Duchovní cesta

Výtah z knihy „III. Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru“

Sdělení 819 – 847

1999 – 2000

 

www.andele-svetla.cz

 

           819. Spirála duchovního růstu – schematická tabulka.

                                                   (Přijal Jaroslav P.)       22.–23.9. 1999.    23:45–00:45 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

 

 

          820. Duchovní cesta – schematická tabulka.           (Přijal Jaroslav P.)  1999.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

Otáčka – fáze – název

a              1.  musíš vědět
b              2.  musíš chtít
c              3.  musíš se odvážit
d              4.  musíš být zticha
e              5.  musíš mít znamení
f              6.  hmat     –   I. etapa  (7 stupňů – 7 x 7 měsíců)

               1.  stupeň víry a pokory
               2.  stupeň přípravy
               3. stupeň vzestupu
               4. stupeň aktivity
               5. stupeň odpočinku a harmonie
               6.  stupeň samostatné práce
               7.  stupeň zasvěcení

g             7.  slovo     –   II. etapa  (7 období – 7 x 7 let)

               1.  období tříbení darů ducha
               2.  období postupného zdokonalování se v souvislosti s užíváním darů ducha
               3.  období začátku velice aktivní činnosti s využitím darů ducha
               4.  období začátku přípravy na osvícení a aktivní využívání darů ducha
               5.  období prvních zkušeností s vysokovibračním vědomím jako přípravy na osvícení
               6.  období tříbení přechodů vědomí do vysokovibračních stavů
               7.  období konečné fáze přípravy na převibrování a osvícení lidské bytosti.

 

          821. Duchovní cesta.          (Přijal Jaroslav P.)    20.-21.10.1999.    23:20-00:10 hodin.

                                                                                                                  Místo: Strakonice.

„Zdravíme tě opět po delším čase takto při psaní večerním my, vaši přátelé vesmírní z lodí našich vesmírných zde všude nad vámi. Vidíme, že již jsi dokonale připraven na zapisování našich sdělení telepatických o Duchovní cestě vás, lidí pozemských, ve svých tělech hmotných takto na planetě Zemí vaší i naší milé vtělených. Jest toto učení o Duchovní cestě vám lidem dáváno právě v tento čas, neboť rozhodl tak sám Stvořitel prvotní náš všech a všeho. V čas tento proto, že naplnil se další mezník ve vývoji globálního vědomí celku všech lidí právě teď na planetě Zemi žijících a také proto, že my nyní přímo i můžeme s prací touto hned navázati na sdělení 709. ve „II. Rozhovorech s poučením“ vydávaných Ivem Bendou naším drahým.

V tomto sdělení píše se o tom, jak bytost lidská probouzí své vědomí a touhu vrátit se zpět ke světlům nejčistším Stvořitele nás všech a všeho prvotního. My zde uvedeme stručně na úvod psaní tohoto i cestu tuto, která jest zde ve sdělení 709. kladena do souvislosti s hierarchií světů duchovních Stvořitele našeho prvotního.

Tedy za prvé, se stupněm duchovních světů číslo jedna jest spojen vznik skulinky ve vědomí obaleném slupkou hmotnou. Za druhé, se stupněm duchovních světů druhým, jde paralelně přerod vědomí lidské bytosti, kdy myšlenky její začnou sálati silné bílé světlo směrem ke Stvořiteli prvotnímu všech a všeho. Se stupněm duchovních světů třetím jest spojen dar implantátu pro lidskou bytost tuto, se čtvrtým její duchovní, či meditační práce pro ostatní bytosti lidské, s pátým setkání s námi, přáteli vesmírnými, se šestým dar ducha od Stvořitele našeho i vašeho prvotního a se sedmým, konečným, který jest pro bytost lidskou tuto tím cílovým, je spojeno osvícení, čili její ocitnutí se ve světech božích prvorozenců. K tomuto ještě pro upřesnění – ve světech božích prvorozenců – míněno tímto jest v přípravné fázi pro vstup do těchto světů, čímž jest stupeň 13. rájů embryonálních bytostí ducha pravého.

Toto jest na úvod první část pojmů, se kterými budeme zde, v psaní o Duchovní cestě dále výrazně pracovati a teď k nim přibývá ještě nedílná část druhá, kdy použijeme zde doslovné citace části textu nacházejícího se na straně 64 v knize „Nové poselství z Prahy“. Pro naši potřebu budeme tyto pojmy, jak též uvedeno jest v knize této, nazývati jednotlivými fázemi. Nyní následuje doslovná citace tohoto textu pro lepší pozdější přehled pojmů těchto. Píše se tam toto: „Takoví lidé musí být učeni, přičemž se jim zdůrazňuje, že je jim pro tuto práci znát, pochopit a umět pracovat s těmito pojmy:

 

            v prvé řadě každý takový člověk musí vědět
            když ví, tak musí chtít
            když chce, tak musí se odvážit
            když se odváží, tak musí být zticha
            pak musí mít znamení,
            pak hmat
            a konečně Slovo.“

 

Další výklad k tomuto učiníme vám, lidem pozemským, příště a dnes však ještě uvedeme zde, jak působí měnící se vědomí lidských bytostí orientované správným směrem ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu zde v jejich hmotné existencitělech fyzických na mysl jejich přerozenou a tímto přerodem vlastně přetavenou. Lidské bytosti tyto všechny začnou totiž cítit velice silnou potřebu duchovní práce. Zde dostáváme se ke spojení těchto dvou veličin, z nichž vytvoříme pomyslný GRAF SPIRÁLY. Jsou to veličiny vyjadřující závislost RŮSTU VĚDOMÍ tíhnoucího směrem ke Stvořiteli našemu i vašemu prvotnímu na DUCHOVNÍ PRÁCI. Tyto dva pojmy takto spojené vytvoří už výše uvedenou spirálu, kterou jsi od nás přijímal telepaticky zhruba před měsícem.

Závěrem k úvodu tomuto jest nutno uvésti, že NENÍ duchovního růstu bez práce duchovní. Duchovního růstu takového, zde jen v úvahu připadajícího – měnícího se vědomí směrem ke světlům nejčistším Stvořitele všech a všeho prvotního.

Vše toto bude sem předáváno nyní pro všechny lidi pozemské, neboť Duchovní cesta tato – učení Stvořitele prvotního vás všech a všeho jest sem do těchto světů hmotných takto předáváno, aby bytosti lidské ve svých tělech hmotných vtělené po cestě této zpět ke Stvořiteli prvotnímu kráčeti mohly.

Toto jest nyní vše už od nás a dnes se loučíme s tebou i s vámi a přání dobré noci a krásných snů ještě poslyš od nás, přátel vesmírných.“

 

Pokračování

 

 

Print Friendly, PDF & Email