KRÁSA SDÍLENÍ V POZITIVNÍM STAVU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Pozitivní stav je místem, kde bytosti sdílí svůj vnitřní i vnější potenciál se všemi jeho kvalitami s těmi sentientními entitami, které si přejí vejít s druhými jedinci do různorodých druhů interakcí, obohacujících všechny jejich účastníky na duchovní, duševní a fyzické úrovni. Toto obohacení přispívá k lepšímu poznávání jedinečnosti každé sentientní entity a Pána Ježíše Krista v ní přítomné, stejně jako prohlubuje poznání o sobě samém, o svých originálních charakteristikách, darech, talentech a živoucí přítomnosti Pána Ježíše Krista ve vlastní niternosti, vnitřku a zevnějšku. Láskyplné sdílení sebe samého s ostatními a ostatních se sebou samým produkuje nesmírně krásné pozitivní aspekty a ideje vzešlé ze sentientních myslí, sloužících pro věčný pokrok Multivesmíru na globální úrovni i všech obyvatel Stvoření na úrovni osobní. Neustále vznikající aspekty, které vycházejí ze stále se obměňujících interakcí mezi členy univerza, slouží kromě oblažení všech složek bytosti též jako stavební bloky pro další tvůrčí úsilí, které vždy přesahuje předchozí krok ve všech ohledech, čímž mohou vznikat neustále nové variace života, jež jsou neopakující se s těmi, které už byly přítomné v uplynulé etapě věčného příběhu jsoucna a bytí veškerenstva. Členové pozitivního stavu jsou k sobě nanejvýš otevření, upřímní a rozvíjející svou komunikaci na bázi vzájemného porozumění, pochopení, vcítění, empatie a souznění, díky čemuž první jedinec jasně vnímá a chápe formu a obsah toho, co mu jeho protějšek sděluje, respektive co s ním ze své vlastní jedinečnosti sdílí, v opačném směru je to také tak. Vzhledem k neexistenci nevědomých a skrytých pochodů nikdy nemůže dojít k tomu, že by někdo něco říkal nebo jednal jinak, než jako to doopravdy cítí jeho srdce. Proto každý bezpečně rozezná, jaký má kdo ke komu vztah a co v souvislosti se svým protějškem pociťuje a jaké jedinečné pocity v něm vyvolává sdílení sebe samého s těmi druhými – a naopak. Přítomnost osoby, která je dotyčnému z nějakých důvodů mimořádně blízká, pak vyvolává v obou bytostech, respektive ve všech sentientních entitách na tomto spojení se podílejících, pocity hlubokého štěstí, radosti, spokojenosti a lásky, která oba milující se jedince v partnerském či přátelském vztahu vynáší do takových sfér, které ještě intenzivněji přibližují zainteresované bytosti k dokonalosti Pána Ježíše Krista, který/která tímto může životní podstaty svých milovaných dětí ještě více naplnit, a tak v nich vyvolat stav potvrzující jejich vlastní sebehodnotu, přínos a význam, jaký má jejich osobní jsoucno a bytí pro ostatní sentientní entity i pro jejich samotného věčného Rodiče. Vztahy mezi bytostmi, ať už jsou jakéhokoli charakteru, znamenají oslavu lásky jako takové, přičemž naplňují její hlavní účel a cíl, spočívající ve sdílení lásky mezi srdci všech sentientních entit, které v pozitivním stavu žijí v naprosté jednotě a harmonii s celkem, jenž v novém cyklu času bude osvobozen od břímě negativního stavu. Pro Mne, vašeho věčného Rodiče není nic úžasnějšího, než sdílet Sebe Samého/Samou se všemi božími dětmi, které se z Mého lůna vydělují jako samostatné bytosti, a pak být přítomen/přítomna ve vztazích, jaké tyto Moje děti zažívají na věčné pouti životem.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 27. 5. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

 

Print Friendly, PDF & Email