DUCHOVNÍ A FYZICKÉ NÁSLEDKY OČKOVÁNÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

v souvislosti se současnou situací ohledně zrychleného nasunování Nového světového řádu, odstartovaného procesem uměle rozšiřovaných koronavirů, jenž byl následován spuštěním testování jedinců na přítomnost těchto virů v těle, jsme vás v jednom ze sdělení informovali o tom, že moji představitelé nemusejí mít obavy nejen před případným nepříznivým účinkem testování, ale ani před chystaným čipováním obyvatelstva, které bude dobrovolně povinné až po rozdělení lidstva (více zde: http://svetelneinfo.cz/povinne-cipovani-nastane-az-po-rozd…/). Jako příprava na to, co teprve nastane, je zaváděno očkování populace, které rozdělí lidi do dvou skupin. Zatímco jedna skupina, která si z vlastního přesvědčení nebo na nátlak svého pracoviště, resp. okolí nechá vpravit tuto látku do těla, bude těžit z privilegií, která jim vláda v novodobé verzi nevolnického feudalismu poskytne jakožto „společensky neškodným jedincům“, druhá skupina nebude moci užívat výhod lidí v první skupině. Pilotní verzi tohoto projektu můžete pozorovat už nyní, v prvním čtvrtletí roku 2021 v Izraeli, který byl jako jeden z nejklíčovějších států pro nové uspořádání světa elitami vybrán pro to, aby se názorně demonstrovalo, jak bude v praxi fungovat pouštění lidí na společenské a kulturní akce a jejich možnost „pohodlného“ vycestování do zahraničí s tzv. covidovými pasy.

V Novém Zjevení Pána Ježíše Krista Boží Rodiny jsem uvedl, jaký je rozdíl mezi dobrovolným přijetím čipu do těla kvůli usnadnění života a nevědomým, tedy nedobrovolným vpravením čipu do těla, viz citát: „Ten, kdo vědomě takový čip, či jiné technické „vylepšení“ přijme, ponese všechny důsledky takové volby. V žádném případě se nezúčastní vytržení neboli nanebevzetí, bude do konce svého života v hrubohmotném těle otrokem negativních entit a po odchodu z těla se dostane do intermediálního světa zóny vymístění, tedy do pekel. Tam bude trpět až do Mého Druhého příchodu, kdy dám ještě jednou šanci každé duši, aby si vybrala, zda přijme život v pozitivním stavu, nebo ho odmítne a bude jí odebrán, protože nebude místo, kde by mohla pokračovat v negativním způsobu života beze Mne. Ti, kdo jsou už nyní čipováni bez jejich vědomí a splní podmínky převibrování, budou přijati na lodě vesmírných lidí, kde po očištění a duchovní přípravě dostanou tak jako všichni ostatní duplikáty těl, zbavené všeho, co zfabrikovali Pseudotvůrci. Vy, pomocníci pozitivního stavu, se nemusíte obávat ani nevědomého čipování, protože jste před ním ochráněni.“ (24. kapitola: Rozdíl mezi transhumanismem a transformací).

Platí nemožnost vytržení na Novou Zemi i v případě dobrovolného, tedy vědomého podstoupení vakcinace za účelem usnadnění života ve formě znovunavrácení alespoň části občanských svobod, o něž většina lidstva přišla začátkem roku 2020? Nikoliv. Očkování, které v drtivé většině prozatím neobsahuje mikročipy (výjimkou jsou některé lokality v zemích tzv. třetího světa) není totéž, co vědomé přijetí čipu, který je přímou vstupenkou do novodobé totality. Zatímco čip zvyšuje ovládání jedince na 98 a v konečné fázi negativního stavu až na 99,99 % (jedná se o přijetí tzv. „znamení šelmy“), vakcinace je pouze prostředkem k dosažení planetárního přerodu, na jehož konci stojí právě celoplošné čipování lidstva a vytěsnění jakkoli nepohodlných lidí na okraj společnosti, později následovaných i jejich fyzickou likvidací.

Vy, moji představitelé a vůbec všichni, kdo máte opravdovou lásku v srdci a upřímně věříte v Boha pod jakýmkoli jménem, se nemusíte obávat, že byste se zde museli účastnit soužení, jaké tento svět po rozdělení lidstva čeká. Nemusíte se obávat ani o narušení svého zdraví, které vakcíny proti dobře známému umělému viru a jeho mutacím občas způsobují. Každý můj představitel má vysoký stupeň ochrany před všemožnými negativními vlivy, přičemž jejich omezené a mnou povolené občasné zakoušení daného jedince v konečném důsledku pouze posiluje. Zároveň to pomáhá bytostem na něj napojeným ke konverzi do limba a odtud do pozitivního stavu. Vám, mým nejbližším spolupracovníkům se nikdy až do vašeho odvolání z této reality nemůže stát, že byste přišli o svůj fyzický život vlivem nějakého invazivního či násilného vnějšího zásahu, nebo že byste tímto zásahem byli nějakým způsobem indisponováni. To se týká i vzpomínaného očkování, vůči jehož nepříznivým účinkům jste chráněni.

Kdo před ním chráněn není, je však většinová populace planety Nula, která si volí v souladu se svými každodenními volbami zůstat v této realitě, propadající se do pekel, i po rozdělení lidstva. Lidské tělo je chatrným prostředkem k přežití duše v tomto světě už samo o sobě a vždy jím bylo. Zatímco v minulosti lidé umírali vlivem špatné či chybějící lékařské péče, nedostatečné hygieny a chudoby v průměru až o několik desítek let dříve, v současnosti jsou jejich fyzické nosiče narušovány mnohem méně viditelným, plíživým způsobem v podobě otravování vody a ovzduší pomocí chemtrails, narůstajícím průmyslovým znečištěním, uměle přidávanou chemií do potravin, elektrosmogem, nezdravým životním stylem a vůbec vším, co vám přijde na mysl. Společně s tím už není člověk tráven zaživa jako jednotlivec, nýbrž je tráven i veškerý jeho kolektiv společně s celou planetou. Mezi všemi negativními vlivy se na přední místo řadí právě očkování, které je přímým zásahem do těla pod rouškou ochrany zdraví. Jelikož není nic jen černé nebo bílé, vakcíny v obecném smyslu zajisté zabraňují epidemiím, které sužovaly svět v minulosti a snižují riziko přenosu nákazy. Zároveň však oslabují imunitu natolik, že při kombinaci všech ostatních negativních vlivů může dojít k propuknutí úplně jiných neduhů, postihujících v nemálo případech různým způsobem novorozence i starce, které mohou způsobit až smrt, má-li to daný člověk v plánu duše.

Právě k předčasnému odchodu z těla přispívá z určitého procenta zejména u starších lidí též vakcinace proti koronaviru, ale i koronavirus samotný, který se sám o sobě stává nebezpečným právě tehdy, existuje-li v těle jedince nějaký další závažnější problém, ať už skrytý, či viditelný – vyvolaný právě souhrnem po celý život působících negativních vlivů, kterým jsou vystaveni všichni do jednoho.

Jak jsem již uvedl, z duchovního pohledu nemá dobrovolné přijetí očkování na ducha a duši žádný neblahý účinek, stejně jako jej nemá ani nedobrovolné přijetí čipu, volí-li si jedinec život v souladu s povahou pozitivního stavu. Z hlediska fyzického přináší vakcína viditelné negativní účinky jen tehdy, pokud bytost před inkarnací na planetu Nula souhlasila s prožitím něčeho takového. Kromě již zmíněného narušení imunity, způsobující náchylnost vůči jiným nemocem, nebo paradoxně i náchylnost vůči té samé nemoci, proti níž je očkování použito (pouze s mírnějším průběhem), chtějí elity masivním očkováním nejen vyzkoušet, do jaké míry jsou lidé ochotni za cenu znovunavrácení určitých svobod vakcinaci podstoupit a v budoucnu přijmout i čip, ale chtějí tím v dlouhodobějším horizontu docílit též výrazného snížení početního stavu pozemšťanů, kteří jsou už nyní vystavováni omezením reprodukčních schopností, nehledě na to, že populace prozatím v chudších oblastech světa nadále raketově roste. Růst však nebude pokračovat donekonečna. S příchodem falešných mesiášů, Pseudotvůrců a Renegátů, budou podniknuty patřičné kroky k omezení rození tak velkého množství nových lidských jedinců. Elity a jejich mocipáni nebudou v Novém světovém řádu potřebovat osm miliard činných otroků ve fyzické realitě této planety. Postačí jim, že z jejich energie budou čerpat i nadále v duchovních a zprostředkujících světech zóny vymístění, kam se mnozí z nich po smrti těla odeberou, nebo je budou ovládat i nadále v jiných hmotných světech antivesmíru včetně pseudoNové Země, kam budou někteří „vyvolení“ lidé přeneseni v blízké budoucnosti společně s příchodem falešných mesiášů.

Jak víte, s každou bytostí mám dokonalý plán spásy, proto nikdo nebude v zóně vymístění přebývat déle, než jak si to se mnou dohodl před započetím tohoto cyklu času. Všichni nakonec skončí v mé náruči a budou součástí života v plnosti pozitivního stavu.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 10. 3. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr

Print Friendly, PDF & Email