METODIKA ODHALOVÁNÍ PRAVDY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Při odhalování pravdy o čemkoliv nelze v rámci 3. dimenze planety Nula sdělovat stoprocentní pravdu, která v sobě zahrnuje komplexní analýzu dané problematiky. Přinesení takového stupně pravdy by lidské tvory vedlo nejen k jejímu popření, ale došlo by též k poškození důležitých složek jejich života. Lidstvo je v této realitě doslova zamořeno lží a nepravdou zasahující všechny složky zdejšího bytí, proto ani při přenášení Božího slova od Pána Ježíše Krista, které je tím nejvyšším zdrojem poznání, nelze dosahovat jeho nejčistší jakosti. Té může být dosaženo pouze v rámci pozitivního stavu Pravého Stvoření, kde všechny bytosti žijí s otevřeným srdcem, nezahlceny ovládacími programy a jsoucí v neustálém spojení a komunikaci se Stvořitelem. U lidských tvorů je naproti tomu situace zcela opačná. Jejich duch a duše jsou uzavřeny v obalu z energoprotoplazmy, znemožňujícího objektivní poznání čehokoliv. Kvůli tomu nemohou dosáhnout celistvé pozice nadhledu, čímž k jakékoliv problematice přistupují vždy pouze v rámci své vlastní omezenosti, neúplnosti a chybějící znalosti skutečné duchovní, zprostředkující i fyzicky hmatatelné pravdy. Na základě působení důmyslného systému ovládacích programů, jimž jsou lidé vystaveni už od narození, mají převrácený systém hodnot a jejich život ve většině případů tíhne k přirozenosti negativního stavu, který je vším, jen ne skutečnou pravdou. Jen zlomek pozemšťanů nacházejících se na cestě duchovního růstu a majících otevřené srdce je schopno k pravdě přistupovat z jiného úhlu pohledu než z typicky lidského. Tito jedinci dobře chápou, že na planetu zamořenou lží nelze přinášet čistou substanci boží pravdy, kterou je potřeba dávkovat krok za krokem, postupně ji obohacovat o nové poznatky a její staré části, jež už splnily svůj účel, je nutno vypustit a nahradit vyšším stupněm poznání.

V současné době je však naprosté většině lidstva zatěžko vysvětlovat, jak se věci skutečně mají. Převážná část lidských tvorů věří pouze oficiální pseudovědecké doktríně, postavené na omezených poznatcích odvozujících se z metafyzických zákonů zóny vymístění (antivesmíru). Materialistická věda, materialistický svět, konzumní způsob života a ateistická politicko-filozofická ideologie pak ve výsledku vede naprostou většinu obyvatelstva planety k chybnému závěru, že pokud se o něčem nemohou přesvědčit na vlastní oči, automaticky (či s největší pravděpodobností) to znamená, že daná věc neexistuje. Další část pozemšťanů nacházející se pod vlivem rozličných druhů náboženských idejí, které nemají s pravou duchovností takřka nic společného, pak na druhou stranu slepě věří jen tomu, co jim předkládá jejich svatá kniha, autorita, společenské uspořádání a kulturní systém a zároveň co neodporuje jejich přesvědčení a názoru, zformovaném na základě popření svobodné vůle. Poslední velká část obyvatelstva této planety je tvořena jedinci přesvědčenými o vlastním neomylném úsudku, nadprůměrné inteligenci, širokém přehledu a celkové neovlivnitelnosti z jiných zdrojů. Jak bylo řečeno výše, ani formou Božího slova nelze do této reality přinášet stoprocentní pravdu. Její úroveň se vždy bude pohybovat kolem 90 až 95 %. Zmíněná skupina je proto vedena k tomu, aby využila a zneužila oněch 5 až 10 % obsahu jsoucího jakýmsi „volným prostorem“, zdiskreditovala jej a na základě jeho absence stoprocentní pravdy označila úplně celý obsah textu (obrázku, videa, …) vzniklého pod vedením Pána Ježíše Krista za podvrh, který je dílem vyšinutého člověka, jehož politováníhodný výsledek stojí jen za to kopnout si do něj a dále se jím nezabývat. Tyto útoky pocházejí od jedinců, kteří velice rádi soudí a neetickými principy poukazují na chyby druhých. Jsou slepí k celkovému vyznění Božího slova nebo k pravdě odhalující určité praktiky fungování negativního stavu. Zato čekají na každou, byť sebemenší chybičku spadající do oněch 5 až 10 % „volného prostoru“, aby to, co nekoresponduje s jejich světonázorem, označili za podvrh, konspiraci a zároveň obhájili svou vlastní pseudopravdu a potvrdili vlastní neomylnost. Tento případ se exemplárně projevil při zveřejnění příspěvku zachycujícího Michelle Obamovou, která sleduje a oslavuje na řece Seině požár Notre-Dame, který se odráží ve sklenici vína, zatímco jí na krku visí náhrdelník s nápisem „Burning“ („hořící, planoucí“). Ve skutečnosti jde o nápis „Becoming“, což poukazuje nejen na její knihu „Můj příběh“, který přijela do Paříže propagovat, ale zároveň jde o jeden ze skrytých vzkazů elit. „Becoming“ znamená „elegantní“, což v tomto kontextu odhaluje jejich postoj k této zinscenované události, jejíž způsob provedení připadá elitám vskutku elegantní, protože dosáhly stanoveného cíle, prostřednictvím nějž snáze zavedou Nový světový řád (NWO). Podprahovou zprávou ověnčily jednu z jejich předních představitelek a manželku bývalého prezidenta USA, která působí na scéně, zatímco převážná část loutkovodičů skládající se ze 13 iluminátských rodin a Pseudotvůrců působí v rámci této planety i mimo ni takzvaně za scénou. Prostřednictvím tohoto příspěvku s chybně uvedeným nápisem „Burning“ namísto „Becoming“ sledovala božská prozřetelnost Pána Ježíše Krista důležité odhalení podstaty negativního stavu, aniž by si této chyby a jejího významu byl samotný zprostředkovatel příspěvku původně vědom. Tímto se dala útočníkům tvořících v tomto případě nevědomé přisluhovače negativního stavu příležitost ukázat, jak vypadá výše popsaná technika zpochybňování, jež je z jejich strany opodstatněna jedinou chybou, prostřednictvím níž celý příspěvek odsuzují jako podvrh a dílo vyšinutého člověka, avšak nejsou schopni vidět a vnímat samotnou podstatu příspěvku, jehož cílem bylo poukázat na to, že zkáza Notre-Dame byla elitami zinscenovaná událost sloužící k rychlejšímu zavedení NWO a že v žádném případě nebyla náhoda, že požár z bezprostřední blízkosti sledovala i M. Obamová. Jejich útoky se projevily vulgárními komentáři, prostřednictvím nichž ventilují své podráždění a dokazují především sami sobě svou převahu a neomylnost, postavenou ovšem na vratkých základech upředené sítě ovládacích programů, která je obklopuje, aniž by si to uvědomovali.

Dokud budou součástí tohoto abnormálního způsobu života, v němž drtivá většina člověčenstva dává dennodenně přednost negativnímu stavu, nebudou schopni pochopit ani ty nejzákladnější zákonitosti o fungování světa, o Stvoření a o jeho Stvořiteli, Pánu Ježíši Kristu, jehož mužská podstata v těle Ježíše Krista se potýkala s mnoha útoky a za šíření pravdy byla lynčována, stejně jako je jinými způsoby lynčován i Tým Boží rodiny. Pro mnohé lidské tvory je lehké soudit, chopit se příležitosti k ataku a na základě různých inscenací na scéně planety Nula dokázat svou převahu. Síla negativního stavu je však pouze iluzorní, neboť jedinou věčnou a všeoživující silou je Láska a Světlo Pána Ježíše Krista, který/která v čele s Bohyní Janou a Týmem nejbližších spolupracovníků vyvádí nejprve část, později celé lidstvo a všechny uvězněné bytosti do Pravého Stvoření, rajských světů všehomíra. Již brzy se naše působení a transformace posune na zcela novou úroveň, díky čemuž z mnoha lidí spadne závoj iluze a pochopí, jak se věci doopravdy měly. Až do rozdělení lidstva budou všem hledajícím duším k dispozici texty stále se vyvíjejícího Božího slova, doplněného o množství videí a fotografií z jiných realit Multivesmíru, které sem budeme přinášet z naší základny Duchovního centra umístěného v 5. dimenzi na Nové Zemi. Zároveň s tím se budeme setkávat tváří v tvář se spřízněnými dušemi a pomocí této sítě spolupracovníků připravíme půdu pro pozdější rozdělení lidstva, jemuž bude předcházet globální Událost/Varování, kdy se Já, Pán Ježíš Kristus prostřednictvím niterného zážitku připomenu obyvatelům planety Nula, aby si vybrali, kam se na křižovatce života vydají. Metodika odhalování pravdy se posune na zcela novou kvalitativní i kvantitativní úroveň a dosáhne takového stupně, jaký zde ještě nikdy předtím nebyl.

Velice vás miluji a všem, kdo nevědí, co činí, společně s bytostmi z pozitivního stavu odpouštíme jejich činy, pomocí nichž zobrazují, jaký způsob života si nikdy nevolit. Všechny cesty nakonec vedou ke Mně, Pánu Ježíši Kristu, v novém cyklu času Pánu Ježíši Kristu Boží rodině.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 28. 4. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email