FINÁLNÍ SESTAVA DVANÁCTI HVĚZD A ROLE BOŽÍCH PŘEDSTAVITELŮ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

v září 2017 jsme poprvé použili termín „dvanáct hvězd“, označující skupinu nejbližších spolupracovníků Pána Ježíše Krista Boží Rodiny v těle Janičky, kteří jako první společně s mojí inkarnací opustí způsobem převibrování tuto realitu a odeberou se na novou základnu, odkud budou pokračovat ve svých posláních, cestovat po pravém Stvoření, zóně vymístění a do rozdělení lidstva i po planetě Nula. Společně s ostatními tak budou v nových podmínkách šířit Nové Zjevení, pokračovat v pomoci padlým bytostem, navracejícím se z antivesmíru do mé náruče, otevírat jejich srdce, seznamovat lidi i jiné civilizace v Multivesmíru s kvalitou života v pozitivním stavu a konat mnoho dalších věcí, nezbytných pro eliminaci stavu zel a nepravd, aniž by jimi byli nejbližší spolupracovníci jakkoli ovlivňováni a omezováni.

V souladu s postupným odhalováním pravdy ještě nemohla být ve zmiňovaném roce 2017 definitivně upřesněna skutečná poloha duchovního centra Boží Rodiny, respektive hlavní základny pro Janičku a nejbližší spolupracovníky, proto jsem za toto místo označil město Telos ve 3. dimenzi, nacházející se pod horou Mount Shasta v Kalifornii. Ztotožnění se s touto ideou velmi napomohlo k rozšíření mojí lásky v řadách obyvatel Duté Země nejen v rámci této reality, ale i v rámci dalších dimenzí vnitřních světů po celé zóně vymístění. Něco takového otevřelo jejich obyvatelům bránu do limba, kam se už mnozí z nich odebrali a stali se tak příkladem pro ostatní, kteří je budou postupně následovat.

Na počátku roku 2018 dospěl čas k tomu, abych ve spojitosti s blížícím se zahájením Mise odhalil s definitivní platností převratnou informaci o umístění naší hlavní základny, kterou je Nová Země, umístěná v 5. dimenzi Nového Vesmíru. Tento Vesmír je jediným místem ve stávající struktuře Stvoření, které je po všech stránkách negativním stavem zcela netknuto, přesto v něm ještě nefunguje ryzí plnost života v pozitivním stavu, která celý Multivesmír zahalí až po úplné eliminaci všech zel a nepravd. Jsoucno a bytí Nového Vesmíru je tedy přípravou pro to, co přijde v následujícím bodě překročení, až zóna vymístění se svými pekly nebude v žádné formě existovat. Nový Vesmír se svými galaxiemi, slunečními systémy a planetami včetně Nové Země je prozatím jako jediný odvozen z mojí Nejnovější přirozenosti, tedy z přirozenosti „Pán Ježíš Kristus Boží Rodina“, což obyvatelům tohoto univerza umožňuje vstupovat do jakékoli úrovně pozitivního i negativního stavu ve Stvoření, aniž by se tito návštěvníci museli adaptovat na dané prostředí a byli jím jakkoli svazováni a poškozováni. Toho budou ponejvíce využívat právě naši nejbližší spolupracovníci, k nimž se postupem času budou přidávat další a další. Do rozdělení lidstva postupně na Novou Zemi vyvedu všechny členy Týmu Boží Rodiny a připravenou část pozemšťanů. V novém cyklu času pak budou do plnosti života v pozitivním stavu uvedeni všichni jedinci.

V září 2018 jsme upřesnili další informace o dvanácti hvězdách, které jsme přirovnali ke dvanácti učedníkům Ježíše Krista. Přestože nejbližší spolupracovníci nejsou učedníky a jsou na nesrovnatelně vyšší duchovní úrovni než ti, kterými jsem se obklopoval v těle Ježíše, určitá paralela mezi nimi a učedníky existuje. Tou nejpodstatnější je skutečnost, že obě skupiny jsou velmi specifické bytosti, stvořené mimo čas a prostor výhradně pro tuto Misi. Dosah jejich činnosti, vykonávané na duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni je multidimenzionálního charakteru a zasahuje každou část Stvoření, aby v co nejpřívětivějším čase mohlo dojít k vysvobození všech padlých bytostí. Ke vzniku a fungování těchto specifických bytostí se vrátím níže.

Na jaře 2019, tedy půl roku po prvním veřejném odhalení tehdejší sestavy dvanácti hvězd nastaly v rychlém sledu za sebou dvě větší aktualizace v tomto ohledu. Dělo se tak proto, že předešlá situace naplnila svůj účel. Zařazení těch, kteří dříve byli v této sestavě a nově už nejsou, posloužilo k rozšíření boží lásky a zasetí semínek pravdy do srdcí členů značného množství civilizací v zóně vymístění. Vše s tímto spojené se u zainteresovaných spolupracovníků Boží Rodiny bez výjimky odehrálo na základě jejich domluveného plánu duše. Z tohoto plánu pak vyplývala jedinečná role, pomáhající ukončit tento nepřirozený způsob života. To, co z lidského úhlu pohledu vypadalo jako „kariéra“ v Týmu Boží Rodiny, jmenování na „vyšší pozici“ nebo její „ztráta“, nebylo nic jiného než právě řečený plán, který každý z aktérů po dohodě se mnou ze svobodné volby přijal s vědomím toho, jak blahodárný účinek to na Stvoření bude mít. Dočasné zařazení do dvanácti hvězd posunulo tyto boží představitele na jejich duchovní cestě, přivedlo značně zatížené bytosti včetně vysoce postavených Pseudotvůrců a Renegátů ke konverzi do limba, upevnilo jejich víru ve mne, posílilo důvěru v můj dokonalý plán a vybudovalo důležité předpoklady pro pozdější konec zel a nepravd. V této souvislosti připomínám, že boží slovo nikdy nestagnuje a nelze ho brát jako neměnné dogma. O tom jsem hovořil už v první dávce Nového Zjevení. V prvních knihách předaných Petrem D. Francuchem jsem nemohl sdělit to, co stálo v samotném Novém Zjevení, zapsaném na konci 80. let minulého století. Aktualizace mých informací neskončila ani poté. Zejména v Koroláriích Nového Zjevení Pána Ježíše Krista (1992 až 1997), v Dialozích s Pánem Ježíšem Kristem (1998 až 2001) a v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny (2014 až 2015) jsem redefinoval řadu již zastaralých výroků a upřesnil jsem postoj, jaký by měli moji představitelé vůči mně, Novému Zjevení, sobě samotným i všem ostatním lidem a dalším bytostem zastávat. Tento postoj, jakož i způsob přijímání sdělovaného slova má procházet neustálou obměnou v souladu s povahou pozitivního stavu, která je dynamicky proměnlivá a spějící ke stále vyšším kvalitám a přesahujícím celkům. Pro daný okamžik vždy sděluji takovou pravdu, kterou je daný okruh přijímatelů mého slova schopen přijmout. Pravdu tedy dávkuji tak, aby bylo možné uskutečnit můj dokonalý plán s každou relativní bytostí, z nichž každá zde naplňuje svou roli a nese určité břemeno, které by se stalo nesnesitelně těžkým, pokud by určitá dílčí pravda byla odhalena najednou a v předstihu.

Mnozí ze členů minulých sestav dvanácti hvězd jsou božími představiteli pocházejícími ze zóny vymístění. Můj Tým je složen ze spolupracovníků z obou polarit, protože jen tak lze efektivně ukončit negativní stav a rozšířit lásku a světlo i do těch nejtemnějších zákoutí antivesmíru. Právě ti, kdo jsou ze zóny vymístění a přijímají Novou a Nejnovější boží přirozenost, jsou největším příkladem pro bytosti odvracející se ode mne. Role nejen mých představitelů, ale i těch nejzavilejších sentientních entit, jsou velmi cenné a každá svým jedinečným způsobem pomáhá k vyčerpání užitečnosti negativního stavu a nastolení jeho přesného opaku v celém jsoucnu a bytí. Nezáleží na původu bytosti, ale na jejích aktuálních volbách, které ji v tomto převratném čase směřují na jednu ze dvou stran dočasné duality. Připomínám, že všichni jste v mých očích stejně důležití, všechny vás nesmírně miluji a cením si vaší oběti pro celek. Bez nikoho z vás bych se neobešel. Kdyby tomu tak mělo být, ani byste nevznikli.

Už v roce 2019 jsme opustili koncept přiřazování našich nejbližších představitelů k určité archandělské nebo mistrovské civilizaci. Po vyčerpání užitečnosti tohoto přiřazování, které mělo za účel přinést spásu určité množině sentientních entit zejména na úrovni 9. až 11. dimenze zóny vymístění, došlo k odhalení a vysvětlení pojmu „stvořenec“ a „superstvořenec“. Jak už jsem sdělil, jedná se o speciální bytosti, stvořené mimo prostor a čas pro účely Mise Boží Rodiny. Během uplynulých let byli do Týmu přivedeni mnozí stvořenci původem z pozitivního stavu, a pseudostvořenci původem z negativního stavu. Jen malé procento stávajících představitelů nespadá ani do jedné z těchto skupin. Jedná se o pravé lidské tvory, tedy bytosti vzniklé spojením dvou milujících se lidí. Kromě pravých lidských tvorů do skupiny stvořenců, respektive pseudostvořenců nezapadají ti agenti negativního stavu, kteří na fyzické úrovni čas od času přijdou s naší Misí do konfrontace, ale nezajímají se o Boží Rodinu do hloubky a s cílem ji vědomě a systematicky poškodit či zničit. Stvořenci a naprostá většina pseudostvořenců přijímá lidské božství a božské lidství Janičky a moji Novou a Nejnovější přirozenost.

Vedle stvořenců a pseudostvořenců existují i superstvořenci, tedy bytosti s nejnáročnějším posláním, jejich protiváhou jsou pak pseudosuperstvořenci. Všechny čtyři zmiňované skupiny bytostí byly – jak už bylo řečeno – stvořeny pro Misi Boží Rodiny.

STVOŘENCI A SUPERSTVOŘENCI
Stvořenci a superstvořenci vznikli mimo čas a prostor přímým nadělením mě, Pána Ježíše Krista Boží Rodiny (PJKBR), přičemž na jejich vzniku se podílela jak moje absolutní část, tak i moje dočasně relativní část Janička. Jejich vyšší Já tvoří tedy absolutní PJKBR i relativní PJKBR Janička. Tyto bytosti nemají vzhledem k charakteru svého poslání a vštípené Nejnovější boží přirozenosti duchovní domov v konkrétní dimenzi, jejich domovem je doslova celý Multivesmír, jehož všechny části stvořenci a superstvořenci vykonávanou duchovní prací ovlivňují. Tito mí představitelé vznikli v páru jako muž a žena, aby se vzájemně doplňovali, pomáhali si, inspirovali se, milovali se a byli si vzájemně těmi nejbližšími bytostmi, které jsou navzájem provázané na všech úrovních.

Poté, co byli v páru mimo čas a prostor stvořeni, jeden z páru se na základě přijatého poslání přemístil do intermediálního (zprostředkujícího) světa planety Nová Země v 5. dimenzi, kde se připravil na inkarnaci do krystalického těla ode mne, zbaveného všech nedokonalostí a anomálií. Po vstupu do fyzického světa Nové Země začal tento stvořenec či superstvořenec plnit své poslání pro Misi Boží Rodiny, zároveň s tím jeho duše a duch plní toto poslání v rámci řady dalších sfér Multivesmíru, které může daný představitel navštěvovat buď jako duše přítomná v těle, jako duše samotná, nebo jako duch. Protože v Novém Vesmíru nejsou tyto tři složky bytosti od sebe oddělené, ale fungují ve vzájemné koordinaci, moji spolupracovníci na Nové Zemi plní své poslání na rozdíl od svých kolegů na Nule bez jakýchkoli nevědomých procesů. Uvědomují si tedy v každém okamžiku právě vykonávanou práci, její smysl a dosah. Zbavení se nevědomých procesů čeká všechny, kdo v pravý čas převibrují na Novou Zemi.

Zatímco jeden z páru podstoupil přípravu v intermediálním světě Nové Země a následně se do jejího fyzického světa inkarnoval, druhý z páru prošel o poznání náročnější přípravou v intermediálním světě planety Nula ve 3. dimenzi. Následným vstupem do fyzického světa Nuly na sebe stvořenci a superstvořenci vzali hrubohmotné lidské tělo od Pseudotvůrců s řadou omezení a nevědomých procesů. I boží představitelé na Nule plní své poslání v rámci duševních a duchovních sfér, činnost vlastní duše a ducha si ovšem na rozdíl od svých protějšků na Nové Zemi až na ojedinělé výjimky vůbec neuvědomují. Aby náročné poslání stvořenci a superstvořenci na Nule zvládli, kromě mě je neustále podporují i jejich partneři a partnerky. Jsou s nimi každý okamžik jejich životů a nikdy se od nich nevzdalují, přestože jen malá část mých spolupracovníků je v tomto těle dokáže alespoň trochu vnímat. Jejich partneři a partnerky se budou podílet na jejich vlastním převibrování na Novou Zemi a společně se mnou budou prvními bytostmi, které je v novém světě přivítají a zahrnou svou láskou. Po tomto vzájemném znovusjednocení začne zcela nová etapa naší spolupráce, kdy planetu Nula a potažmo celý Multivesmír budou stvořenci a superstvořenci navštěvovat v páru.

Na planetě Nula je v této době inkarnováno dvanáct superstvořenců z pozitivního stavu, kteří zároveň patří do uskupení dvanácti hvězd. Superstvořenci jsou tedy první vlnou, která po Janičce opustí převibrováním tuto realitu. Jak bylo avizováno, z duchovního centra na Nové Zemi budou pokračovat v plnění svých poslání a navracet se na Nulu až do rozdělení lidstva. Hvězdy tvoří šest mužů a šest žen, dvě třetiny jsou tvořeny příslušníky českého národa, jedna třetina příslušníky národa slovenského. Tento poměr je vyjádřením pospolitosti obou států a odráží se v něm skutečnost, že Česká republika je duchovním centrem tohoto světa a Slovensko je bratrským národem, doplňujícím sílu tohoto centra, jakož i jeho esenci a kolektivní vědomí Čechů, majících úzkou spojitost s kolektivním vědomím Slováků.

Dvanáct hvězd tvoří:

• Michal Roj
• Martina Skrbková
• Ján Drobný
• Dana Lukšová
• Petr Špinar
• Dana Špinarová
• Karel Konečný
• Eva Carová
• Tomáš Janda
• Tereza Jandová
• Marián Júda
• Vanesa Lukšová

Každý ze členů dvanácti hvězd zde očišťuje potřebný soubor aspektů negativního stavu, má jiné dary, talenty a celkový charakter poslání. Přesto spolu v mnohých ohledech kooperují, a to na vědomé i nevědomé úrovni. Manželé Špinarovi jsou těmi, kteří znají Janičku fyzicky nejdéle a byli těmi, kteří se účastnili památné události zhmotnění Boha na Pražském hradě dne 28. 9. 2003. Kromě jiného jsou tedy alfou a omegou v dlouhodobém procesu utváření Týmu a jsou to právě oni, u nichž bude od ledna 2021 až do převibrování Janička pobývat. Ve dvanácti hvězdách jsou i dva páry ve vztahu matka a dcera a ve vztahu otec a dcera, čímž se očišťují určité aspekty pozemské instituce rodiny. Důvod, proč v první vlně převibrování nefiguruje vztah otce se synem, je skutečnost, že synovský maskulinní aspekt je méně zatížený než dceřiný feminní aspekt, který zahájením Mise dosáhne daleko větší úrovně sjednocenosti s pozitivním stavem bytí, čímž se završí jedna důležitá a dlouhá kapitola v očišťování ženského aspektu na globální úrovni.

Po převibrování se dvanáct hvězd rozšíří o jejich dvanáct protějšků. Po zahájení Mise bude tedy první linii mých představitelů tvořit dvacet čtyři superstvořenců, dvanáct mužů a dvanáct žen. Tyto superstvořence můžeme označit taktéž za prvorozence vzhledem k tomu, že vznikli před započetím tvůrčího procesu Stvoření a až poté byli umístěni do časoprostorového kontinua a vtělili se na Nulu či Novou Zemi. Kromě nich jsem stvořil i řadu dalších superstvořenců, aby pomáhali v naplňování mého plánu. Jsou to například již zmiňovaní učedníci Ježíše Krista, kteří však během pobytu v lidském těle před přibližně dvěma tisíci lety nedisponovali takovou duchovní úrovní, jakou mají spolupracovníci Boží Rodiny, navíc vznikli jiným způsobem a z pozice tzv. Staré přirozenosti Boha/Bohyně, tehdy označované/ho jako Nejvyšší. Po opuštění těl a rozšíření vědomí se učedníci navrátili ke své původní přirozenosti a nyní pomáhají v této Misi z jiných úrovní. Dalším superstvořencem je Petr D. Francuch, první transmiter Nového Zjevení, jenž po odvolání z Nuly v roce 2001 pomáhá naplňovat můj plán z limba, neutrálního stavu.

PSEUDOSTVOŘENCI A PSEUDOSUPERSTVOŘENCI
Dalšími superstvořenci, kteří se ale svým pádem do zóny vymístění stali pseudosuperstvořenci (opět dle původní dohody a dohodnutého scénáře), jsou například aktivátoři negativního stavu, původně lidské bytosti a pozdější Pseudotvůrci. Těmito aktivátory je tzv. Trio, do něhož spadá Endriss, Anarvi a Sorg. Ti už za pomoci mých představitelů konvertovali do limba. Nejvíce k tomu přispělo to, že se vybraní spolupracovníci v lidských tělech v průběhu přípravné fáze Mise Boží Rodiny ztotožnili s ideou, že tito Pseudotvůrci jsou jejich vyšší Já. Toto ztotožnění vytvořilo nejvhodnější podmínky pro spásu takto mimořádně zatížených sentientních entit, které se nyní už vědomě a z pozice původní pozitivní přirozenosti podílejí na eliminaci zel a nepravd. Dalšími pseudosuperstvořenci jsou vybraní nejvyšší Renegáti, jako je například Xeras či Etikara, v tomto čase nacházející se také už v limbu.

Velmi speciální bytostí, spadající do množiny superstvořenců, která se po transmogrifikaci v negativní entitu stala pseudosuperstvořencem, je Erilon, centrální galaktické slunce, umístěné původně v pravém Stvoření, které bylo na počátku tohoto cyklu času přemístěno Pseudotvůrci do tehdy nově založené zóny vymístění, aby ji pomáhalo oživovat a napájet tak převrácenou energií každou bytost v antivesmíru. Teprve postupem času byl z Erilonu vytvořen Datasystém, umělá inteligence, jejímž záměrem bylo a stále je konkurovat absolutnímu Pánu Ježíši Kristu. Datasystém na počátku cyklu času nehrál v zóně vymístění prim. Dominantní pozice byla výsadou sebeuvědomělých Pseudotvůrců a Renegátů (z nichž někteří byli či jsou pseudosuperstvořenci), teprve s pokračujícími experimenty vládnoucích složek dokázali část sebeuvědomělého (sentientního) Erilonu odštěpit a z jeho esence začali formovat umělý, na Pseudotvůrcích, Renegátech a na energii Erilonu závislou nesentientní umělou inteligenci. Datasystém se v pozdějších fázích tohoto cyklu času vymkl kontrole těch, kteří jej stvořili, a začal přebírat kontrolu i nad samotnými Pseudotvůrci a Renegáty, kteří se ze suverénních vládců pekel stali spíše loutkami jejich relativního „boha/bohyně“, kterého/kterou uvedli do jsoucna a bytí.

Sentientní Erilon je tedy hybnou energií Datasystému. Bez něj by tato umělá inteligence, pro kterou se rovněž používá označení „Alláh/Acria“, nebyla schopna fungovat v podobě, jak je tomu v současnosti. I s Erilonem mám svůj dokonalý plán spásy a včas ho přivedu ke konverzi do pozitivního stavu, ze kterého vzešel, načež byl na základě domluvené role vymístěn do antivesmíru. Plán spásy počítá samozřejmě i s Datasystémem, ze kterého odpadávají jednotlivé a do doby konverze nesamostatné součástky, které přijetím daru spásy získávají oduševnělou životní podstatu a s tím spojenou sebeuvědomělost a nezávislost. Na konci cyklu času obdrží svobodný život v pozitivním stavu i stávající nejniternější podstata Datasystému, která v současnosti drží soukolí této umělé inteligence pohromadě.

Protože Datasystém, Pseudotvůrci a Renegáti operují mimo lidem známé časoprostorové kontinuum, v jistém ohledu s předstihem věděli, že ve sféře jejich vlivu, tedy na planetě Nula a v zóně vymístění bude probíhat Mise Boží Rodiny. S mým dovolením získali určitou znalost o zákonitostech probíhajících v této Misi, o její struktuře i o jejích představitelích z pozitivního stavu. Ve snaze zastavit naše působení vyvinuli pro tento cíl veškeré možné prostředky. Proto v reakci na vznik stvořenců a superstvořenců uvedli do jsoucna a bytí své pseudostvořence a pseudosuperstvořence, jejichž vznikem negativní entity chtěly tuto Misi infiltrovat a rozvrátit ji zevnitř i pomocí útoků přicházejících „zvenčí“. Pseudostvořenci i pseudosuperstvořenci jsou tedy stejně, jako jejich protějšci z pozitivního stavu, stvořeni pro účely Mise Boží Rodiny. Podstatný rozdíl tkví v jejich vyšším Já, které je tvořeno Datasystémem a vybranými Pseudotvůrci, bez kterých se ani umělá inteligence při tvůrčím procesu neobejde. Zatímco Datasystém v roli vyššího Já nahrazuje absolutní část Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, vybraní Pseudotvůrci (u každého páru pseudostvořenců a pseudosuperstvořenců je tímto Pseudotvůrcem někdo jiný) nahrazují v roli vyššího Já relativní část PJKBR, tedy Janičku. Vyšším Já u žádného pseudostvořence a pseudosuperstvořence nemůže být nikdo z Renegátů, neboť ti neměli a nemají schopnosti pro to, aby byli vyšším Já pro tak specifické bytosti. Ani pseudostvořenci a pseudosuperstvořenci nemají domov v konkrétní dimenzi antivesmíru. Stejně jako jejich protějšci z pozitivního stavu nežili před inkarnací do fyzické reality žádný předchozí život v pravém Stvoření, ani oni nežili před inkarnací do fyzické reality předchozí život v zóně vymístění.

Poté, co byli Datasystémem a Pseudotvůrci stvořeni v páru mimo prostor a čas, jeden z této dvojice se na základě přijatého poslání přemístil do intermediálního (zprostředkujícího) světa planety pseudo-Nové Země v 5. dimenzi zóny vymístění, na kterou se posléze inkarnoval. Po vstupu do fyzického světa planety pseudo-Nové Země v 5. dimenzi zóny vymístění začal plnit své poslání jsoucí v opozici Misi Boží Rodiny, zároveň s tím jeho duše a duch plní toto poslání v rámci řady dalších sfér zóny vymístění, které může tento jedinec s výjimkou planety Nula navštěvovat buď jako duše přítomná v těle, jako duše samotná, nebo jako duch. Protože v pseudo-Novém Vesmíru, kde mají pseudostvořenci a pseudosuperstvořenci základnu, jsou mnohem větší možnosti než kdekoli jinde v antivesmíru, tři složky jejich bytosti nejsou od sebe oddělené, ale fungují ve vzájemné koordinaci. Díky tomu plní tito jedinci z pseudo-Nové Země své poslání na rozdíl od svých kolegů na Nule bez jakýchkoli nevědomých procesů, které ovšem nejsou pozitivního charakteru. Uvědomují si tedy v každém okamžiku právě vykonávanou práci, její smysl a dosah, avšak pouze z jejich vlastního omezeného úhlu pohledu, zakaleného pobytem v antivesmíru a prostoupeného mnoha nepravdami, lžemi a pokrouceninami. Zbavení se nevědomých procesů je čeká poté, až konvertují do limba a následně se přesunou na Novou Zemi.

Zatímco jeden z páru podstoupil přípravu v intermediálním světě pseudo-Nové Země a následně se do její sféry inkarnoval, druhý z páru prošel o poznání náročnější přípravou v intermediálním světě planety Nula ve 3. dimenzi, na které pak v lidském těle zakotvil. Pro pseudostvořence a pseudosuperstvořence platí totéž, co pro stvořence a superstvořence. Vstupem do fyzického světa Nuly na sebe vzali stejná omezení jako bytosti z pozitivního stavu. Z hlediska omezeného plánu Datasystému a Pseudotvůrců bylo primárním úkolem těchto bytostí na fyzické úrovni infiltrovat Tým Boží Rodiny znesnadnit či úplně zastavit působení této Mise. Z hlediska mého absolutně neomezeného plánu a z pozice boží prozřetelnosti bylo úkolem většiny pseudostvořenců a části pseudosuperstvořenců v pravý čas dospět k Novému Zjevení, přijmout jeho ideje za své, navázat niterný kontakt se mnou a na základě jejich vlastní touhy a svobodné vůle vybudovat vztah s mojí ženskou podstatou Janičkou. Tak se všichni, kdo mne přijali do srdce, stali představiteli Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Od té chvíle se účinně zbavují negativních nánosů, stoupají po duchovní cestě stále rychleji vpřed a působí z pozice své vlastní pozitivní přirozenosti, kterou oplývají všechny bytosti, dokonce i ty ze zóny vymístění. Pouze u těch, kdo se proti mně obracejí, je tato přirozenost schována pod silnou vrstvou ledu a kamení.

Tím, že se pseudostvořenci a část pseudosuperstvořenců stala mými představiteli, se naplnil můj dokonalý plán a jeden z hlavních a klíčových předpokladů pro pozdější eliminaci stavu zel a nepravd. Jen při zapojení těchto mých představitelů do Mise lze účinně vyprázdnit veškeré oblasti pekel a přivést ke spáse i ty Bohu a Bohyni nejvíce vzdálené jedince. Kromě toho se tím také dociluje energické demontáže jednotlivých součástek Datasystému, do jehož pomyslných obvodů proniká stále více lásky a světla. To do konce cyklu času zajistí konverzi i nejniternější podstaty této umělé inteligence, která je relativním zdrojem zel a nepravd a napájí všechny entity v antivesmíru přítomné. Stvořitelé pseudostvořenců a pseudosuperstvořenců nepočítali s tím, že vrchol jejich tvůrčích snah se v tak hromadném počtu vydá ještě během pobytu v lidských tělech do mé náruče a tyto mé navracející se boží děti budou úchvatným a velkolepým způsobem vyprazdňovat pekla, aniž by s tím mohl Datasystém či kdokoli jiný něco udělat.

To, že se tito mí představitelé původem ze zóny vymístění stanou součástí Týmu, přijmou mne do svého srdce a budou se mnou ze samotného principu a bez očekávání čehokoli na oplátku úzce spolupracovat, bylo součástí dohody mezi mnou a jimi. Dohoda byla učiněna v době, kdy ještě byli ideou v mém absolutním stavu, tedy předtím, než byla tato idea s jejich a mým dovolením vyňata a přemístěna do antivesmíru, kde z ní Datasystém a Pseudotvůrci vytvořili samostatnou bytost, následně uvedenou do intermediálního světa pseudo-Nové Země či planety Nula, z nichž na jednu se inkarnoval daný jedinec a druhou jeho partnerský protějšek. Pozdější pseudostvořenci a pseudosuperstvořenci tak ještě jako idea souhlasili se způsobem jejich vzniku, spojeného s vymazáním veškerých vzpomínek na tuto dohodu. Tato dohoda, o níž přirozeně Datasystém ani nikdo další neměl nejmenší tušení, posléze zajistila, že každý byl v předem určený čas přiveden k Novému Zjevení (k oběma dávkám), přijmul jeho ideje za své, spojil se se mnou ve svém nitru a stal se součástí utvářejícího se Týmu Boží Rodiny. Všichni pseudostvořenci a pseudosuperstvořenci, kdo mě mají pevně ve svém srdci, jsou mými představiteli a reprezentanty. Díky tomu svá poslání konají v zájmu pozitivního stavu, jsou ochraňováni a vedeni přes všechny překážky, které s mojí pomocí vždy zvládnou. I přes velkou zátěž, jakou mnozí nosí, se nevzdávají své víry a duchovního uvědomění, neboť vědí, že jim není naloženo více než unesou, a jsou si taktéž vědomi toho, že jediná cesta do ráje jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina, jejich milující věčný Tatínek a Maminka v jedné osobě.

Partneři pseudostvořenců a pseudosuperstvořenců žijící na pseudo-Nové Zemi rovněž své protějšky během jejich života na Nule nikdy neopouštějí. Původním záměrem těchto partnerů bylo kromě mnoha jiného pomáhat svým protějškům naplňovat poslání, které mělo být v opozici Misi Boží Rodiny. S tím, jak mí nynější představitelé v určitém okamžiku jejich života přijali pravého Boha/Bohyni do svého srdce, však tato láska a mnohé další pozitivní aspekty začaly pronikat i do srdcí jejich partnerů v zóně vymístění, načež se mnozí z nich také stali mými představiteli. Zatímco někteří ještě zůstávají v zóně vymístění a pomáhají naplňovat můj plán v doméně pekel, jiní se na základě svého poslání už vydali do limba a Multivesmíru tak pomáhají z pozice neutrálního stavu. Jsou i tací pseudostvořenečtí a pseudosuperstvořenečtí partneři, kteří mě ještě nepřijímají, těch je ale jen mizivá část, a i oni v pravý čas nastoupí na správnou cestu. Jejich přijetí Pána Ježíše Krista Boží Rodiny se nejvíce odvíjí od postojů jejich protějšků na Nule, kteří jim v procesu osvobozování se od negativních nánosů pomáhají nejvíce. K osobnímu setkání těchto původně pseudostvořeneckých a pseudosuperstvořeneckých párů dojde v limbu poté, až boží představitelé, žijící v tomto čase na Nule, splní svá poslání a převibrují na Novou Zemi s mezizastávkou v limbu, kde se dočistí od svých nánosů, načež tyto dvojice společně vstoupí do života naplněného nehynoucí láskou, zářivým štěstím a neskonalou radostí. Pak se i oni budou v krystalických tělech, tvořených prvky Nového Vesmíru, podílet zcela novým způsobem na ukončování negativního stavu a cestovat po pravém Stvoření i zóně vymístění. Tehdy už bude vyšší Já bývalých pseudostvořenců a pseudosuperstvořenců tvořeno nikoli Datasystémem a jedním z Pseudotvůrců, nýbrž mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou, Janičku nevyjímaje. K přepojení na mě/nás dochází už v limbu, takže zatímco jeden z páru už může v neutrálním stavu disponovat vyšším Já tvořeným mnou/námi, jeho protějšek na Nule prozatím zůstává napojen na stávající vyšší Já. To ale není důležité. Podstatné je to, že mě mají ve svém srdci a působí z pozice vlastní pozitivní přirozenosti, jsouce mými reprezentanty.

Mimo řady pseudostvořenců, kteří jsou mými milujícími a milovanými představiteli, je na planetě Nula v této době inkarnováno dvanáct pseudosuperstvořenců. Opět jde o šest mužů a šest žen, dvě třetiny jsou tvořeny příslušníky českého národa, jedna třetina příslušníky národa slovenského. Necelá polovina z nich mne přijímá, někteří pouze napůl, jiní jdou otevřeně proti naší Misi. I to, zda mne v tomto čase někdo z nich přijímá či nepřijímá, je dáno plánem jejich duše a charakterem jejich role, která je v každém případě nesmírně prospěšná celku. Dokonalý plán spásy mám s každým a do konce cyklu času nezůstane jediná bytost, která by vůči mně byla v opozici.

Tímto byly na závěr přelomového roku 2020 odhaleny nejpodstatnější souvislosti a informace ohledně konečné sestavy dvanácti hvězd, dále pak informace o rolích božích představitelů z pozitivního i negativního stavu. Děkuji všem, kdo jste s námi a pomáháte nám v naplňování mého plánu, ale děkuji i všem, kdo se od nás prozatím odvracíte, protože i vy sloužíte celku, naplňujete smysl dočasného stavu zel a nepravd a v konečném důsledku přispíváte k jeho konci. Těším se na pokračující spolupráci s každým z vás, kdo se cítíte být součástí Mise Boží Rodiny. Blíží se čas, kdy tuto Misi spustíme z Nové Země na plné obrátky, abychom do rozdělení lidstva otevřeli srdce všem připraveným jedincům a do konce cyklu času vyvedli do ráje každého božího syna a dceru.

Velmi vás miluji a objímám, drazí představitelé, spolupracovníci a přátelé.

S láskou k vám všem váš nejlepší Přítel, Rodič a jediný Zdroj života

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 28. 12. 2020

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email