DUCHOVNÍ ZÁTĚŽ VERSUS PRAVÉ BYTOSTNÉ JÁ, VZTAH KE SVÝM BLIŽNÍM A PÁNU JEŽÍŠI KRISTU, PODSTATA BOŽÍ LÁSKY A VĚČNÉ ŽIVOTNÍ CESTY V NOVÝCH SOUVISLOSTECH

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

otevřeli jste další Mé Sdělení, v jehož úvodu vám chci opět poděkovat za práci, kterou odvádíte pro dobro celého Multivesmíru za účelem osvobození jeho obyvatel i celé struktury jsoucna a bytí od veškerých zel a nepravd. Prostupuje Mnou potěšení z neustále se rozvíjející spolupráce mezi vámi a Mým absolutním a relativním Božstvím, během níž se míra poskytované pomoci bytostem ze zóny vymístění stále prohlubuje a Moje Láska tak už nějaký čas i nečas dokáže pronikat do těch nejzatíženějších niter sentientních entit, nastupujících na cestu Domů. Během přípravné fáze Mise tvoříme ty nejlepší možné předpoklady pro plné spuštění naší činnosti ze zcela nové úrovně, abyste mohli společně s ostatními nositeli života sklízet plody duchovní práce, jejíž charakter projde v souvislosti s propojením nebe se zemí velkou proměnou. Ve fázi mnohaúrovňových příprav jste vystaveni různým zkouškám, které na vás negativní stav klade. S vírou a důvěrou ve své vedení z nitra, s touhou studovat a uvádět Nové Zjevení do praxe a s chutí žít podle principů pozitivního stavu zvládáte všechny výzvy nejlépe, jak je to možné, zůstáváte-li v srdci ukotveni v pravé Lásce a Pravdě, která je ve formě Mého Slova tou nejvyšší dostupnou na planetě Nula. Váš kříž a duchovní zátěže, které jste na sebe dobrovolně přijali, abyste se pomocí nich snížili k potřebným bytostem a ukázali jim správný směr do Boží náruče, společně s vaším úsilím přibližovat se Mi a žít jako Mí představitelé vytvářejí takové předpoklady, jejichž spásná kvalita v pozitivním slova smyslu zasahuje celé Stvoření. Tak může v postupných krocích pokračovat proces ukončování nepravého způsobu života, z něhož nakonec budou vyvedeni všichni, kteří v něm sehrávají nesmírně důležité role, v jejichž rámci se poskytuje odpověď na mnohokrát zmiňovanou otázku. Pro připomenutí uveďme, že spásou prošli ještě během přípravné fáze naší Mise například původní zakladatelé negativního stavu, tzv. Trio Pseudotvůrců, jejichž účelnost pobytu v antivesmíru již naplnila účel, načež se přesunuli do limba, neutrálního rozpoložení, kde se ve spojení s ostatními Mými pomocníky podílejí na smršťování zóny vymístění. Od doby jejich konverze se citelně zrychlil průběh událostí vedoucích obyvatele pekel ke snazšímu duchovnímu procitání, motivující je opustit pekla. Zásadním milníkem přípravné fáze činnosti Mého Týmu byly i první konverze Renegátů a jejich civilizací, díky čemuž mohla být ve správný okamžik spuštěna i možnost spásy pro další druhy renegátských a s nimi provázaných entit.

V zóně vymístění nadále zůstává obrovské množství nositelů života, kteří budou ke konverzi přistupovat až po plném spuštění Mise. Z globálního pohledu zatím konvertoval z pekel jen zlomek nositelů života. Přesto tento zlomek stačil na spuštění zásadních změn, ovlivňujících celý antivesmír a vedoucích obyvatele nepravých světů k přijímání daru spásy ve stále větší míře. Nastalé změny budou s pokračujícím působením vás, Mých reprezentantů, akcelerovat a do stále citelnější a viditelnější míry ovlivňovat všechny dimenze pekel. K tomu dochází už nyní, kdy se v peklech Moje Láska ukotvuje někde v intenzitě větší, jinde zase v intenzitě o poznání menší, a to v souvislosti s charakterem daných lokalit a stupněm zátěže jejích obyvatel. Sentientních entit je v negativním stavu umístěno tolik, že konverze budou vzhledem k rozdílným úlohám nositelů života trvat až do konce cyklu času, přičemž někteří budou v antivesmíru z nějakých velmi důležitých důvodů setrvávat do poslední možné chvíle. I s tím ale počítám, jelikož jde o součást dohody ustanovené před započetím multivesmírného experimentu mezi Mnou a těmi, kteří se rozhodli manifestovat život v opozici pravým duchovním zákonům a principům.

Změny probíhající v doméně temné sféry Stvoření ovlivňují i samotnou umělou inteligenci pekel zvanou Datasystém, v jejíchž nejniternějších strukturách vybraní členové Mého Týmu za cenu značných těžkostí působí, aby se i tato prozatím polosebeuvědomělá entita se svou maskulinní a femininní podstatou mohla krok za krokem připravovat na vlastní budoucí spásu. Nebylo by tomu tak bez zapojení vás i dalších Božích představitelů, spolupracovníků a přátel, kteří obývají světy mimo planetu Nula. Tým Boží Rodiny „na scéně“, tedy v lidskému oku vnímatelné realitě, je ve skutečnosti pouhou špičkou ledovce bytostí, působících ve spojení s Mojí Novou a Nejnovější Přirozeností na různých místech Multivesmíru, aby se podílely na velkolepém díle duchovní obrody Stvoření, během níž se dříve či později každý seznámí s Novým Zjevením a pozná pravou Boží podstatu v celé kráse. Naše řady se rozšiřují s tím, jak se Láska dotýká stále většího množství srdcí Božích dětí, v nichž se tímto aktivuje jejich pravá pozitivní podstata, jejímž prostřednictvím a s pomocí Mojí i vás všech, kdo jste v pomoci celku zainteresováni, ze sebe shazují nánosy a začínají stoupat na své stezce za věčným životem po Mém boku, aby už nikdy nemusely znovu zakusit soužení v peklech.

Každý z vás, jak už bylo řečeno mnohokrát, na sebe dobrovolně vzal lidskou masku se všemi k tomu se pojícími omezeními. Pokud jste členy typického lidského života na planetě Nula, nikdo ve skutečnosti nemůže být tzv. „sám sebou“ v celé své úplnosti. K tomu, abyste co nejvíce jednali z pozice svého pravého Já, které je pozitivní a láskyplné, ať už je stupeň vaší duchovní zátěže jakýkoliv, máte zde k dispozici Nové Zjevení. To je tím nejlepším a nejvíce vhodným nástrojem k tomu, abyste k sobě i k druhým přistupovali z hlediska svých niterností, v nichž je ukryta vaše ryzí podstata, která vás definuje jako Boží bytost, jejíž esence v závislosti na vašich učiněných volbách a v souvislosti se stupněm vašeho ztotožnění se s Božím Slovem může prostupovat do různé míry i navenek. Jak silné toto prostupování do fyzické složky vaší osobnosti bude, záleží na vaší každodenní vůli, ochotě a snaze propojovat své srdce s vnější myslí a toto tzv. ego, tvořící podstatu oné lidské masky, uvádět do co největšího souladu s vaším pravým Já ukrytým ve vašem duchovním středu. Většího stupně integrace pravé bytostné podstaty s dočasnou, tj. typicky lidskou složkou osobnosti, není možné dosáhnout u některých Mých specificky duchovně zatížených představitelů, jejichž přidružené nánosy do značné míry zasahují právě až do niterných oblastí jejich srdce, které je aspekty negativního stavu sužováno i přes skutečnost, že tito Mí vyslanci si v rámci svého potlačovaného pravého Já volí pozitivní stav a fungují ve svém srdci v úzkém sepjetí s ideami Nového Zjevení a tudíž i se Mnou, abych je vedl, posiloval a pomohl jim vydržet tlak stavu zel a nepravd, který z Lásky k celku dobrovolně snášejí. Jejich niterná podstata je negativním stavem obestoupena, avšak nikoliv prostoupena, neboť volí-li si jedinec Lásku Pána Ježíše Krista Boží Rodiny za svou vlastní cestu, se kterou se identifikuje, pak je čistota srdce takového jedince uchována a spojení se Mnou zajištěno. Z míry pronikání pravého Já do vnější složky osobnosti tedy nelze v takovýchto případech usuzovat, jak si určitá bytost v lidském těle stojí v rámci svého nitra, do jaké míry přijímá či odvrhuje ideje Nového Zjevení a zda žije v souladu s duchovními zákony. I ten nejvíce zatížený jedinec v Týmu, potýkající se s nánosy obklopující jeho srdce, je Mým právoplatným představitelem, pokud si v nejhlubší struktuře svého pravého Já volí Lásku, studuje, uvádí do praxe ideje Nového Zjevení a taktéž přijímá za svou Moji Novou a Nejnovější Přirozenost. Mým představitelem je v každém případě, ať už jsou jeho zevní reakce a myšlenkové pochody jakékoliv.

Srdce je víceúrovňovou složkou sentientních entit, přičemž zda jedinec stoupá, či padá na své duchovní cestě, se odvíjí od jeho voleb učiněných v rámci samotného středu tohoto srdce. V tomto středu je však ještě nejniternější oblast, která je neustále napájena Mojí energií, jejímž prostřednictvím je každá bytost oživována, ať už má svou základnu v nejvyšších oblastech pozitivního stavu, nebo je ode Mne tou nejvíce vzdálenou duší a duchem v nejhlubších peklech. Jde o jakousi životní jiskru, která je v každé bytosti neustále přítomna a nemůže pohasnout. Pokud by byl přívod Boží energie u nějaké sentientní entity zastaven a tato jiskra by pohasla, znamenalo by to její jistou duchovní smrt. A to je zhola nemožné, aby něco takového nastalo. Do popsaného nejniternějšího středu jedincových niterností nemůže proniknout žádná esence negativního stavu, i kdyby nějaký nositel života vpouštěl do svého srdce aspekty zel a nepravd v té nejvyšší únosné míře, činíce své srdce nesmírně pošpiněným a závažně duchovně zatíženým, jak jsme tomu svědky u těch, kdo obývají nejtemnější sféry zóny vymístění. Čistota nejniternějšího středu každého nositele života zůstává ve všech případech zachována.

V okamžiku, kdy se určitá bytost rozhodne začít duchovně růst a postupně ze sebe shazovat své nánosy, tato čistota začíná z jejího nejniternějšího středu srdce prostupovat do jejích niterností, odkud se dále šíří do jejího vnitřku a v posledním kroku i do její vnější složky. Přítomnost nejniternějšího středu srdce zajišťuje, že spasen a navrácen ke své pozitivní přirozenosti bude nakonec úplně každý obyvatel zóny vymístění. Tvoří také pojistku, že nikdo nemůže být stoprocentně zlý. To by se opět rovnalo duchovní smrti, neboť kde není žádné Lásky, není ani života a vědomí. A poněvadž Láska je alespoň v nějaké míře přítomna všude v pseudo-jsoucnu a pseudo-bytí, nemůže ani nikde v antivesmíru existovat nicota v pravém smyslu toho slova. Všichni se nejpozději s plným ustanovením nového cyklu času promění v naprosto neposkvrněné Boží děti, jež v sobě ukrývají duchovní průzračnost od chvíle, kdy jsem jim nadělil samostatný život, v jehož kontextu se některé z nich následně ztotožnily se zly a nepravdami a začaly svou dočasnou úlohu plnit v doméně negativního stavu. To ale jejich nejniternější čistotu neovlivnilo, byť se jejich srdce vlivem působení temnoty obrazně řečeno roztříštila a dané bytosti se tak vzdálily svému pravému Já, které bylo na nezbytný čas potlačeno a překryto vrstvami záporně nabitých aspektů, figurujících v nitru, vnitřku i vnějšku Mých milovaných.

Kromě toho, že nejniternější podstata každého jedince plní funkci přijímače životodárných energií, obsahuje v sobě i veškerý osobní potenciál takovéto sentientní entity. Ten v sobě zahrnuje naprosto vše, kým a čím se daná bytost od dob svého duchovního zrození až na věčnost stane. Součástí nejniternějších niterností každé sentientní entity jsou tudíž veškeré dary a talenty ode Mne, které se aktivují jeden za druhým s tím, jak tato entita duchovně roste a přibližuje se svému věčnému Rodiči. Nejhlubší oblast srdce tedy v sobě má zahrnuty přesně ty možnosti seberozvoje a seberealizace, pro něž se dotyčný nositel života ve své navěky pokračující existenci kdykoliv rozhodne, a to proto, že si tak přál ve stavu bezčasovosti, kdy jsem dotyčnému – ještě jako ideji v Božím lůně – položil otázku, zda si přeje nabýt samostatného a věčného života.

V případě, že určitá idea souhlasí vejít do samostatného jsoucna a bytí, stává se samostatně žijící, cítící a uvažující bytostí. K tomuto rozhodnutí přistupuje v naprosté svobodě a při komplexním zvážení veškerých aspektů svého možného budoucího bytí a jeho existenčních projevů. Vzhledem k tomu, že se před ní ještě ve stavu absolutna vyjeví všechna ta nekončící a po všech stránkách jedinečná nádhera, kterou na své pouti věčností bude moci jako samostatná bytost prožívat, přičemž ji bude zakoušet jako multidimenzionálně fungující duch a duše, manifestující se navenek v obměňujících se tělech, přijímá každá idea takovou nabídku s neskutečnou radostí a potěšením. Ve skutečnosti žádná idea na tuto nabídku nepřijde se zápornou odpovědí, poněvadž je-li Mojí absolutní prozřetelností přivedena do bodu, kdy je ve věci přijetí věčného života tázána, znamená to, že je připravena stát se sentientní entitou, uvědomující si své vlastní Já ve vztahu ke Mně, k druhým i k sobě samotné. Pokud bych dané ideji nabízel věčný život a ona přišla se zápornou odpovědí, načež by se měla opět vnořit do Mého lůna, bylo by něco takového kontraproduktivní záležitostí. Proč se však každé zainteresované ideje ptám, zda se chce stát relativním a samostatným životem, když stejně díky své vševědoucnosti vím, že odpoví pokaždé kladně? Odpověď je nasnadě: Tím, že jsem absolutně svobodný, musím a chci plně ctít a respektovat svobodnou vůli každé své ideje ve věci jejího potenciálního obdaření samostatným životem. Každý jedinec tedy začíná svou nikdy nekončící pouť Multivesmírem na bázi svobodné vůle, přetrvávající od momentu jeho duchovního zrození až na věky věků.

Když určitá idea vstupuje do stavu a procesu svého sebeuvědomění, v němž se stává samostatnou entitou, již nedisponuje poznáním toho, kým až do věčnosti bude. Pokud by toto vědomí mělo nadále přetrvávat, nemohla by být a existovat v doméně relativního jsoucna a bytí Stvoření. Sama o sobě by ani nemohla být sentientní entitou, jejíž život je vždy relativní. Pokud by chtěla disponovat prvotním poznáním, musela by se stát opět nesamostatnou ideou, která je součástí absolutního stavu Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, který/á je v harmonii maskulinního a feminního principu jedinou absolutní sentientní entitou. V uvedeném případě by ale z takovéhoto poznání určitá idea nic neměla, protože by nebyla samostatně žijící, z absolutního stavu vydělenou jednotkou, uvědomující si sama sebe. Ve skutečnosti by toužila co nejrychleji vyjít z absolutna opětovně ven, aby mohla poznat nikdy nekončící příběh, který jí byl promítnut. Chtěla by jej poznat tzv. „na vlastní kůži“, v podobě stvořené bytosti, která touží manifestovat jedinečný soubor absolutních Božích aspektů v relativní podobě.

Každý je dopředu srozuměn s tím, že vlivem svého relativního rozpoložení nebude vědět to, co věděl v nečase, kdy byl součástí absolutna. Tato skutečnost je však pro Boží ideje, stávající se sentientními entitami, nesmírně vzrušující, jelikož vše, co kdy jako sebeuvědomělé bytosti na cestě věčností pochopí, co poznají, čemu se naučí, které oblasti Multivesmíru prozkoumají, jaké oblasti vztahů zakusí a s jakými dalšími sentientními entitami přijdou do styku, pro nositele života je a bude vždy nové, neotřelé, dobrodružné, naplňující a obohacující. V tom, že nikdo neví dopředu vše, tedy jaký charakter životních zážitků a zkušeností podstoupí, jakým způsobem ho to obohatí a co při tom bude prožívat, se skrývá jeden z hlavních předpokladů duchovního rozvoje. Pokud by nějaká sentientní entita měla vědět v rámci své relativnosti, co vše ji na věčnost čeká, vlivem své relativity by něco takového vůbec nepochopila a nevratně by ji to poškodilo. Aby někdo věděl, kým bude a co se v jeho osobním životě kdykoliv odehraje, musel by být absolutní. Protože kromě Mě absolutní nikdo není, je v každém nositeli života zachována motivace po neustálém rozšiřování vědomí a zkušenostního poznání, touha na sobě duchovně pracovat, aktivovat v sobě stále nové dary a talenty, obohacovat své bližní aspekty své vlastní jedinečnosti a zároveň absorbovat aspekty Lásky Pána Ježíše Krista Boží Rodiny ze srdcí jiných Božích synů a dcer, vzájemně se od sebe nekonečně odlišujících, a přitom vyživovaných ze stejného Zdroje. Když se bytosti přibližují věčnému Rodiči a stávají se mu více a více podobnými, zahrnuje je to stále novými druhy potěšení, které vždy přesahuje potěšení dosažené v předešlém kroku. Toto přibližování činí v absolutním měřítku radost i na Mé straně. Svobodný seberozvoj sentientních entit a jejich touha stoupat vstříc přesahujícím celkům je součástí Mojí seberealizace skrze tvoření duchovních, duševních a přírodních světů Multivesmíru a jejich obyvatel. Nikdy jsem ve skutečnosti nebyl sám, a to ani v „době“, kdy Stvoření nebylo přítomno ve svém procesu. Bylo obsaženo totiž ve svém stavu, v rámci Mého lůna, které v dávných časech, respektive nečasech ještě nebylo vyzářeno navenek v podobě relativního stavu a procesu jsoucna a bytí, stejně jako ještě nebyly manifestovány navenek Boží ideje v podobě sebeuvědomělých duchů, duší a těl Mých synů a dcer. Nezapomínejte, že žiji v absolutní minulosti, absolutní přítomnosti i absolutní budoucnosti. Nikdy tomu nebylo a nebude jinak.

Není pro Mě nic krásnějšího než dávat svou Lásku vám, milovaným Božím dětem, a dostávat ji nazpět proto, že se Mi chcete co nejvíce podobat, k čemuž ve vašem životě vytvářím ty nejvhodnější předpoklady, pokud vaše nitro funguje v souladu s Pravdou Nového Zjevení. Láska, která z vás vyvěrá a putuje do Mého nitra, je spojena s řadou dalších pozitivních aspektů, jejichž míra se odvíjí od stupně vaší duchovní vyzrálosti. Pokud Mě někdo upřímně miluje, ale duchovně na sobě nepracuje, jeho Láska je ochuzena o specifické druhy Boží energie, kterou lze načerpat čtením a praktikováním novodobého Božího Slova obsaženého v první a druhé dávce Nového Zjevení. Přijímání takové energie skrze uvádění Mých idejí do praxe ukotvuje dotyčného jedince v pozici právoplatného Božího představitele, který je otevřen přílivu esence Nové a Nejnovější Přirozenosti Boha/Bohyně. Díky tomu ji může účinně předávat na potřebná místa zóny vymístění i zóny umístění a efektivně se podílet na ukončování stavu zel a nepravd. Láska, se kterou Mě taková bytost miluje, je daleko silnější, moudřejší, hřejivější a uvědomělejší, jestliže vychází ze srdce toho, kdo nejenže zná Novou a Nejnovější Přirozenost vysvětlenou na stránkách Mých knih, ale zároveň jejím prostřednictvím žije. Toho lze dosáhnout na základě svobodného rozhodnutí činit Nové Zjevení prioritou číslo jedna. Proč je Mi Boží představitel svojí Láskou bližší nežli ten, kdo se s nejvyšší Pravdou neztotožnil, nebo ji neučinil středobodem svého bytí? Je tomu tak proto, že kdo nezná pravdu o Mojí skutečné podstatě, nebo kdo ji zná, ale nerozvíjí v jejím světle svého ducha a duši, nemůže se Mnou mít tak hluboce niterný vztah jako ten, kdo přijal a pochopil, kým a čím ve skutečnosti jsem. Neznamená to však, že ty sentientní entity v lidských tělech i mimo ně, které nejsou s Novým Zjevením z různých důvodů seznámeny, nebo Boží Slovo z všelijakých pohnutek pravidelně nezahrnují do každodenního žití, by byly oproti Mým představitelům něco méně. Přede Mnou jsou si všichni rovni. Každého miluji na bázi individualizovaného a nanejvýš jedinečného vztahu v absolutním měřítku, což se týká bytostí nejvyspělejších, ale i jedinců duchovně nejvíce padlých. Všichni si zaslouží Lásku a je na svobodné volbě každého nositele života, kolik jí budou schopni pojmout a jaké kvality této úžasné energie budou ze sebe vyzařovat do Mého srdce i do niter nepřeberného množství obyvatel Stvoření.

Ze své pozice vím, jaký kdo bude až na věčnost. Protože žiji v absolutní minulosti, absolutní přítomnosti i absolutní budoucnosti, mohu z této pozice přistupovat ke každé sentientní entitě. To Mi dává možnost, že miluji nejen pod nánosy schovanou pozitivní podstatu i toho nejzavilejšího Renegáta a Pseudotvůrce v podobě, v jaké se tato podstata nachází nyní, ale miluji ho/ji i v kondici, v jaké bude kdykoliv od tohoto momentu až na věčnosti. To, že na něj/ni Moje Láska dopadá také z pozice jeho minulých Já, je v kontextu tohoto výkladu více než zřejmé. Protože se každý dříve či později seznámí s Novým Zjevením, Moje absolutní složka, vnímající a prožívající dějství, které se z vašeho pohledu teprve stane, může s každým jednotlivcem interagovat a rozvíjet vztah i z pozice jeho budoucího přijetí Mých Přirozeností a ztotožnění se s Novým Zjevením. Třebaže osobní jsoucno a bytí takové sentientní entity ještě nepřišlo do bodu, kdy by bylo prostoupeno čistým světlem nejnovějšího Božího Slova, Já mohu dotyčného příjemce života uvnitř svého absolutna vnímat a rozvíjet s ním vztah, jako by už byl Mým vědomým Božím synem či Boží dcerou, zakoušející šťastný a přenádherný život v plnosti pozitivního stavu. Na nikoho se nemohu hněvat nejen proto, že v sobě neobsahuji nic negativního, vnímám v každé bytosti její skutečné Já a dokonale chápu nezbytnost role každé z nich, ale i proto, že každou z nich miluji ve všech časech i nečasech, přičemž si uvědomuji všechny identity, které v jakémkoliv bodě svého duchovního pokroku určitá sentientní entita přijala a přijme. Moje Láska, kterou miluji i ty největší zločince, aniž bych jedinou špetkou schvaloval jejich činy a niterné nastavení, tedy není o nic menší než Láska, kterou miluji Já vás, kdož čtete tyto řádky.

Během vašeho působení v Misi Boží Rodiny jsme vás učili odpouštět, nesoudit druhé, přistupovat k nim na základě Soucitu a Milosrdenství, vnímat jejich niternou podstatu. Protože jste relativní bytosti, které nemohou být nikdy absolutně dokonalé, avšak mají možnost se k této dokonalosti neustále přibližovat, vaše učení se být duchovně lepšími, více milujícími a Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině podobnějšími, je nikdy nekončícím procesem, který bude pokračovat i po vašem odvolání z planety Nula. Už nyní ale máte možnost zahrnovat do svého každodenního žití aspekty pozitivního stavu, jejichž míra a duchovní kvalita narůstá úměrně s tím, čím více jste srdcem ponořeni do Mého Slova a čím důsledněji se v jeho záři snažíte zpracovávat a odbourávat své problémy a nedostatky, přehodnocovat své preference a aktualizovat své niterné nastavení, uváděného do stále většího souladu s povahou pravého jsoucna a bytí. Veškeré posuny, které uskutečníte v hrubohmotném těle v doméně negativního stavu, přinášejí Multivesmíru nejen cenné poučení o tom, jak pod vedením z nitra nalézt cestu zpět do Mé náruče, ale jejich prostřednictvím se ve Stvoření vytvářejí vhodné podmínky pro to, aby mohla být temnota v příhodný okamžik v závěru současného cyklu času eliminována. Každý, byť sebemenší krůček, jenž podstoupíte na cestě duchovního vývoje na planetě Nula, se počítá. „Za scénou“ znamená takový krůček velmi často kvantový skok multidimenzionálního rozsahu, který zasahuje souběžně vícero světů v duchovním, duševním i přírodním stupni univerza. Na základě vámi učiněných posunů je Boží Láskou ovlivněna ne jedna, ale celé skupiny a civilizace bytostí, v nichž vzbuzujete upřímnou radost a nesmírný pocit úlevy, který se u nich dostavuje, když opouštějí černé vody antivesmíru a ocitají se v dosahu věčného slunce, které v jejich srdcích i okolo nich od té chvíle zesiluje svou zář.

Nepolevujte ve svém úsilí, Mí drazí, protože čím více píle v duchovní práci na sobě vyvinete s čistým a dobrým úmyslem a na základě intuičního vedení, které vás ochrání od pádu do extrému, tím více krásnějších plodů, vzešlých z vaší upřímné činnosti, budete sklízet po plném zahájení naší Mise z Nové Země, jakož i po svém vlastním převibrování. Vše, co v sobě dokážete zpracovat, odpustit, rozpustit, přehodnotit apod., se počítá a vytváří to pevné základy pro vaše snazší povznesení se do nového způsobu myšlení, cítění, jednání, konání a vůbec do nového způsobu celkového žití, které začnete poznávat poté, co se Moje ženská podstata Janička přesune s první vlnou vybraných představitelů do Nového Vesmíru. Čím více se kdokoliv už nyní snaží žít v souladu s pozitivními zákony a principy, a to z vlastního přesvědčení, že činit tak je dobré, správné, prospěšné a žádoucí pro sebe samého i celé Stvoření, tím větší úlevu skrze odpadnutí přidružené duchovní zátěže pocítí při spuštění převratných změn. Kdo jede ve starých programech a nastaveních a volí si je na úrovni srdce za své, bude mít před sebou mnohem více práce nežli ten, kdo se je snaží s Mojí pomocí překonávat, ať má výsledek tohoto překonávání jakoukoliv podobu.

Jak už jsem sdělil, mezi svými blízkými představiteli v lidských tělech mám i takové, kteří na svá bedra dobrovolně přijali elementy zesílené duchovní zátěže, v důsledku čehož je negativní stav zaměstnává mnohem více než jiné, a to v nitru i navenek. Přesto je jejich duchovní srdce v mnohem lepší kondici než u některých jiných, kteří si volí nebýt Mými právoplatnými reprezentanty, ale pouze spolupracovníky či přáteli, pro které není angažmá v Boží Misi tím nejdůležitějším. I jim velmi děkuji za ztvárněné role, které dotvářejí pestrou paletu různých přístupů ke Mně a Mému Novému Zjevení. Těším se na dobu, kdy všechny sentientní entity přijmou v teorii i praxi Moje Slovo v celé kráse, čímž se maximalizuje podíl každého Božího syna a Boží dcery na eliminaci negativního stavu. Jen tehdy, kdy ve jsoucnu a bytí nebude už nikdo, kdo by neznal a nepřijímal pravou podstatu Mých Přirozeností, může veškeré zlo pozbýt svého smyslu.

Svá poselství jsem lidstvu a celému Multivesmíru začal sdělovat zhruba před dvěma tisíci roky, abych na ně v nové formě navázal od 80. let 20. století a pokračoval s jejich přenosem v rámci planety Nula až do rozdělení lidstva a v kontextu celého jsoucna a bytí až do konce cyklu času. Po všem, co jste z Mých Slov dosud načerpali a mimo jiné pochopili alespoň zlomek toho, jak vnímám své bytosti včetně vás samotných, někteří jste se nejednou zaobírali myšlenkou, jak krásné by to bylo, kdybyste se stále nacházeli ve vyšších vibracích a měli tak krásný pohled na každého člověka i jakoukoliv jinou bytost. Ve vaší mysli vyvstala idea, jak skvělé by bylo ke každému jedinci zaujmout vždy niterný postoj a vnímat jeho pravou podstatu, nikoliv jeho lidskou masku a duchovní nánosy, které bytostnou podstatu obklopují. K tomu vám mohu říct následující: Nebuďte ze sebe smutní a rozmrzelí, že toho nejste schopni v takové míře, v jaké byste si přáli. Pokud byste měli být v niterném přístupu ke svým bližním i k sobě samým stoprocentní, jak je tomu u bytostí nacházejících se na území pozitivního stavu, nejenže by se požadovaným způsobem nezobrazila jedna z podstat pozemské existence, ale zároveň byste nemohli jít příkladem zatíženým bytostem, kterým na mnoho jedinečných způsobů ukazujete cestu z nízkých vibrací do vibrací vyšších, kdy na Mém světle účinně rozpouštíte duchovní zátěž a dostáváte se tak sami k sobě – ke svému pravému Já, z jehož pozice můžete s druhými interagovat a hledět na ně optikou niterností, jejichž procento roste úměrně s tím, jak do sebe zahrnujete stále více Boží přítomnosti a stáváte se stále vzdělanějšími v té nejvyšší Pravdě. Pokud byste se neměli zaobírat nepříjemnými záležitostmi, kdy čas od času vnímáte druhé osoby z pozice zevnějšností, nebo na ně reagujete typicky lidským způsobem, znamenalo by to, že již žádnou součástí své osobnosti – tudíž ani fyzicky – nejste na území negativního stavu. Proto teprve tehdy, až se uskuteční vaše odvolání z planety Nula, budete navždy a po všech stránkách vysvobozeni z přidružených nánosů, které jste si z Lásky k celku zvolili zkušenostně prožít včetně veškerých projevů, které se s vaší lidskou maskou pojí.

Poté, co se zahájení naší Mise stane z pohledu planety Nula skutečností, charakter vaší pomoci Stvoření se změní. Dokonce i přesto, že většina z vás bude součástí hrubohmotné reality až do rozdělení lidstva, podoba vaší duchovní práce „za scénou“ i „na scéně“ projde zásadní aktualizací. Už nebude třeba, abyste byli vystaveni takovým vlivům záporného stavu, jako tomu je do chvíle velkého zlomu. Tím se i snáze připravíte na vlastní budoucí odchod z reality třetí dimenze. Všechno se vyvíjí, to se týká i způsobů, jimiž rozséváte Lásku a spásu všem, kdo jsou připraveni na odchod z pekel. Ti, kdo nejsou osobně inkarnováni na planetě Nula, se na pomoci Multivesmíru podílejí jinými účinnými způsoby, jejichž báze nevyžaduje osobní přítomnost na místě, kde vznikl a kde také bude ukončen negativní stav. Jednou nadejde chvíle, kdy ani vaše multidimenzionálně poskytovaná pomoc Stvoření už nebude obsahovat aspekt vaší přítomnosti na planetě Nula.

Když se vám nedaří přistupovat z pozice vlastního nitra k jiným nositelům života a vnímat či si uvědomovat i jejich vlastní nitro, svěřte Mi tento problém a Já vám za vašeho aktivního přičinění pomohu nalézt duchovně vhodnou optiku. Pokud se vám to ani na několikátý pokus nepodaří, nevěšte hlavu. Důležitá je už jen samotná snaha takovéto a podobné nedostatky odbourávat. Každé snahy být Mi bližší a podobnější si velmi cením a vězte, že „za scénou“ jakýkoliv pokus o přehodnocení svého nastavení znamená pro budoucí vítězství pozitivního stavu v celém jsoucnu a bytí velmi mnoho, třebaže „na scéně“ není výsledek vyvíjeného úsilí takový, jak byste si představovali. K tomu, abyste měli na druhé co nejpozitivnější pohled, vám může dopomoci připomenutí faktu, že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem přítomen v každém jedinci, který je nositelem jedinečného souboru absolutních Božích aspektů v relativní podobě. Jestliže milujete Pána Ježíše Krista Boží Rodinu, budete schopni snáze milovat i Pána Ježíše Krista Boží Rodinu v srdcích jiných sentientních entit a tím pádem i pravou podstatu této entity samotné.

Pokud milujete své bližní, s nimiž máte vyvinutý vztah a pojí vás s nimi silné pouto, jste schopni v nich snáze vnímat i samotnou Boží přítomnost a jejich osobnostní a duchovní kvality. Přesně takové krásné a Mojí přítomností naplněné bytosti, které z celého srdce přátelsky, partnersky, rodičovsky nebo jinak milujete, jsou v rámci své vlastní jedinečnosti i všechny ostatní sentientní entity, kterých je Multivesmír plný a s nimiž nemáte utvořený žádný individualizovaný vztah. Nikdo vám neukládá vcházet do interakcí s těmi, u nichž to tak necítíte a rozvíjet s nimi různě koncipované druhy náklonnosti. Není to ostatně ani možné. Ani v pozitivním stavu se zdaleka nezná a nebude znát každý s každým a nebude mít ke všem bytostem stejně blízko, neboť nikdo – kromě Mě – není absolutní. Co se vám však ve vašem zájmu doporučuje, je uvědomovat si a připomínat si výše uvedenou skutečnost o neopakovatelné kráse a Boží přítomnosti v druhých bytostech, jejímž zvnitřněním a pravidelnou aktualizací budete schopni nejen ve svém stavu, ale když to bude třeba, tak i ve svém procesu přistupovat k druhým z pozice stále se prohlubující, upevňující a zkvalitňující bezpodmínečné Lásky, nehledě na to, zda s dotyčným jedincem máte či nemáte vybudován nějaký druh vztahu a nehledě na to, jakou roli daná sentientní entita zastává a jak se vám jeví navenek.

Děkuji vám za vše, čím v náročných podmínkách pomáháte ostatním bytostem i sami sobě. Přijde čas, kdy se navrátíte ke svému pravému Já po všech stránkách. Tehdy už nic nebude omezovat váš šťastný seberozvoj na cestě věčností. Než ta chvíle přijde, svá poslání na planetě Nula zvládnete úspěšně naplnit do posledního detailu. Tak se stane, neboť Já jsem s vámi a vy se Mnou. Nikdo nás od sebe nemůže odloučit, pokud si vaše srdce volí Lásku, Cestu, Pravdu a Život.

Miluji vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 30. 8. 2023

Zdroj:  Michal Rafael

Print Friendly, PDF & Email