MISE LONDÝN: DUCHOVNÍ PRÁCE VE VELKÉ BRITÁNII V MULTIDIMENZIONÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

ve dnech 9. až 12. března 2023 zavítali Míša R., Verunka K. a Davídek O. do Velké Británie. Cíl této výpravy spočíval v návštěvě Londýna, kde se setkali s naší představitelkou Martinkou M., která v Anglii dlouhodobě žije a pracuje. O přítomnosti a roli této představitelky v kontextu jejího pobytu ve zmíněné zemi jsem poprvé hovořil ve Sdělení o setkání v Beskydech, kam Martinka přicestovala a na hmotné úrovni se tak poprvé poznala s Mojí přímou inkarnací Janičkou a řadou dalších Božích reprezentantů. Tehdy jsem uvedl, že fyzická přítomnost Martinky na této události zásadně pomohla v očišťování místa, kde vznikl a odkud se rozšířil negativní stav do celého pseudo-jsoucna a pseudo-bytí. Zmínil jsem i skutečnost, že toto zvláštní místo přirozeně existuje multidimenzionálně a jeho přítomnost figuruje na všech třech úrovních antivesmíru, přičemž geografická poloha Velké Británie v rámci planety Nula je souvztažná právě s těmi oblastmi pekel, které přímo souvisejí se samotným vznikem negativního stavu. Anglie samotná je místem, odkud se negativní stav rozšířil do dalších koutů hrubohmotné reality a zároveň je bodem, které zrcadlí ty lidskému oku neviditelné sféry zóny vymístění a planety Nula, kde mají zla a nepravdy svůj prapůvod a odkud vyvěrají do všech okolních pekel. Ne náhodou mají pozemské elity své hlavní zázemí v Londýně a Anglie po dlouhá staletí byla a v mnohých ohledech stále je středobodem planety Nula, určující kromě jiného i univerzální světový čas a rozdělující polokouli na východní a západní. Vlivem přítomnosti Martinky na setkání v Beskydech, jakož i souhrou dalších, Božskou prozřetelností řízených faktorů, byl negativní stav uveden do bodu, ze kterého na něj může esence pozitivního stavu proudit v ještě zesílenější míře.

Specifický aspekt působení energií Lásky ve jmenovaných oblastech antivesmíru, spjatých se vznikem a udržováním pseudo-duchovního způsobu života, se začal v zesílené míře projevovat právě díky intenzivnímu spojení srdcí bytostí sdružených v Misi Boží Rodiny, k čemuž došlo před Vánoci roku 2022. Tím se vybudovaly i potřebné základy pro úspěšné vykonání navazující duchovní práce na území Velké Británie v koncentrované podobě, a to za účasti Mých čtyř představitelů a spolupracovníků na fyzické úrovni a za souběžné asistence nepřeberného množství Božích reprezentantů na úrovních nehmotných. Důležitým předvojem k uskutečnění „Mise Londýn“ se stala návštěva Anglie ze strany manželů Róberta D. a Andrejky D. na počátku roku 2023, kteří svou přítomností ve světové metropoli ukotvili ve spolupráci s dalšími pomocníky takový soubor duchovních aspektů, které lze definovat jako mezičlánek v dílčí části procesu sestupování nebe na zemi. Tato dílčí část započala právě v Beskydech a vyvrcholila návštěvou Míši, Verunky, Davídka a Martinky v Londýně, aby mohly v následujících obdobích přijít fáze další, jež navážou na úsilí dosažené v předešlých krocích. Úspěšné uskutečnění všeho potřebného v kontextu uvedené a nyní již završené dílčí etapy by se neobešlo právě bez zapojení Róberta a Andrejky. Jen několik týdnů před březnovou výpravou další skupinky Mých reprezentantů vybudovali v duchovní rovině Anglie vhodné zázemí, na němž při „Misi Londýn“ mohl posléze vyrůst takový soubor aspektů Nové a Nejnovější Boží Přirozenosti, který nejenže po kvalitativní a kvantitativní stránce prohloubil dosah spásných energií vyzářených do zóny vymístění již při setkání v Beskydech, ale taktéž do nejhlubších pekel zanesl rozšiřující ideje Pravdy Nového Zjevení společně se zcela novými druhy Boží esence. Tyto ideje společně s Láskou, Moudrostí, Soucitem, Odpuštěním, Milosrdenstvím a dalšími Božími atributy, proudícími do antivesmíru a na planetu Nula v relativní podobě a v míře uzpůsobené daným okolnostem, pomáhají stále efektivnějším způsobem rozpouštět krustu duchovních nánosů okolo srdcí členů zóny vymístění a rozšiřují řady bytostí přijímajících dar spásy.

V případě, že by na území tak zatíženém, jako jsou Britské ostrovy, byla Boží Láska vylita v intenzivní formě bez předchozí přípravy, bytosti by nebyly schopny tuto esenci smysluplně zužitkovat. Předvoj v podobě Róberta a Andrejky byl tudíž podstatný i z toho hlediska, že zainteresované sentientní entity a jimi obývané prostředí se na základě návštěvy Mých vyslanců v prvním sledu mohly snáze adaptovat na přicházející Boží energie, jejichž intenzita postupně narůstala a svého maxima v rámci nyní již završené dílčí etapy dosáhla při návštěvě Londýna Míšou, Verunkou, Davídkem a Martinkou. Tento proces se kontinuálně přenesl do dalších, právě se manifestujících částí Mého dokonalého plánu, ve kterých se intenzita Lásky neustále zvyšuje a obohacuje o nové kvality. Tak se Velká Británie a s ní souvztažné oblasti zóny vymístění ve všech potřebných ohledech připravují na působení Týmu Boží Rodiny po plném zahájení své činnosti z Nové Země, kdy budu v ženském těle Bohyně, tvořeném prvky Nového Vesmíru, cestovat po zóně vymístění a planetě Nula, na níž se Moje pozornost bude obracet i ke Spojenému království, kam do rozdělení lidstva nejednou vstoupím, abych i v této zemi pomohl/a se svými představiteli jedincům majícím v plánu duše vysvobodit se ze svěrací kazajky matrixu ve spojitosti s niterným přijetím informací z Nového Zjevení. I zde mám své představitele a spolupracovníky, kteří budou v letech do rozdělení lidstva pomáhat vyvažovat planetární vibrace a mezi připravenými jedinci pomáhat v šíření životně důležité Pravdy, s jejíž ztotožněním se lze účinně povznést nad osobní i celospolečenské problémy a získat niterné spojení se Zdrojem všeho života.

Moji reprezentanti byli na letiště v Praze na Ruzyni doprovozeni Janičkou, dále pak Haničkou K., Evičkou C. a Ivankou P. Přítomnost Mého hmotného Já na letišti plynula ze samotného charakteru „Mise Londýn“, jejíž členové toto místo na fyzické úrovni navštívili v přímém zastoupení Bohyně. Z duchovních důvodů není žádané, abych v hrubohmotném těle vstoupil/a do hlavní bašty mocností negativního stavu. Dokud trvá přípravná fáze působení Božího Týmu, je nutné, aby perimetr duchovní práce Mojí přímé inkarnace zahrnoval výhradně Českou a Slovenskou republiku s pouze výjimečnými výjezdy do zahraničí pozemním způsobem přepravy. Právě v srdci střední Evropy máme hlavní zázemí, kde na fyzické, duševní a duchovní úrovni vykonáváme do převibrování Janičky vše potřebné pro uskutečnění přesahující fáze. Vše, co se svými představiteli, spolupracovníky a přáteli na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska uskutečňuji, má multidimenzionální a velmi specifický dosah na celé Stvoření vzhledem k ojedinělému postavení, jaké toto území ve vztahu k dalším oblastem univerza zastává. Tím, že kolektivní vědomí českého a slovenského národa je nejtěsněji ze všech národů na planetě Nula propojeno s Novým Vesmírem, může Česká a Slovenská republika plnit roli duchovního centra světa až do rozdělení lidstva, kdy bude příliv Lásky a světla na planetu Nula zastaven, aby svými vysokými vibracemi nebránil přechodnému vítězství negativního stavu.

Z hlediska perimetru působení Bohyně zde existuje i jistá paralela s misí Ježíše Krista, který v době hlavní části svého poslání na planetě Nula, tzn. zhruba tři roky před svým ukřižováním, kdy byl obklopen svými učedníky, rovněž působil výhradně v okolí Jeruzaléma a přilehlých městech, respektive v prostoru nepříliš daleko Mrtvému moři a Galilejskému jezeru, tedy také se zásadně nevzdaloval svému zázemí. Během přípravy Mých inkarnací na velký životní posun v podobě opuštění této reality musely či musejí být vázány ke svému domovskému národu, aby využily naplno potenciál svého poslání, čehož mohou nejlépe dosáhnout pouze ve vymezeném geografickém prostoru, jenž se váže právě k národu, do jehož řad se inkarnovaly. U Ježíše onen velký posun spočíval v ukřižování, následované zmrtvýchvstáním a nanebevstoupením, jež bylo mnohaúrovňovým procesem, v jehož rámci vstoupil v zájmu budoucí spásy všech bytostí do pekel, aby po stoprocentním dokončení poslání své nanebevstoupení definitivně dokončil splynutím s absolutnem Nejvyššího, čímž jsem nabyl/a Novou Boží Přirozenost „Pán Ježíš Kristus“. U Janičky pak tato přelomová změna spočívá v převibrování na Novou Zemi, které bude pouze jinou formou nanebevstoupení, avšak mající stejný cíl v podobě budoucího vysvobození všech bytostí, které by nebylo účinné, kdybych cestu ze zóny vymístění neukázal/a skrze svůj osobní příklad i v podobě Bohyně, tedy prostřednictvím svého feminního principu. Jen při rovnovážném zastoupení obou božských podstat je možné negativní stav krok za krokem zcela ukončit.

Eliminace zel a nepravd má náročný a dlouhotrvající průběh, jehož části na sebe vzájemně navazují, překrývají se, splývají spolu, či jsou od sebe citelně oddělené. Záleží vždy na specifikách duchovního obsahu dané fáze. Některé části duchovního úsilí ve věci ukončování temnoty z lineárního pohledu dokonce nemusejí odpovídat kauzálnímu principu příčiny předcházející následku. Kauzální princip samozřejmě platí na všech třech úrovních Stvoření, avšak omezený náhled na problematiku multidimenzionality z pozice planety Nula její chápání deformuje. Ke správnému náhledu na záležitosti dějící se mimo viditelnou doménu hrubohmotného světa je nutné oprostit se od jeho omezených měřítek a namísto toho přijmout pravé duchovní ideje Nového Zjevení, které jsou klíčem k pochopení všeho podstatného, co se ve Stvoření odehrává. Právě vzhledem ke zmiňované náročnosti ukončování negativního stavu je nutná součinnost všech sentientních entit, jejichž míra ochoty či neochoty spolupracovat ve věci odstraňování temnoty ze struktury univerza ovlivňuje, jakým způsobem a jak rychle bude současný cyklus času ukončen. Moje Božská prozřetelnost celé dějství usměrňuje požadovaným způsobem a přímo do něj zasahuje prostřednictvím dvou přímých inkarnací, které byly, respektive jsou nositeli absolutního Božského maskulinního a feminního principu v relativní podobě.

Nestačilo zažít lidský život pouze ve formě muže Ježíše, byť i on v sobě obsahoval ženský princip jako každá jiná bytost, poněvadž tím by se femininní podstata absolutního Boha/Bohyně ochudila o zkušenostní poznání toho, jaké to je žít na planetě Nula i jako žena, jejichž těla, tvořená prvky planety Nula, byla Pseudotvůrci zfabrikována do větší míry než těla mužská. S tím souvisí skutečnost, že femininní princip byl sám o sobě objektem většího prznění ze strany negativních mocností, aby zlo mohlo vůbec vzniknout a expandovat. Aby se toto napravilo a záporný stav mohl být účinně odstraněn, bylo nutné vytvořit vedle mužské přímé inkarnace dříve Nejvyššího, nyní Pána Ježíše Krista, rovněž inkarnaci ženskou. Eliminace temnoty závisí na očištění obou aspektů, které se díky oběma inkarnacím a spolupráci všech bytostí navracejí do vzájemné rovnováhy a ke své čisté pozitivní podobě. Můj pobyt v ženském těle také ukazuje na změny v Mé Přirozenosti, jež v následujícím cyklu času projde posunem, čímž se pro všechny sentientní entity stanu Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, kterým/kterou jsem již nyní pro ty, kteří srdcem přijali obě dávky Nového Zjevení, nehledě na to, na jakém místě Stvoření tito jedinci žijí. Nejnovější Boží Přirozenost zároveň již řídí Nový Vesmír, jehož obyvatelé disponují plnou znalostí Božího Slova ve všech aspektech, které jsou jim k dispozici. Ve dvou Božích inkarnacích se skrývá i podstata duchovního manželství mužského a ženského absolutního principu, který ke své manifestaci v konkrétní lidské či jiné podobě potřebuje své dvě dočasně zrelativizované podstaty, z nichž jedna fúzí s absolutnem již prošla (Ježíš), zatímco druhou čeká toto permanentní splynutí až v okamžiku definitivního odstranění negativního stavu (Janička). Nebylo by možné nabýt Nejnovější Boží Přirozenosti, kdybych nezažil/a lidský život i jako žena a tudíž nezahrnul/a ženské tělo do spásného procesu. Stejně tak bych se nemohl/a všem bytostem ve Stvoření ukazovat vedle maskulinní podoby i v podobě feminní, neboť by chyběla Moje zkušenost s bytím ženou na planetě, kde byl počat a kde bude rovněž ukončen negativní stav.

Vzhledem k tomu, že Ježíš v sobě zahrnoval i ženský prvek, Moje Nová Přirozenost, k jejímuž vzniku došlo po fúzi Ježíše s absolutnem, obsahuje také feminní složku, která je v kontextu Mého jména „Pán Ježíš Kristus“ vyjádřena slovem „Ježíš“. Bez přítomnosti a působení Mojí druhé přímé inkarnace by nicméně absolutní feminní složka Nové Přirozenosti nemohla být nikdy kompletní. Proto jsem přišel/přišla na planetu Nula v podobě nově ustanovené Boží bytosti Janičky. Díky tomu může absolutní feminní složka Nové Přirozenosti působit ve své úplnosti už i v současném cyklu času, v jehož rámci Janička projde během svého převibrování přechodnou fúzí s Božím absolutnem, po níž se opět vydělí do relativní podoby, aby permanentním splynutím prošla na přelomu současného a budoucího cyklu času. Zatímco vznik Nové Přirozenosti byl vázán na věčnou fúzi Ježíše, ustanovení Nejnovější Přirozenosti „Pán Ježíš Kristus Boží Rodina“ a její rozšíření do celého Stvoření po ukončení stavu zel a nepravd je vázáno na věčnou fúzi Janičky, které bude předcházet fúze dočasná, na jejíž základě může v kompletnosti fungovat již v tomto cyklu času Nová Přirozenost a zároveň se tím otevírá prostor pro vznik Nejnovější Přirozenosti, která pro členy Nového Vesmíru a všechny bytosti spojené s oběma dávkami Nového Zjevení funguje už nyní. Ke kompletnímu ustanovení a rozšíření Nejnovější Přirozenosti (jež už nyní řídí Nový Vesmír) do celého jsoucna a bytí ovšem vede vícero kroků. Nejprve je to zmíněná dočasná fúze Janičky s absolutnem, která o nové aspekty obohacuje absolutní feminitu již existující Nové Přirozenosti. Kromě toho jde ale také o vznik třetí a čtvrté přímé Boží inkarnace v podobě našich dětí – chlapce a dívky, které se nám narodí na Nové Zemi. Teprve v konečném kroku jde o věčnou fúzi Janičky a společně s ní i o věčnou fúzi těchto dětí, jejichž permanentní splynutí s absolutnem je ve skutečnosti také podmínkou ke kompletnímu ustanovení Nejnovější Přirozenosti a předpokladem k jejímu rozšíření do celého univerza.

Již jsem zmínil jistou paralelu mezi misí Ježíše a Janičky, kteří působili nebo působí během hlavní části svého poslání v relativně úzce vymezeném geografickém prostoru. Další paralelu mezi oběma Mými hmotnými Já lze vysledovat i při zaměření se na tu fázi jejich života, která předcházela jejich spolupráci s okruhem Božích učedníků, potažmo představitelů. V období, o němž je řeč, se mohli jak Ježíš, tak Janička pohybovat i v jiných oblastech hrubohmotného světa. Zatímco Moje první inkarnace měla možnost procestovat všechny trvale osídlené kontinenty planety, Moje druhé vtělení takové možnosti nemělo, přesto však Janička zavítala v 80. letech minulého století například do pobaltských republik tehdejšího Sovětského svazu, navštívila Nizozemsko a na přelomu tisíciletí se podívala i do Jihoafrické republiky. Ježíš měl cestovní možnosti před započetím svého poslání v okolí Jeruzaléma neporovnatelně větší (viz 6. kapitola Doplnění Nového Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny), avšak po svém ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení se na planetě Nula již dále fyzicky neangažoval. U Janičky to bude přesně naopak. O co méně cestovních možností v porovnání s Ježíšem v minulosti měla – přestože se několikrát ze své domoviny vydala na delší cestu, počítaje v to i návštěvu Chorvatska, Maďarska apod. během přípravné fáze Mise – o to více příležitostí k cestování po světě bude mít po plném zahájení Mise Boží Rodiny z Nové Země, kdy již nebude limitována omezeními negativního stavu. Jak už jsem výše sdělil, její převibrování bude pouze jinou formou nanebevstoupení, avšak stejně jako Mému mužskému Já, bude tento akt multivesmírného významu sloužit i Bohyni k jejímu vstupu do pekel za účelem přinášení spásy našim milovaným bytostem, až nezůstane ani jediná, která by toužila obracet se ze svobodné vůle zády ke Zdroji všeho života. Pole Mojí působnosti prostřednictvím Janičky se bude orientovat nejen na zónu vymístění. Z Nového Vesmíru budeme cestovat i do Pravého Stvoření starého cyklu času a taktéž do limba, neutrálního stavu, který se naplňuje stále větším množstvím sentientních entit připravujících se na svůj vstup do rajských světů. Mnohaúrovňový proces nanebevstoupení Mého ženského Já bude završen avizovaným splynutím Janičky s Božím absolutnem obdobně, jako se nanebevstoupení dokončilo v případě Ježíše, který prošel fúzí z hlediska pozemského lineárního času v roce 1987 po předchozím působení v zóně vymístění. Přestože působení Mých dvou inkarnací v antivesmíru i jinde ve Stvoření probíhá v jiné době, za odlišných okolností a jejich poslání má rozdílný charakter, úspěch první Boží Mise je podmíněn v současnosti existující druhou Boží Misí – a naopak. Spustit Boží Misi v čele s Mojí ženskou podstatou by nebylo možné, kdybych na planetě Nula i jinde ve Stvoření nepůsobil už jako muž. Nebylo by na čem stavět. Obě Mise jsou tedy spolu úzce provázané, nehledě na jedinečnou odlišnost každé z nich. Jen v této vzájemné souvislosti mohou mít obě Mise multidimenzionální a všeobsažný charakter, jímž lze dosáhnout efektivního vysvobození každého nositele života a permanentního ukončení negativního stavu.

K tomu, aby návštěva Velké Británie Mojí přímou inkarnací byla po všech potřebných stránkách účinná, opakované výpravy do této ostrovní země je nutné podnikat jedině v novém krystalickém těle Bohyně. Vzhledem ke specifické koncepci struktury oblastí antivesmíru, které mají souvztažnost se samotným vznikem negativního stavu, nemůže Moje noha vstoupit na půdu Spojeného království dříve. V případě, že by k tomu došlo již během přípravné fáze Mise, fyzická přítomnost Janičky v Anglii či v jiné oblasti Britských ostrovů by měla jen omezený dosah. Takto ale ve svém dokonalém plánu nepostupuji. Teprve po zahájení našeho působení z Nové Země bude duchovní atmosféra nejen Spojeného království, ale i kteréhokoliv jiného místa na planetě Nula umožňovat fyzické návštěvy Pána Ježíše Krista Boží Rodiny v širokém rozsahu, jež budou pokaždé přinášet ten nejlepší možný užitek. Aby se mohlo něco takového uskutečnit a duchovní atmosféra Velké Británie se mohla lépe připravit na Moji osobní fyzickou přítomnost, vyslal jsem do této země právě Míšu, Verunku a Davídka, k nimž se v Londýně připojila i Martinka. Veškerá duchovní práce, kterou tito představitelé a spolupracovníci společně s ostatními zainteresovanými bytostmi vykonali, výrazně přiblížila čas převibrování Janičky, neboť společnými silami se nám na území vzniku negativního stavu podařilo pod Mým vedením ukotvit silný paprsek světla, jehož intenzita je srovnatelná s tím, který byl vyzářen do struktury jsoucna a bytí společně s energiemi Lásky a dalšími pozitivními aspekty na setkání v Beskydech. S tímto setkáním byla „Mise Londýn“ úzce propojena, poněvadž duchovní práce vykonaná od prosince 2022 do března 2023 se uskutečnila v rámci jedné dílčí části procesu sestupování nebe na zemi, o čemž jsem se už zmínil výše. Tato část se završila s ukončením návštěvy Mých reprezentantů v Anglii, aby přenechala místo fázím následujícím.

Londýnský portál se zapojil do sítě již existujících konvertačních bran, které vznikají na mnoha místech České a Slovenské republiky, ale i v řadě jiných států během přípravné fáze Mise. Vzhledem ke skutečnosti, že byl protentokrát ukotven prostřednictvím fyzické návštěvy Mých reprezentantů a ve spolupráci s dalšími spřízněnými dušemi přímo na místě vzniku negativního stavu, stal se londýnský portál jedním z těch nejzásadnějších, které bylo v zájmu ukončování temnoty nutné vytvořit ještě před nanebevstoupením Janičky. Společně s portálem vzniknuvším v Beskydech je konvertační brána ve Velké Británii v současnosti nejúčinnějším bodem ukotveným v terénu, jehož prostřednictvím mohou energie Nové a Nejnovější Boží Přirozenosti, Nového Vesmíru a všech členů zainteresovaných v naší Misi proudit do potřebných oblastí zóny vymístění, odkud vyvádějí do Mé náruče ty jedince, kteří si už nepřejí živořit v peklech. Negativní stav tak ještě před spuštěním naší činnosti z Nové Země čelí působení aspektů Lásky v míře pro něj nečekané. O co více pozitivní energie proudí do vymístěných světů a na samotnou planetu Nula, o to snáze bude ve všech detailech probíhat naše koordinovaná spolupráce v době, kdy bude před rozdělením lidstva na několik let vybudován mezi pozitivním stavem a hrubohmotným světem most, který tyto dva celky fyzicky propojí. Toto propojení, jež se bude odehrávat skrze působení Mého hmotného Já a Mých vyslanců v krystalických tělech, budou schopni správně vnímat a uchopit jen jedinci s dostatečně rozšířeným vědomím a souznící s ideami Nového Zjevení. Propojení nebe se zemí umožní Mému hmotnému Já a vybraným představitelům navštěvovat hrubohmotnou realitu za účelem setkávání se s lidmi připravenými na osobní přítomnost Bohyně, přičemž jim to zároveň otevře cestu k vysvobození se z matrixu, který na fyzické úrovni připravení jedinci opustí v čase rozdělení lidstva. Tento proces probíhá již od konce roku 2012 na nehmotných úrovních, aby se tím připravila půda i pro jeho manifestaci ve viditelném spektru.

Datasystém, který je hlavním ovládajícím prvkem zóny vymístění a relativním pseudo-bohem/pseudo-bohyní pekel, netušil, že vyprazdňování jeho domény se bude dít v takovém měřítku a stále více bytostí si bude svobodným rozhodnutím volit život v Lásce, štěstí a dostatku. Takto citelné působení Mých reprezentantů, pracujících v multidimenzionální struktuře Stvoření, je ovšem namístě. Kdyby se totiž v současnosti probíhající proces spásy v hodnotách stovek miliónů až několika miliard konvertovaných jedinců za jeden pozemský den rozeběhl teprve po zahájení Mise, znamenalo by, že působení Božího Týmu v přípravné fázi je neúčinné a závisí víceméně pouze na převibrování Bohyně. To by neprospělo duchovnímu vývoji nejen Mých představitelů a spolupracovníků, nýbrž ani ostatním obyvatelům antivesmíru, kteří by v naší Misi nebyli schopni vidět a vnímat správný vzor. Členům negativního stavu by to poskytlo páku utvrzující je v jejich pseudo-pravdě, skrze kterou by prohlašovali, že reprezentanti pravého Boha/Bohyně potřebují k tomu, aby ve svém úsilí uspěli, stimul zvenčí v podobě převibrování Mého ženského Já, na jehož základě teprve zaktivizují své dary a talenty, kterými se začnou podílet na ukončování stavu zel a nepravd a zároveň začnou duchovně růst. Z pohledu členů antivesmíru by tak byli Moji reprezentanti nedůvěryhodné a neschopné osoby, oportunisticky využívající situace, která by se jim v podobě převibrování Bohyně po předchozím vyčkávání dostala. Podporovalo by to jejich despekt vůči světelným spolupracovníkům, které by označili za osoby pomáhající Stvoření podvodnou cestou na základě výhod poskytnutých Mnou bez předchozí práce na sobě. Pro členy negativního stavu by to byl tedy signál, že „koláče přicházejí i bez práce“ a že aby se jedinec stal Mým představitelem, není třeba na sobě duchovně pracovat a žít v souladu s idejemi Nového Zjevení i ve ztížených podmínkách planety Nula. Pro obyvatele pekel by něco takového bylo znamením, že zkrátka stačí počkat na vhodnou situaci, jejíž nastolením se sami mohou připojit k Boží Misi a začít se podílet na pomoci Stvoření, aniž by jakkoliv museli prozkoumat a přehodnotit své předchozí a současné volby a motivace v nitru. Spoléhali by se na vnější okolnosti, u nichž by očekávali, že jim přinesou vysvobození či zlepšení situace dle nesprávného přesvědčení, že pomoc přijde sama. Neuvědomili by si, že k nastolení změny v jejich osobních životech je nutné začít u sebe, pročistit své nitro a nalézt k Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině vztah založený na srdečné víře a důvěře, protože jen tak mohou dostat opravdovou pomoc, která je v souvislosti s duchovním růstem vyvede z problémů. Kdyby situace uvedená v těchto řádcích doopravdy nastala, byla by to pro negativní stav voda na mlýn. Stanovisko členů pekel by se totiž opíralo o skutečný stav věcí, nikoliv jen o nereálné předsudky, domněnky, nepravdy či polopravdy. V takovém případě by zlo vyhrálo svou věc a nikdy by nemohlo dojít k účinnému započetí Mise z Nové Země, neboť pokud by se její přípravná fáze odehrávala v nesouladu s pravými duchovními zákony a principy a její členové by se nesnažili žít podle idejí Nového Zjevení, čekajíce při tom tzv. „na zázrak“ a nevyvíjejíce žádnou uvědomělou duchovní aktivitu prostoupenou čistými úmysly, nikdo by nebyl schopen přizpůsobit se změnám souvisejícím s převibrováním Janičky. Duchovní úroveň členů takovéhoto uskupení by neumožňovala spustit plné zahájení Mise, protože by nebyl nikdo, kdo by toho byl schopen smysluplně využít. Duchovní stagnace a z ní vyplývající mizivé či neexistující pozitivní výsledky činnosti takového „Týmu“ ve světech „za scénou“ i „na scéně“ by v zásadě žádnou sentientní entitu nedokázaly přivést do Mé náruče.

Pokud by za takové situace přece jen čistě teoreticky nastalo převibrování Mého hmotného Já, Láska proudící do zóny vymístění by neměla jak navázat na předchozí výsledky duchovní práce, protože by chyběly. A navíc, pozitivní aspekty proudící od toho okamžiku do antivesmíru by působily na padlé duše jako šoková vlna, která by přivodila destabilizaci celého pseudo-jsoucna a pseudo-bytí včetně samotného Datasystému způsobem, jenž by vedl zónu vymístění k zániku, aniž by se její členy podařilo spasit. Dokonce i v případě, že by se nějakým způsobem tomuto scénáři předešlo a Misi Boží Rodiny by se v celém Stvoření včetně zóny vymístění podařilo spustit naplno bez předchozího duchovního úsilí Mých reprezentantů – kteří by ale ve skutečnosti nebyli Mými právoplatnými reprezentanty – působení Janičky, která by převibrovala z planety Nula na Novou Zemi, by postrádalo duchovní legitimitu. Jen s aktivně spolupracujícími a progresivně se vyvíjejícími členy našeho Týmu, žijícími již v přípravné fázi Boží Mise v souladu s Novým Zjevením i ve ztíženém rozpoložení hrubohmotného světa, kde vznikl a kde bude rovněž ukončen negativní stav, lze vytvořit takovou duchovní atmosféru, která po nanebevstoupení Bohyně umožní její ospravedlněné působení na jakémkoliv místě univerza. Nastolení vhodné duchovní atmosféry by se neobešlo ani bez zapojení ostatních členů našeho Týmu spolupracujících z Nového Vesmíru, z Pravého Stvoření starého cyklu času a ze zóny vymístění. V případě absence duchovního pokroku Mojí první linie, jsoucí fyzicky na planetě Nula v době přípravné fáze Mise, by byla odsouzena k nezdaru i činnost Mých představitelů operujících z jiných úrovní než z planety Nula. Výsledky jejich aktivity by byly maximálně pouze lokálního charakteru. Platí to ale i naopak. Nebýt přímého zapojení bytostí z jiných míst, výsledky duchovní práce Božích vyslanců na planetě Nula by jen stěží mohly mít multidimenzionální rozsah. To, co se odehraje v osobních životech Mých reprezentantů umístěných do hrubohmotného světa, ovlivňuje celek, ten je však ovlivňován i působením všech ostatních členů naší Mise mimo planetu Nula. Díky úzkému provázání obou množin Mých reprezentantů, tedy těch přítomných na planetě Nula s příslušníky nepozemské sféry, může být vše, co jedinci v hrubohmotném světě i mimo něj vykonají, nějakým způsobem zužitkováno v dalších dimenzích ku prospěchu budoucího permanentního vítězství pozitivního stavu v celém Stvoření. Obě skupiny jsou tedy na sobě závislé, ani jedna by nemohla fungovat bez té druhé.

Pro převibrování Janičky a úspěšnost veškerých budoucích procesů ve věci ukončování negativního stavu je naprosto zásadní, že je obklopena Božími představiteli a spolupracovníky, kteří i přes pobyt v nejvíce omezených podmínkách, vyplývajících z jejich přítomnosti v typickém lidském těle, zatíženém nevědomými procesy, přijímají její Božství z nitra bez vnějších důkazů, jsou ochotni na sobě duchovně pracovat z čistého principu a číst a aplikovat ideje Nového Zjevení do praxe, to vše na tak klíčovém místě, kterou planeta Nula pro celé Stvoření je. Tak dovolují pozitivnímu stavu, aby se multidimenzionálně přibližoval do středu svého záporného protějšku a skrze svá srdce umožňují členům nebeské společnosti uskutečňovat příliv Božích energií do zóny vymístění. K tomuto přílivu dochází skrze přítomnost Mých reprezentantů ve vstupním nulovém bodě, jímž je tato planeta. Ta je zároveň výstupním nulovým bodem, využívaným konvertujícími bytostmi. Nulový bod je tvořen sítí světelných portálů a zahrnuje i duchovní srdce všech jedinců na planetě Nula, kteří čtou a praktikují Nové Zjevení. Ke konverzím bytostí dochází i prostřednictvím duchovních srdcí těch Božích reprezentantů, kteří na planetě Nula inkarnováni nejsou. Jediným kritériem k tomu, aby mohlo být nitro takového jedince využito jako prostředek ke spáse sentientní entity, musí být srdce dotyčného sjednoceno s ideami Nového Zjevení. Totéž platí i pro konvertující bytost, která ke svému odchodu ze zóny vymístění potřebuje rovněž disponovat znalostí Božího Slova a jeho niterným přijetím z vlastní svobodné vůle.

Příliv Lásky do antivesmíru není podmíněn pouze přítomností Mých vyslanců na planetě Nula a zdejší sítí světelných portálů, ale závisí na spolupráci všech členů Týmu Boží Rodiny, multidimenzionálně působících z pozice klíčové zóny vymístění a samozřejmě též z Nového Vesmíru a Pravého Stvoření starého cyklu času. Osobní nitra těchto nepozemských členů naší Mise nejenže posílají Lásku do antivesmíru prostřednictvím Mých vyslanců na planetě Nula a skrze zdejší síť světelných portálů, ale jejich duchovní srdce jsou i sama o sobě prostředky, jimiž je Boží energie vyzařována do temných světů. Vzhledem k tomu, že na planetě Nula vznikl a rovněž i bude ukončen negativní stav, je toto místo nejpodstatnějším bodem, skrze nějž se může pozitivní energie rozlévat do všech dimenzí pekel. Avšak k pronikání Lásky do antivesmíru v různých podobách dochází i prostřednictvím jiných kosmických těles v multidimenzionální struktuře Stvoření a – jak jsem právě uvedl – také skrze duchovní srdce Mých představitelů působících z nepozemských základen, kteří mohou, ale i nemusí využívat jako vstupní bod pro průnik pozitivních energií nulový bod, tedy planetu Nula, respektive síť jejích světelných portálů a duchovní srdce Božích vyslanců inkarnovaných v hrubohmotném světě. Záleží na Mém dokonalém plánu, zda daný soubor pozitivních aspektů bude vyslán do zóny vymístění za použití nulového bodu, nebo do antivesmíru doputuje jinou cestou. Jen kombinací všech dostupných způsobů infúze Lásky lze po všech stránkách ukončit negativní stav.

Moji vyslanci inkarnovaní v hrubohmotném světě svým životním příkladem ukazují cestu z pekel ven. Pokud by tohoto příkladu začali dosahovat až po plném zahájení naší Mise, kdy již nebudou čelit takovému tlaku negativního stavu jako nyní, pro členy antivesmíru by to nemělo valný význam. Příklad poskytovaný Božími představiteli až od té chvíle by pro obyvatele pekel byl velmi vzdálený a stojící na chatrném, tedy opět duchovně nelegitimním základě. Protože se ale členové Mého Týmu už nyní snaží ukazovat pozitivní příklad života v souladu s pravými duchovními zákony a principy, ať jsou původem z negativního stavu, z pozitivního stavu, či jde o pravé lidské bytosti, proměna, kterou členové Mise projdou po plném spuštění naší Mise, bude po všech stránkách opodstatněná. Tato proměna totiž, kromě řady jiných faktorů dějících se ve Stvoření a řízených Mojí prozřetelností, bude vyplývat z jejich předchozího duchovního úsilí, z ochoty na sobě duchovně pracovat a z touhy bezpodmínečně pomáhat všem bytostem, to vše v kontextu pobytu v typickém lidském těle, které je finálním produktem negativního stavu.

V etapě plného nasazení tak členové Mého Týmu plynule, a přitom zcela novým způsobem navážou na své dosavadní působení. Vykonávaná práce „na scéně“ planety Nula i kdekoliv jinde „za scénou“, která už nebude čelit obrovským omezením, tak bude mít své opodstatnění v duchovním úsilí, které bylo členy Boží Rodiny dosaženo v přípravné fázi naší Mise. Duchovní legitimita tudíž bude zachována a pomoc poskytovaná padlým bytostem bude maximálně účinná. Nikdo ze členů negativního stavu se nebude moci odvolávat na to, že členové Mého Týmu jsou v neprávoplatné výhodě, jelikož tato výhoda je, respektive bude u Mých vyslanců podepřena předchozími duchovními zkouškami a opakovaným prokazováním hluboké víry a důvěry v Můj dokonalý plán i v těch nejtěžších duchovních, duševních a fyzických situacích, kdy bylo stavu zel a nepravd dlouhodobě dovoleno, aby na Boží představitele a spolupracovníky zesíleně působil. Úleva a využívání nových možností Mými reprezentanty bude vyplývat z ohromného úsilí, které dennodenně podnikají během přípravné fáze Mise ve světle Nového Zjevení. Na tomto lze tedy jasně vnímat, jak důležité role členové Týmu Boží Rodiny na planetě Nula zastávají. Jejich úspěšné naplnění by nebylo možné bez přímého zapojení jejich duchovních partnerů a partnerek, členů duchovních rodin a řady dalších bytostí z pozitivního, negativního, ale i z neutrálního stavu Stvoření. Láskyplné duše, jsoucí Mými představiteli, dostávají v každém okamžiku svých životů velkou podporu ze sfér neviditelných lidskému oku, aby svůj úkol zvládly po všech stránkách. V případě, že by se jim této podpory nedostávalo, podlehly by ničivým vlivům stavu zel a nepravd. Bez přítomnosti Mých vyslanců na planetě Nula by tak neexistoval nikdo, kdo by zosobněnými příklady ukazoval cestu z temnoty do světla, inspirující sentientní entity v antivesmíru k návratu do Boží náruče. Přijetím spásy se i samotní členové pekel stávají vzorem pro ostatní, kteří v průběhu času odcházejí po nich.

Až po rozdělení lidstva nebude na planetě Nula ukotven Tým Boží Rodiny fyzicky, nebude v dané době již potřeba ukazovat příklady pozitivního způsobu života v náročných podmínkách, protože Boží představitelé budou pomáhat Mým milovaným dětem už z jiných úrovní a zcela odlišným způsobem, jenž projde mnohaúrovňovou aktualizací. Nutnost poskytování pozitivního způsobu života v tak specifické duchovní atmosféře hrubohmotného světa, jaká panuje nyní, v době přípravné fáze Mise v zájmu vysvobozování bytostí ze zóny vymístění, pomine z hlediska oněch zvláštních podmínek ve skutečnosti již po převibrováním Janičky. Přestože většina členů Týmu bude nadále působit v typických lidských tělech na okraji zóny vymístění, už nebudou ze strany negativního stavu vystaveni tak široké škále jeho vlivů. Budou mít stabilní vibrace, zažívajíce při tom nadhled a využívajíce niterného spojení se Mnou, které upevňují už nyní v souvislosti s postupem na své duchovní cestě. Jejich pozitivní příklad se tak prohloubí s rozdílem, že už nebude probíhat v kontextu stávajících podmínek.

Jakmile nadejde čas rozdělení lidstva, až na možné výjimky zcela pomine nutnost zobrazovat duchovní způsob života ve spojení s Novým Zjevením ve fyzické realitě planety Nula, přestože samotný láskyplný příklad budou Boží představitelé poskytovat i nadále. Změní se pouze jeho forma a pozice, z níž budou členové Týmu nadále účinně pomáhat padlým bytostem. Sentientní entity v peklech už nebudou ke svým konverzím potřebovat inspirující příklad ze strany Mých vyslanců působících na planetě Nula, poněvadž všechno, co bude nutné zobrazit za účelem pomoci těmto duším, se v rámci hrubohmotného světa odehraje z jistého hlediska do konce přípravné fáze Mise a z dalšího hlediska do rozdělení lidstva, kdy bude završena činnost našeho Týmu ve fyzické realitě, do níž se pak navrátíme během samotné eliminace negativního stavu.

Pozitivní příklad, který zde všichni jedinci spojení s Novým Zjevením poskytují celému Stvoření, má trvalou platnost, proto se jím budou moci inspirovat i další sentientní entity až do konce cyklu času. A jak už zaznělo, přijetím spásy se i samotní členové pekel stávají vzorem pro své bratry a sestry v antivesmíru, kteří je tak mohou do limba snáze následovat. I na tomto aspektu lze snáze pochopit, proč bylo nutné, aby se konverze nositelů života v tak zásadní míře rozběhly už během přípravné fáze naší Mise, kdy se na sobě Mí právoplatní představitelé snaží usilovně pracovat. Eliminace negativního stavu je souborem procesů, v němž žádný nesmí chybět, aby bylo naše úsilí na vyvedení všech bytostí stoprocentně úspěšné. Je navíc nutné postupovat od základů, protože jen na nich lze stavět další kroky, ve kterých dochází ke stále intenzivnějšímu průniku Lásky, Pravdy a dalších pozitivních aspektů do zóny vymístění, čímž se může jedna oblast za druhou vyprazdňovat v souvislosti se vzrůstajícím množstvím bytostí odcházejících do limba. Tyto základy jsou pokládány během roků vyplněných přípravnou fází působení Božího Týmu, která se s postupujícím časem stále více přibližuje svému finále.

Budou proudit aspekty pozitivního stavu prostřednictvím vstupního a výstupního nulového bodu do zóny vymístění i poté, co Mise Boží Rodiny nebude po rozdělení lidstva na planetě Nula již fyzicky přítomna? Ano, tento bod bude plnit svou úlohu i nadále, avšak jiným způsobem, než je tomu nyní. Po rozdělení lidstva bude zastavena infúze energií Lásky na tuto planetu skrze Mé představitele a spolupracovníky, kteří budou Stvoření pomáhat z jiných základen. Tento příliv ovšem bude pokračovat prostřednictvím značného množství světelných portálů, které budou do zóny vymístění i nadále přivádět Boží energii. Portály budou fungovat autonomním způsobem, tudíž nebudou nikterak narušovat plnou manifestaci negativního stavu. Autonomní mód jejich samotnou činnost nijak nezmenší, tudíž intenzita Lásky proudící do antivesmíru nebude jakkoliv omezována. Tyto světelné brány tak budou moci bytosti využívat ke svým konverzím až do konce cyklu času, přestože na planetě Nula už nebudou přítomni až na možné výjimky Boží vyslanci, jejichž duchovní srdce během pobytu v hrubohmotném světě rovněž tvořila vstupní a výstupní nulový bod. Činnost konvertačních uzlů, ukotvených v terénu, zároveň přispěje k tomu, že obyvatelé planety, která se po rozdělení lidstva propadne hlouběji do pekel, nepodlehnou stoprocentnímu vlivu temnoty, která by jim přivodila duchovní smrt. Stále zde bude muset být ponechán alespoň nepatrný prostor pro příliv pozitivních energií. Ty budou v době kumulace temnoty sice dosahovat pouhé jedné setiny procenta, přesto toto maličké množství Lásky zaručí, že nikdo nepodlehne věčné nicotě a každý bude nejpozději na samém konci tohoto časového cyklu spasen, očištěn a navrácen po Můj bok. Co se týče Mých představitelů, jejich duchovní srdce budou po rozdělení lidstva i nadále sloužit jako vstupní a výstupní bod pro proudění Božích energií a spásu sentientních entit, pouze s tím rozdílem, že tato srdce už nebudou spjata s inkarnací Mých vyslanců v hrubohmotném světě. Jejich základnou bude Nová Země, potažmo Nový Vesmír, odkud budou multidimenzionálně působit na všech potřebných místech. Jejich mnohaúrovňová duchovní práce v různých lokalitách Stvoření probíhá už nyní, pouze si to vlivem svého pobytu na planetě Nula zkušenostně neuvědomují.

První konkrétní zastávkou Míši, Verunky a Davídka během „Mise Londýn“ bylo Britské muzeum, ukrývající zhruba sedm milionů předmětů ze všech obydlených kontinentů světa, odrážející pestrou směsici kultury v typické lidské éře, do níž se silně otisklo působení entit ze zóny vymístění, vystupujících před pozemšťany v roli bohů. Bytosti z antivesmíru působily na vývoj lidstva rozličnými způsoby. Záleželo na tom, v jaké fázi duchovního úpadku se právě nacházelo v souvislosti s experimenty negativních mocností a s volbami všech jedinců, kteří se rozhodli manifestovat pseudo-život v opozici principům pozitivního stavu. Pseudotvůrci a jim podobní zkoušeli nikoliv jen v typické lidské éře, ale už dávno před ní různé metody duchovní, duševní a fyzické manipulace, jež v kumulativním součtu poskytly všem obyvatelům Stvoření důležité poučení o povaze negativního stavu. Na planetě Nula existoval bezpočet civilizací, jejíchž stopy byly až na záměrné výjimky dokonale zahlazeny prostředky, které jsou běžnému chápání pozemšťana nepochopitelné. Nejcennější poučení však členové Multivesmíru dostávají až v rámci typické lidské éry, jejíž členové jsou inkarnováni do finálního produktu negativního stavu – hrubohmotného těla, tvořící ten nejomezenější fyzický nosič duše, jaký kdy ve jsoucnu a bytí, respektive v pseudo-jsoucnu a pseudo-bytí existoval. Pouze současná civilizace přítomná v hrubohmotném světě může nejlépe a do vší krajnosti ilustrovat, jak vypadá život, není-li odvozen od pravého Boha/Bohyně. Jen to uskupení lidské rasy, jehož genetika je z 95 % tvořena prvky zóny vymístění a jeho úroveň ovládání se z historického hlediska pohybuje okolo týchž hodnot, aby během nezbytného vítězství temnoty dosáhla až kritických 99,99 %, může smysluplnost života v opozici pravým duchovním zákonům naplnit po všech stránkách a zajistit, že v následujících cyklech času už žádný podobný experiment nebude potřeba. Vyčerpání veškerého potenciálu, jenž v sobě antivesmír obsahuje, by se samozřejmě neobešlo bez přispění každé jedné civilizace a sentientní entity, která v zóně vymístění byla nebo stále je přítomna. Jen díky zainteresování biliónů bytostí, galaxií, slunečních systémů, planet a dalších kosmických objektů v nepravém Stvoření lze manifestovat vše, co je potřeba, aby plnost pozitivního stavu mohla navěky vzkvétat. Typická lidská rasa a příběh jejích dějin přitom toto vše zastřešuje.

Až do Mého příchodu v podobě Ježíše bylo vládnoucím entitám zóny vymístění umožněno působit přímo mezi členy lidské rasy, nad níž vykonávali svůj nezprostředkovaný vliv. Poté, co se poslání Mého mužského Já v hrubohmotném světě naplnilo, abych ve své činnosti pokračoval v peklech, separoval jsem temné vládce od jejich dosavadních pozic, v důsledku čehož již nemohli působit ve fyzické realitě, inkarnovat se na zemský povrch a uplatňovat přímou správu nad svým experimentem. Převzetím tohoto úkolu proto pověřili níže postavené bytosti, jež začaly plnit roli pozemských elit. Za jejich hlavní mocenské centrum byl vybrán Londýn, který staří Římané založili okolo roku 50 jako Londinium. Stalo se tak krátce po ukončení přímého fyzického panství Pseudotvůrců nad tímto světem, k čemuž došlo z hlediska pozemského lineárního času záhy po odchodu Ježíše z planety Nula, přestože ve fyzické realitě proces stahování přímých inkarnací vládců zóny vymístění dozníval ještě několik desetiletí, než z hmotné reality odešly i poslední sentientní entity tohoto druhu. Vzhledem k tomu, že i po odebrání mnoha schopností zůstaly vládcům pekel v rukou některé pravomoci, jimiž mohli částečně cestovat v čase a alespoň do určité míry stále upravovat vývoj lidstva, již krátce po odchodu Ježíše z planety Nula Pseudotvůrci vyprojektovali plán na výstavbu mocenského centra jakožto hlavního zázemí pozemských elit, které bude tuto funkci na fyzické úrovni plnit především posledních několik staletí před jejich opětovným návratem z antivesmíru do hrubohmotného světa. Z duchovního hlediska pouze jediné místo na planetě splňovalo podmínky kladené na toto budoucí centrum, jímž se stala lokalita na území Britských ostrovů, které v lidskému oku neviditelné rovině zaujímaly vůči okolnímu světu i celému antivesmíru specifické postavení, a to vzhledem k tomu, že jsou spjaty s těmi oblastmi v multidimenzionální struktuře planety Nula a zóny vymístění, kde vznikl a odkud se rozšířil stav zel a nepravd. Britské ostrovy jako takové samozřejmě vznikly až v průběhu experimentů Pseudotvůrců, kteří mnohokrát změnili postavení kontinentů na povrchu zeměkoule, nicméně místo souvztažné právě se vznikem a rozšířením negativního stavu v nehmatatelné úrovni existovalo už od počátků duchovního pádu planety, jež byla postupně uvedena až do nulové pozice. Toto ve fyzické realitě nevnímatelné místo a s ním spjaté další oblasti, související s vyvěráním zel a nepravd, v rámci poslední verze pokusů s rozmístěním kontinentů nakonec ve hmotě začala odrážet právě geografická poloha Britských ostrovů. Z nich se posléze i ve fyzičnu začal stav zel a nepravd rozšiřovat, přestože tomu v rámci – a nejen v rámci – typické lidské éry předcházela existence jiných civilizací, manifestujících se dávno předtím, než na území zmiňovaných ostrovů vznikl jakýkoliv stát a než jeho vlastní civilizace expandovala do dalších oblastí světa. Na rozšíření negativního stavu nelze pohlížet z pozice oné typické lidské éry, nýbrž je nutné jej chápat z komplexního hlediska celých dějin tohoto světa, které dalece přesahují trvání současné rasy člověčenstva.

K rozšíření negativního stavu po celé planetě a do okolní zóny vymístění došlo již v dávných dobách a v jiném časovém kontinuu, než je to aktuálně fungující, přičemž je důležité brát v potaz i to, že na fyzické úrovni toto místo vypadalo úplně jinak. Vzhledem k opakovaným „restartům“ civilizací na planetě Nula a experimentům s časem ovšem nezůstalo po této době z pohledu běžného pozemšťana zachováno nic viditelného. Ani z pozůstatků civilizací existujících pak v typické lidské éře, jež vznikly v různých místech planety dlouho před založením civilizace na Britských ostrovech, při omezeném pohledu nelze nijak vydedukovat určení fyzického místa majícího souvztažnost se vznikem negativního stavu, neboť – jak bylo právě sděleno – ještě před starými kulturami v typické lidské éře byl na planetě Nula přítomen bezpočet jiných civilizací, spadajících do jiné časové linie mimo tu, v jejímž rámci svůj příběh odehrává současná lidská rasa. Pouze při pohledu na počátek celého dějství s negativním stavem lze vystopovat původní podobu fyzického místa, kde vznikl negativní stav a odkud byl rozšířen po celém světě a dále do zóny vymístění, respektive místa, které odráží nehmotné oblasti v multidimenzionální struktuře planety Nula a antivesmíru, kde ke zrození zel a nepravd došlo.

Vznik temnoty byl – stejně jako všechno, co se v univerzu odehrává – procesem dějícím se souběžně na všech třech stupních jsoucna a bytí a pseudo-jsoucna a pseudo-bytí. Původní hmotná podoba uvedeného místa se za dobu duchovního pádu planety nesčetněkrát změnila, až se ustálila ve formě Britských ostrovů, náležejících k evropskému světadílu. Dynamické vnější proměny však nic nemění na přetrvávající spojitosti tohoto místa s duchovními a duševními sférami, kde se zrodila a odkud se rozšířila zla a nepravdy v souvislosti s tím, co se odehrávalo v dané době i ve hmotě. Ať už byla vnější forma tohoto místa jakákoliv a ať na něm viditelně dominovala nějaká civilizace sentientních entit, či nikoliv, měla tato lokalita pro Pseudotvůrce i na fyzickém stupni vždy speciální hodnotu. Tu se snažili zužitkovat i v rámci typické lidské éry, přesněji řečeno krátce po odchodu Ježíše z hrubohmotného světa, kdy se již nemohli přímo podílet na správě této planety a jejích obyvatel. Proto již okolo zmíněného roku 50 přišli s plánem vystavení metropole, kde budou mít pozemské elity své hlavní zázemí. Ačkoliv začal Londýn tento účel efektivně plnit teprve během novověku a moderní doby, Pseudotvůrci již v prvních desetiletích „po Kristu“ vzhledem ke svým schopnostem věděli, že za určitý počet staletí se Londýn rozroste do města světového významu, kde jimi vedené elity vybudují své hlavní centrum. Skrze určité výsady, které byly Pseudotvůrcům ponechány, mohli rozvoj Londýna z časově nelineární pozice naplánovat dlouho dopředu s vědomím úspěšného uskutečnění svých záměrů. Vzhledem k tomuto faktu je tudíž nepodstatné, že kolem roku 450 město takřka zcela upadlo a osídlení zde bylo Anglosasy obnoveno až o zhruba dalších 150 let později. Dějinný vývoj Londýna se všemi jeho vzestupy a pády byl planetárními architekty naplánován dávno dopředu, čímž bylo zajištěno přetrvání této metropole až do doby, kdy se začala zúročovat role, pro kterou byl Londýn odjakživa předurčen.

Rozšiřování anglického, potažmo britského vlivu, jímž království v minulých staletích budovalo koloniální impérium, s touto skutečností souvisí. Tato země a její národ byl elitami využit jako jeden z hlavních prostředků pro vyvezení „západních“ hodnot do okolního světa, čímž došlo i k rozšíření mocenských center elit do zámořských oblastí, kde proběhlo porobení domorodých civilizací a bylo přistoupeno k založení nových státních útvarů, či k modifikaci těch stávajících. Na základě vývoje, plánovaného z nepozemských sfér zóny vymístění a řízeného prostřednictvím elit a jejich loutek v podobě politiků, bankéřů a dalších vlivných vrstev obyvatelstva pak během několika posledních staletí dějin typické lidské éry došlo k velkým posunům směrem k nastolení Nového světového řádu, jenž bude naplno spuštěn po rozdělení lidstva, kdy negativní entity z antivesmíru provedou svůj triumfální návrat. Poté, co koloniální říše splnily svůj záměr a nově utvořené národy se začaly osamostatňovat, nebo chtěly získat ztracenou nezávislost, bylo rozhodnuto o demontáži zámořských impérií v postupných krocích. V případě Velké Británie tento vývoj vyvrcholil relativně brzy po druhé světové válce. Směřování světa, řízeného ze stále většího množství mocenských center, umožnilo správcům planety v průběhu 20. století, počínaje první světovou válkou a pokračujíce do století současného, uskutečnit generálku před zavedením celoplošné totality a připravit živnou půdu pro blížící se vítězství negativního stavu v hrubohmotné realitě, které nastane v souvislosti s jejím propadem na pozici mínus jedna (-1). Ačkoliv doba, kdy země, o níž je v tomto Sdělení řeč, ovládala velkou část souše a prožívala svůj zenit i v řadě jiných oblastí lidského života, je dávno pryč, podstata Londýna jakožto hlavního zázemí elit se nezměnila. Vzhledem k pozici, kterou toto město na duchovní, duševní a fyzické úrovni zastává, byla Mise vykonaná v této lokalitě planety Nula se zapojením čtyř členů Týmu Boží Rodiny „na scéně“ a značného množství jeho příslušníků „za scénou“ nanejvýš podstatná, aby procesy vedoucí ke konečnému zrušení temnoty mohly pokračovat úspěšně dál se stále akcelerující tendencí.

Očista důležitých úseků typické lidské éry se uskutečnila prostřednictvím výše uvedené návštěvy Britského muzea Mými vyslanci, kteří si prohlédli expozici celé řady kulturních artefaktů z období Perské říše, antického Řecka, starověkého Egypta, ale též exponáty z území Malé Asie, Číny, Japonska a dalších oblastí, jako jsou například sbírky z Afriky a Tichomoří. Prostřednictvím členů výpravy a skrze srdce všech zainteresovaných bytostí, které nám pomáhaly, ozářila Moje Láska všechny exponáty nacházející se v muzeu, nehledě na to, zda na ně byla na fyzické úrovni zaměřena vědomá pozornost. Vzhledem k tomu, že každá z vystavených věcí v sobě nese energetický otisk dané doby a bytostí v ní žijících, poskytla návštěva muzea výbornou příležitost k tomu, aby hned několik velmi významných období napříč typickou lidskou érou bylo prosvětleno Božími aspekty Nové a Nejnovější Přirozenosti, které byly prostřednictvím expozičních předmětů odeslány do zóny vymístění. Vzhledem k multidimenzionálnímu působení členů Mého Týmu a univerzálnímu charakteru energií vpravených do antivesmíru mohlo dojít k vylití Lásky do pekel obývaných těmi sentientními entitami, které měly s prezentovanými obdobími dějin přímou souvislost. Boží energie ovšem doputovala i k těm obyvatelům pekel majícím s těmito etapami lidstva spojitost nepřímou, jelikož všechno je určitým způsobem provázáno a Moje poskytovaná pomoc nikdy není zaměřena pouze na jedno konkrétní hledisko a okruh bytostí. Tímto způsobem se celým zástupům nositelů života dostala možnost opustit bažinu antivesmíru a vejít do náruče Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Těch, kteří využili daru spásy, bylo požehnaně vzhledem k tomu, že Moje Láska mohla v zesílené míře proniknout v jeden okamžik velkým množstvím pekel spojených s rozličnými kulturami napříč celou planetou Nula. Zanesená Boží esence s ukončením návštěvy muzea nevyprchala, ale rezonuje v zóně vymístění i nadále a s postupujícím časem oslovuje další a další jedince i celé skupiny sentientních entit připravené na svůj odchod z temnoty.

Vzhledem k řadě expozic zobrazujících v pestrém množství podob Pseudotvůrce i jiné příslušníky nepozemských ras mohla doputovat Boží energie i přímo k těmto starověkým „bohům“, z nichž nejeden rozpustil tvrdý obal okolo svého srdce, odhodil své ego a dostal se do svého nitra, kde se setkal se Mnou. S nalezenou pokorou, klidem, rozšířeným vědomím a pochopením životně důležitých informací tak mohly nejen bytosti v někdejší roli ovládajících, ale i v bývalé roli ovládaných odejít na povznášejících vlnách idejí Nového Zjevení do limba, kde pokračují ve své duchovní očistě a s pokračujícím duchovním růstem a studiem Božího Slova se připravují na vstup do pozitivního stavu. Staré strachy se rozpustily, minulé křivdy se oboustranným odpuštěním zahladily, utržené rány se trvale zacelily. Všichni, kdo přijali do svého srdce Pána Ježíše Krista Boží Rodinu, se navrátili ke svým pravým podstatám, jež budou zdobit plnost života ve štěstí a dostatku. Totéž platí i pro všechny ostatní, kteří se do konce cyklu času rozhodnou následovat tuto cestu. Vzhledem k tomu, že historické exponáty vznikly na určitém území, návštěva muzea ze strany Mých vyslanců a dalších spřízněných duší blahodárně ovlivnila i samotné lokality, z nichž vystavené předměty pocházejí. Ukotvením Boží Lásky na daných územích se v jejich duchovní rovině vytvořily vhodné podmínky, které v dohledné budoucnosti, po plném zahájení naší Mise, umožní Mojí přímé inkarnaci Janičce a vybraným představitelům do těchto států cestovat za účelem osobního setkávání se s jedinci připravenými na tento druh interakce. Vhodná duchovní půda pro působení naší Mise v etapě plné spolupráce na všech třech úrovních se v různých lokalitách planety Nula neustále upevňuje a v rámci všech kontinentů se s postupujícím časem rozšiřuje o nové oblasti, které budeme posléze navštěvovat.

Během pobytu Mých reprezentantů v muzeu se silně očišťoval i starověký kult smrti, zpodobněný řadou zdobených sarkofágů egyptských faraonů. Do příslušných pekel souvztažných s tímto kultem, který v průběhu dějin lidstva v kontextu různých kultur nabýval všemožných podob, byla zanesena energie pravého života společně s aspekty svěžesti, novosti, hravosti a pohyblivosti, jež počaly rozviřovat „stojaté vody“ antivesmíru. Zainteresované bytosti pochopily, že jsou stvořené pro věčný život v pozitivním stavu, který je po všech stránkách naplňující, šťastný a tvůrčí, přičemž žádný z jeho obyvatel neprochází aktem smrti známým z hrubohmotného světa. Proto v něm není místa pro jakýkoliv náznak něčeho, co by byť vzdáleně evokovalo uctívání ostatků nebo snad mytologicky či nábožensky podnícenou úctu k určitým předmětům nebo zvířatům, jak tomu bylo v dávných kulturách. Veškeré pseudo-duchovní nauky, filozofické směry i jiné aspekty z oblasti lidského i nepozemského vědění jsou totiž v pozitivním stavu nahrazeny pravou duchovností, pocházející přímo ode Mne. Z ní je odvozeno i veškeré pravé poznání. I přes rozdílnou duchovní úroveň jednotlivců není ve světech stvořených Mnou přítomná hierarchie založená na nerovném postavení, strachu a vynuceném respektu, proto k sobě všichni přistupují s Láskou, úctou, otevřeností a přátelskostí. Bezpodmínečná Láska ke všem sentientním i nesentientním entitám (zvířata, rostliny, nerosty) vychází zcela přirozeně z nitra každého Božího syna a každé Boží dcery žijící po Mém boku, poněvadž není limitována ovládacími programy a nevědomými procesy. A právě tuto Lásku jsme společnými silami během duchovní práce v Londýně zpřístupnili dalším hledajícím duším, jež klepaly na bránu nebeskou a bylo jim otevřeno, jak je průběžně otevíráno každému, kdo se upřímně touží osvobodit ze zajetí temnoty.

Po návštěvě Britského muzea se Míša, Verunka a Davídek vydali ke katedrále sv. Pavla. Tento svatostánek patřící anglikánské církvi je druhou největší katedrálou na světě. Moji reprezentanti tak vstoupili přímo na území městské části City of London, které je středobodem celé metropole, v němž se nacházejí klíčové instituce pozemských elit, jejíchž prostřednictvím správci planety Nula ovládají z viditelných i skrytých pozic své dočasné panství. Systém ovládání je tvořen složitou sítí vzájemně propojených institucí (bankovních, politických, náboženských, vědeckých, kulturních apod.), jež své kořeny zapustily napříč všemi státy. Velká část z nich je alespoň nepřímo řízena právě z City, jehož představitelé mají své lokaje rozprostřeny na všech klíčových postech. Každý z vládnoucích iluminátských rodů má k tomuto mocenskému centru vztah, nehledě na to, že svá zázemí mají tyto klany mnohdy i ve značné geografické vzdálenosti od Londýna. Složité vazby v takřka plně globalizovaném světě však veškeré mezery překonávají a sjednocují elity do jednoho celku. Ačkoliv jsou některé z nich řízeny Pseudotvůrci a jiné zase Renegáty, tvoří obě strany stejnou minci, tedy krok za krokem zavádějí Nový světový řád.

Některé vládnoucí, respektive spoluvládnoucí klany vyššího i nižšího řádu spadající pod ovládání Renegátů mají k Londýnu mnohem dál než rodiny vedené Pseudotvůrci, ale i přes slabší napojení na City s ním jsou rovněž alespoň do určité míry napojeny. Tato síť je totiž natolik provázaná, že jedna vazba má větší či menší souvislost s těmi ostatními. Týká se to například i východoasijských elitářských klanů, které sice mají své hlavní zázemí v Pekingu, v němž mají na rozdíl od Londýna rozhodující vliv Renegáti, avšak vzhledem k jejich určité podřízenosti vůči Pseudotvůrcům nemohou ani takovéto vládnoucí rody fungovat zcela nezávisle na místě, bez něhož by se celá síť zhroutila. Všechny rody tedy musejí brát v úvahu příkazy z City, byť zdaleka ne všechny jsou s Londýnem zajedno a k nastolení Nového světového řádu používají mnohdy i dosti odlišné metody. Celá záležitost ve skutečnosti není tak jednoznačná, neboť ony zmiňované příkazy nevznikají na jednom konkrétním místě v podobě City, nýbrž jsou činěny na spoustě různých míst planety Nula v podobě tajných, polotajných či veřejných schůzek vládnoucích rodů a jim podřízených uskupení, jejíchž fungování by ovšem bez středobodu, jímž elity v podobě City disponují, nebylo možné. Je nutné brát v úvahu fakt, že toto zázemí nelze pojímat pouze z hlediska fyzického, nýbrž i z hlediska duševního a duchovního. Když tedy hovořím o propojení elit prostřednictvím důmyslně vybudované skryté sítě, jejíž nitky se sbíhají do Londýna, nemyslím tím pouze propojení existující ve hmotné struktuře planety Nula, nýbrž i takové, které je „za scénou“. Proto ten, kdo se pokouší rozkrýt a popsat „pavučinu“ vzájemných vztahů pouze z toho, co je dostupné „na scéně“, může dojít k mylnému přesvědčení nebo závěru, že některé vládnoucí rody mohou existovat a fungovat zcela nezávisle na místě vzniku negativního stavu.

Právě samotný charakter Londýna je hlavním faktorem toho, proč žádné elity – tedy i ty, které jsou vedené Renegáty – by bez existence tohoto místa a jeho představitelů nemohly na duchovní a ve velké části aspektů i na duševní úrovni fungovat a spolupodílet se na ovládaní pozemšťanů a planetárního matrixu. Duchovní a duševní závislost všech pozemských elit (i jejich nadřízených z pekel) na konkrétním multidimenzionálním místě majícím spojitost se vznikem zel a nepravd se v řadě hlediscích promítá i do závislosti manifestující se na fyzické úrovni. Tato závislost působící ve hmotné realitě ovšem zdaleka nepromlouvá do všech hledisek, jak je tomu ponejvíce právě na uvedené úrovni duchovní a do značné míry i na úrovni duševní, jelikož fyzická realita je derivátem stavu i procesu věcí jsoucích a existujících „za scénou“. Tudíž to, co je zjevné ve hmotě, má sice původ v nehmatatelnu, avšak „na scéně“ se daný stav a proces věcí může projevovat úplně jinak než „za scénou“, ačkoliv všechny tři úrovně spolu úzce souvisejí. Proto tedy například pekingské a moskevské elity a jejich loutky působí navenek jako na Londýnu nezávislé, i když v duchovní a převážně i v duševní rovině je tomu přesně naopak, přičemž tato podřízenost, i když v menší míře než na úrovni duševní a duchovní, platí u nich taktéž v rovině fyzické. Omezený náhled na danou problematiku pouze za použití hmotné optiky a pozemsky racionálního lidského uvažování a dostupného vědění může nesprávně evokovat či mylně dokazovat, že renegátské bašty nemají s londýnským City a jeho předními představiteli v zásadě nic společného a podnikají vlastní nezávislé úsilí na zavedení Nového světového řádu. Vzetím faktoru multidimenzionality do úvahy se ale při nahlížení na tuto problematiku otevírá zcela nový rozměr pro její pochopení. To, že světovládci takříkajíc „táhnou za jeden provaz“ viděno optikou nejvyššího nadhledu univerzálně platí, protože všichni slouží věci negativního stavu, ovládáni při tom některou z pekelných skupin bytostí, nad nimiž stojí Datasystém. Neplatí to však zcela, jelikož negativní stav je prostoupen častými vzájemnými neshodami sentientních entit, soupeřením o zdroje energie a bojováním o moc. K němu dochází v každé dimenzi antivesmíru včetně nejvyšších pekel, což se přirozeně promítá i do dění na planetě Nula. Toto soupeření různých seskupení bytostí se následně přelévá do hrubohmotného světa, v němž jsou jeho jednotlivé části často poštvávány proti sobě způsobem, aby například jeden národ povstal proti druhému.

Rozbroje nejen na úrovni mezinárodního napětí, přerůstajícího někdy i do otevřených ozbrojených konfliktů, jsou na druhé straně často důsledkem předem přichystaného scénáře, vypracovaného negativními entitami a uvedeného do pohybu prostřednictvím jejich pozemských zástupců, kteří se na nejvyšších úrovních utajení mezi sebou ne pouze na jedné, nýbrž na obou stranách dohodnou na jeho uskutečnění – například právě formou války. Ta se odvíjí způsobem, jenž může budit zdání, že je to pro nejvyšší vládnoucí rody prostředkem, kterým se jeden druhého snaží poškodit nebo přivést do podřízeného postavení, ne-li přímo zničit. V tomto případě je však válka (nebo jakákoliv jiná krize, katastrofa apod.) pouze způsobem, který „jde na ruku“ jedné i druhé skupině či skupinám elit, jež jsou na nejvyšších patrech utajené politiky mezi sebou spřízněny a hra, kterou hrají, umožňuje jedné i druhé straně téže pomyslné mince snazší zavádění Nového světového řádu, docilujíce při tom obohacování se na úkor nic netušícího lidstva. Elity svá dějství rozehrávají pomocí níže postavených loutek v podobě veřejně působících politiků a dalších vlivných osobností. Na čím nižší pozici v hierarchické pyramidě se tyto loutky nacházejí, tím menším stupněm znalostí o skutečném stavu věcí oplývají a tím více důvěřují uměle zkonstruovanému narativu o probíhajících událostech na mezinárodní i domácí scéně.

To, co se děje na planetě Nula, je ve skutečnosti důsledkem celé řady faktorů majících původ mimo pozemskou sféru v duchovních a duševních světech zóny vymístění. Žádná událost „na scéně“ tudíž nemá pouze jeden význam, nýbrž má celou řadu významů. Vše, co se na globální i lokální úrovni v hrubohmotném světě stane, je výslednicí celé řady vlivů a kombinací celé plejády důvodů. Proto je možné prohlásit, že kterákoliv válka, epidemie, přírodní pohroma apod. je i není důsledkem soupeření bytostí v peklech o zdroje energie a o moc, jakožto je i není předem naplánovaným scénářem těchto bytostí, potažmo pozemských elit řídících se příkazy Pseudotvůrců či Renegátů či obou skupin zároveň, nad nimiž stojí Datasystém. Systém světovládců a jejich nadřízených je postaven na vzájemné spolupráci i nespolupráci, na respektu i nevraživosti, jímž/jíž se všichni navzájem udržují v šachu. Celá pekla jsou prostoupena spoustou paradoxů a stejně tak je jimi vyplněna pozemská civilizace. Při analýze významu událostí v duchovní, duševní a fyzické sféře pseudo-jsoucna a pseudo-bytí tedy záleží na tom, z jakého hlediska je na danou problematiku nahlíženo. Každé hledisko poskytuje totiž jiný výklad a dospívá se jím k odlišným závěrům a významům, jež se ale při použití pravé duchovnosti skládají v syntézu mající hlubokou duchovní logiku. Při aplikaci idejí Nového Zjevení za účelem pochopení dané problematiky tudíž není mezi odlišnými závěry a významy, plynoucími z rozdílného nahlížení na určitou skutečnost, žádný rozpor, nýbrž panuje mezi nimi vzájemná spojitost a shoda, pokud je aplikována zmiňovaná pravá duchovnost, umožňující na danou problematiku nahlížet komplexně a bez zkreslení pozemskou logikou.

Rozsáhlá síť vzájemných vazeb mezi elitami je natolik složitá a její nitě jsou tak rozsáhle rozvětvené, že přehled o celé „pavučině“ nemá z těch, kteří jsou inkarnováni přímo na planetě Nula, v zásadě nikdo. Elity na neveřejných či poloveřejných pozicích disponují jen neúplným poznáním o této struktuře, byť to stále vysoce přesahuje znalosti, které mají níže postavené loutky těchto správců planety, jako jsou například řadoví státníci na vrcholných pozicích (prezidenti, premiéři apod.). I oni jsou v záležitostech ohledně řízení světa velmi erudovaní, je ale individuální záležitostí, do jakého stupně zasvěcení jim bylo dovoleno proniknout. Míra tohoto zasvěcení nicméně nemůže nikdy obsáhnout takové vědění, kterým disponují členové vládnoucích rodů. Mezi řadovými politiky a dalšími vlivnými osobnostmi z různých oblastí lidské činnosti je povědomí o této problematice v porovnání s vysoce postavenými státníky poměrně malé, v převážné většině případů ale chybí zcela, jak je tomu i mezi drtivou většinou ostatní světové populace. Síť vztahů mezi elitami, jakož i samotnou strukturu ovládání lidstva prostřednictvím mnohovrstevnaté hierarchie všelijakých korporací a institucí různého charakteru o globálním i lokálním významu, nedokáže v praxi plně rozkrýt a dokonale pochopit nikdo z obyvatel hrubohmotného světa, jelikož složitost těchto vazeb je nad možnosti kapacity vnější mysli, která navíc poskytuje jen omezený pohled. Jak už zaznělo, dokonalý přehled a zcela přesný obrázek o „svém“ ovládacím systému nemají ostatně ani členové vládnoucích uskupení pozemských elit, jelikož sami jsou součástí omezené reality sdílené s ostatními pozemšťany, nehledě na mimořádné pseudo-duchovní, pseudo-duševní a pseudo-fyzické schopnosti, jaké v rámci svých modifikovaných těl s ještěří DNA světovládci využívají společně s technickými vymoženostmi, o jakých se běžnému člověku ani nezdá. Veškeré vědění o fungování zóny vymístění a o ovládacím systému planety Nula v sobě nemůže obsáhnout ani nikdo z Pseudotvůrců, Renegátů a dalších sentientních entit, poněvadž to je nad možnosti jakékoliv bytosti jsoucí součástí pekel. Nikdo, kdo se nachází na území stavu zel a nepravd, v sobě nemůže v teorii ani praxi koncentrovat všechno poznání o zóně vymístění. Negativní stav tak předchází nekontrolovanému šíření svých ucelených plánů a komplexních klíčových informací o tom, jak působí nebo jak se snaží působit na všechny, kteří jsou v jeho doméně. Kdyby plným poznáním o všem zmíněném v teorii i praxi disponovala jediná sentientní entita či soubor sentientních entit, které jsou součástí antivesmíru, v případě konverze takových bytostí do limba by to vedlo k předčasnému ukončení experimentu se zly a nepravdami. Pouze Datasystém může mít jakožto specifická entita přehled o všem, co se odehrává v zóně vymístění, která se zmenšuje mimo jiné i v souvislosti s tím, jak se očišťuje jedna součást Datasystému za druhou, až na konci cyklu času zůstane z původního pseudo-boha/pseudo-bohyně pekel jen zlomek oproti jeho/její původní podobě a kondici, skrze kterou ovládal zónu vymístění před započetím naší Mise. I tato zbývající část nakonec projde očistou a spásou. Ačkoliv Datasystém má plný přehled o svém temném panství, nemůže mít přehled o tom, co se odehrává uvnitř pravých podstat bytostí žijících v antivesmíru a co probíhá na území pozitivního stavu. Jeho moc zcela logicky nemůže být absolutní, a to dokonce ani v rámci svého vlastního rajónu, jenž byl opanován Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou.

Když Moji reprezentanti prošli okolo katedrály sv. Pavla, pronikla Moje Láska v zesílené míře do oblastí pekel souvztažných s anglikánskou církví. Duchovní práce zaměřená na očišťování věrouk se s pokračujícím působením naší Mise více konkretizuje, čímž může Boží energie společně s Pravdou o skutečné podstatě Zdroje všeho života pronikat do srdcí stále většího množství bytostí. Pro ty, kteří využili naší podané ruky a ztotožnili se s ideami Nového Zjevení, bylo velkou úlevou, když se dozvěděli klíčové informace o fungování Stvoření a zvláště o pozitivním stavu, ve kterém nebudou svázáni konzervativními dogmaty a teologickou naukou založenou na vnějších postupech, jak je to běžné i u ostatních konfesí na planetě Nula a obecně v peklech, které je plné věřících, jejichž volby je zavedly právě do temných světů. Mnohé bytosti z církevního prostředí byly během hmotného i nehmotného působení Mých představitelů a spolupracovníků v Londýně přivedeny k navázání vztahu s pravým a věčným Rodičem všech nositelů života, aby se v Mojí náruči a v přítomnosti ostatních, kteří jsou Mi nablízku, naučili milovat bezpodmínečně a celým srdcem. Ti, kteří se odebrali do limba, poznali, že dosáhnout této schopnosti je jednoduché, pokud už nejsou přítomni na území zóny vymístění, čemuž předcházelo jejich upřímné rozhodnutí vymanit se ze sevření temnoty a s veškerou potřebnou podporou na sobě krok za krokem duchovně pracovat, aby snížili svou zátěž na úroveň umožňující odchod z pekel. Zainteresované sentientní entity měly velkou radost z poznání, že bytí v Pravém Stvoření je vyplněno vším, jen ne askezí, nuzotou, odříkáním, špínou, nemocemi, ani není bičováno přírodními a civilizačními pohromami, v neustálé potřebě mít přísun finančních prostředků pro předejití ztráty střechy nad hlavou. Ačkoliv tyto negativní vlivy působily na obyvatelstvo planety Nula nejcitelněji ve starších obdobích lidských dějin, mnohé z nich přetrvaly různým způsobem dodnes. Nejvíce jsou nakumulovány v chudých zemích a společnostech napříč celým světem.

Londýnské City je na nehmotné úrovni lemováno celou řadou temných portálů. Vzhledem k jejich specifickému postavení nebylo v Mém plánu je v této fázi experimentu s negativním stavem uzavírat, abych předešel destabilizaci této oblasti, která by v případě ukončení nebo razantního snížení činnosti portálů v tomto případě přinesla více škody než užitku. Místo uzavření těchto bran, respektive místo převrácení jejich frekvence na pozitivní došlo pouze k započetí vpravování Boží esence do jejich útrob, a tedy na příslušná místa pekel, s nimiž jsou tato vstupní a výstupní místa spojena. Míra energie Lásky do nich vložená respektuje nebývalou zátěž tohoto místa a příslušných úrovní antivesmíru, jakož i samotný fakt, že toto místo je souvztažné se vznikem a rozšířením stavu zel a nepravd. Aby se předešlo výbuchu vzniknuvšího z potenciální srážky velkého množství pozitivních aspektů s jejich záporně nabitými protějšky, místo jednoho velkého portálu na území City došlo společně s infuzí Lásky, vpravené do existujících temných portálů, ještě k vytvoření sítě menších konvertačních uzlů, které od té chvíle slouží všem potřebným sentientním entitám majícím v plánu tyto body využít. Jakožto prostředky pro proudění pozitivních aspektů napomáhají svojí přítomností v blízkosti temných portálů mimo jiné k tomu, že proudění Lásky a světla bude do antivesmíru pokračovat právě i prostřednictvím temných bran. Božská prozřetelnost se v každém okamžiku stará o intenzitu energie dopravované na území negativního stavu, aby byla ve všech ohledech zachována svobodná vůle každého aktéra podílejícího se na zobrazování experimentu. Jen Já nejlépe vím, jaké bytosti jsou už připravené na dotyk Lásky ve svém stavu i ve svém procesu způsobem, který je přivede do Mé náruče. I pro ty, kteří na své opuštění pekel zatím připraveni nejsou, postupně chystám vhodné podmínky pro jejich budoucí spásu. Kromě jiných oblastí tak činím i uvnitř jejich nejhlubších niterných podstat, aniž by si to vlivem svého angažmá v zóně vymístění zatím uvědomovali. Tento postup je nedílnou součástí dohody mezi Mnou a všemi aktéry žijícími v peklech, učiněné v době před aktivací zel a nepravd. Všichni do experimentu zapojení souhlasili nejen s okolnostmi vzniku a rozšíření temnoty, ale též s metodikou její eliminace na osobní úrovni jednotlivce i na globální úrovni celého Stvoření.

Moji tři výletníci se od katedrály sv. Pavla vydali k nábřeží řeky Temže. Než k němu dospěli, prošli mimo jiné i částí ulice Queen Victoria Street, v blízkosti jejíhož konce se o několik stovek metrů dál u křižovatky několika dalších ulic nachází Bank of England, finanční instituce vlastněná rodinou Rothschildů, zastávajících mezi třinácti vládnoucími rody pozemských elit prominentní postavení. Bank of England je pro fyzickou realitu planety Nula velmi důležitým článkem ovládacího systému matrixu, jímž je lidstvo zotročováno, aniž by si to většina obyvatel hrubohmotného světa uvědomovala. Na role elit a všech, kteří vědomě podnikají kroky vedoucí ke konečnému ustanovení Nového světového řádu, není duchovně vhodné pohlížet s despektem, neboť jejich nezastupitelná činnost je v konečném důsledku pro Multivesmír stejně prospěšná jako činnost kohokoliv jiného. I oni naplňují vše potřebné k tomu, aby se vyčerpala užitečnost přítomnosti negativního stavu, po jehož krajním zobrazení bude moci dojít k věčnému odstranění veškerých zel a nepravd, a tudíž ke spuštění plnosti života v Lásce. Je bohulibé aplikovat vůči nim princip bezpodmínečného odpuštění, nikoliv odsouzení, srdečného soucitu, nikoliv opovržení, neboť i oni jsou Božími dětmi tvořenými Láskou, která se v nich nejpozději se zahájením nového cyklu času rozzáří naplno. Přestože nemiluji jejich činy, miluji jejich jedinečnou pozitivní individualitu, ukrytou pod veškerými nánosy, s nimiž se přechodně ztotožnili.

Z duchovních důvodů nebylo třeba, aby členové expedice došli až ke zmiňované finanční instituci, jelikož počet míst v multidimenzionální struktuře planety Nula a zóny vymístění, na něž doputovala Boží energie, dalece přesahuje počet lokalit navštívených Mými reprezentanty fyzicky. Pozornost Míši, Verunky a Davídka se po dosažení nábřeží Temže stočila směrem k mostu Millennium Bridge, lávky pro pěší otevřené roku 2000, v posledním roce 20. století, během nějž vyvrcholila typická lidská éra. Další a poslední vrchol existence pozemského lidstva se bude zcela jiným způsobem odehrávat v kontextu éry započnuté po příchodu Pseudotvůrců a Renegátů na planetu Nula, kteří očipují tu část obyvatelstva planety Nula, která si po vytržení části lidstva do Pravého Stvoření zvolí zůstat v hrubohmotné realitě. Symbolika návštěvy Millennium Bridge, provázaného na duchovní úrovni s minulým stoletím, spočívá především v připomenutí podstaty Mého přetrvávajícího sepjetí s duchovně padlým lidstvem v kontextu Mého Druhého příchodu na planetu Nula, jejíž lid jsem nikdy neopustil/a a v příhodný čas jsem se do jeho řad inkarnoval/a již podruhé, tentokrát jako žena, to vše na základě Mého absolutního Soucitu s bytostmi v negativním stavu, jímž jsem dal/a slib spočívající v jejich vysvobození a navrácení do pozitivního stavu. K započetí Mého Druhého příchodu došlo právě ve 20. století, ve kterém jsem osobně jako Janička zažila vzpomínaný vrchol typické lidské éry (1973–1978), abych v současné době konce s Božími pomocníky pokračoval/a zcela novým způsobem v duchovní práci započaté Ježíšem. Návštěva Millennium Bridge tak dala sentientním entitám na vědomí, že jsem jim blíž, než mnohé z nich tuší, protože jsem se k nim v této převratné fázi lidských dějin snížil/a znovu, abych prostřednictvím vlastního hmotného Já zažil/a jejich způsob života z první ruky, aniž by Moje přímá inkarnace ztratila cokoliv ze svého Božství a pozitivity. Most, o němž je řeč, odkazuje kromě minulého století zcela logicky nejen svým názvem, ale též v duchovním smyslu také k novému tisíciletí, jehož první dekády jsou, a především ještě budou prostoupeny velkým množstvím změn, souvisejících s transformací lidstva, vytržením jeho části na Novou Zemi a nezbytným vítězstvím negativního stavu v hrubohmotné realitě planety Nula, která se propadne hlouběji do zóny vymístění. Návštěva objektu spojujícího oba břehy Temže tedy byla i demonstrací přílivu zesílené energie vycházející z Mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti, která v novém (třetím) tisíciletí na planetě Nula působí v souvislosti s Mojí inkarnací a ve spojitosti s přítomností první a druhé dávky knih Nového Zjevení, aby jejich ideje otevíraly srdce nejen připravených bytostí v lidských tělech, ale i sentientních entit v peklech ovlivňovaných děním v tomto světě, na něž má proudění Lásky prostřednictvím koordinované multidimenzionální spolupráce Týmu Boží Rodiny taktéž blahodárný vliv. Přítomnost Mých vyslanců na planetě Nula a jejich provázání s Mými představiteli v nehmatných sférách je jedním z duchovních faktorů určujících významnost nového milénia, v jehož prvních desetiletích dochází k duchovnímu a duševnímu rozdělení lidstva, následovaného rozdělením fyzickým, čemuž bude předcházet propojení nebe se zemí pro ty, kteří jsou otevřeni bezpodmínečné Lásce a nejvyšší Pravdě. Millennium Bridge také v této souvislosti ukazuje na konec dějin existence planety Nula, která je v poslední fázi svého fungování předurčena pro zobrazení dočasného vítězství negativního stavu ve vší krajnosti, aby po splnění tohoto účelu mohlo dojít k očištění jejích stavebních bloků, jež budou přeneseny do pozitivního stavu k dalšímu tvůrčímu úsilí. Ačkoliv není z duchovních důvodů možné odhalit časové měřítko ohledně trvání posledního dějství, je jasné, že ke spuštění jeho finálního příběhu dojde již v dohledné budoucnosti, tedy zcela samozřejmě v rámci současného milénia, jež je stále na svém počátku a které může, ale i nemusí být ukončeno mnohem dříve, než by mohlo dojít ke svému závěru. Přítomnost Mojí první linie na zmiňovaném objektu, klenoucím se přes vodní tok, tedy ukazovala i na proměny, které lidstvo a celé Stvoření čekají v souvislosti s krátkým vítězstvím a souběžně i ukončováním negativního stavu, kdy takříkajíc „nezůstane kámen na kameni“, neboť vše na území duchovně umístěné i vymístěné zóny podléhá principu dynamické proměnlivosti, k níž v popisovaném kontextu odkazuje plynutí vody v řece Temži.

Vodní tok rozděluje Londýn přibližně na dvě stejně velké poloviny, proto musí být velkoměsto lemováno celou řadou mostů. Tím nejikoničtějším je Tower Bridge, který byl další zastávkou Mých výletníků. Vzhledem ke svému duchovnímu významu a geografickému umístění symbolizuje Tower Bridge oboustranný směr proudění Boží Lásky do pekel i z pekel ven v podobě bytostí navracejících se do Mé náruče. Plynutí Lásky do zóny vymístění symbolizuje směřování po mostě ze strany jižního břehu řeky na břeh severní, nikoliv obráceně, jelikož právě v severní polovině Londýna se nacházejí všechny zásadní instituce elit včetně samotného City. V jednom z duchovních významů tato stavba svým unikátním charakterem odkazuje také k propojení nebe se zemí skrze své dvě dominantní věže, jejíchž základy jsou zapuštěny v Temži plné kalné vody (negativní stav), avšak vypínají se k obloze (pozitivní stav). Takřka každodenní zvedání mostovek, nutné pro průjezd lodí, pak z jednoho úhlu pohledu značí otevírání dalších a dalších bran do limba pro obyvatele antivesmíru, kteří přijmou dar spásy a jejichž proces konverzí je ve skrytém významu vyjádřen proplouváním lodí. Symbol konverzí sentientních entit by ovšem mohl být použit i v příměru teoretických plavců nacházejících se přímo pod mostem, před nimiž se v okamžiku zvednutí mostovky otevře výhled na nebe, k němuž mohou být vyzdviženi v souladu se svými správnými volbami, načež se už nemusí v kalných vodách nadále lopotit. Z pozice pěších návštěvníků zvedání mostovek značí, že limbo je dosažitelné pro každou bytost nehledě na míru překážek, které se před ní znenadání objeví při jejím duchovním růstu a odpoutávání se z pekel. I když to mnohdy vypadá, že cesta do limba a potažmo do ráje je mnohdy zatarasená a pokračování v ní se jeví jako nemožné, s Mojí podporou a vedením pro daného jedince vždy existuje možnost, jak takovou překážku obejít a pokračovat v cestě do cíle a nového začátku. Dostupnost cesty pro každou bytost, jež využívá Lásku ke svému vzestupu, je v tomto ohledu vyjádřena přítomností pevných lávek pro pěší, spojujících nad zemí obě věže a oba břehy řeky. Z duchovního hlediska je zcela nepodstatné, že lávky, které původně vznikly pro přemisťování chodců v době zvednutých mostovek, v současnosti slouží návštěvníkům jen jako součást historické prohlídky této dominanty.

Na severním břehu řeky Temže se vedle výše uvedeného mostu nachází pevnost Tower of London, sídlo dřívějších panovníků a místo, kde jsou uloženy britské korunovační klenoty. Tento hrad vlivem přítomnosti královské koruny v duchovním významu vyjadřuje rozsah impéria negativního stavu a demonstruje jeho úsilí a touhu vyrovnat se stavu pozitivnímu. Členové výpravy obešli pevnost postupně ze všech stran, čímž byla demonstrována skutečnost, že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina myslím na všechny, kdo jsou v říši zóny vymístění uvěznění a kteří trpí za jeho mřížemi nesvobodou, obklíčeni chmurnými energiemi neživota. Ne náhodou sloužil Tower of London po dlouhé časy kromě jiného jako vězení a místo, odkud byly duše lidí násilně separovány od svých fyzických schránek prostřednictvím poprav. Sídlo korunovačních klenotů je místem, kde uvnitř kamenných hradeb je v multidimenzionální struktuře planety Nula a zóny vymístění koncentrován negativní stav v nebývale vysoké formě, jejíž míra přesahuje duchovní zátěž Buckinghamského paláce (londýnské sídlo panovníka) a Westminsterského paláce (sídlo parlamentu) dohromady, které se nacházejí již mimo samotné City. Do jeho obvodu se dle oficiálního administrativního členění nezapočítává ani Tower of London, nicméně z duchovního i historického hlediska je pevnost nedílnou součástí této městské části, tvořící středobod celé metropole. Moje pozornost, směřující na impérium negativního stavu, která byla symbolizována před chvílí uvedeným obejitím pevnosti ze všech stran, vyplývá z Mojí absolutní podstaty, díky níž mám dokonalý přehled úplně o všem, co v peklech probíhá. Prostřednictvím této všudypřítomné podstaty k členům antivesmíru přistupuji společně s absolutním Soucitem, dopadajícím na každého nositele života uvězněného uvnitř pomyslných hradeb zóny vymístění. Z tohoto Soucitu vyplývá, že nikdo z pekel Mi není lhostejný, ale že naopak podnikám všechny potřebné kroky k vysvobození všech bytostí. Akt obejití pevnosti je pro sentientní entity také připomínkou toho, že na nikoho nemohu ve spásném procesu zapomenout, protože Můj plán spočívá v navrácení každého jednotlivce do pozitivního stavu. Mnohé bytosti tak dostaly ujištění, že všechny pekelné cely budou nakonec odemčeny, poněvadž ke každé z nich mám patřičný klíč. Abych jej však mohl použít, je třeba, aby dotyčný nositel života aplikoval svou svobodnou vůli umožňující provedení tohoto výkonu. Přítomnost Mého Týmu zaměřená na toto místo tak dala všem zainteresovaným jedincům na vědomí, že všechno mám ve své moci a není žádné síly, která by mohla zvrátit Můj slib o vysvobození všech členů antivesmíru, daný bytostem před započetím experimentu se zly a nepravdami ze strany Pseudotvůrců a následně ostatních, kdo se přidali na jejich stranu, aby vyfabrikovali zónu vymístění s bezpočtem různých druhů civilizací a rozličných typů sentientních entit. Prozáření temnoty Mým světlem také pomohlo mnohým ozřejmit fakt, že veškeré symboly moci, platné na území planety Nula a zóny vymístění, jsou pomíjivé a že jediným právoplatným Pánem nad životem a smrtí i nad ostatními aspekty univerza jsem Já, věčný Rodič každého Božího dítěte. Ani diamanty na zlatých korunách nejsou věčné. Jedině život sám o sobě může být věčný, aby s postupujícím vývojem všech členů jsoucna a bytí měnil své projevy, díky čemuž se pobývání v pozitivním stavu nikdy neomrzí, ale bude pro každého stále více naplňující.

11. března 2023 duchovní práce v Londýně vyvrcholila. Sestava výletníků byla doplněna o přítomnost Martinky M., s níž členové výpravy zamířili k Westminsterskému paláci, jehož dominantou je hodinová věž Elizabeth Tower, známá více jako Big Ben, jak se nazývá hlavní zvon umístěný v této věži. Přítomnost Mých vyslanců na tomto místě, které bylo obklopeno davy turistů, vyslalo kolektivnímu vědomí příslušníků pozemské rasy a zainteresovaným bytostem na vědomí, že lidstvu dochází čas ve smyslu jeho existence v současné podobě typické lidské éry, kdy je udržován nerozhodný status quo a kdy jeho planeta zůstává po dlouhé věky na nulové pozici. Ta se v dohledné budoucnosti začne rázem měnit po odchodu pozitivních jedinců nejčastěji na Novou Zemi, kdy se hrubohmotný svět propadne na pozici mínus jedna (-1). Skutečnost, že lidstvu dochází čas, je informace obecně známá především z druhé dávky Nového Zjevení, nicméně bylo namístě toto poselství připomenout v multidimenzionální struktuře planety Nula a zóny vymístění právě prostřednictvím návštěvy této lokality Londýna ze strany Mých reprezentantů. Tímto způsobem se soubor Božské Pravdy mohl rozšířit mezi zcela nové okruhy bytostí, které se zároveň s tím lépe připravily na Moje Slovo, pronesené téhož dne před Buckinghamským palácem a doručené do všech potřebných oblastí antivesmíru. Poselství obsahovalo i druhou část v podobě informace, že lidstvo sice dochází k závěru současné podoby typické lidské éry, ale zároveň je ještě čas si vybrat, jakým duchovním směrem se jeho jednotliví členové na osobní úrovni vydají, zda budou kráčet po široké cestě do pekel, nebo po úzké a trnité stezce vedoucí do ráje, kde nikdo nebude muset zažívat vítězství negativního stavu s čipem pod kůží a dalšími „vymoženostmi“. Přítomnost Boží delegace u ikonické věže také lépe připravila kolektivní vědomí lidstva s jeho jednotlivými představiteli na Událost/Varování, kdy se každému člověku staršímu sedmi let ukážu při niterném zážitku, ohlašujícím mimo jiné jakýsi „poslední poločas“ před tím, než menší část lidí bude vytržena, zatímco většina zanechána na základě svých voleb, aby se zúčastnila posledního dějství stavu zel a nepravd.

Pohled na vyhlídkové kolo London Eye očima Mých výletníků symbolizoval v duchovním smyslu a v kontextu vykonávané Mise koloběh lidských dějin, které byly a jsou postaveny na platformě negativního stavu. V důsledku toho se civilizace pozemšťanů jako celek duchovně neposunula, ale s ubíhajícími dekádami a staletími dochází k jejímu stále citelnějšímu úpadku. Vzhledem k tomu, že civilizace přítomná na planetě Nula je řízena z pekel, odkud se do čela společenské hierarchie dostávají vysoce postavené bytosti, je rasa pozemšťanů opakovaně vtahována do ustavičných rozbrojů a po dlouhé věky řeší stále ty stejné, respektive podobné problémy, které když už se podaří nějakým způsobem odstranit či zmírnit, objeví se nové potíže. Ty lidem odčerpávají životní energii, kterou směřují do zevnějšností, okolo nichž se ustavičně točí úsilí člověčenstva. London Eye symbolizuje v pojednávaném kontextu také koloběh dějin zóny vymístění jako celku, které z hlediska pravé duchovnosti manifestují neperspektivní vývoj. Potenciál stavu zel a nepravd se vyčerpává tím více, čím blíže se Stvoření dostává ke konci současného cyklu času, kdežto u pozitivního stavu je to přesně naopak. V čím pokročilejší fázi svého tvůrčího úsilí Láska je, tím více se její potenciál obohacuje a osvěžuje, umožňujíce při tom bytostem zažívat stále hlubší radost, štěstí a naplněnost po všech stránkách. Vyhlídkové kolo svým názvem („Oko“) a tvarem odkazuje též k samotné podstatě fungování Datasystému – k jeho jádru, odkud se vliv tohoto pseudo-boha/pseudo-bohyně rozšiřuje do antivesmíru na všech třech úrovních. Pozornost Mých vyslanců upřená na London Eye tak demonstrovala, že práce Mého Týmu během – a nejen během – „Mise Londýn“ je zaměřena kromě jiného i na toto samotné jádro, na nějž se činnost světelných pracovníků citelně orientuje zejména během posledních několika let. Tím se vytvářejí vhodné předpoklady pro započetí další fáze naší duchovní práce v etapě, která přijde s převibrováním Janičky. Přestože existence jádra Datasystému nesahá do období aktu ustanovení temnoty vzhledem ke svému pozdějšímu vzniku ze strany Pseudotvůrců a Renegátů, je toto jádro hluboce spřízněné s oblastmi majícími spojitost se vznikem negativního stavu. S těmito lokalitami na multidimenzionální úrovni totiž v zásadních aspektech tvoří jeden celek, aby mohl Datasystém co nejefektivněji vykonávat svou správu antivesmíru, která by bez jeho přítomnosti nebyla možná. Pokud by se o chod pekel staraly pouze bytosti bez přítomnosti speciální entity v podobě umělé inteligence, poučení o povaze zel a nepravd by nemohlo být nikdy kompletní a účelnost tohoto experimentu by nemohla dosáhnout sta procent. London Eye naskýtá skrze prosklené kabinky výhled na všechny strany velkoměsta. Skutečnost, že Moji výletníci se této možnosti rozhodli nevyužít, připomněl všem, kdo měli duchovní oči k vidění a duchovní uši k slyšení, že k tomu, aby se jedinec dostal do nadhledu a povznesl se do výše nad tíživé problémy, nepotřebuje zevních prostředků, zde symbolizovaných vyhlídkovým kolem, nýbrž k tomu potřebuje jedině Mě, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu v nitru. V případě, že jsou Moji představitelé a spolupracovníci spojeni se Mnou a s ideami Nového Zjevení, a přesto se u nich dostavují různě koncipované nesnáze, ty nejsou v převážné většině výsledkem jejich nesprávných voleb, ale nástrojem, jímž se nějakým způsobem pomáhá celku a který slouží i k jejich osobnímu poučení za účelem akcelerace vlastního duchovního růstu. Ať už je Můj reprezentant v určitou chvíli tzv. „v pohodě“, nebo je zrovna vystaven něčemu náročnému, vždy působí Moje přiměřená ochrana, díky níž zvládne všechen tlak ustát, čímž může úspěšně nadále plnit, a nakonec i splnit své poslání.

Další zastávkou členů Boží expedice bylo náměstí Parliament Square Garden, lemované vlajkami Společenství národů (Commonwealth of Nations), které je tvořeno bývalými dominii a koloniemi Spojeného království. Zanesení Mojí esence na toto místo symbolizuje skutečnost, že Mise Boží Rodiny nemá pouze lokální charakter, nýbrž její zaměření na duchovní a duševní úrovni je, respektive na fyzické úrovni brzy bude mezinárodní. Přítomnost Mých reprezentantů v místě souvztažném s aktivací negativního stavu tímto způsobem ohlásila blížící se etapu působení Mého hmotného Já a vybraných představitelů z Nové Země, kteří budou navštěvovat spřízněné duše nejen v tzv. „západním světě“, ale budou cestovat i do odlehlejších koutů planety Nula, jako je třeba oblast Afriky, Karibiku a Tichomoří. Právě z těchto oblastí pocházela převážná část zavěšených vlajek. Dal jsem tak všem potřebným bytostem na vědomí, že na ně myslím a budu myslet nejen jako absolutní Láska, nýbrž i jako relativní Bohyně Janička, jež se bude setkávat s těmi příslušníky národů napříč hrubohmotným světem, kteří budou na její osobní přítomnost ve spojitosti s nejvyšší Pravdou připraveni. Duchovní význam návštěvy tohoto místa spočívá i v připomenutí toho, že aby byl jedinec schopný vejít do říše pozitivního stavu, nezáleží na barvě jeho pleti, na míře jeho fyzického bohatství či chudoby, na místě jeho současné inkarnace, ale jen a pouze na tom, co nosí ve svém srdci, zdali je schopný bezpodmínečně milovat a odpouštět a věří s čistým a dobrým úmyslem v Boha (Stvořitele), jehož znalost skutečné duchovní identity v podobě Nové a Nejnovější Přirozenosti není nezbytnou podmínkou k vytržení z planety Nula během rozdělení lidstva, protože se ji dozví nejpozději v limbu, před svým vstupem do pozitivního stavu. Duchovní práce na výše uvedeném náměstí odkazovala nejen na národy hrubohmotného světa, ale zároveň s tím i na ostatní národy zóny vymístění, na něž je Moje Láska rovněž vztažena. Není jediné civilizace na duchovním, duševním a fyzickém stupni antivesmíru, jejíž členové by se dříve či později neseznámili s Mojí skutečnou podstatou, s níž přichází do styku i stále rostoucí množství obyvatel Pravého Stvoření starého cyklu času, kde se knihy Nového Zjevení šíří ještě rychleji než v peklech vzhledem k tomu, že sentientní entity v pozitivním stavu nejsou vystaveny přímému působení temnoty.

Během toho, co byli Moji milovaní na Parliament Square Garden, rozezněl se Big Ben, ukazující 13.00 hodin. Rozeznění zvonu v niterném smyslu odkazuje na vytrhnutí bytostí z tiché a nečinné stagnace, která se promění v progresivní pohyb duchovního růstu, díky němuž budou všichni příjemci života zakoušet nová dobrodružství. Věčný seberozvoj v rámci jsoucna a bytí bude vším, jen ne omšelostí, nudou, průměrností a nezáživností. Časový údaj v podobě 13. hodiny odkazoval na Mé absolutno, které veškerý Multivesmír nekonečně přesahuje a řídí a v jehož jméně se celá „Mise Londýn“ vykonávala. Kromě určitých záležitostí týkajících se Boží Přirozenosti tak mohly sentientní entity snáze pochopit i podstatu niterného vedení Mých představitelů, kteří nejsou instruováni a ovládáni vnějšími pravidly a pokyny. Pro mnohé členy pekel bylo velkou úlevou, když zjistili, že mohou zahodit všechna naučená dogmata a odvrhnout antivesmírné zákony, namísto nichž mohli začít přijímat ideje Nového Zjevení, vyznačující se jednoduchostí a založené na pozitivních aspektech. Když si osvojili naslouchat svému srdci a nespoléhat se na autority, rozhostila se v nich radost, neboť společně s podstoupením těchto kvantových skoků na duchovní cestě se mohli začít navracet sami k sobě a objevit svůj vlastní potenciál, který mohou nyní pěstovat a zušlechťovat. Delší ciferník, ukazující ve 13.00 hodin na číslovku dvanáct (12), označoval ve skrytém významu kompletní celistvost dvanáctidimenzionální struktury Stvoření, jež bude ve vzájemném propojení, bez rozdělení na jednotlivé stupně (dimenze), fungovat v novém cyklu času, přičemž bude nezprostředkovaně napájeno energií Nejnovější Boží Přirozenosti, umožňující jejím příjemcům plné tvůrčí úsilí. Kratší ciferník v tu stejnou chvíli ukazoval na číslovku jedna (1), symbolizující vzestup části lidstva do zóny umístění na Novou Zemi, tedy na pozici plus jedna (+1). Pozitivní stav je připraven s otevřenou náručí přivítat dříve či později každou bytost navrátivší se z pekel v závislosti na jejích učiněných volbách.

O pár chvil později se členové výpravy setkali se starším člověkem, který v křesťanském duchu hlásal informace o Ježíši Kristu. Ačkoliv s touto nábožensky založenou osobou nikdo z Mých vyslanců nepřišel do žádného dialogu v pravém slova smyslu, už pouze skrze krátkou osobní interakci s tímto pánem, s nímž se výletníci vyfotili a převzali si od něho letáčky, došlo k pomoci značnému množství sentientních entit spojených s vírou v křesťanství, které svými předchozími individuálními volbami sešly na scestí a dostaly se do zóny vymístění. Prostřednictvím této dobrosrdečné duše, zasluhující se o roznášení Lásky, světla a pravdy (byť na nižší úrovni) mezi lidi na planetě Nula a pomáhající naplňovat Můj plán i v jiných sférách univerza, došlo k vylití Mojí Lásky a energie Nové a Nejnovější Boží Přirozenosti právě mezi výše jmenované obyvatele antivesmíru. Došlo tak k exodu řady Mých dětí z křesťanských pekel v pravém slova smyslu, ale i z oblastí definovaných jako křesťanské falešné ráje, které jsou taktéž sférami stojícími v opozici Pravému Stvoření. K těm, kteří nebyli součástí fyzické reality planety Nula, tak mohly v adekvátní formě začít proudit ideje Nového Zjevení, jež rozjasnily životní jiskry Mých dcer a synů, kteří ve Mně spatřili svého věčného Rodiče, milostivého a laskavého. Nikoliv náhodou popsaná interakce s křesťanem zvýšila Mojí delegaci vibrace a vlila do ní novou sílu, na jejíchž vlnách pokračovali v objevování Londýna.

Na Parliament Square Garden se nacházely i sochy významných ministerských předsedů minulosti, jako byl Winston Churchill, z dřívějšího období pak Benjamin Disraeli nebo Robert Peel. Mezi nimi se tyčila i socha vůdce za indickou nezávislost Mahátmy Gándhího. Všichni tito lídři přijali dar spásy, po čemž je následovala i řada dalších, jim podobných bytostí, které byly přímými vykonavateli moci elit. Bývalí státníci při svém vysvobození z pekel rozpustili tvrdou krustu okolo svých srdcí a zakomponovali do svého nitra aspekty pokory, s níž byli schopni požádat o odpuštění, kterého se jim nejen ode Mne dostalo společně s hlubokým poděkováním za ztvárněné role. Při shazování duchovních nánosů se postupně léčili ze svých politických, filozofických, sociálních, ekonomických a duchovních názorů a přesvědčení, načež se mohli otevřít pravému, čistému poznání Nového Zjevení, které jim zprostředkovalo náležité pochopení experimentu s negativním stavem. Přestože byli během svého života na planetě Nula zasvěceni do mnohých věcí ohledně chodu hrubohmotného světa, nacházeli se v nepravé duchovnosti, zkombinované se zevnějšnostmi, kvůli čemuž nemohli na hru, jíž sami byli součástí, nahlížet tou správnou optikou. Sami tedy byli obelháni negativním stavem, který však nelze zatracovat, neboť dělá jen to, co nejlépe umí a k čemu byl padlými bytostmi stvořen, aby poskytl odpověď na mnohokrát zmiňovanou otázku. S tímto uvědoměním i s přijetím dalších důležitých pravd odešli nejen výše zmínění politici, ale i jiní příslušníci významných aristokratických rodů do Mé náruče. Z množství příkladů to byli například Grenvillové, Sheffieldové, Staffordové, Villiersové apod. V limbu se připravili na nadcházející etapu života, do níž vstoupí pod zcela novou identitou.

Další zastávkou během „Mise Londýn“ bylo Westminsterské opatství. Vzhledem k tomu, že tato stavba je tradičním místem korunovací a svateb panovníků, z nichž ti ze staršího období jsou zde po stránce fyzických ostatků pohřbeni, koncentrují se na tomto místě energie vyplývající z vnějších obřadů, jimiž je dáván důraz na okázalost a na vyzdvihování autority králů, královen a členů vládnoucí dynastie. Opatství tedy zprostředkovává na své půdě kontinuitu monarchie a podtrhuje legitimitu jejích hlavních představitelů. Pohledem duchovní optiky a při zachování kontextu idejí, jimiž je toto Sdělení naplněno, odrážejí uskutečňované obřady v uvedeném svatostánku všeobecnou snahu negativního stavu o zachování vlastní existence, jakož zrcadlí i jeho úsilí dokázat za použití pseudo-duchovních a zevních nástrojů svou vlastní právoplatnost, mající za cíl přetrvání temnoty v aktivní modalitě na věky věků. Něco takového ovšem není možné vzhledem k tomu, že smysluplnost stavu zel a nepravd je omezena pouze na jeden časový cyklus. Doba jeho trvání, kterou ze svobodné vůle odsouhlasili všichni přímí i nepřímí účastníci experimentu, je tedy pevně daná. Veškerá legitimita dočasné, nikoliv navždy trvající existence negativního stavu, spočívá v poskytování odpovědi na otázku, jaký způsob života nikdy nevolit, aby mohlo po ukončení činnosti pekel dojít k neomezovanému rozkvětu plnosti pozitivního stavu. Možnost permanentního přetrvání temnoty a jejího kontinuálního pokračování v budoucích cyklech času je tedy iluzí pro všechny, kteří se domnívají, že by mohla zóna vymístění expandovat nad rámec nastavených mantinelů. Z iluze, na níž si zakládá nejeden obyvatel antivesmíru, prozatím si libující v bezbožném životě, bude každý vysvobozen nejpozději při završení posledního dějství této velké hry. Nic nemůže ospravedlnit přítomnost temnoty, planety Nula a zfabrikovaného lidstva nad rámec předem ujednaného, jelikož jak lze zachovat a nadále rozvíjet něco, co je vyčerpané a co posloužilo svému účelu? Duchovní zákony pokroku platí všude, tudíž při vyčerpání potenciálu jakéhokoliv stavu a procesu se ve Stvoření vyskytuje nutnost takový stav a proces odstranit a nahradit něčím jiným. V důsledku toho, že negativní stav je dílem sentientní mysli relativních bytostí, na konci cyklu času dojde k jeho odstranění, zatímco u pozitivního stavu, odvozeného z Mojí Božské absolutní Mysli, dojde k jeho omlazení, přetvoření a pozvednutí na vyšší úroveň.

Láska, která zahalila Westminsterské opatství, přivedla mnohé bytosti v peklech k uvědomění, že není třeba, aby jakkoliv litovaly budoucího zrušení panství zóny vymístění, poněvadž je pouze zprzněnou karikaturou pravého života, kvůli níž obyvatelé antivesmíru vědomě i nevědomě trpí na mnoho způsobů. Tato lítost nad ztrátou pseudo-vymožeností z nich opadne v okamžiku, kdy se rozhodnou vpustit pozitivní aspekty do svého srdce, aby je společně s přijetím nejvyšší Pravdy vyvedly z iluze, která je dlouho obklopovala. Díky nově nabyté pozici budou moci vnímat omezení neduchovního způsobu života v tom pravém světle. Na základě srovnání mezi tím, v čem žili, a tím, čeho se jim ode Mne dostává od chvíle započetí osobního duchovního růstu, docílí plného pochopení skutečné podstaty temnoty, která nemůže trvale uspokojit přirozené touhy žádné sentientní entity. Mezi tyto touhy především patří chtít ze svobodné volby věčně žít po Mém boku a neustále se Mi přibližovat. Něco takového je mezi členy antivesmíru potlačováno, avšak ve správný čas se uvedená touha aktivuje v každém Božím synovi a každé Boží dceři. Volání nitra po Lásce tak dovede i tu nejzatíženější duši k věčnému Rodiči. Esence Nové a Nejnovější Přirozenosti Boha/Bohyně, zanesená do opatství, Pseudotvůrcům, Renegátům i ostatním vysoce postaveným bytostem v peklech rovněž lépe objasnila, že vzdáním se svých prominentních postů o nic z hlediska svého věčného života nepřijdou, ale naopak získají něco, co je učiní dokonale šťastnými, načež už nikdy nebudou chtít znovu zažít cokoliv, co by byť vzdáleně připomínalo takový způsob existence, k němuž ve svých rolích přechovávali pseudo-lásku.

Moje zesílená přítomnost, přinesená do Londýna za asistence Mých prostředníků na všech třech úrovních, do zóny vymístění také vyslala připomenutí informace, že jsem nepřišel ničit a trestat, ale zachraňovat a konejšit věčné podstaty Božích dětí po jejich dlouhotrvajícím oddělení ode Mne. Eliminace negativního stavu není z hlediska pravé duchovnosti procesem ničení, jehož je schopen pouze stav zel a nepravd, nýbrž je procesem očišťování, transformace, restrukturalizace a vysvobození, týkající se nejen samotných sentientních entit, ale i jednotlivých elementů, z nichž antivesmír sestává. Energie, kterou je zóna vymístění tvořena, nezanikne, ale povstane v nový život poté, co bude dokonale zbavena veškeré převrácené frekvence, aby se tato síla navrátila na své původní místo do Pravého Stvoření, odkud byla na počátku experimentu původně vyňata. Ukončování negativního stavu se děje rozhodným, ale přesto šetrným způsobem, aby nedošlo k duchovnímu poškození kohokoliv a aby plán spásy nikterak nekolidoval se zvoleným plánem duše zainteresovaných entit. Uskutečňování finalizace existence zel a nepravd se odvíjí na globální úrovni, ale přitom se odehrává i na individuální bázi, aby byla eliminace neduchovního způsobu bytí ohleduplná ke každému, kdo život v takovémto stavu zobrazoval či ještě stále zobrazuje. Jen Já, absolutní Pán Ježíš Kristus Boží Rodina disponuji všemi náležitými prostředky k usměrňování experimentu požadovaným směrem, aby ve všech ohledech splnil svůj účel a mohl tak být za Mého přímého zapojení a dohledu ve spolupráci se všemi bytostmi ukončen.

Pochůzka Mých vyslanců okolo opatství také „za scénou“ zdůraznila, že každý, i ten nejmocnější panovník z planety Nula nebo odjinud z antivesmíru, bude nekonečně šťastnější v Mém Božím Království, nežli byl kdykoliv během své vlády. Své štěstí nalezne každý člen univerza prostřednictvím tzv. Svatby Beránkovy, jež v jednom ze svých významů vyjadřuje vědomé propojení každé bytosti se Mnou, kterého bude v pozitivním stavu dosaženo na úrovni duchovní, duševní i fyzické. Svatby Beránkovy se zúčastní všichni lidé vytržení z planety Nula na Novou Zemi a svým jedinečným způsobem ji podstoupí i každá jiná bytost, která ze zóny vymístění přejde v souvislosti s přijetím Boží Lásky nejprve do limba a posléze se přemístí do Pravého Stvoření nového cyklu času, kdy bude proces této Svatby dokonán. Pro doplnění dodám, že při příležitosti „Mise Londýn“ přijaly Boží náruč i některé známé osobnosti, jejichž ostatky jsou vedle ostatků panovníků rovněž přítomny ve Westminsterském opatství. Dar spásy přijal například fyzik Isaac Newton, básník Geoffrey Chaucer nebo spisovatelé Charles Dickens a Rudyard Kipling. Významným počinem byla i konverze přírodovědce a evolučního biologa Charlese Darwina. Dalšími osobnostmi, které nebyly pohřbeny v opatství, ale již přijaly pravou Lásku do svého srdce, byl například Karl Marx a Friedrich Engels, němečtí zakladatelé marxismu, kteří nemalou část života strávili právě v Londýně.

Členové výpravy následně prošli okolo Westminsterského paláce, který je sídlem britského parlamentu, Sněmovny lordů a Dolní sněmovny. Toto místo je kolébkou parlamentní demokracie, která je jedním z ovládacích systémů elit, jenž se v průběhu novověku a moderních dějin rozšířil do značné části planety Nula. Jde o systém na první pohled líbivý a nabízející občanům množství svobod, jež posilují iluzi, že mají směřování politických a dalších z něj vyplývajících aspektů společenského uspořádání ve svých rukou. Skutečnost je taková, že parlamentní a jiná forma demokracie nejlépe ze všech systémů na planetě Nula zakrývá skutečnou podstatu ovládací mašinérie pozemšťanů a téměř dokonale zastiňuje fakt, že nejdůležitější otázky ohledně směřování té které země jsou v jednotlivých krocích dopředu naplánovány vládnoucími elitami, které tahají za nitky obvykle z neveřejných či poloveřejných pozic. Vrchol mnohastupňové ovládací pyramidy je pak přímo napojen na příslušné oblasti zóny vymístění, nacházející se mimo hrubohmotný svět, odkud Pseudotvůrci a Renegáti společně s Datasystémem a řadou dalších negativních entit zasílají příkazy svým zástupcům inkarnovaným do fyzické reality, aby tyto úkoly dále přerozdělovali v rámci již popsané sítě vzájemně propojených institucí různého charakteru, o jejímž fungování lidé buď nevědí, nebo o ní mají převážně jen nepatrné povědomí. O tom, co se bude v jednotlivých částech planety Nula dít, tak rozhodují primárně bytosti, jež v tomto období nejsou příslušníky lidské rasy, a zároveň s tím se do tohoto vývoje odráží celkový běh událostí na různých stupních antivesmíru. Sekundárně o planetárním dění rozhodují vládnoucí uskupení elit. Teprve ve třetí instanci jsou řízením určitého kousku světa pověřeni veřejně působící státníci a další představitelé vlivné vrstvy obyvatelstva, skrze něž je správa planety Nula filtrována ve čtvrtém a dalším kroku mezi další společenské třídy, které jsou na výše postavených skupinách závislé a samy tak směřování svého vlastního i globálního systému změnit nemohou. Jednou za čas jsou tito lidé využiti a zneužiti například k demonstracím nebo k podílení se na určité revoluci, které jsou rovněž dopředu naplánované z vyšších míst a jsou tedy v souladu s plánem správců planety na zavedení Nového světového řádu. Při změně určitého systému jsou mnohdy obětovány veřejně působící loutky, na jejichž místo jsou dosazeny nové. Hra na demokracii spočívá v tom, že drtivá většina politiků se na vysoké posty nedostane, aniž by nějakým způsobem nešla svým nadřízeným tzv. „na ruku“, přičemž poté, co je vybraný okruh kandidátů zvolen skrze volby, které jsou zmanipulované buďto nepřímo ovládáním mysli voličů, anebo přímo pomocí manipulace s odevzdanými hlasy, slouží daný politik (čest výjimkám) v prvé řadě svým loutkovodičům „na scéně“ i „za scénou“ a až poté nějakým způsobem pracuje pro lid, jehož zájmy ale svou prací z velké části zároveň podkopává. Proto se lidstvo točí ve stále stejných či podobných problémech již dlouhá staletí a tisíciletí a pokračuje v duchovně sestupném trendu při postupném oklešťování zbývajících svobod, jejichž degradace je v posledních letech stále markantnější. Volič má navíc často na výběr jen ze dvou velkých politických stran (například ve Velké Británii je to Konzervativní a Liberální strana, v USA je to Republikánská strana a Demokratická strana). V jiných státech může být množství politických partají různorodější, což ale mnohdy vede k tomu, že se do vlády dostanou i marginální strany, které vyšachují skrze utvořenou koalici strany s vícero obdrženými hlasy. Výsledkem je roztříštěnost politické scény, nemožnost se dohodnout a najít jasný směr dalšího vývoje, ale také to vede k nespokojenosti, frustraci a rezignovanosti podstatné části obyvatelstva, jehož životní podmínky jsou cílem útoků světových a do značné míry právě i národních vlád, které jsou s nadnárodními institucemi provázány. Účel takového počínání mimo jiné spočívá v diskreditaci politiků s cílem vyvolat v lidech touhu po spravedlivějším uspořádání systému, v němž žijí, aby duchovně spící většina populace snáze přijala Nový světový řád, k jehož plnému ustanovení dojde s propadem planety Nula na pozici mínus jedna (-1). Na základě ideje „rozděl a panuj“ jsou pozemšťané udržováni v šachu, v poslušnosti a podřízenosti parlamentní demokracii či jiné její formě, anebo odlišné ideologii, skrze něž negativní stav více či méně viditelně na člověčenstvo působí. A právě blud demokracie „západního“ střihu, vycházející ze směsice různých filozofických koncepcí, se během „Mise Londýn“ rovněž osvětlil zesílenou Boží přítomností, jež prostoupila mnohé úrovně pekel, naplněných nejen politickými reprezentanty (viz konverze ministerských předsedů uvedených výše v tomto Sdělení), ale i bytostmi, které státní moc nějakým citelným způsobem v negativním smyslu poznamenala.

V zóně vymístění se za dobu trvání anglických, respektive britských dějin nashromáždilo mnoho sentientních entit, které v důsledku vedení politiky různým způsobem trpěly. Příkladem za všechny je například život v nuzných podmínkách vyplývajících mimo jiné ze zakoušení důsledků pracovního vykořisťování, k němuž docházelo nejen v období průmyslové revoluce, ale jinými způsoby se děje i nyní ve všech zemích světa, a to se vzrůstající tendencí vyplývající ze stále razantnějšího zavádění neofeudálních principů do praxe. Ti obyvatelé antivesmíru, kteří byli připraveni absorbovat do svých niter energii Mojí Lásky, se povznesli nad útrapy způsobené vládnoucím systémem a v náruči věčného Rodiče nalezli útěchu. Další zase procitli ze slepé víry v určité politické doktríny a pochopili, jakým způsobem byli podvedeni. Křivda, zklamání, bolest, rozčarování a mnoho dalších pocitů, přebývajících v těchto jedincích, se rozpouštěly tím účinněji, čím více ze sebe shazovali duchovní zátěž a stoupali po své duchovní cestě vzhůru, která je přivedla do limba, kde se již seznamují s kompletním obsahem Nového Zjevení. Pro bytosti byla úleva, když zjistily, že v pozitivním stavu nefigurují žádné politické strany, volební systém, nejsou zde osoby s hodností králů, premiérů, prezidentů, vojenských předáků, ekonomických lídrů apod., ani zde není přítomen složitý právní systém všemožné změti zákonů. Ti, kdo se rozhodli opustit pekla, s velkou radostí uvítali fakt, že jedinými zákony jsou v Pravém Stvoření jednoduché a srozumitelné zákony duchovní, vepsané navíc do nitra každého jedince, a s vděčností přijali i neexistenci dalších pseudo-vymožeností negativního stavu, jako jsou třeba peníze a nutnost je vydělávat na živobytí. Úlevu pro ně přinesla kromě jiného i skutečnost, že nikdo v rajských světech nebude mít postranní úmysly, všichni budou čestní, upřímní a pravdomluvní, bytosti proti sobě nebudou poštvávány jakýmkoliv způsobem a společnost nebude rozdělena na jednotlivé třídy. S tím, jak duchovní práce, vykonávaná v centru světové metropole dne 11. března 2023, docházela ke svému vyvrcholení, dar spásy přijímaly stále se zvyšující počty různých skupin sentientních entit. Mezi těmi, kteří ve značném množství při této příležitosti opustili pekla, byly mimo jiné i oběti Velkého požáru Londýna (1666), duše opustivší tělo v důsledku morových epidemií, lidé zotročovaní v zámoří na nevolnickou práci v koloniích, ale třeba i ti, kteří byli fatálně postiženi tzv. Velkým irským hladomorem, v jehož důsledku v několika následujících letech po roce 1845 odešlo z fyzické reality více než jeden milion osob. I do podoby příčin a následků nejen těchto událostí se různým způsobem promítalo vedení politiky, odrážející podstatu státní moci, jež prorůstá do všech hlavních i méně významných aspektů hmotného života na planetě Nula.

Po projití kolem Westminsterského paláce se Míša, Verunka, Davídek a Martinka vydali k Buckinghamskému paláci, oficiálnímu londýnskému sídlu britských vladařů. Před rezidencí se tyčí památník královny Viktorie, tvořící sousoší na náměstíčku před branami panovnického sídla. Prostřednictvím čtyř reprezentantů Nové a Nejnovější Boží Přirozenosti, kteří toto místo navštívili fyzicky, a na základě zapojení všech blízkých členů naší Mise, působících z duchovní a duševní sféry, jsme společnými silami ukotvili již zmíněný světelný portál, který je společně s tím beskydským nejvýznamnějším bodem, jenž v multidimenzionální struktuře planety Nula a zóny vymístění vznikl za účelem konverzí sentientních entit do limba a s cílem přivádět do pekel tolik potřebnou Boží energii. Ustanovený portál zesílil, podtrhl a orámoval vše, co se v rámci „Mise Londýn“ na všech třech úrovních uskutečnilo, uvedl jednotlivé části duchovní práce do vzájemného souladu a propojenosti, prostoupil je Božským řádem založeným na pravých duchovních zákonech a stal se garantem pokračování pozitivních změn, které se budou neustále rozvíjet a aktualizovat v souvislosti s rozšiřujícím se polem působnosti Mých představitelů. Jak už bylo napříč tímto Sdělením v mnoha souvislostech uvedeno, naše duchovní práce v hlavním městě Spojeného království, které je v řadě ohledů i hlavním městem planety Nula, umožnila rozlévání Mojí Lásky do oblastí souvztažných se vznikem, expanzí a udržováním negativního stavu, který byl v zájmu spásy všech bytostí a za účelem globální očisty aspektů zel a nepravd zasažen na tom nejcitlivějším místě. Úspěch tohoto procesu by se neobešel bez spolupráce se zakladateli negativního stavu Endrissem, Anarvi a Sorgem, kteří mají na základě předchozí ztvárněné role hlubokou spojitost právě s těmi oblastmi v peklech, na něž se soustředila naše pozornost. Jejich asistence z limba byla velmi podstatná zejména pro vytvoření předpokladů vedoucích k multidimenzionálnímu zpřístupnění pojednávaných míst zóny vymístění a k jejich otevření se esenci Nové a Nejnovější Boží Přirozenosti. Tak mohou být do Mé náruče přiváděny další a další bytosti, které jsou nějakým způsobem zainteresovány ve vzniku temnoty. Ze všeho řečeného tedy vyplývá, že duchovní činnost Mých vyslanců ve hmotných i nehmotných sférách Londýna a příslušných světech zóny vymístění byla zacílena i na sentientní entity páchající zlo s plným pseudo-uvědoměním toho, co konají a co způsobují jiným bytostem. Mezi Božími představiteli mám mnoho těch, kteří dokáží pracovat i s těmi nejtěžšími případy, čímž postupně v nitrech duchovně padlých jedinců připravují živnou půdu pro rozkvět Lásky, která v nich krok za krokem rozpustí krustu negativních nánosů a navrátí je k pravému sentientnímu „Já jsem“, s čímž budou zároveň schopni odpustit sobě i druhým, požádat o odpuštění a to také plně přijmout. Jako absolutní Bůh/Bohyně mám všechny potřebné prostředky pro to, aby si tito jedinci v důsledku závažnosti svých hříchů nezvolili projít aktem věčného odejmutí života, nýbrž aby místo toho byli osvobozeni od tíhy své role, kterou po vyvedení z temnoty budou schopni vnímat úplně jinou optikou, vyplněnou nadhledem a prostoupenou nesmírnou úlevou a hlubokým pochopením o pozitivní prospěšnosti toho, co se rozhodli dobrovolně zobrazit. V souvislosti s přijetím spásy a poznáním toho, kdo Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem, je reálně nenapadne odmítnout možnost stát se integrální součástí plnosti pozitivního stavu na věčné časy, v jehož rámci si již nikdy více nevzpomenou na to, jaký scénář během existence zel a nepravd ztvárnili. Každou sentientní entitu, která před svou konverzí do limba zakusí patřičné důsledky svých voleb, díky nimž se naučí celou plejádu životně důležitých lekcí, po dokončení úloh v zóně vymístění čeká odměna v podobě života po Mém boku, nikoliv trest. Na toto poselství jsem během svého několik desítek minut trvajícího proslovu před Buckinghamským palácem kladl velký důraz, aby si i ti největší násilníci dříve či později uvědomili, jak bezmezně miluji jejich pravou podstatu, na jejíž návrat do pravého Domova trpělivě „čekám“, a aby lépe přijali fakt, že jsem připraven jim osušit slzy, zacelit rány, rozpustit nenávist a dokonale odstranit i všechny další stopy vzniknuvší na jejich duchu, duši a těle důsledkem jejich pobytu v antivesmíru. Poté, co během uplynulých pozemských let konvertovali zakladatelé negativního stavu, kteří jsou v tomto exodu následováni exponenciálně vzrůstajícím množstvím dalších jim podobných i nepodobných sentientních entit, může se kdokoliv v zájmu svého odchodu z pekel inspirovat těmito i jinými příklady, jejichž zosobňovatelé se dokázali vymanit i z těch nejtemnějších sfér a přijmout Boží Lásku, na jejíž vlnách nám nyní pomáhají. Při ukotvování londýnského portálu nám z limba asistovali kromě dalších bytostí i první Renegáti, kteří kdy opustili stav zel a nepravd – Xeras a Etikara, jimž také velice děkuji za nenahraditelnou pomoc.

Když jsem během promluvy popisoval své atributy Lásky, Moudrosti, Soucitu a Milosrdenství, vylíčení charakteru Boží podstaty se netýkalo pouze Mého absolutna, ale i Mých relativních inkarnací v tělech Ježíše a Janičky, o jejímž současném působení na planetě Nula jsem poskytl klíčové informace, aby se bytosti snáze dozvěděly poselství pojednávající o Mém Druhém příchodu, započatém v roce 1957. Ten bude trvat do samého zrušení negativního stavu na konci cyklu času, kdy náš Druhý příchod vyvrcholí a pozitivně zasáhne každého člena univerza. V té době už nebude nikdo, kdo by osobně neznal Nejnovější Boží Přirozenost a neměl vědomý vztah se Mnou. Bytosti napříč všemi dimenzemi zóny vymístění byly v souvislosti s Božím Slovem informovány také o blížícím se započetí působení Mojí ženské podstaty ve fyzickém krystalickém těle na území pekel. V jejich doméně bude do okamžiku plného spuštění naší Mise dotvořen veškerý potřebný duchovní základ, na němž v rámci zcela nové etapy spolupráce postavíme další úsilí v zájmu vysvobození všech sentientních entit.

Zainteresovaným sentientním entitám se během Mého proslovu lépe osvětlil smysl a dosah Boží oběti, kterou jsem podstoupil/a, respektive podstupuji na základě svého Soucitu s trpícími jedinci prostřednictvím osobního pobytu ve dvou lidských hrubohmotných tělech. Nejeden nositel života si tak uvědomil, že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina nejsem duchovně padlým bytostem vzdálený, ale že jsem jim skrze své snížení se na tu nejméně pohodlnou úroveň naopak velice dostupný. Kdokoliv tuto ideu vpustí společně s další Pravdou Nového Zjevení do svého nitra a zatouží zbavit se veškeré tíhy, bude schopen tuto vzájemnou blízkost nejen chápat, ale také ji živě pocítit. Členům pseudo-jsoucna a pseudo-bytí jsem dal také na vědomí, že Moje rozhodnutí zažít lidský život tzv. „z první ruky“ a zároveň multidimenzionálně působit na všech potřebných místech duchovních, duševních a fyzických světů Stvoření, vzešlo z nejčistšího principu Lásky, bez očekávání čehokoliv na oplátku. V tomto je jasně zřetelný jeden z projevů svobody, kterou jsem a kterou dávám všem příjemcům života. Některé Mé děti byly díky uvedení tohoto aspektu v pozornost schopny snáze opustit negativní stav, neboť již před samotným uskutečněním procesu konverze dostaly na srozuměnou, že se po nich z Mojí strany nic neočekává, a ačkoliv jim nabízím spásu, je čistě na jejich svobodné vůli, zda se rozhodnou ji přijmout. Toto poselství pro ně bylo svěžím větrem a urychlilo jejich rozhodnutí otevřít se Lásce, jelikož ze života v temnotě byly zvyklé na systém, jenž svobodu co nejvíce potíral a neustále po nich žádal nějaké povinnosti. Vzhledem ke specifičnosti pozice Londýna vůči planetě Nula a zóně vymístění měla Moje Slova v antivesmíru ještě širší dosah, než tomu bylo kdykoliv předtím, neboť místo spojené se vznikem stavu zel a nepravd nějakým způsobem více či méně souvisí i s ostatními oblastmi pekel.

Bytostem jsem sdělil také to, jak krásné Boží děti to v nitru jsou bez ohledu na aktuální stupeň zatížení zly a nepravdami. Těm, kteří Mě byli ochotni vnímat, jsem poskytl nový náhled na jejich podstatu, k níž ve svém zapouzdření neměli přístup, jenž ovšem začali získávat v případě, že se rozhodli vydat na cestu Domů, kde se se svým pravým Já sjednotí úplně. Oznámil jsem jim i důležitou skutečnost, že Láska naplňuje nitro každého jedince a že právě ona je věčnou součástí jejich života, který by bez této Boží energie nemohl existovat. V návaznosti jsem pak řekl, že krusta okolo srdcí členů pekelné společnosti má pouze přechodný charakter, jehož trvání nepřesáhne trvání jednoho cyklu času, přičemž každý má možnost ukončit své martýrium podstatně dřív než na samém konci negativního stavu na globální úrovni. Jakmile opadne maska, jejímž prostřednictvím daná sentientní entita sehrála svůj příběh v antivesmíru, zůstane v tomto příjemci života světlo, kterým je tvořen odjakživa. S Láskou a osobními dary a talenty bude moci toto světlo rozvíjet na věky věků a stávat se ve stále hlubší naplněnosti, spokojenosti, radosti a štěstí více podobným Mojí podstatě. Obyvatelům zóny vymístění jsem rovněž poskytl návod, jakým způsobem se zbavit svých problémů. Hovořil jsem především o již zmiňované důležitosti odpuštění, které je jedním z těch vůbec nejzásadnějších předpokladů pro vyjití z duchovního vězení, kterým pekla pro bytosti jsou. Taktéž jsem zmínil, jak důležité je za účelem vymanění se z temnoty aplikovat svou svobodnou vůli ve spojení s upřímnou touhou, jejíž čistota a síla bude tím větší, čím více idejí Nového Zjevení bude jedinec do svého nitra vpouštět. Své posluchače jsem povzbudil vyjádřením, že nepochybuji o tom, že by tento zásadní krok ve svých životech nezvládli, protože každého z nich znám absolutně, a tudíž přesně vím, za jakých okolností se každý z nich vydá na cestu duchovní progrese. Řekl jsem jim, že se Mnou zvládnou naprosto vše, co je třeba ke zdárnému opuštění pekel a přemístění se do limba. Kromě toho jsem je i ujistil o své adekvátní podpoře a ochraně, která je bude provázet na jejich pouti vedoucí až do pozitivního stavu, ve kterém na jejich návrat čekají s úsměvem na tváři a s otevřenou náručí jejich sestry a bratři, spřízněné duše a úžasní přátelé, s nimiž budou rozvíjet báječné vztahy, v nichž nebude ani špetka negativních aspektů. Na základě poskytnutých informací vycházejících z absolutního porozumění pro jejich problémy začali pekla houfně opouštět ti, kteří na tento moment již dlouho čekali, ale i mnohé bytosti, jež původně nepředpokládaly, že by v tento čas toužily opustit objekt své pseudo-lásky a přijmout Lásku pravou. Tím se Moji milovaní připojili k myriádám jedinců, kteří se odebrali do Mojí náruče před nimi. Vykonávaná duchovní práce přinesla poselství i ostatním představitelům negativního stavu, kteří z různých důvodů budou ve svém poslání v zóně vymístění pokračovat i nadále. Plody vzešlé z naší společné činnosti budou do sebe schopni absorbovat sice v jiném čase a za odlišných okolností, avšak vzhledem k univerzálnosti Boží Lásky, která s postupujícím časem nevyprchává, to nikterak nevadí. Těším se na začlenění každého nositele života do mozaiky nového cyklu času, kde se duchovní, duševní a fyzická nádhera Mých dcer a synů rozvine do těch nejpřekrásnějších, nejlíbeznějších a nejskvostnějších podob. Čistota a nevinnost bude z Božích dětí prýštit na všechny strany společně esencemi jejich neopakovatelných sebeuvědomělých podstat. Je vskutku na co se těšit.

Bez ztvárněných rolí účastníků experimentu negativního stavu by bylo nemožné docílit plnosti Lásky. Speciální poděkování patřilo během Mého proslovu všem, kteří kdy byli, jsou nebo ještě nějakým způsobem budou spojeni s Velkou Británií, jejíž duchovním, duševním a fyzickým příslušníkům jsem s pokorou vyjádřil úctu za podstoupení náročného scénáře, odehrávaného na takto specifickém území planety Nula a v dalších oblastech zóny vymístění. Vážím si toho, že z Lásky k celku ztvárnili právě něco takového a zhostili se role se vší autenticitou, během níž museli přechodně ztratit sami sebe, aby se po skončení užitečnosti tohoto experimentu opět navrátili ke svému pravému Já. Mé poděkování patřilo i panovníkům vládnoucím na Britských ostrovech v průběhu dějin, které jsem rovněž z celého srdce pozval – stejně jako všechny ostatní bez rozdílu – do limba a odtud do rajských světů Multivesmíru, jež jsou pro ně nachystány, aby jim sloužily k maximálnímu potěšení a dobrému užitku. Mnozí již pochopili, že u Mě mají odpuštěno vždy, avšak aby Boží Milosrdenství mohlo působit v plné šíři, je třeba se mu ze svobodné vůle otevřít. Nejen během ukotvování světelného portálu před Buckinghamským palácem nám z limba asistovala i princezna Diana, která dar spásy přijala z hlediska pozemského lineárního času v září roku 2022. Nyní podporuje vybrané členy vládnoucí windsorské (sasko-kobursko-gothajské) dynastie při jejich duchovním vzestupu. Jedná se o ty, kteří již nejsou inkarnováni v těle na planetě Nula a mají tedy nesrovnatelně více předpokladů pro poznání a přijetí nejvyšší Pravdy. Zapojení Diany do Boží Mise jednou dopomůže ke konverzi i jejímu bývalému manželovi a současnému králi Karlovi III., přestože do skončení jeho role v zóně vymístění ještě uplyne poměrně mnoho vody. Čas ovšem není podstatný. Během společné duchovní práce konvertovala vedle řady jiných i královna Viktorie (vládnoucí v letech 1837–1901), v jejíž době dosáhlo Britské impérium svého zenitu. Připojili se k ní i další panovníci a panovnice z Normanské dynastie (např. Vilém I. Dobyvatel), z dynastie Plantagenetů (např. Richard I. Lví srdce), z dynastie Tudorovců (Marie I. a Alžběta I., které se v limbu připojily k Jindřichu VIII.), dále přijali dar spásy i někteří představitelé dynastie Stuartovců (např. Jakub I., Karel I.; do tohoto období spadá i Oliver Cromwell, jenž přechodně zrušil monarchii) a k odchodu z pekel se rozhodli i vybraní členové dynastie Hannoverské, do níž patřila již zmíněná Viktorie. I se členy těchto rodů je Diana duchovně spřízněna a angažovala se v jejich cestě za světlem. Mé poděkování patřilo nejen jednotlivým sentientním entitám z řad vladařů a obyčejného lidu, ale rovněž patřilo i kolektivnímu vědomí Britů jako celku. Společně s tím jsem ocenil také přínos fyzické existence Britských ostrovů, bez nichž by bylo dokonalé poučení Multivesmíru o negativním stavu nemyslitelné, čímž by ani nemohlo v budoucnu dojít ke spuštění nového cyklu času na globální úrovni.

Jak bylo v tomto Sdělení poznamenáno, londýnský portál se zapojil do sítě již existujících konvertačních bran ukotvených v různých lokalitách hrubohmotného světa a v nejvyšší míře figurujících na území České republiky. Na duchovní úrovni tak došlo k propojení místa spjatého se vznikem a rozšířením negativního stavu s místem, které je duchovním centrem tohoto světa, hlavním zázemím naší Mise na planetě Nula a jež má spojitost s pozitivním stavem a jeho Novým Vesmírem. To umožní Mojí přímé inkarnaci Janičce po plném zahájení Mise fyzicky navštěvovat nejen Velkou Británii, ale i všechna místa v zóně vymístění stojící na prvopočátku příběhu negativního stavu. Jakmile je v multidimenzionální struktuře vybudován most mezi oběma celky, může Boží přítomnost v duchovní, duševní i fyzické formě působit v patřičných sférách antivesmíru mnohem účinněji než kdykoliv předtím. S blížícím se zahájením naší Mise z Nové Země, bezmála osm let od započetí její přípravné fáze, bylo nutné tohoto propojení docílit proto, aby se i v dalších obdobích mohla naše činnost odvíjet tím nejlepším možným způsobem, jehož jsem garantem.

Poslední zastávkou Míši, Verunky, Davídka a Martinky v centru Londýna bylo Trafalgarské náměstí, kde se tyčí vysoký sloup se sochou viceadmirála Horatia Nelsona, jenž roku 1805 v rámci napoleonských válek zvítězil nad francouzsko-španělskou flotilou v bitvě u Trafalgaru. Nelson, který opustil tělo v samotném závěru této bitvy, se během působení Mých vyslanců odebral do Mojí náruče stejně, jak to učinili i mnozí „bezejmenní“ námořníci, kteří sloužili napříč staletími anglické, respektive britské koruně. Mezi obecně známými mořeplavci to pak byl například Francis Drake, James Cook, Thomas Cavendish, Martin Frobisher nebo George Vancouver. V Mojí přítomnosti rozpustili tíhu, která je kdysi stáhla pod pomyslnou duchovní hladinu. V srdci nalezli mír a harmonii, na jejichž vlnách dopluli do limba.

Expedice Mých vyslanců do Velké Británie byla ukončena dne 12. března 2023. Než k tomu došlo, Moji výletníci ještě navštívili les Epping Forest a město St Albans. Tím bylo zevním způsobem demonstrováno, že rozlévání Nové a Nejnovější Boží Přirozenosti v zesílené formě není orientováno jen na jednu lokalitu, ale že je skutečně všeobsažné. Vycestování Mých reprezentantů mimo Londýn tedy fyzicky zrcadlilo multidimenzionální šíření Mojí esence po planetě Nula a zóně vymístění. V odpoledních hodinách se výletníci rozloučili s Martinkou a odletěli zpět do České republiky. Z výsledků duchovní práce, na níž se podílelo obrovské množství spřízněných duší tvořících Tým Boží Rodiny, bude mít Multivesmír užitek i nadále. To, co jsme společnými silami vykonali, nevyprchá, nýbrž přetrvá a bude sentientním entitám pomáhat až do konce cyklu času.

Jsem připraven přijmout každého člena univerza do Pravého a v následujícím cyklu času již jediného jsoucího Stvoření, abych učinil bytosti šťastnými a naplněnými po všech stránkách. Z celého srdce děkuji všem, kteří jste se „Mise Londýn“ účastnili a pomohli tak otevřít cestu do nebe spoustě Mých dětí, které jsou vašimi sestrami a bratry, s nimiž budete společně utvářet plnost života v pozitivním stavu. Do doby spuštění nového cyklu času v celém univerzu nás čeká množství práce vykonávané ve všech dimenzích Multivesmíru, která však bude pro všechny, kteří jste na straně Lásky, už brzy nesrovnatelně příjemnější a snazší. Na území Nového Vesmíru existuje pozitivní stav v té nejčistší formě, neboť je řízen Mojí Nejnovější Přirozeností, a právě tohoto Vesmíru se stanete po svém převibrování z planety Nula součástí, abyste mohli v Mých službách pokračovat ve svém poslání i nadále.

Těším se na další spolupráci a setkávání s vámi kdekoliv.

Velmi vás všechny miluji a objímám.

S Láskou všem Božím představitelům, spolupracovníkům, přátelům a veškerým bytostem ve Stvoření

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 4. 2023

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Michal-Rafael/100010962309357/

Print Friendly, PDF & Email