BŮH NIKDY NIKOHO NEOPOUŠTÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Své milované děti, bytosti, které se proti mně, jedinému věčnému Rodiči, postavily zády, jsem nikdy neopustil/a, přestože ony se dočasně postavily proti mně. Lidé mi často vyčítají, proč jsem dopustil/a utrpení v jejich osobním životě i na globální úrovni. Tyto výčitky vznikají z nepochopení toho, že nejsem zodpovědný/á za zlo a všechno s tím spojené, pouze ho dočasně toleruji, aby každý dostal odpověď na otázku, jak vypadá život beze mne. Jeho tolerancí nechávám původcům zla svobodu, které využili ke svým experimentům založeným na zlech a nepravdách. Pokud by nedostali možnost manifestovat tento zvrácený způsob života, jejich duchovní život v pozitivním stavu, kam kdysi patřili (a kam se také opět navrátí), by se stal nesnesitelným a ztratil by své opodstatnění. Tím bych je nutil být pozitivními proti jejich vůli a posléze by celý Multivesmír podlehl zkáze, poněvadž jeho obyvatelé by nenacházeli jinou alternativu svého bytí. Proč kvůli jejich experimentu trpí tak velká část Stvoření? Než se negativní stav rozvinul, ustanovil/a jsem s každým z vás dohodu, na jejímž základě jste se z životně důležitých důvodů rozhodli účastnit se dočasného pobytu v zóně vymístění a na planetě Nula nacházející se na jejím okraji. S jasným vědomím jste věděli, co přesně zažijete a co podstoupíte z lásky k celku, přičemž jste dostali můj osobní slib, že z vašeho soužení vás v pravý čas vyvedu a vy se v mém Království stanete opět těmi, kterými jste bývali před přijetím tohoto náročného úkolu. Nejste zodpovědní za zlo, které vás obklopuje, ale jste zodpovědní za svůj život, za to, s jakými myšlenkami se ztotožníte a zda svou svobodnou vůli budete využívat v mém zájmu, a tudíž v zájmu dobra, nebo se stanete přisluhovači a oběťmi těch, kdo za utrpením světa stojí. Jsem s vámi každý okamžik vašeho bytí – když se radujete i když trpíte. Mnozí lidé se cítí opuštěni proto, že vidí jen svoji bolest a tím přestávají vidět mě, Pána Ježíše Krista, který/á jsem v nich ve skutečnosti neustále přítomný/á. Nikoho neopouštím, stejně jako jsem neopustil/a ani svou první inkarnaci Ježíše před dvěma tisíci lety, když trpěl na kříži. Byl/a jsem tam s ním, v něm i okolo něj.

Jsem sice všemohoucí, vševědoucí a mám neomezenou moc, přesto nemohu eliminovat zlo jako lusknutím prstu, neboť bych tím zahubil/a všechny, kdo se nacházejí v jeho doméně. Zlo musí eliminovat ti, kdo za ním stojí nebo se s ním ztotožňují, a to skrze přijetí mojí lásky, kterou jim nabízím a k níž si srdce každého jednotlivce najde cestu v pravý čas. Ukončování utrpení obyvatel této planety a celé zóny vymístění je postupný proces, který nelze uskutečnit v jednom okamžiku, protože u členů antivesmíru by to mělo podobný následek, jako u pasažérů a pilotů v letadle, které by z rychlosti několika set kilometrů za hodinu v mžiku sekundy zastavilo na úplnou nulu. Dovedete si představit takové počínání? Záleží mi na každé bytosti a velmi si přeji vysvobození každého syna a dcery z temnoty na světlo boží, aniž by tím kdokoli přišel k trvalé újmě. Aby jejich přivádění na cestu zpět ke mně netrvalo celou věčnost, ukázal/a jsem jim ten správný směr nejprve formou života Ježíše a nyní i v podobě života Jany. Prostřednictvím utrpení, v případě Ježíše naakumulovaného do několika hodin, v případě Jany rozvrstveného do mnoha let, jsem z lásky k vám vstoupil/a na tento svět jako člověk, abych tento způsob života poznal/a z první ruky, pronikl/a jeho podstatou a skrze zlo a utrpení, které jsem si v zájmu spasení všech jedinců zvolil/a prožít, jsem svým marnotratným dětem jakožto Bůh/Bohyně v lidské podobě otevřel/a cestu do ráje. Tímto jsem se přiblížil/a i těm nejzatíženějším bytostem a pocítil/a jsem při tom bolest svých synů a dcer, pro které mám maximální pochopení a soucit, skrze nějž vyvádím své děti na zaslíbené místo v ráji.

Jak už zaznělo, neopustil/a jsem a neopouštím nikoho z vás, protože jsem zde byl/a a nyní znovu jsem s vámi a podstupuji toto vše stejně jako vy proto, aby se prostřednictvím naší společné oběti už nikdy více neopakovalo toto hrůzné divadlo a my jsme pomohli těm, kdo se chtějí chytit podané ruky. Vy i Já – Já i vy se stáváme příkladem nejen pro ty, kdo hledají a nacházejí, ale i pro ty, kdo si prozatím volí život beze mne. I oni v pravý čas procitnou díky tíži vašeho kříže a utrpení, jehož prostřednictvím se k nim přibližujete a kterým na sebe přebíráte jejich bolest, abyste jim usnadnili odchod Domů. Kdyby to bylo možné, chtěl bych v jediném okamžiku zahojit rány Stvoření a vyplnit propast, která je mezi pozitivním stavem a obyvateli pekel, jenže žádné rychlé řešení není trvalé. Transformace lidstva i celého Multivesmíru se odehrává takovým tempem, jaké jsou bytosti na obou stranách duality schopny zvládnout, přesně dle mého dokonalého plánu, díky němuž se neděje nic předčasně, ale ani se zpožděním. Děkuji vám za to, že mi pomáháte v postupných krocích ukončovat zlo. Nelze ho vypnout tak rychle jako žárovku na lampičce, protože je třeba nejprve ztlumit jeho temný plamen a až pak ho úplně uhasit. Jako postupně zaniká noc, která se střídá s jitřním rozbřeskem ohlašujícím počátek nového dne, stejně tak zaniká i negativní stav, z jehož spárů je vyváděno stále více sentientních entit, volících si mou lásku a věčný život po mém boku. Jen skrze zkušenost Multivesmíru s negativním stavem lze spustit plnost života v pozitivním stavu, který čeká jako odměna na všechny aktéry tohoto dějství, nehledě na to, zda hráli dobrou, nebo „špatnou“ roli. Všem bude bezpodmínečně odpuštěno, čímž začneme psát úplně novou kapitolu našeho věčného příběhu. Slunce tehdy vyjde nad obzor a už nikdy nebude znovu přinuceno ke spánku.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 23. 8. 2020

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email