Časoprostorové a genetické manipulace ve vývoji lidstva a planety Nula

Děkuji AA Michale Rafaeli za Doplnění 4 NZPJK,BR

 

   Pseudotvůrci po dobu existence negativního stavu manipulovali s časem a dokázali se libovolně přemístit do předem zvoleného bodu v rámci tohoto cyklu času. Teprve po svém uvěznění a separování od této planety Země (Nula) jim byla odebrána schopnost cestování v čase směrem do budoucnosti. Díky tomuto si v předstihu připravili vše potřebné pro svůj triumfální návrat, až se po rozdělení lidstva znovu ujmou vlády nad těmi, kteří si ze své volby zvolí pokračovat v mrtvém životě negativního stavu až do jeho úplného konce.

   Před obdobím Sumerské říše, Starého Egypta, civilizací Číny a Indie a dalších zde existovalo velké množství daleko vyspělejších civilizací přicházejících sem z různých koutů vesmíru, které se různou měrou angažovaly v historickém vývoji planety. Tyto civilizace pocházely jak z negativního (většina), tak pozitivního stavu, protože planeta Nula byla od svého vzniku ustanovena jako jediný styčný bod mezi zónou vymístění (pekly) a Pravým Stvořením (nebesy). Probíhaly zde mnohé duchovní války a rozbroje napříč celým časovým spektrem. Jelikož docházelo k bezpočtu manipulací s časoprostorovým kontinuem, nemělo by smysl na tomto místě provádět chronologický rozbor jednotlivých etap dějin.

   Co je však důležité si uvědomit? Ještě před přibližně 12 500 lety fungovaly na povrchu této planety dvě významné civilizace – Atlantida a Lemurie. Zatímco Atlanťané se z vyšších dimenzí Pravého Stvoření propadali ze svých vlastních negativních voleb, Lemuřané se nikdy neztotožnili se zly a nepravdami. Svůj sestup do nižších vibračních sfér podstoupili zcela dobrovolně s cílem pomoci lidstvu. Jejich mírumilovnost a obětavost byla Pseudotvůrcům velkým trnem v oku, proto podnítili proti této civilizaci ozbrojené ničivé konflikty, mající za cíl eliminovat jejich úsilí. V Atlantidě, kde do té doby ještě existovaly jak prvky pozitivní, tak negativní, nyní zcela převládlo zlo, protože se dostala pod přímý vliv falešných bohů a pozdějších stvořitelů lidské rasy. Duchovní pád atlantské civilizace byl dokonán útokem na Lemurii za použití vysoce sofistikovaných ničivých zbraní, které by si nezadaly ani s tou nejsilnější atomovou bombou či jakoukoliv jinou známou zbraní, protože fungovaly na zcela jiných principech, jako byla např. schopnost rozložit hmotu na základní stavební prvky. Lemuřané však s dostatečným předstihem věděli, co se chystá, proto se z oblasti dnešního Tichého oceánu, kde se Lemurie původně nacházela, přemístili do Duté Země, kde mohla jejich pozitivní civilizace bez rušivých vlivů negativního stavu nadále vzkvétat. Pseudotvůrcům nikdy nebylo dovoleno zcela opanovat zemi nacházející se pod povrchem planety Nula.

   Atlantida zaútočila na Lemurii před přibližně 12 500 lety lineárního času. Tento útok ale nepřinesl Atlantidě zamýšlený výsledek, neboť vysoké vibrace lásky Lemurie anulovaly jakékoliv přímé ohrožení příslušníků této pozitivní rasy. Pán Ježíš Kristus (tehdy Nejvyšší) by nikdy nedopustil utrpení bytostí dodržujících duchovní zákony a principy a jsoucích zde pro velice důležitý úkol transformace lidstva. Tehdy již evakuovaný lemurijský kontinent byl zasažen destruktivními výstřely atlantských zbraní, které však zapříčinily vlastní anihilaci Atlantidy. Po tomto útoku, jenž přinesl agresorům zkázu a sebezničení, zapříčinil mnohá planetární kataklizmata, při nichž došlo ke změně rozložení kontinentů a extrémní destabilizaci planety na duchovní a duševní úrovni. Pseudotvůrci shledali, že je pro pozdější vývoj nové lidské rasy potřebné vymazat všechny odkazy vedoucí k této utajené historii planety Nula, proto díky časoprostorovým experimentům zahladili všechny potřebné stopy, jež by pozdější pozemšťany odkazovaly na pozůstatky něčeho, co jim mělo zůstat skryto.

   Kontinenty byly rozštěpeny do dnešní podoby, přičemž povrch byl upraven tak, aby nic nenasvědčovalo skutečným historickým událostem a souvislostem. V místě, kde se Atlantida nacházela, nechali falešní bohové vzniknout Atlantský oceán. Zdevastovaný kontinent Lemurie zahrnující převážnou plochu Tichého oceánu nechali Pseudotvůrci rovněž zcela zaplavit. Přestože mohli zahladit úplně všechny stopy zanechané po těchto civilizacích, neudělali to z toho důvodu, že zanechané vybavení se jim ještě bude hodit, až se znovu vrátí na Nulu. Důkazem zakonzervovaných artefaktů je např. oblast tzv. Bermudského trojúhelníku, kde se v chrámových komplexech a pyramidách na mořském dně nacházejí ničivé multidimenzionální zbraně, jež v budoucnu poslouží k zamýšlenému útoku na pozitivní stav Stvoření. Pseudotvůrci mimo prostor a čas experimentovali s různými variantami vývoje planety Nula. Do všech možných detailů vypracovali bezpočet potencionálních scénářů, jakými by se měl ubírat jejich svět. Přestože nebyli svázáni časem a prostorem, trvalo jim miliony let, než dosáhli svého. Při těchto snahách došlo na mnohé neúspěchy i neočekávané události, jakými bylo např. stvoření dinosaurů, které nechali před cca 65 miliony let lineárního času vyhynout nárazem planetky. Další z mnoha neočekávaných událostí bylo již popsané sebezničení Atlantidy, jejíž civilizace měla po zničení Lemurie obsadit spolu s dalšími rasami ze zóny vymístění Pravé Stvoření.

   Po následném zahlazení všech očividných stop se Pseudotvůrci rozhodli, že vytvoří zcela nový prototyp lidské rasy, jež bude izolována od všech ostatních v Multivesmíru. Za konečnou realitu, v níž současné lidstvo žije, byla zvolena ta vývojová větev, v níž před více než dvanácti tisíci lety došlo k pádu Atlantidy, ovšem s tím rozdílem, že Pseudotvůrci díky schopnosti přemisťovat se v čase a prostoru zahladili všechny stopy, které by k jejímu odkazu mohly vést. Tuto pozměněnou realitu pak mohli osadit novou rasou lidí. Prototyp zfabrikovaného lidského těla je zformován genetickými zásahy tak, aby co nejlépe pomohl manifestovat negativní stav a zajistil mu neomezený přísun energie. Manipulací s časem, překrucováním informací a uměle vytvořenými důkazy v podobě fosilií dosáhli falešní bohové toho, že se jim podařilo oklamat současné vědce, domnívajících se, že člověk vznikl postupným, přirozeným a ničím nerušeným přírodním vývojem z Purgatoriuse (údajný společný předek člověka a lidoopů), Proconsula, Australopitheca, Homo Habilise (člověka zručného), Homo Erecta (člověka vzpřímeného), Neandtrtálce a Kromaňonce, posledního předstupně dnešního člověka. Kromaňonec byl se všemi předchozími hominidy krok za krokem šlechtěn do podoby, z níž posléze vznikl Homo Sapiens Sapiens, typický lidský tvor a finální produkt negativního stavu. Prototyp fyzické schránky v sobě obsahuje 95 % zvířecích zfabrikovaných genů negativního původu a pouze 5 % genů ukradených z Pravého Stvoření Pána Ježíše Krista.

   Pravěk, doby kamenné, bronzové a železné, stejně jako celé lidské dějiny, neproběhly přesně tak, jak dějepis učí. Homo Sapiens Sapiens byl na planetu Nula doslova vysazen bez toho, aniž by se musel ze svých předků vyvíjet postupným vývojem bez vnějších zásahů. Všichni jeho předchůdci sloužili pouze jako genetický prostředek k sestavení dnešního člověka, nebyli podmínkou jeho vzniku. Lidé mají uzavřená srdce a žádné zvláštní schopnosti, jaké zde existovaly před současnou érou. Člověk moudrý v podobě, v níž žije současné lidstvo, začal naplno figurovat až na počátku starověku. Spolu s uzavřeným duchovním srdcem, nevědomými procesy, izolovaností a vším, co negativní stav do lidského mrtvého života přinesl, začal člověk efektivně plnit roli otroka a sluhy svých stvořitelů. Typická lidská éra započala přibližně v období Sumeru, Egypta, starověké Číny a Indie (cca od 5 000 let př. n. l.). Pseudovůrci iniciovali vznik těchto civilizací, jimž by mohli vládnout. Po mnoha tisíciletích nechali lidstvo dozrát do současného stavu, pomocí nějž by mohli napadnout pozitivní stav, jak to původně zamýšleli za účasti Atlantidy. Falešní bohové byli fyzicky přítomni na planetě Nula a despoticky svazovali celé civilizace, vehnali je do krvavých konfliktů všech druhů. Starověk byl duchovní dobou temna, na jejímž řízení se s Pseudotvůrci podílely mnohé mimozemské civilizace ze zóny vymístění.

   Nikdo z vládců z pekel však nemohl počítat s tím, že budou v jednom předem neurčeném bodě separováni od planety Nula. Nejvyšší v těle Ježíše Krista se na Nulu inkarnoval 7 let před novým letopočtem a ukřižován byl po 33 letech života. Po své smrti a následném zmrtvýchvstání a nanebevstoupení prošel všemi úrovněmi pekel. Při tomto aktu byli Pseudotvůrci odstřiženi od svých dosavadních pozic a izolováni na neznámém místě. Tento akt se ve 3. dimenzi kromě jiného projevil např. zhroucením antického Řecka a Římské říše, které byly pod jejich přímou nadvládou. Od konce starověku až do dnešní doby působí Pseudotvůrci na planetu Nula pouze prostřednictvím svých zástupců – elit. Jádro elit vzešlo z původního židovského národa, jehož členové jsou přímými potomky vládců zóny vymístění, protože jejich genetický fond je nejvíce zatížen zly a nepravdami.

   Tito sionisté si rozdělili různé role a začali se dělit na další frakce. V průběhu středověku se většina světa řídila církevními zákony a náboženskými dogmaty. V Evropě se rozvinulo křesťanství, v Asii pak buddhismus, hinduismus, v Americe různé druhy přírodních domorodých náboženství. Z duchovního hlediska na tom byli lépe příslušníci severoamerických indiánů a středoameričtí Mayové, kteří žili v maximálním souladu s přírodou a do značné míry komunikovali s vyspělými bytostmi z vyšších dimenzí. V průběhu dekád se ale do vládnoucích řad jihoamerických kmenů začaly inkarnovat bytosti z nejnižších stupňů pekel, jež zapříčinily jejich postupný duchovní a později i fyzický rozklad. Tento fenomén se nejvýrazněji projevil u Mayů, kteří do té doby v sobě zachovávali důležité složky pravé duchovnosti. Tato říše, jejíž základ byl tvořen pozitivními bytostmi z Pravého Stvoření, byla násilím přinucena změnit své životní směřování a priority. Systém jejich víry byl od nynějška založen na uctívání falešných božstev, rituálech a obětech, stejně jako tomu bylo i u ostatních kmenů. Já, Pán Ježíš Kristus jsem však zasáhl v pravý čas a nechal pozitivní příslušníky Mayů vzestoupit do 5. dimenze, kde pokračují v dalším vývoji.

   Poté, co do Ameriky přišli španělští, portugalští a později francouzští a angličtí dobyvatelé, započala éra kolonizace a podmanění si domorodých národů. V průběhu 16., 17. a 18. století docházelo k územní expanzi. Roku 1776 dostaly elity příkaz vytvořit ze 13 osamostatněných iluminátských kolonií na východním pobřeží nový územní celek – Spojené státy americké, které budou plnit roli světové mocnosti, kontrolující a ovládající podstatou část tohoto světa. Tuto roli začaly USA plnit během 20. století a plní ji až do současnosti. Druhou mocností byl po bolševické revoluci ustanoven Sovětský svaz, jenž se po necelých 70 letech opět přeměnil v Ruskou federaci. Třetí nejvýznamnější mocností je Čína, sídlo iluminátské skupiny Bílého draka, kontrolující hlavně Asii, Pacifickou oblast a část Afriky. Bývalé koloniální mocnosti Británie a Francie musely v nové mocenské hře ustoupit do pozadí a v průběhu minulého století se vzdaly většiny svých kolonií. Sionisticko-kabalistická skupina s hlavním zázemím v USA a Velké Británii řídí západní svět a snaží se udržet dominantní roli Spojených států. Rusko se nachází na pomezí střetů zájmů a je řízeno oběma frakcemi. I zde se usilovně buduje Nový světový řád (NWO), přestože mnozí lidé vidí ve Vladimiru Putinovi, který je jako mnoho jiných nejvýznamnějších politiků a prezidentů biologickým umělým klonem, jakousi spásu a naději na záchranu. Jen málokdo si však uvědomuje, že to je jen druhá strana téže mince. Z negativního stavu vás v této rozhodující etapě transformace spasí jen láska ve vašem srdci a přijetí Boha, Pána Ježíše Krista za jediný Zdroj všeho života.

   Pseudotvůci dopředu naprogramovali vývoj lidstva z relativní (nikoliv absolutní) pozice ne-času a ne-prostoru, a to až do svého Druhého příchodu, kdy se opětovně ujmou vlády nad planetou Nula. Neexistuje proto nic tak závažného, co by jim mohlo překazit jejich plány, není nic zásadního, s čím by v nynějším vývoji lidstva nepočítali. V současnosti elity dolaďují už jen detaily, aby byly umožněny ty nejlepší podmínky pro pompézní návrat jejich bohů, kterým tak ochotně slouží a nadále se odvracejí ode Mne. Tento svět ve 3. dimenzi se po rozdělení lidstva a příchodu stvořitelů lidské rasy propadne hlouběji do zóny vymístění spolu s těmi, kdo si nadále volí mrtvý život negativního stavu. Nastane doba temna, která však nebude mít dlouhého trvání. Až bude potenciál negativního stavu zcela vyčerpán, vrátím se sem spolu s archanděly a anděly a společně zakončíme tento experiment, eliminujeme život v zóně vymístění a z pekel osvobodíme všechny bytosti, aby si každý mohl vybrat, zda chce žít v plnosti pozitivního stavu, lásce, štěstí, harmonii a dostatku.

   Potomci Lemuřanů a dalších pozitivních ras v průběhu tisíciletí vybudovali v Duté Zemi vyspělou civilizaci. V Telosu, světelném městě pod horou Mt. Shasta v Kalifornii jsem zajistil vše potřebné pro svou druhou přímou inkarnaci Janu a její nejbližší spolupracovníky, aby mohli bez rušivých vlivů negativního stavu zasvěceně plnit svá poslání. Bez Mise Boží rodiny by nebylo možné vyvést část připraveného lidstva do 5. dimenze Pravého Stvoření. Dojde k sestoupení nebe na zemi pro ty, kteří mají otevřená srdce a přejí si vysvobodit se ze svěrací kazajky tohoto systému. Spolu se šířením Božího slova odhalíme a objasníme mnohá tajemství, jež zůstala lidstvu dosud skryta a pomůžeme hledajícím lidem najít cestu zpět Domů, aby mohl převibrovat co nejvyšší počet bytostí.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 11. 11. 2017

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email