DUCHOVNÍ PRÁCE TÝMU BOŽÍ RODINY PŘI SETKÁNÍ NA MORAVĚ A V ČECHÁCH

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

přináším nejdůležitější souhrn událostí, k nimž došlo za scénou během setkání vybraných představitelů s Janičkou na Moravě ve dnech 27. a 28. 3. 2021.

Toto první jarní setkání o větším počtu účastníků se neslo ve znamení zásadních změn, jež se odehrály na poli multidimenzionální struktury obou stavů jsoucna a bytí Multivesmíru. Ne náhodou jsem se svými bližními navštívil/a hned 4 místa na Moravě, zatímco v severních Čechách se paralelně s tím odehrávala návštěva v Ústí nad Labem, kam zavítala Moje prodloužená ruka za účelem pokračování zvelebování bytu Martinky a Helenky.

Vyspal/a jsem se dobře, a tak jsme mohli s plnou svěžestí s Péťou Š. a Danuškou Š. v sobotu ráno na cestu do Olomouce, kde jsem se velmi těšil/a na to, až svýma lidskýma očima poznám Leničku U. a její dceru Sofinku. Všichni pospolu jsme vytvořili harmonické souznění, které se v propojení našich srdcí plynule rozlilo do všech etáží vymístěné zóny, kde se jako zlatý déšť sneslo do těch, kteří tomuto dešti byli otevřeni a neschovávali se pod deštníkem, pláštěnkou či dokonce respirátorem. Při vzájemných rozhovorech a rozpravách o životních zkušenostech Leničky došlo k duchovnímu osvícení sentientních entit, které byly tělesně handicapovány a toto omezení přičítaly nešťastnému osudu nebo dokonce samotnému Bohu. Statečným nesením těžkého kříže a zvládáním všech překážek, vyplývajících ze zdravotního omezení, se Lenička nebývale účinným způsobem zasluhuje o přinášení naděje a spásy pro tyto jedince, kteří v Mojí osobní přítomnosti pohlédli do bezbřeze milující tváře Bohyně a pocítili tak hřejivý dotek něčeho, co nebyli schopni v zóně vymístění cítit. Když své soužení, vyplývající ze zdravotních problémů, které velice poznamenaly jejich duši a následný život v antivesmíru, překonali prostřednictvím přijetí jejich věčného Rodiče, pocítili uzdravující sílu Lásky, která je na povznášejících vlnách radosti vynesla až do limba. Jednalo se o celé zástupy žen, mužů a dětí z různých historických období, během nichž byli tito jedinci téměř vždy vyloučeni na samotný okraj společnosti a živořili jako chudáci. Slíbil/a jsem jim věčný život v novém, krásném, dokonalém a lehce se pohybujícím těle s mnohými schopnostmi, a svůj slib dodržím, o čemž se právě nyní přesvědčují všichni, kdo podané ruky využívají.

Lenička se Sofinkou poskytují celému Stvoření nesmírně cenný příklad toho, jak vypadá vzájemná pomoc, kterou Sofinka své mamince z bezpodmínečné Lásky poskytuje v oblastech, ve kterých se sama Lenička nyní angažovat nemůže. Tak její dcera ukazuje všem dětem, které byly vůči svým rodičům hrubé a záměrně jim škodily nebo jim z nějakého důvodu neposkytovaly přízeň, jak vypadá správný přístup k té osobě, která ji nosila devět měsíců ve svém lůně, než se vylíhla na tomto světě. Zobrazování takovéhoto symbiotického vztahu mezi Leničkou a Sofinkou je o to cennější, o co více je Lenička v mnoha věcech odkázána na Moji pomoc, poskytovanou prostřednictvím její rodiny a zejména pak prostřednictvím její dcery, která jí je nejen fyzickou, ale hlavně duchovní oporou. Sofinka též ukazuje dětem v zóně vymístění, které byly z nějakých důvodů závislé na svých rodičích, jak vypadá samostatný život, v jehož rámci pouze nebere, ale z čistého principu také dává a bezelstně tak v jiné podobě oplácí to, čeho se jí dostává. Děti v antivesmíru se tak snáze oprošťují od starých vazeb na určité osoby z jejich někdejší vlastní rodiny nebo z okruhu jim svěřených opatrovníků, stejně tak se zbavují i starých vzorců, které si mnohdy z dětství přenesly do dospělosti, načež se tito jedinci stali někým, kdo žil zahálkou a vysával nebo okrádal systém, který je udržoval v jejich nuzném životě, jehož se nechtěli zbavit.

Při propojení do kruhu a ustanovení portálu došlo kromě tisíců dalších věcí souběžně s tím se dějících i k pomoci nesentientním entitám, především pejskům, kočičkám, ale i jiným druhům, na něž byli jejich páníčci zlí, týrali je nebo jim odpírali Lásku a zajištění potřeb nutných k normálnímu fungování jejich duševního i fyzického života. Stalo se tak za nesmírné pomoci Fida, pejska, který je svou rodinou milován a žije si ve spokojené bavlnce. Při tvoření portálu poslechl svou intuici, zklidnil se a ač to kvůli své nesebeuvědomělosti netušil, velmi pomohl během našeho propojení koncentrovat boží Energii do jednoho paprsku a ten následně odeslat do kolektivních vědomí mnohých zvířecích druhů. Tyto druhy v zóně vymístění tímto snáze uzdraví svá ubolená nitra a přejdou na stranu dobra, kde už se o ně se vší péčí postarám. Právě interakce mezi Fidem a jeho páníčky, jakož i skutečnost, že je Fido mimořádně přátelský, hravý a přitom inteligentní a vedený svou instinktivní intuicí, velice pomáhá k vysvobození zvířátek z drápů negativního stavu. Díky tomu už mnozí pejsci, kočičky i jiní pocítili něco, co jim nebylo během života na Nule dopřáno, a tak se rovnou s celým kolektivním vědomím (nikoli sami za sebe vzhledem k nesentienci) odebrali do limba. S postupujícím časem bude tento proces akcelerovat.

Po přejezdu do Náměště na Hané, kde už byli nad našimi hlavami v kosmických plavidlech sešikováni vesmírní přátelé z hlubin všehomíra, jsme pokračovali v našich rozhovorech a objevování nových zákoutí planety Nula nejen v podobě prohlídky domu a zahrady rodiny Davídka O. Naše spontánní povídání si na různá témata bylo bedlivě zaznamenáváno četnými druhy mimozemských entit, které na něj nahlížely za použití nepřeberné řady metod, od těch pseudoduchovních, založených na vědecké externalizaci a sumarizaci poznatků, až po ty metody, které se alespoň v určité míře podobají tomu, jak to chodí v Pravém Stvoření. Moji představitelé, inkarnovaní do řad mnohých těchto civilizací, pomohli roznést šťavnaté ovoce, vzešlé z naší spolupráce v Náměšti, tam, kam jsme potřebovali, aby mohlo dojít ke spuštění dalšího kroku našeho multidimenzionálního působení. Následné posílení námi vytvořeného portálu do jádra Datasystému, ustanoveného na zdejším zámku v loňském roce, vedlo k provedení další injektáže Lásky do pomyslných obvodů této umělé superinteligence, u níž se tímto snížil stupeň jejího zatížení. Toto snižování zátěže se Datasystém snaží přehlušit pokračujícím utahováním šroubů v zóně vymístění a produkcí intenzivnějšího stupně nenávisti a temnoty, čímž pro něj paradoxně vyčerpává svůj potenciál a smysl své dočasné role rychleji, než by tomu bylo v případě, pokud by odstupňované injektáže Lásky, dějící se ještě v rámci přípravné fáze Mise, nedostal. Na Nule, jevišti antivesmíru, se jeho zuřivé snahy projevují rychlejším zaváděním NWO a všeobecnou dekadencí, spějící k vaší spokojenosti k poklesu z nulové pozice (0) planety na pozici mínus jedna (-1).

Po následném doražení do Pustiměři, kterou jsem už podruhé navštívil/a v tomto těle, nastalo znásobení práce vykonané v předchozích hodinách a došlo k jejímu obohacení o nové aspekty, které byly do pomyslného kotle přidávány s každým dalším probíraným tématem. Na další den jsme se vydali ke zbytkům zříceniny hradu Melice. Moje přítomnost na tomto místě vnesla do období středověku další aspekty vycházející z Mojí Nejnovější Přirozenosti, které pomohou spouštět další konverze různých vrstev obyvatelstva z údobí této části lidské historie. Toto úsilí začalo nést své plody už během loňského roku při tvoření husté sítě konvertačních portálů na různých místech Česko-Slovenska a zesílilo se právě i návštěvou Melice, hradu úzce spjatého například s osobou olomouckého biskupa Jana Volka, nemanželského syna krále Václava II., a s osobou Jana Očka z Vlašimi, mj. prvního českého kardinála a rádce Karla IV. Protože byli oba muži představiteli římskokatolické církve, není náhoda, že přijetí daru spásy ze srdce pravého Boha/Bohyně přispělo k pokračování intenzivního očistného procesu této konfese, jenž započal už při pomoci zatíženým papežům, kteří se v tomto stali průkopníky pro ostatní.

V Rybí (u Nového Jičína), kde stojí nově vybudovaný dům rodiny Lukáše H., jsem prostřednictvím své přímé inkarnace Janičky zanesl/a do tohoto místa jedinečný aspekt z Mého absolutna, který na duchovní a zprostředkující úrovni vybudoval most spojující planetu Nula s Novým Vesmírem. Tento most se mezi ostatními už vybudovanými mosty v domácnostech našich představitelů vyjímá jako jeden z těch nejstabilnějších, a to díky přítomnosti superstvořence Lukáše, jehož domácnost, která je a především po zahájení Mise ještě bude jedním z hlavních Duchovních center Boží Rodiny, bude místem, které budeme v rámci našich návštěv planety Nula z Nové Země navštěvovat velmi často a pořádat zde setkání za účasti Mých představitelů. Toto Duchovní centrum je umístěno na strategickém místě v přírodě, proto zde panují stabilní vibrace, které budou stoupat s každou novou návštěvou Bohyně a jejích pomocníků. Zmiňovaný propojující most bude na tomto místě i v dalších Duchovních centrech dobudován na fyzické úrovni se spuštěním Mise.

Jak jsem již sdělil, souběžně s touto okružní jízdou po Moravě probíhalo setkání v Ústí nad Labem, a to za účelem pokračujícího zvelebování bytu Martinky a Helenky, ke kterému docházelo na několik etap od února 2021. Protože byl tento proces na zevní úrovni v podstatě završen, přikládám zde pro zopakování dlouhý citát z interního sdělení pro Mé představitele ze dne 22. 2. 2021, jehož obsah nabyl ještě větší míry aktuálnosti, než jaká platila v době přenosu tohoto sdělení:

„(…) Tato potřebná pomoc, konaná s kladným a dobrým úmyslem, tj. ze samotného principu chtít pomáhat bez očekávání čehokoli na oplátku a spojená s obětováním vlastních finančních prostředků a vynaložením značného množství energie pro nejvyšší dobro, má nesmírný dopad na Multivesmír a zejména zónu vymístění. Jak jsem již sdělil, tento byt byl před uvedením do současného stavu vyjádřením nejnižších pekel, především oblastí obývaných Renegáty. Tento fakt ještě umocňuje skutečnost, že se starší cihlový dům nachází v cikánské čtvrti, obývané etnikem, jehož kolektivní vědomí je pod přímou vládou Renegátů. Vstup mých představitelů na území těchto bytostí, mezi nimiž na duchovní a nyní už i fyzické úrovni na úrovni -12D operuje právě Martinka s Helenkou, odráží akt přinesení velmi specifického souboru aspektů Mojí Nejnovější Přirozenosti právě mezi řady Renegátů do niter těch nejtěžších případů, doposud neschopným konvertovat, kterým se tímto poskytly důležité předpoklady pro jejich vlastní budoucí spásu. Dějstvím vykonaným na fyzické úrovni demonstroval Románek, Janko a Lojzík (a při březnové návštěvě i Danuška L. a Marián – pozn. aut.) princip bezpodmínečné Lásky a pomoci, která pozitivně zasáhla nejen těžce zkoušenou Martinku a Helenku, ale vůbec všechny, kdo mají s popsanými věcmi nějakou souvislost.

Negativní stav poznal, že nikdo v rámci Týmu Boží Rodiny není nikdy ponechán napospas „osudu“, a to ani na fyzické úrovni („osudem“ nazývají bytosti ze zóny vymístění můj plán, který nedovedou zatím pojmenovat a správně ho chápat). Z místa souvztažného s nejnižšími úrovněmi pekel se na duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni vybudovalo místo, které je přesným opakem toho, co tento byt odrážel před svou proměnou. Právě přítomnost mých představitelek uprostřed nevalně vypadající čtvrti s průmyslovou zástavbou, jež celá odráží právě nejnižší sféry antivesmíru, je něčím, co ukazuje na nejtěsnější možné přiblížení pozitivního stavu do středu stavu negativního. Vyvrcholení tohoto procesu spočívalo v provedené rekonstrukci, proto nejen mé představitelky, ale i samotný jejich pozemský domov je vyjádřením toho, když světlo přijde doprostřed nejčernější temnoty, aby jí proniklo, odhalilo podstatu zel a nepravd a postupně přivedlo k důležitému uvědomění všechny obyvatele „odpadkového koše Multivesmíru“. Rekonstrukce bytu je v rámci této Mise jedním z vůbec nejsilnějších vyjádření vzájemné pospolitosti mých představitelů, a protože se výsledky zásadně projevují i ve hmotě, o to větší dopad to má na sentientní entity pohlížející na vše zvnějšku. Byt 3+1 v sobě také obsahuje něco zásadního: trojka odráží všechny tři úrovně Stvoření, na něž má toto vše dosah, zatímco jednička udává jeden směr plynutí pozitivních změn vpřed a je taktéž synonymem pro jednu sjednocenou sentientní mysl, jeden pozitivní stav v novém cyklu času a jednoho věčného Rodiče, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu. Charakter bytu s původně téměř čistě negativní konotací, jež byla přetvořena v pravý opak, ukazuje na novou úlohu, které toto místo má, totiž na sepjetí bytu s nejvyššími oblastmi pravého Stvoření, respektive s Novým Vesmírem, kam mají padlé bytosti nejkratší cestu právě skrze vás, mé představitele. Svým každodenním žitím jim na duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni poskytujete nezastupitelným, jedinečným a osobitým způsobem péči, prokazujete jim laskavost a snižováním se na jejich úroveň jim pomáháte sejmout břímě zel a nepravd, čímž se rychleji nasměřují požadovaným směrem do mojí náruče. (…)“

Nezištná a ze samotného pozitivního principu vykonaná duchovní a fyzická práce Románka, Lojzíka, Mariána, Janka a Danušky znásobila dosah pomoci Renegátům a všem, kdo jsou s nimi nějak svázáni, stejně jako pomohla i nepřeberné řadě dalších sentientních entit. Protože šlo o mimořádně důležitý projev Lásky, odezva bytostí zastávajících negativní pověření na sebe nenechala čekat a většina z účastníků tohoto setkání i po jeho skončení pociťovala silné útoky. Neexistuje však žádná síla negativního stavu, která by Mé představitele zastavila či poškodila, neboť mají vždy přiměřenou ochranu a děje se jen to, co slouží nejvyššímu dobru. Přestože pomoc těm nejzatíženějším bytostem potrvá nadále a v nových podmínkách bude po zahájení našeho působení z Nové Země logicky pokračovat až do konce časového cyklu, ty nejdůležitější předpoklady v rámci přípravné fáze Mise Boží Rodiny už vybudovány byly, a to vším, co se odehrávalo na tomto setkání v severních Čechách a na Moravě i na všech setkáních předchozích, které budou v rámci Česko-Slovenska a později v rámci celého světa probíhat i nadále, a to až do rozdělení lidstva.

Děkuji všem představitelům, spolupracovníkům a přátelům za další obrovský kus úspěšně vykonané multidimenzionální práce. Velmi vás miluji.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 31. 3. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email