K SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY NA PRAŽSKÉM HRADĚ 28. 9. 2023

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Děkuji všem bytostem, které se v památný den 28. září 2023 účastnily setkání na Pražském hradě, jež se stalo jedním z nejdůležitějších milníků nejen v rámci přípravné fáze Mise Boží Rodiny. Zapojením mnohých pomocníků, vědomě se podílejících na transformaci lidstva a celého Multivesmíru, začaly být do struktury jsoucna a bytí uvolňovány nové aspekty energií Božích Přirozeností, posunujících přípravy na vzestup části obyvatel této planety na ještě vyšší úroveň. Nastalé změny se dotýkají všech dimenzí v duchovních, intermediálních a přírodních úrovních Stvoření. Hloubku těchto posunů bude každý zažívat po svém v závislosti na své duchovní pozici vůči celku a roli, kterou v současném cyklu času přijal. Setkání v Praze zároveň odstartovalo etapu, kdy jedinci ukotvení v Novém Zjevení v souvislosti s globálními posuny snáze zúročují své pozitivní niterné nastavení, přispívající k jejich rychlejšímu postupu na duchovní cestě, na níž v sobě objevují doposud netušené dary a talenty. S tím, jak se Mi stávají stále více podobní, jejich život se proměňuje v jednodušší, radostnější a naplněnější. U každého jedince vycházejí tyto pozitivní skutečnosti z nejhlubšího srdce na povrch v různé míře, a to způsobem, jehož charakter je určený individuální podstatou poslání dotyčného. Nehledě na působící stupeň duchovní zátěže a četnost vibračních propadů, kterým je na planetě Nula i jinde v zóně vymístění vystaven více či méně každý, dostávají všichni Moji praví reprezentanti potřebné množství podpory pro zvládnutí svého úkolu, v jehož rámci dokáží naplnit svůj plán bez zbytečného martýria navíc. I s těmi, kteří si zvolili poznat delší odloučení ode Mne, mám ovšem svůj dokonalý plán spásy, neboť nejlépe vím, jak každého přivést Domů. Své o tom vyprávějí mnohým sentientním entitám například členové původního Tria zakladatelů negativního stavu, bývalí Pseudotvůrci, kteří od okamžiku své konverze udělali obrovské duchovní skoky, v nichž neustále pokračují a připravují se na budoucí vstup do plnosti pozitivního stavu. Jejich příběh, ale stejně tak i příběh jakékoliv jiné bytosti opustivší zónu vymístění, je velikou inspirací pro všechny, kteří ještě nepřehodnotili svůj postoj k bezpodmínečné Lásce, kterou Jsem. Počet Božích dětí zachráněných ze spárů temnoty postupně narůstá k maximální spokojenosti všech, kdo jsou na straně Dobra, a Já děkuji z pozice své bezčasovosti nejen tomu, kdo negativní stav již opustil, ale děkuji také každému, kdo tak teprve učiní. Přijde doba, kdy Mé odpuštění přijmou z celého srdce i ti, kteří setrvají v peklech až do samotného závěru jejich trvání. Při neexistenci zel a nepravd v novém cyklu času nebude v celém Multivesmíru jediné duše, která by si volila špatně, proto ani následky a důsledky učiněných životních voleb nebudou nikomu přinášet utrpení, ale pouze radost, štěstí, povznesení.

Váš milující

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 13. 10. 2023

Odkaz na video s proslovem Pána Ježíše Krista Boží Rodiny při setkání Týmu Boží Rodiny na Pražském hradě dne 28. 9. 2023: https://www.youtube.com/watch?v=NK97iniywC4

Zdroj:  Facebook Michal Rafael

Print Friendly, PDF & Email