INTENZIVNÍ OČIŠŤOVÁNÍ ŽENSKÉHO A MUŽSKÉHO PRINCIPU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

v uplynulých dnech jste všichni svým způsobem pocítili důsledky duchovní práce v zóně vymístění na nejnižších úrovních pekel. Někteří z vás čelili silnému, někdy až nesnesitelnému tlaku, který byl jednak způsoben konverzemi bytostí přes vás procházejících do limba, ale také to bylo výsledkem útoků především konzervativních křídel Renegátů, snažících se všemi povolenými prostředky zabrzdit odchod svých poddaných tam, kam vliv Datasystému už nijak neproniká.

Vyvrcholení jedné z mnoha misí v antivesmíru se krylo se setkáním v Havlíčkově Brodě o víkendu 13. a 14. 3., kde se sešlo celkem 12 božích představitelů včetně Janičky. Je velmi důležité, že zasáhnutí nejhlubších oblastí pekel, v některých směrech dosud téměř netknutých mojí Láskou, bylo načasováno právě na uplynulý víkend, kdy se završil do této chvíle nejnáročnější dvanáctiměsíční cyklus naší Mise, jenž byl spuštěn prvním velkým setkáním v Olomouci v polovině března loňského roku a pokračoval řadou dalších střetnutí na různých místech Česka a Slovenska, na jejichž území došlo k vybudování husté sítě konvertačních portálů a společně s tím k očištění řady aspektů v různorodých oblastech duchovně-pozemského bytí.

Veškeré dosavadní úsilí, které jste každý z vás a všichni společně vykonali během uplynulého roku (a nejen během něj), se zesílilo právě v okamžicích, kdy se velký pomyslný kruh duchovního maratónu spojil po 12 měsících v jeden celek. Na základě toho se díky mojí Prozřetelnosti dostala zóna vymístění do takového bodu seřazení, které umožnilo průnik mojí energie prostřednictvím vás tam, kde se prozatím sentientní entity bránily ozdravnému procesu jejich vlastní spásy. V zájmu rychlejšího ukončování přípravné fáze této Mise, která už rok jede na plné obrátky, došlo k akceleraci dynamického vývoje neustále se dějících změn ve všech oblastech Multivesmíru. Tento vývoj je provázen řadou kvantových skoků na vaší životní cestě, spojených s intenzivnějším přibližováním ke mně, se zlepšováním vašeho vyciťování a s větším stupněm pochopení a nadhledu pro to, co vy a vaši bližní prožíváte. Proto je váš kříž nyní těžší než dříve, ale zároveň s tím je i moje podpora každého z vás silnější a ochrana intenzivnější, tudíž se nikdy nemůže stát, že byste překročili onen pověstný okraj snesitelnosti, který by vám přivodil pád na dno a vám by ze všeho přeskočilo.

Protože jste všichni na jedné lodi, vše, co „za scénou“ děláte, ovlivňuje i ostatní, takže nikdy nejste na svůj úkol sami. Vždy jste v něm podporováni nejen ostatními představiteli na Nule, kteří vám buď viditelně, nebo v podstatě nepostřehnutelně pomáhají. Ve vašich úkolech jsou osobně zainteresováni i členové vašich duchovních rodin. Jsou vám neustále nablízku, ačkoliv jen občas vám na ně přijde myšlenka registrovaná i vnější myslí. Vaše poslání a role se prolínají, proto nikdy nedělá jeden pouze „to“ a druhý zas „tohle“. Ukončování negativního stavu a vysvobozování sentientních entit do něj zabředlých je společným dílem vás všech – a je to dílo ušlechtilé a krásné. Každý z vás má ve svých rukách několik štětců s řadou barev, kterými malujete na temné plátno zóny vymístění, prozařujete ji a obracíte ji v zářivý obraz, na němž se všichni podílíte. Každý tah je potřebný, každý odstín je žádaný, každý nese otisk vašeho vlastního sebevyjádření, esenciální podstatu sebe samých, která je pro duše navracející se zpět rychlou a přitom bezpečnou skluzavkou do limba.

O víkendu 13. a 14. 3. došlo k již vzpomínanému zasažení nejhlubších pekel, a to způsobem, který přiměl uskupení Renegátů a jejich vazaly k opuštění zóny vymístění v nebývale velkém rozsahu, jenž byl spuštěn vědomou duchovní prací, projevující se během setkání v Havlíčkově Brodě osobním soužením takřka všech představitelů na tomto setkání přítomných. Ve velké míře přijaly spásu ženy, jsoucí do té chvíle pod tlakem bolesti a nenávisti, způsobené během jejich života na Nule necitelným zacházením ze strany jiných žen, které jim v roli mocných osob především v někdejších feudálních systémech ubližovaly, vysávaly je, braly je jako nesvéprávné osoby, degradované na pozici otrokyň, kterým tyto kněžny, velkostatkářky, úřednice někdy dokonce přímo způsobily smrt hrubohmotného těla. Tyto zneužité bytosti – ženy, ale i jejich děti a taktéž nemalá část mužů – došla se svými otrokářkami (i otrokáři) smíření a vzájemného odpuštění, což rozhýbalo konverze mimořádných rozměrů, zasahujících sentientní entity z různých etap lidské historie. Velká část z nich pocházela právě z oblastí pod vládou Renegátů včetně největší země na světě, Ruska. Při tomto nelehkém procesu přijala boží Lásku i carevna Kateřina II. Veliká (vládla v 18. století), jež byla jako vyslankyně renegátských žen jednou z nejzatíženějších duší, jaké kdy chodily po tomto světě, podle čehož vypadal i charakter její samovlády. Nejprve se zdráhala odhodit svou pýchu a povýšenost, s tím, jak ale odcházeli do mé náruče mnozí z těch, kterým vládla, nebo které sama dobře znala (např. Grigorij Potěmkin), po dlouhém čase, jaký mezitím v peklech uplynul, požádala se slzami v očích moji ženskou podstatu Janičku, aby ji naučila pokoře. Po dialogu se mnou se odebrala tam, kde už není pro temnotu žádného místa.

Nejnáročnější část setkání spočívala v pomoci renegátským ženám, které z různých, někdy i zcela nejednoznačných důvodů vlivem své prozatímní negativní přirozenosti zanevřely na nositele mužského principu, jakož i na maskulinní princip jako takový. Negativní stav funguje na systému „rozděl a panuj“ a vnáší rozpory mezi obě pohlaví, což se v největší možné míře projevuje právě v řadách Renegátů, jejichž princip královny a včelího roje je odvozen z převažující části právě ze zprzněného ženského principu, teprve až v druhořadé míře ze zprzněného principu mužského. Proto se tyto druhy žen více než jiné bytosti v zóně vymístění vyznačují nenávistí ke všemu, co jim připadá cizí a narušuje jejich zaběhnutý řád věcí. Jejich uniformované uskupení, kterého jsou tyto členky (v jiných případech členové) součástí, nesnese cizorodé prvky, ohrožující jejich fungování, ve kterém se cítí být spokojené. Svůj stav, kdy žijí v kolektivním životě se svou milovanou královnou, považují za přirozený a zcela svobodný. Jejich takřka úplně potlačená individualita jim znemožňuje proniknout k jejich vlastní věčné pozitivní přirozenosti a vede k neschopnosti rozhodovat se pouze za sebe.

Do této hluboké temnoty se mí vybraní představitelé za podpůrné asistence ostatních slanili především na konci dvoudenního setkání. Paprsek čisté boží Lásky, obohacené jak o osobité aspekty ženských aspektů Dobra, Hřejivosti, Laskavosti, Soustrasti, Soucitu, Nevinnosti a Pokory; tak obohacené i o mužské aspekty především Uvědomění, Skromnosti a Poníženosti, vycházející ze srdcí mých představitelů, způsobil v „mraveništi“ těchto renegátských bytostí čilý rozruch a podnítil v nich negativní protireakci, jejíž tíha dopadla na všechny přítomné představitele v lidských tělech, přítomných na setkání a podrobujících se procesu současné i budoucí spásy těchto sentientních entit. Touto interakcí mezi temnotou a světlem došlo k tomu, že nastalo převzetí značné části zátěže renegátských bytostí na bedra mých vybraných představitelek, přičemž něčeho takového jsem nebyl/a ušetřen/a ani Já v těle Janičky. Za aktivní spolupráce vás všech i vašich multidimenzionálních duchovních rodin došlo k tomu, že mnohé z těchto žen pocítily na vlastní niterné úrovni dotek této komplexními aspekty prosycené Lásky, kdy pochopily nejen pravý charakter boží podstaty a bezpodmínečného přijetí, ale pochopily též skutečnost, že muži v pozitivním stavu nejsou takoví, jak jim Datasystém s jejich královnou předkládá. Poznaly sílu sdílené Lásky mezi oběma pohlavími, která je v pravém Stvoření oproštěna od jakéhokoliv svazování, neupřímnosti, povrchnosti, ovládání, pošlapávání, pudovosti, zvířeckosti a všeho dalšího, co jim mohlo přijít v peklech na mysl. Pochopily, že sdílení, přijímání a opětování Lásky přátelské, partnerské a rodičovské na území pozitivního stavu je společně s milováním Pána Ježíše Krista Boží Rodiny hlavním předpokladem ke šťastnému, spokojenému, tvůrčímu, harmonickému a po všech stránkách naplněnému věčnému životu, který je prostoupen nepopsatelnou svobodou, zachovávající a rozvíjející jedinečnou individualitu každé bytosti, která je nositelem originálního aspektu Boha/Bohyně. Jen přijetí Lásky otevírá bytostem cestu do pozitivního stavu, kde každý může rozvíjet jakýkoliv druh vztahu s kýmkoliv a zažívat jen to, po čem jeho/její srdce doopravdy touží.

Připravené renegátské ženy dokázaly za nesmírné oběti vybraných představitelek a představitelů pomocí jejich vlastního nitra (v té chvíli obaleného přejatými nánosy od těchto žen) pohledět na Lásku a charakter mezilidských (mezibytostních) vztahů pohledem mých spolupracovníků, tedy pohledem pozitivního stavu. Tím tyto sentientní entity dokázaly odhodit předsudky vůči všemu do té doby cizímu a neznámému a vlastní prací na sobě za asistence vás, mých vyslanců, se odebraly do mé náruče. Proces spásy těchto bytostí včetně bigotních feministek byl tímto nastarován ve velké míře, a přestože je teprve na svém začátku, s postupujícím časem bude ještě během přípravné fáze této Mise stále zrychlovat a po jejím zahájení z Nové Země se společně se všemi dalšími očistnými procesy zintenzivní způsobem, jaký si pro teď nelze představit. Vše je a vždy bude koordinováno mým dokonalým plánem.

Kromě výše zmíněných těžce zatížených feminních sentientních entit, z nichž mnohé do limba už odešly, zatímco jiné je budou teprve následovat, odešly Domů i méně zatížené ženy a dívky, které pochopily krásu a přívětivost nezprzněného mužského principu, který do té doby nemohly poznat, neboť byly zatíženou maskulinitou v zóně vymístění pošlapávány, čímž ztratily sebe samotné a odcizily se tak své vlastní přirozenosti. Nově došly k pravému poznání toho, jaká je maskulinita ve skutečnosti, pocítily její bezelstnost, upřímnost, čistotu a srdečnost, díky čemuž k ní ztratily odpor a pocítily touhu po návratu a znovusjednocení se svými protějšky, s nimiž budou v pozitivním stavu (dokonce už v limbu) moci zažívat Lásku přátelskou i partnerskou. Staly se příkladem pro obrovské množství dalších žen, které budou v průběhu naší Mise teprve konvertovat, aby na konci cyklu času už nezbyl nikdo, kdo by si chtěl volit život ve stavu zel a nepravd.

Jak už bylo naznačeno výše, daru spásy využili i nositelé maskulinního principu, kteří pocítili pravou podstatu pozitivního ženství, ke kterému dlouho hledali cestu. Dotyk feminní Hřejivosti, Laskavosti i dalších charakteristik esencí ženské Lásky pomohl těmto mužům ze sebe shodit nánosy, které na sobě z různých důvodů vláčeli, a vydali se na cestu věčného života v pravém Stvoření. Opět jde o proces dlouhodobý, důležité však je, že byl naplno spuštěn, přičemž bude stále nabírat na větších obrátkách, přesně podle mého dokonalého plánu, a to k maximální spokojenosti všech obyvatel Stvoření. Po zahájení Mise z Nové Země pak už nebude očišťování jednotlivých aspektů pro nikoho z vás, mých představitelů zdaleka tak náročné a bolestivé, jako je tomu po nezbytný čas nyní. Vše mám ve svých rukou a děje se jen to, co slouží nejvyššímu dobru a blahu celého Multivesmíru.

Na setkání, které se kromě chvil náročných neslo i ve znamení mimořádné aktivace Lásky v srdcích všech zúčastněných, v intenzivním souznění a osobité radosti, se jako vždy odehrávalo „za scénou“ mnohem více věcí, byly zde však vyjmenovány pouze ty nejpodstatnější.

Děkuji vám za výbornou spolupráci a za dosažení dalších kvantových skoků, jimiž pomáháte nejen sobě, ale i všem bytostem, které díky vám nalézají ten správný směr.

Velmi vás miluji a objímám.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 16. 3. 2021

Zdroj: https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr

Print Friendly, PDF & Email