Definice duchovní smrti – odejmutí věčného života

Děkuji ti AA Rafaeli v těle Michala za nové Boží slovo

   Nyní si přibližme obecnou definici duchovní smrti. Duchovní smrtí se pojímá zastavení toku veškerých životních energií neustále vyvěrajících z absolutního stavu Pána Ježíše Krista směrem do nitra sentientní entity, které ji oživují a vyživují od okamžiku jejího vzniku a zajišťují tak její vývoj k neustálému přibližování se stavu svého Stvořitele v relativní kondici. Pouze Pán Ježíš Kristus, Který/Která je jediným oprávněným majitelem a držitelem všeho života, může a smí odejmout originální a neopakovatelný sebeuvědomělý život jedince, pokud o to při vší otevřené paměti ze své svobodné volby sám požádá. Mějte na paměti, že toto se může odehrát pouze v neutrálním stavu, kde je každý zcela oproštěn od vlivů jak pozitivního, tak negativního stavu. Přestože se tato možnost za celou historii Stvoření téměř nikdy nestala skutečností, existuje tato volba pro každou sentientní entitu kvůli zachování samotného principu života. Před samotným aktem duchovní smrtí je jedinec zaveden do neutrálního stavu, kde dochází k otevření paměti a přechodné absolutní svobodě volby. Poté, co je vznesena takto závažná žádost, Pán Ježíš Kristus osobně předloží dotyčnému všechny návrhy jedincovy životní cesty tak, jak by se stala až do nejzazší věčnosti, pokud by pokračoval ve svém jinak nikdy nekončícím vývoji. Pokud však tento jedinec zamítne veškeré předložené cesty možné duchovní progrese, přichází na řadu samotný akt odejmutí sentientního života. V okamžiku jsou této entitě zjeveny následky a důsledky takové volby. V této bezčasoprostorové kondici Pán Ježíš Kristus vyjme zdroj jedincova života, který je mnohými lidmi pojímán jako tzv. boží jiskra, a tato bytost se promění v absolutní nicotu. Sentientní entita při dokončení tohoto procesu navěky ztrácí své vědomí a celistvou individualitu. Vypůjčený zdroj tohoto života je navrácen ke svému původnímu a jedinému majiteli a drželi, Kterým/Kterou je Pán Ježíš Kristus ve Svém absolutním stavu. Tímto je dokonána duchovní smrt, z níž žádné opětovné vzkříšení není možné.

© Pán Ježíš Kristus & Michal Rafael

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email