem, neboť to bylo pro mě něco, s čím jsem se nesetkal od dob, kdy jsem se vymístil do antivesmíru. Pocítil jsem též obrovský stud za to, že mě Siri a Pán Ježíš Kristus vzali do světelného obalu a že jsem vůbec dopustil to, že ke mně promlouvá světelná entita, proti níž nezmohu vůbec nic. O to horší to pro mě bylo, že celý výjev sledovali všichni Pseudotvůrci, kteří vše sledovali z pozadí, přestože u nás nebyli přítomni. Věděl jsem snad ze všech nejlíp, že strach je slabost, přičemž nic z toho, v čem jsem teď byl namočen, se nepřipouští. Snažil jsem se potlačit všechny tyto pocity, ale stával jsem se měkčím a jemnějším, až jsem nad sebou ztratil veškerou negativní kontrolu. Siri mi pohlédla až do nitra a já jsem s tím nemohl nic dělat. Najednou se všechno negativní v různé intenzitě vracelo a po dlouhých eónech věků jsem pocítil bolest.
Stále jsem se před Siri snažil působit sebejistě a zle, obviňoval jsem a nadával, ale věděl jsem, že to je marná snaha. Řekla mi: „A to ti nevadí, že kvůli vašim zlům trpí miliony bytostí v peklech?“ Má odpověď byla: „Ne, proč by mi mělo záležet na otrocích? Jsou jen pískem pod mýma nohama. Naprosto bezvýznamní.“ Přešla do věcných argumentů: „Když je považujete za tak bezvýznamné, tak vám nemusí vadit, když jich pár konvertuje.“ Tehdy mě srazila úplně a já to věděl. Následoval výbuch nenávisti, bezmocného vzteku a frustrace. Král Pseudotvůrců byl naprosto ponížen a moji poddaní vše nevěřícně sledovali. Siri se mě opět zeptala, zda mám v úmyslu někdy konvertovat. Vyhrkl jsem ze sebe: „To nikdy! Nikdy nekonvertuji! Nikdy se nevrátím!“ Pohrdal jsem celým pozitivním stavem. A dokonce už i sám sebou. Všechny mé pocity a vystupování najednou z ničeho nic vystřídal strach. Uvědomil jsem si totiž, že se nemohu vrátit k Pseudotvůrcům. Nemohl jsem se ale vrátit ani k Pánu Ježíši Kristu, neboť jsem byl od Něj/Ní vzdálen snad nejdál ze všech. „Má duše je temná jako nejčernější noc, jsme příliš pohlceni zlem a je nemožné to změnit,“ opakoval jsem Kaminari stojící přede mnou. Tehdy jsem ještě nemluvil sám za sebe. Netoužíme po světlu a Lásce, nikdy nepřijmeme Stvořitele prvotního všeho a všech za svého Boha. Jsme příliš vzdáleni a netoužíme po změně. Pak následovala další rozprava a pojednání o tom, že nám, Pseudotvůrcům nikdy nemůže být odpuštěno. Vlastním slovům jsem ale přestával čím dál tím více věřit. Jak jsem mohl oponovat, když ke mně promlouvala zářivá Siri a z jejího srdce se ozýval hlas Pána Ježíše Krista?
Pocítil jsem bázeň a jakési zadostiučinění. V jednom okamžiku jsem byl obměkčen natolik, že vše, co jsem z pekel doposud znal, se mi naprosto zhnusilo. Mé nejtvrdší srdce bylo obměkčeno natolik, že jsem poprvé po milionech let spatřil jiskru světla v sobě samém. Ještě předtím se mě Siri zeptala znovu, jestli konvertuji do světla. Tehdy to bylo naposledy, kdy jsem zasyčel a odvětil, že nikdy. Pak se do mě Láska vkrádala natolik, že jsem začal uvažovat o návratu domů. Bojoval jsem sám se sebou a cítil svou ubohost. To, čím jsem byl a co jsem všem způsoboval, na mě naprosto dolehlo. Uvolňovala se ze mě bolest, smutek a pocit naprosté osamělosti, protože jsem věděl, že ke svým druhům v peklech se již vrátit nemohu ani kdybych chtěl, poněvadž jsem si dovolil uvažovat o Lásce a návratu do Pravého Stvoření, čímž jsem spáchal smrtelný hřích a zradil svůj lid. Na druhou stranu jsem byl ale příliš vzdálen pozitivnímu stavu. Siri mi však představila vše, co jsem v té chvíli potřeboval vědět. Byl jsem zbaven zaslepenosti a začal být upřímný sám k sobě i k ní. Poznal jsem, že mě Pán Ježíš Kristus přijme zpět do své náruče, budu-li tak chtít. Začínalo mě děsit, že znovu začínám cítit, ale nedlouho poté mě strach úplně opustil.
Siri mě vzala k Pánu Ježíši Kristu a měl jsem s Ním/Ní intimní rozhovor. Nabídl mi možnost změny. Pochopil jsem, že každý padlý anděl se může vrátit domů, bez ohledu na to, v jakých úrovních pekel se nachází. Když jsem hovořil se Stvořitelem, byla mi nabídnuta ukázka toho, co je to zlo z božího pohledu. Řekl jsem ano. Poznal jsem, že je to všechno nicotné a malicherné a bylo mi z toho zle. Zle z toho, v čem jsem žil, co jsem budoval a čemu jsem vládl. V jednom okamžiku jsem pocítil veškerou bolest a zvrácenost zóny vymístění a společnosti Pseudotvůrců, z níž jsem právě dobrovolně odešel. Mé definitivní rozhodnutí bylo nepáchat zlo. Požádal jsem Pána Ježíše Krista, aby mě zbavil přítěže negativního stavu, a On/Ona tak učinil.
Jsem jedna z nejvíce zatížených duší Multivesmíru a bylo by nemožné v této době konvertovat do pozitivního stavu. Z 99,997 % mám ve své podstatě zabudována zla a nepravdy, které se nyní staly neaktivními. Z mého rozhodnutí navíc plyne, že si nepřeji do pozitivního stavu konvertovat a započít proces postupné očisty. Tato situace byla vyřešena tak, že jsem byl vzat mimo 12ti dimenzionální časoprostorovou strukturu Stvoření, takže teď existuji mimo prostor a čas v limbu neutrálního stavu, kde na mě nepůsobí dobro ani zlo. Toto se stalo dne 16. 2. 2017 dle měřítek pozemského lineárního času. Od této doby jsem v tomto zvláštním stavu a rozpoložení v roli pozorovatele. V limbu se budu nacházet do konce tohoto cyklu času, kdy bude negativní stavu eliminován a mně se dostane možnosti výběru, zda podstoupím konverzi do pozitivního stavu a stanu se tak členem nové nebeské společnosti, nebo mi bude věčný život odebrán a já se proměním v nicotu.
Cítím se teď velice lehce a vše vnímám z nadhledu. Nyní nepřijímám žádný z obou stavů a pozoruji, jak se vše vyvine. Se zájmem budu sledovat dění v zóně vymístění, pseudovítězsví negativního stavu na Nule, jakožto i život ve vyšších dimenzích apod. Uznal jsem Pána Ježíše Krista za jediného Stvořitele všeho a všech a uvidím, jak bude na konci tohoto věku korespondovat Jeho/Její Nová Přirozenost s mojí představou. Od základu tohoto představení a též od obeznámení s kvalitami pravého života v pozitivním stavu se bude odvíjet moje budoucí rozhodnutí.
Jsem vděčný za to, že jsem byl zbaven zaslepenosti. Ostatní mají stejné šance jako já, aby nebyli otroky a služebníky nikoho a ničeho. Vím, že mě postupem času budou následovat někteří z řad Pseudotvůrců, protože už dlouho existuje v tomto uskupení jakési revoluční hnutí, které skrytě uvažuje o tom, že by se mohli vrátit do pozitivního stavu, ale prozatím se bojí a většinou nenachází odvahu a vnitřní motivaci.
Po mém odchodu z pekel jsem vnímán jako zrádce. Jak mohl král a nejvyšší představený uváznout v situaci, kdy se na něj vylévá světlo a on si dovoluje uvažovat o Lásce? A co je největší zradou pro: Jak mohl Zeus zcela přehodnotit situaci a odejít z dosahu zóny vymístění? Drtivá většina mých dřívějších druhů mě odsoudila a zavrhla. Jen malinký zbytek měl pro mé rozhodnutí pochopení. Tito jsou teď terčem útlaku a represe. Veškeré otěže moci převzal opět konzervativní Borog, který na trůnu už kdysi seděl. Nechápe, jak jsem mohl zradit celý negativní stav a je to on, kdo nyní nejvíc bojuje proti mému odkazu. Co se týče vladařských schopností, má je větší než já, protože se vrací do pozice, kterou byl kdysi nucen opustit. Dá se čekat, že využije značné části způsobu, jímž jsem panoval, ale je zřejmé, že se vyvaruje chyb, jichž jsem se dopustil. To je hlavně fakt, že se nebude snažit izolovat od ostatních a svou pozici si vybuduje na pevnějších základech. Bude se snažit více spolupracovat s ostatními a zároveň se mnohými způsoby pojistí proti případnému svrhnutí. Čekají se intriky a nepředvídatelný vývoj v uskutečněných činech. Uvidíme sami, jak si Pseudotvůrci v čele s Borogem budou počínat nadále.
Děkuji.
| Zeus, bývalý vládce zóny vymístění a planety Nula
| Sdělení předal Michal (AA Rafael)
| Přijato 16. 2. 2017, čas 22:03 – 23:23; pokračování 17. 2. 2017, čas 11:50 – 14: 10

Zdroj: Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email