JSTE NADĚJÍ PRO CELÝ MULTIVESMÍR

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

jste nadějí pro celý Multivesmír, který se díky vám okamžik za okamžikem osvobozuje od vlivů negativního stavu. Všechno nepříjemné, bolestivé a strastiplné, co jste kdy podstoupili, je průběžně využíváno na demontáž struktury jsoucna a bytí zóny vymístění, jejíž zprzněné a ukradené elementy se prostřednictvím vašeho osobního soužení, jaké v rámci svého poslání podstupujete různými způsoby, do vší hloubky pročišťují a navracejí se do správné kondice, jež bude moci být použita pro další tvůrčí úsilí v novém cyklu času. Tento fakt jsem vám řekl již mnohokrát, avšak je na místě ho připomenout, abyste nikdy nezapomněli na to, jak je každý z vás důležitý. Nesnižujte svůj osobní přínos, jakým se podílíte na ukončování existence zel a nepravd. Buďte na sebe hrdí, protože k tomu máte závažný důvod, aniž byste se touto hrdostí propadali do stavů nezdravého ega, které jsou u těch z vás, kdož jste mými pravými představiteli a berete tuto Misi jako prioritu, v podstatě vyloučeny, nebo se přechodně vyskytují jen v případech nutných pro poučení.

Jsem nesmírně šťastný za to, že tvoříte náplň mého Týmu, kde stojíte v první linii společně se mnou v lidském těle – Janičkou, a podstupujete různé výzvy, během nichž se do multivesmírného archivu zaznamenávají simultánně a synchronně na všech třech úrovních situace, děje a události, které slouží a nadále budou sloužit nejen k poučení všech bytostí ve smyslu toho, co si volit a co si nevolit, ale vedou a budou vést k všeobecnému povznášení jsoucna a bytí Multivesmíru do stále vyšších sfér, v nichž už dávno nebude přítomen vliv negativního stavu. Vy, moji vyslanci na planetě Nula, ale i vy, moji reprezentanti na Nové Zemi, na jiných planetách v různých galaxiích a v dalších světech umístěných v obrovském množství vesmírů, jste hybateli pokroku a rozvaděči životních energií boží Lásky, pronikající ve stále větší míře do všech dimenzí zóny vymístění, jejíž panství se neustále zmenšuje. Jste vykonavateli mojí vůle, nositeli světla, ztělesňovateli říše pozitivního stavu, jehož vliv dopadá stále zásadnější intenzitou do antivesmíru, v jehož obyvatelích podněcujete touhu po návratu, dostavující se poté, co těmto bytostem pomůžete rozzářit jejich životní jiskřičku, vedoucí je do vlastního nitra, kde se ukrývá jejich pravá podstata. Přinášíte mi tím stále novou radost, kterou mám nejen z návratu každého syna a dcery, ale i z vás samotných, kdo na mnoho různých způsobů přispíváte jako multidimenzionální jedinci na jejich osvobozování. Další radost, jakou mne obdarováváte, plyne z vaší víry a důvěry v můj dokonalý plán a z vaší Lásky, vycházející z vašich srdcí, v jejichž niternostech mám svůj domov. Je pro mne nepopsatelně krásné, že se s vámi mohu dělit o vše, co mám, čímž mi zároveň můžete poskytovat odezvu na mé životní dílo, kterým Multivesmír a každý z vás je. Když bylo veškerenstvo pouze ve svém stavu a nikoli procesu, mohl jsem svou radost sdílet jen sám se sebou v rámci svého absolutna, naplněného idejemi, ze kterých jste v různém čase vzešli jako samostatné bytosti. Teprve tehdy, když bylo mé tvůrčí úsilí uvedeno do svého procesu a Já jsem sám sebe vyzářil navenek v podobě ustanovení Multivesmíru a sebeuvědomělých entit v něm přítomných, mohl jsem začít dostávat odezvu na to, kdo jsem a co tvořím, prostřednictvím samostatně fungujících, cítících, myslících a milujících bytostí, skrze jejichž relativitu se v rámci své vlastní absolutnosti zažívám. Není pro mě nic krásnějšího než vás naplňovat svou bezpodmínečnou Láskou, kterou mi na základě svobodné volby opětujete, čímž mezi námi vzniká po všech stránkách jedinečný vztah. Není pro mě nic více naplňujícího než vás činit šťastnými a dávat vám vše pro váš věčný rozvoj, a není pro mě nic úžasnějšího než být vaší permanentní součástí, působit ve vašem životě, sdílet s vámi nádheru na nekonečno způsobů a hledět sám na sebe prostřednictvím vašich srdcí, které jsem stvořil k obrazu svému na základě vašeho rozhodnutí chtít být a existovat jako můj věčný syn či jako má věčná dcera.

Nikoho z vás nenechávám o samotě, ale jsem s vámi i tehdy, když mě nedokážete vnímat a cítit. Týká se to i bytostí v zóně vymístění, kterým jsem stále nablízku, ale jsou to ony se svými postoji, kvůli nimž si tuto blízkost panující mezi námi nedokážou připustit a zabředávají stále více do iluze oddělenosti, způsobované jejich uzavřenými srdci. Iluze oddělenosti končí v okamžiku splnění účelnosti jejich pobytu v antivesmíru, kdy jsou tito jedinci při vyvíjení vlastní iniciativy s pomocí mých představitelů přiváděni na cestu duchovní progrese. S touto pomocí dochází ke zbavování se duchovní zátěže, rozpouštějící se pod mým světlem, k nalézání vztahu ke mně, k budování víry a pokory i k postupnému seznamování se s principy Nového Zjevení. Tento široce rozvrstvený a ve svých dílčích částech se překrývající proces spásy sebeuvědomělých entit vrcholí jejich přemístěním do limba, do stavu neutrality, kde dochází k přípravě na jejich budoucí vstup do pozitivního stavu. Oddělenost ode mne, jakou členové zóny vymístění zažívají, je tedy iluzí, kterou bytosti chycené do pasti a strůjci negativního stavu považují za realitu a jako realitu ji také definují. Jinak to nejde, aby se mohly zobrazit následky takovéhoto způsobu „života“, jenž v budoucnu nebude už nikdy aktivován, stejně jako nic dalšího, co by tento „život“ byť vzdáleně připomínalo. Všichni se v konečném důsledku podílejí na eliminaci negativního stavu, tedy i ti, kteří hrají záporné role. Každý, ať už zastává jakoukoli pozici v kladném či záporném stavu, je proto hrdinou, plnícím předem domluvený scénář, po jehož odehrání spadne opona a divadlo s experimentem, kde je nedostatek Lásky, jednou provždy skončí, načež do jsoucna a bytí vejde opak tohoto divadla. Do jsoucna a bytí tedy vejde pravá realita ryzí Lásky, spojená s čistotou života, kterému bude dána možnost plného rozkvětu. Lásce se otevřou nové obzory, do popředí se dostanou nové koncepce života, jaké zde ještě nikdy předtím nebyly.

Negativní stav není mým dílem a něčím, co vzešlo z mého rozhodnutí. Je všeobecně známo, že vznikl z rozhodnutí pozdějších Pseudotvůrců, relativních jedinců, kterým jsem v souladu se svobodnou vůlí, jakou jsem každému věnoval, umožnil dojít potřebných odpovědí na jejich závažné otázky. Kdybych jim toto upřel, popřel bych i svou vlastní absolutní svobodu, čímž by veškeré jsoucno a bytí Multivesmíru zaniklo. Kdybych vznik zel a nepravd po jeden cyklus času netoleroval, nedala by se tím ani možnost pozdějšímu spuštění plnosti pozitivního stavu, který bude od příštího cyklu času ve stále nových a obměňujících se modifikacích trvat až na věčnost. Podstata života a její nositelé by tedy byli neustále svazováni vědomím o neprožití něčeho odlišného, co není odvozeno ze mne samotného, kvůli čemuž by tvůrčí úsilí bylo stále limitováno tímto faktem. Plnost pozitivního stavu, která může přijít po eliminaci stavu negativního, by v tom případě nemohla nikdy nastat. Já a bytosti z Nového Vesmíru, které společně se mnou dokáží vnímat dějství tohoto experimentu v nadhledu, se na negativní stav díváme jako na požehnání, a to při zachování principu všeobsáhlého soucitu s utrpením všech, kteří v současné době hrají své role v peklech. Ačkoli negativní stav neschvaluji, děkuji jeho podstatě a všem jeho aktérům za vše, čím se zasluhují o budoucí život v Lásce, jejímiž nositeli a uživateli budou v plném rozsahu všichni včetně těch, kteří jsou nyní ve svých rolích Pseudotvůrci a Renegáty. Jsem vděčný za to, že jsem se mohl na základě svého dokonalého plánu inkarnovat za účelem spásy všech božích dětí na území planety Nula, čímž jsem ukázal svou sounáležitost nejen s těmi, kdo pobývají v zóně vymístění a potřebují pomoci, ale i s těmi, kteří jsou součástí Pravého Stvoření, jež díky tomu bude moci být naplno zbaveno oné „koule u nohy“, jaká je synonymem pro záporný stav. Také jsem tím ukázal výše zmíněnou skutečnost, že nikoho z vás nenechávám o samotě, a to ani na duchovní a zprostředkující, ale dokonce ani na fyzické úrovni. Utrpení mých dvou hmotných Já, tedy Ježíše a Janičky, bylo sice nesmírného rozsahu, avšak učinil jsem tak rád a z hluboké Lásky k vám všem, aby takto trpět už nikdo nikdy nemusel a my jsme se společně mohli věnovat tomu, co život činí po všech stránkách šťastným a naplněným. Mé milované děti, ničeho z toho, čím jsem si v mužském a ženském těle prošel za účelem spásy všech bytostí v zóně vymístění, nelituji, protože nejlépe ze všech vím, jaký účel to mělo a jak moc to mému Stvoření společně s vaším utrpením pomohlo. Na nikoho, kdo mne jako muže a jako ženu na různé způsoby týrali, se nezlobím a nikdy zlobit nebudu, protože něco takového Láska, kterou jsem, nezná. Všechny, kdo mi ublížili, jsem miloval, miluji a navždy bezpodmínečně milovat budu, protože scénář, jaký proběhl, byl dopředu domluvený a jen prostřednictvím tohoto příběhu mohlo dojít k poučení celého Multivesmíru a k postupnému vyčerpání užitečnosti stavu zel a nepravd. Zobrazené role v zóně vymístění byly či jsou jen přechodného charakteru a nevypovídají nic o pravé podstatě jejich nositelů – o podstatě, která je náramně láskyplná a bude se ve své jedinečnosti rozvíjet po mém boku v cyklech času, jaké přijdou po tomto. Jedincům, kteří ublížili mně, mým představitelům, jiným bytostem i sobě samotným, jsem dávno odpustil. Děkuji vám za to, že jste pro konečné vítězství dobra, jež zahalí celé univerzum, zahráli něco tak náročného, co obnášelo nejprve duchovní pád, živoření v peklech a po určitém čase následný vzestup vzhůru, který byl u velmi zatížených bytostí náročným procesem. Všeho, co jsem na planetě Nula i v jiných sférách zóny vymístění při pomoci milovaným dětem jako Ježíš a Janička zažil/zažila, si považuji, protože se to i přes podstatnou náročnost naší společné Mise odehrálo tím nejlepším možným způsobem k tomu, aby se Láska, spojená se spásou, rozšířila do srdcí a myslí sebeuvědomělých entit co nejrychleji a nejefektivněji. Tento proces stále probíhá a bude gradovat až do konce trvání stavu zel a nepravd, na jejichž eliminaci pracujeme takovou cestou, která je nejvíce žádoucí a vyhovující pro všechny bytosti bez výjimky. S tím, jak půjde čas a tento cyklus času bude docházet stále více ke svému konci, ucítíte více mojí Lásky, prostupující celým jsoucnem a bytím Multivesmíru včetně zóny vymístění a planety Nula, stále více klidu, míru a naděje, která se díky vám všem přelévá v jistotu nového života, jehož čas, kdy plně zazáří, zcela bezpochyby přijde.

Celý Multivesmír, v novém cyklu času zbavený přidružené zóny vymístění, se změní v místo plného využití všech tvůrčích procesů. Srdce všech členů mého Království budou uzdravena, bytostné podstaty příjemců mojí Lásky budou omlazeny a dány do plného souladu s povahou nové struktury života, v jehož rámci nebude žádného místa pro temnotu a oku nelahodící věci. Veškeré vzpomínky na nepříjemnosti, s nimiž se potýkal každý, kdo se přímo zúčastnil experimentu s negativním stavem, budou z myslí všech mých dětí odstraněny, aby se nikdo neohlížel na to, co definitivně splnilo svůj účel a dalo prostor pro krásu, z níž bude každý člen veškerenstva mít ten nejlepší užitek. Disharmonické energie, provázející existenci antivesmíru, budou po svém vyčištění uvedeny do náležité kondice a zaujmou takové místo, kde budou plnit ryze pozitivní účel. Multivesmír a jeho světy budou daleko rozmanitější, protože do jsoucna a bytí bude z mého absolutna uvolněna taková duchovní složka, která umožní využít všechny talenty nadělené každé bytosti v nesrovnatelně širším rozsahu. Základní stavební kameny pozitivního stavu, jako jsou pocity štěstí, radosti, naplnění a další, budou rozvíjeny do stále se rozšiřujícího spektra, přinášejícího hlubší, procítěnější a po všech stránkách úžasnější prožitek z vyjádření a přijímání univerzální energie Lásky. Kromě nových koncepcí uspořádání vesmírů, galaktických, hvězdných a planetárních systémů, které budou v mnohém odlišné od těch stávajících, dojde ke změnám i v samotné esenciální úrovni jsoucna a bytí – tedy v takové úrovni, která je stupněm existence daleko jemnějším, než je například stupeň molekulární a atomární. Díky jiné esenci Multivesmíru, jejíž nositelkou je boží Láska, dávající esenci za úkol udržovat Stvoření v plné funkčnosti, dojde v novém cyklu času u bytostí k tomu, že budou schopny vnímat daleko širší záběr vyjádření života, a to v rámci své neustále se rozvíjející multidimenzionality. Ta díky permanentnímu posouvání se na takovou úroveň, která vždy přesahuje tu předchozí, bytostem umožní vnímat a prožívat kvality jsoucna a bytí způsobem, jaký zde ještě nebyl. Půjde například o vnímání zcela nových barev, dosud nepoznaných vůní, nikdy neslyšených tónů a melodií, týká se to ale i zcela nových druhů pocitů a nových možností toho, jak vyjádřit svou Lásku ke mně či jinému relativnímu jedinci, a naopak jak tuto Lásku zase přijmout. Nová esence Multivesmíru umožní i vznik nových civilizací, fungujících úplně jinak než civilizace, které byly v Pravém Stvoření i v zóně vymístění přítomny před započetím éry budoucího cyklu času. Bytosti k sobě budou přistupovat v úctě, upřímnosti a s neskrývanou radostí z toho, že mohou přicházet do interakce s někým jiným, a tak se navzájem obohacovat. Nikdo z řad lidí ani z řad jiných civilizací se nebude potýkat s negativními emocemi, které jsou navenek vyjadřovány mračením, stresovými vráskami, pláčem a podobně. Všechny bude provázet různě odstupňovaný úsměv, pro nějž budou mít obyvatelé Multivesmíru důvod při každé činnosti. Členové říše pozitivního stavu budou dělat to, co je doopravdy baví a naplňuje, nikdo je nebude nutit dělat něco, co sami necítí. Vzhledem k tomu, že už nebude existovat ovládání mysli v jakékoli podobě, stejně jako nebudou v nikom přítomny žádné duchovní nánosy, všechny tři složky jednotlivce, tj. duch, duše a tělo, budou spolu úzce provázány, kooperujíce spolu na různých úkolech. Každá složka bytosti tak bude využívat sto procent svého multidimenzionálního potenciálu ve spojitosti s ostatními částmi sebe samé. Multivesmír bude prostoupen volností a svobodou, která bude dána k užitku všem bez rozdílu. Na nikoho nebude tlačit žádný státní aparát, byrokracie, složité zákony, právní předpisy a jiné. Jedinými zákony budou moje jednoduché duchovní zákony, které bude mít zapsaný každý ve svém srdci a nikdo je nebude porušovat, protože idea odmítnutí tohoto ryze pozitivního způsobu života nebude v bytostech, které si prošly přímou či nepřímou zkušeností s negativním stavem, přítomna. Pokud se tato idea zcela výjimečně v někom z řad budoucích pokolení objeví, bude jejím prostřednictvím zaveden do multivesmírného archivu, obsahujícího ucelený příběh negativního stavu na globální i osobní úrovni všech jeho účastníků. Pojmy, jakou jsou peníze a placení daní se stanou věčnou minulostí. Nikdo už nebude muset vydělávat na živobytí, nikdo nebude muset za cokoli platit, protože všechno bude přístupné každému zcela zdarma. V novém cyklu času nebudou mít místo ozbrojené síly, tudíž armáda, policie i zbraně jako takové budou něčím, co bude k dispozici jen ve „virtuálním“ záznamu tzv. „jezera ohně a síry“. Z obyvatel mého Stvoření zcela vymizí strach, nikdo nebude bojovat ani s pocitem ohrožení ze strany někoho jiného, neboť idea ublížit bližnímu svému nebude součástí bytostných podstat mých dětí. Zatímco na planetě Nula se leckdy lidé bojí jít do určité části v rámci vlastního města, v novém cyklu času bude každý moci bez obav vkročit kamkoli, dokonce i do světa obývaného zcela odlišnou civilizací. Zmizí totiž pocit nedůvěry z neznámého prostředí a neznámých osob. Všichni členové mého Stvoření se budou navzájem považovat za přátele, byť se ne každý s každým bude znát tváří v tvář. Pokud však k takto blízkému kontaktu dojde, z všeobecného přátelství se stane přátelství osobní, založené na jedinečných kvalitách dvou či více jednotlivců, oplývajících jedinečnými kvalitami, jimiž jsem je obdařil. Jak je dobře známo, v Multivesmíru nebudou existovat továrny, šedivá města, silnice s automobily se spalovacími motory či elektromotory, nehostinná příroda nejen ve smyslu třeskutých mrazů a spalujícího horka. Nebude se v ní totiž vyskytovat bahno, suchá tráva, spadané listí s holými stromy, obývat ji nebudou agresivní nebo plachá zvířata, nebude docházet ani ke střídání dne s nocí, která je kvůli své temnotě jednou z podstat negativního stavu. Pocit únavy, hladu, žízně nebo pocity plynoucí z jiného nedostatku určité potřeby budou zcela neznámé. Všechno, i ta nejmenší částečka a nejdrobnější okolnost v životech vás, mých dětí bude plnit ten nejpozitivnější účel.

Zasluhujete se o to, aby se všechno výše zmíněné i mnoho dalšího stalo v pravý čas skutečností pro všechny. Těším se společně s vámi nejen na to, až tato doba přijde, ale nyní se těším především na to, co této době bude předcházet – a to je plné nasazení Mise Boží Rodiny se základnou na Nové Zemi, odkud budeme působit na planetě Nula do rozdělení lidstva a v rámci zóny vymístění a Pravého Stvoření do konce cyklu času, kdy se vrátíme i na tuto planetu, abychom za příběhem negativního stavu udělali definitivní tečku.

Doba plného nasazení Mise Boží Rodiny, následovaná rozdělením lidstva a vytržením jeho části do pozitivního stavu, se rychle blíží.

Děkuji vám za vše, velmi vás miluji a objímám.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 1. 2022

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Michal-Rafael/100010962309357/

Print Friendly, PDF & Email