Chemtrails: Počet hlášení svědčících o každodenním „rozprašování“ se za poslední měsíce zvýšil

   Šíří se vzpoura mezi entitami nucených navzájem spolupracovat, protože každá může něco získat, pokud její spiknutí uspěje. Nehledě na to, jaké mohou být politické či materiální zisky, jednotlivý spiklenci si mohou uvědomit, jaká je jejich odměna za podílení se na spiknutích, která často přináší dlouhodobé výsledky (úmyslné či neúmyslné) a jsou mnohem nebezpečnější než ty, které jsou hned zjevné. Čtenáři Idaho Observer hlásí, že „rozprašování“ v jejich oblastech nabralo na intenzitě. Jako jsme o tom diskutovali v předchozích vydáních.

   Již víme, že vzdušné rozprašování vedoucí k „chemtrails“ je realitou a že obsahuje toxické částice lišící se podle toho, která vrstva troposféry je zasahována za účelem zlepšení technologického pokroku. Víme, že armáda používá technologie ke komunikaci a virtuálnímu snímkování, které vyžadují pokrytí oblohy různými částicemi (včetně baria, hliníku a mědi). Dále víme, že nevládní organizace přesvědčili vlády o tom, že financování vypouštění těchto částic do ovzduší potlačí globální oteplování. Známe případnou škodlivost daných částic (převážně těžké kovy), které jsou rozprašovány. Víme, že každodenní rozprašování probíhá již od poloviny devadesátých let minulého století.

   A nyní můžeme zpozorovat „spad“ těchto operací. Za jakou cenu musí rostliny, zvířata a lidé z celého světa trpět pro armádní touhu po komunikačních a snímkovacích systémech? Jaký je čistý přínos domnělého potlačení globálního oteplování, když je tento proces škodlivý pro veškerý život na zemi?

   Zdá se, že chemtrails, sloužící k vylepšení různých technologií způsobují nevratné změny přirozeného systému Země, na kterém závisí přežití živých organismů. Typicky pro lidské přežití to znamená, že rozprašování má za následek potlačování imunitního systému, což bude mít za následek růst chřipkové pandemie, která bude potom svedena na ptáky.

Metodicky zaviněný zánik přirozené Země

   S nulovým vstupem kvalifikovaných a nezávislých názorů, šéfové vlád obešli parlamentní proceduru a veřejné debaty o financování aktivit šílenců, kteří si myslí, že změnou přirozeného systému zachrání svět. Abychom nebyli pouze spekulativní, momentálně se pár rozsáhlých operací snaží dosáhnout opačného výsledku. Nepotřebujete vysokoškolský titul, aby vám došlo, že „ochlazení“ stratosféry zároveň s jiným programem, který usiluje o „oteplení“ ionosféry může mít katastrofální následky.

Přehled vlivů na životní prostředí

   V tomto století věříme, že jsme svědky postupného zániku přirozeného systému Země způsobeného člověkem.“ChemTrails,“ viditelné výpary z letadel (a přídavných rozprašovačů) obsahující škodlivé částice, to je jen mlhavý popis něčeho, za čím stojí nespočetné množství bezohledných programů.

   Tento článek se pokusí tento globální debakl dát do souvislostí a faktů. Technická specifika všech identifikovaných zařízení by vyžadovala alespoň délku knihy, aby mohla být zmíněna všechna.

   První pravidlo pro pochopení: Jsou to velmi významné hry typu „vítěz bere vše“ řízené obecnými zájmy světa. Pátrali jsme a našli jsme podstatné důkazy o mnoha globálních operacích navržených ke zmírnění možných globálních katastrof.

   Mnoho operací, na které jsme při našem pátrání narazili, byly tajné, označené jako nedostupné pro veřejnost. Na druhou stranu, některé byly veřejné. Podle nás tu je jedna zásadní otázka: „Proč by si někdo přál disponovat těmito geo-zbraněmi a proč by ostatní souhlasili s jejich použitím?“

   Jednoduše následujte stezku peněz. Potom si uvědomte, že příjemci této informace (vy) se musejí dostatečně zajímat o to, co se snažíme ukázat, aby nám pomohli vést velkolepou kampaň k zabránění metodické destrukci přirozeného systému Země. Kampaň bude vyžadovat nadšení a odhodlání mnoha lidí, její selhání bude mít pravděpodobně za následek záhubu obyvatel Země.

   Naše výzkumná práce přesáhla pět let. Sledováním událostí, jak se pomalu odhalují, objevujeme detaily neuvěřitelně nezodpovědných scénářů, které následují. Jednoduše naším úkolem je vysvětlit, jak zastavit metodické ničení planety země a jejich obyvatel.

Stručný úvod

   Dr. Edward Teller sepsal „white paper“ – bílou knihu v roce 1990 popisující nápravnou operativní strategii, tak důležitou, že by mohla změnit předpokládaný směr, kterým se zaobírala mezinárodní skupina vědců, včetně Dr. Tellera a Livermorských národních laboratoří. Dle nich jsou nevyhnutelné katastrofální následky globálního oteplování, kritické úrovně UV a gamma záření, oslabení ozonové vrstvy a podobných příčin. Mělo by být zmíněno, že Dr. Teller, též známý jako „otec vodíkové bomby“, byl odpovědný za spoustu nekoncepčních strategií, přičemž u ani jedné nebral v úvahu bezpečí, vliv na životní prostředí nebo etiku.

   Podle Tellera, UV záření kvůli slabé ozonové vrstvě a oteplování a jejich škodlivé následky mohou být efektivně potlačeny díky rozprášení částic sub-mikronu do různých vrstev atmosféry. Barium, hliník, thorium a selen tvoří částice sub-mikronu, které jsou pak rozprašovány z velké výšky a ionizovány specifickým elektrickým napětím. Domníváme se, že ionizace umožní být částicím tam nahoře mnohem déle. Tato elektricky nabitá částicová matice může být perfektní pro ovládání pole rádiové frekvence. Teoreticky těžké kovy by mohly pohltit a odrážet sluneční svit a tím pádem odrážet 1 až 2 procenta UV záření zpět do vesmíru. Teller také doporučil použití vojenských i civilních letadel k rozprášení co největšího množství pro experimentální účely

   Věříme, že uskutečnění a následné vojenské užití bylo velmi dobře demonstrováno. V rámci programu U. S. Department of Defense (DoD) – amerického ministerstva obrany zvaného „RF Dominance“ armáda experimentovala s vylepšováním, rušením nebo odrážením rádiové komunikace za pomocí těchto částic.

   Technologie U. S. Air Force VTRP k virtuálnímu snímkování terénu pro piloty bojových letounů také závisí na atmosféře pokryté těžkými kovy. Dokument U. S. Air Force, nesoucí titulek „Weather – A Force Multiplier: Owning the Weather by 2025“ čistě popisuje vojenské výhody za použití manipulace s troposférou k získání „vlastního“ počasí. Program Navy’s RFMP je další takový vojenský program, který využívá částic těžkých kovů včetně pohliníkovaného laminátu, které jsou charakteristické pro dnešní vojenské operace.

   Projekt Cloverleaf vedený CIA byl jeden z počátečních programů založených na aerosolizovaných částicích těžkých kovů. Masivní rozprašování do stratosféry/troposféry tím bylo zahájeno. Operace amerického ministerstva obrany, popsané předtím, následovaly, jak se US Air Force pouštěla do rozšiřování strategií k potlačení globálního oteplování za pomocí modifikace počasí nebo geologického inženýrství.

   Federálně schválení dodavatelé (FACs) byli také zahrnuti v tomto globálním úsilí zachránit zemi před jistou zkázou. FACs byli součástí výzkumu, vývoje a rozvoje aspektů těchto projektů. Zejména Hughes Aircraft Corporation of California směřovalo veškeré úsilí tímto směrem.

   Thorium a jeho oxidy, hliník a karbidy křemíku byly nalezeny ve speciální směsi označované jako „Welsbach Refractory Seeding Agents“ (Americký patent 5, 003,186  – 26. 3. 1991). Tento patent byl udělen Hughes Aircraft Corporation roku 1990. Welsbach Refractory Seeding začalo být roku 1990 rozprašováno do rozsáhlých oblastí stratosféry nad severní Amerikou.

   Bylo přikázáno pravděpodobně mnoho operací po celé západní hemisféře, kterých přibývalo, zároveň s operacemi ke zmírnění vyčerpávání ozonové vrstvy vedenými U. S. Air Force, propojených s vysokofrekvenčním aktivním aurorálním výzkumem (HAARP) na Aljašce. Ironií je, že HAARP posílá miliony wattů elektřiny vzhůru k zahřátí ionosféry mezitím, co pokrývání troposféry částicemi těžkých kovů způsobuje zchlazení troposféry.

   Regenerace ozonové vrstvy byla jedním z 3 úkolů pro HAARP, jak bylo řečeno Dr. Bernardem Eastlundem, vynálezcem a ředitelem HAARPu. Výzkum k zahřívání ionosféry byl osazen americkým letectvem a námořnictvem. HAARP může být použit jako zbraň, tudíž většina jeho operací bývá utajena.

   HAARP je využívaný v mnoha tajných misích, v nichž je změna počasí fundamentálním cílem. Mikrovlny s extrémně nízkou frekvencí (ELF), velmi nízkou frekvencí (VLF) a další systémy založená na EMR/EMF se staví na přenášení elektromagnetického záření do atmosféry a odrážení z ionosféry zpět přes atmosféru/stratosféru, kde se právě nacházejí rozprášené částice, polymerová vlákna a další pohlcovače elektromagnetického záření. Další odražeče jsou užity k modifikaci převažujících tryskových proudů na změnu počasí.

   V mnoha případech byly mezi patentovanými systémy nalezeny technologie ke stimulaci sucha. Dle prohlédnutých technologií stimulace sucha nastává zahřátím stratosféry mikrovlnami. Rozprášením částic do vzdušného prostoru a poté změnou spádu vlhkosti mikrovlnami z HAARPu. Tak dochází k vysoušení regionů chemicky za pomoci titaničitanu baria, metyl hliníku a draslíkových mixů.

   HAARP  pomáhá „opravit“ ozonové trhliny. Tohle je základ pro strategie k obnově ozonové vrstvy spojených s HAARP. Nicméně oprava pomocí „záplatování“ se stala běžnou praktikou pro americké letectvo a letové operace FAC. Americké letectvo se nedávno (2001-2002) uchýlilo k používání bezpilotních technologií (UAVs). Robotické platformy schopné výškových letů nepotřebují žádnou posádku. Roboti si nestěžují a nemluví. Navíc věda zabývající se rozprašováním směsi Welsbach a záplatováním ozonové trhliny užívá chemikálií, které jsou škodlivé pro člověka a životní prostředí.

Let 261

   Reflexní materiály Welsbach používají hliník, thorium, zirkon a další kovy, které lámou záření, dále pak kovové oxidy. Thorium je téměř v elementárním stavu – čistota 98%. Thorium a zbývající dvě procenta (identifikovány jako radioaktivní materiály) eventuálně dopadají na zem. Střední a východní Kanada zaznamenala něco, co bylo klinicky identifikováno jako otrava thoriem. Nejsou tu žádné jiné zdroje thoria ve státě, vše je z rozprašování aerosolizovaných částic těžkých kovů do stratosféry.

   Součásti reflexních směsí Welsbach, a to oxid hlinitý a karbid křemíku jsou velmi dobré abrasiva (látky určené k broušení) hned po diamantu. Tyhle mikronové a sub mikronové prachy mohou při pádu skrze atmosféru snad přilnout k přilnavým povrchům uvnitř funkčních komponent letounů letících skrz „štěrkový chochol.“  Mazadla použita na horizontální a vertikální stabilizátory, křídla, klapky a podvozek mohou být vážně poškozena těmito vysoce abrasivními prachy ze směsi Welsbach a mohou způsobit částečné obroušení heverových kovů a tak způsobit kompletní selhání nebo rušit ovládání a vést tak k nekontrolovatelnému poklesu nebo stoupání. Věříme, že let 261 aljašských aerolinek je příkladem těchto okolností.

   Aljašský let 261 při svém denním letu proletěl přes „štěrkový chochol“ z chemtrailových operací, které jsou spojovány s operacemi Welsbach, z principu po celém západním pobřeží USA a potom od jižního do východního Dallasu.

   Ostatní letadla ať už vojenská, nákladní nebo civilní také zaznamenala selhání letových komponentů, které jsou běžně přiřazovány nevyhovující práci leteckých mechaniků. Ke stejnému závěru (selhání komponent v důsledku nedostatečného servisu) došlo National Transportation Safety Board (NTSB) při svém vyšetřování nešťastného posledního letu 261 v Aljašce.

„Oprava“ ozonové díry

   Kompozice, která je zejména nejvíce používána pro záplatování ozonových děr, se hlavně sestává ze selenu, aromatických uhlovodíků jako je toluen a smíchané izomery xylenu. Nánosy toxické směsi rozprašované z letadel ve stratosféře dopadají do oblasti hned nad tropopauzu – ozonovou vrstvu. Ozon neboli tříatomový kyslík se rapidně tvoří při ozáření selenu a uhlovodíku UV/aktinickým slunečním zářením. Toto je identické s fotonovou/chemickou reakcí, která způsobuje „ozonový poplach“ v těchto dnech a je to problematické. Reakce selenu v pevném skupenství a UV záření je stejná jako reakce v xerografii: kopírka generuje malé množství ozonu, když jsou selenové tonery ozářeny UV zářením.

Satelity k mapování celkového ozonu (TOMs) potvrdili, že operace k zaplátání ozonu probíhají hlavně v severních částech Ameriky. Zkoumáme tento fenomén od začátku roku 2000.

   Důsledky spádu selenu/aromatických uhlovodíků (Jsou tu podstatné důkazy, že se to odehrálo opakovaně v USA a Kanadě) jsou zodpovědné za nadměrné vystavení benzolu. To, že je benzol karcinogenní, je známo, není to jen podezření. Znečištění povrchové vody benzolem je neustálou hrozbou. Příznaky otravy selenem jsou stejné jako při otravě dalšími těžkými kovy (například rtuť).

„Spad“

   Máme dostatečné důkazy, abychom mohli říci, že menší i větší modifikace počasí se neustále odehrávají v globálním měřítku. Vzhledem k rozsáhlosti této problematiky jí zestručníme na následující analýzu typů chemtrailového rozprašování a jeho následků v USA a Kanadě.

   Bez výjimek všechny rozprašovací operace byly provedeny tak, aby se o nich veřejnost nedozvěděla a žádná zdravotní rizika nebo dopad na prostředí nebyla předložena ani veřejnosti ani odborníkům, aby se k tomu mohli alespoň vyjádřit. To samo o sobě představuje porušení amerického občanského zákoníku a dobře známých protokolů o kooperativním chování platících po celém světě.

   Profesionální nezávislí badatelé získali mnoho vzorků půdy a vody po celé severní Americe. Ty byly podrobeny vědecké analýze a výsledky zdokumentovány. Testování ukázalo úrovně toxicity baria a metyl hliníku v mnoha oblastech USA a Kanady, které nemají žádné cizí zdroje těchto těžkých kovů.

   Barium a hliník také můžeme nalézt v lidské krvi nebo vzorcích tkáně, plno z nich bylo posláno veřejným zdravotnickým organizacím s požadavkem na zjištění zdrojů těchto toxinů. Veřejné organizace odmítali identifikovat zdroje tohoto vystavení bariu a hliníku. Jedovaté úrovně těchto těžkých kovů byly také nalezeny ve tkáních domestikovaných i divokých zvířat.

   Ale lidé a zvířata nejsou pouze jediné organizmy zasažené chemtrailovým spadem. Přírozené biologické systémy začínají selhávat, důležité mikroorganizmy v půdě hynou kvůli bariu a hliníku. Tato bakterie je zodpovědná za předávání živin z půdy kořenům rostlin a stromů. Soli baria/hliníku jsou alkalické a mění pH vody a půdy dosti k tomu, aby některé druhy rostlin nemohli přežít. Dle naších expertů v tomto oboru bez této bakterie by byl přirozený růst rostlin nemožný. Chemtrails systematicky mění vyváženost důležitou pro život rostlin a důkazy o bakteriálních vymíráních se hemží. Navíc geneticky pozměněné biologické materiály a geneticky zmutované houby, které slouží jako bioregulátory, mohou být pro člověka a prostředí ještě horší, než chemické rozprašování samo o sobě.

Shrnutí

   Události z roku 1990 byly charakteristické frázemi jako „nový trh“ a „nová vláda“ v kladném slova smyslu, jako krytí tajných operací dále provedených americkou armádou a korporálně zaměstnaných dělníků ve spolupráci s mezinárodními organizacemi k dalšímu tajnému výzkumu v oblastech jako ovládání počasí, modifikace vody/jídla, kontrola nad rozvojem farmaceutického trhu k léčbě nových nemocí – všech, které souvisí s tím, co jsme nazvali „chemtrails“.

   My jsme skupina znepokojených lidí po celém světě a jsou nás miliony a jsme si dost jisti, že jsme svědky zaviněného úmrtí přirozené Země ve jménu komerce, velké moci vlád a krutých forem socialismu prosazeného zbrojním průmyslem. Technologie používané ke změně rovnováhy Země jsou kruté a chemtrails obsahují látky, které jsou jedovaté a potencionálně smrtelné.

   Nezávislí rodinní farmáři z USA a Kanady nikdy nezažili tak dlouhá sucha zároveň s agresivními praktikami jejich dotovaných nadnárodních protějšků, které byly navzájem propojené složky spiknutí mezi vládními zmocněnci a ředitelů firem, jejichž cílem bylo vytlačit tyto farmáře z trhu.

   Jak se ukazuje, rodinné farmy jsou odkupovány v jejich neprospěch agrobyznysem. Všecko co je pěstováno a sklizeno na těchto nových farmách je geneticky pozměněno a vzniká tak potravinová zbraň.

   Dr. R. Michael Castle je profesionál na životní prostředí, který je vlastníkem národního certifikátu za posouzení o rizicích pro životní prostředí s 15 lety praxe v tomto oboru.  Polymerovým chemikem 22 let ještě před založením Environmental Consulting and Engineering Firm a Castle Concepts Consultants, Inc., také je členem International Advisory Board of the World Natural Health Organization (světové nadace zabývající se enviromentálními riziky).

   Poznámka: Dr. Castle s poradou dalších badatelů po chemtrails koncipoval zákon „The Unified Atmospheric Preservation Act“ roku 2003 za účelem zastavit a navždy omezit praktiky jako vypouštění jakýchkoliv chemikálií do atmosféry/stratosféry nad celým severoamerickým kontinentem. Nicméně doufal, že američtí kongresmani o kterých doufal, že tento zákon podpoří, ztratili zájem, jakmile jim došlo, že americká vláda je strategicky zahrnuta v mnoha aspektech tohoto debaklu.

   Dr. Castle doufá, že jednou si lidé uvědomí, jakou bezprostřední hrozbou pro život na Zemi jsou tyhle arogantní a nezodpovědné chemtrailové kampaně, a že můžeme vynutit zákazy takovýchto aktivit navždy.

Zdroj:     Proliberty.com
Print Friendly, PDF & Email