BOŽÍ SLOVO PRO KLID NA DUŠI

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

vám, mým reprezentantům pracujícím pro pozitivní stav, se doporučuje ze svobodné volby a z čistého principu číst Nové zjevení a uvádět jeho ideje do svého života. Jen tak jste schopni posílit vaše niterné spojení se mnou a dáváte mi tím možnost, abych vás vedl ve všech oblastech vašeho pozemského i duchovního života a ochraňoval vás před pastmi negativního stavu. Tímto se vám postupně rozšiřuje vědomí a vy se v nově nabyté svobodě, kterou vám někdejší životní styl nevědomky upíral, vydáváte vstříc vašemu původnímu domovu v Pravém Stvoření, jehož světlo přenášíte spolu s dalšími elementy do antivesmíru a pomáháte jeho obyvatelům nalodit se na stezku vedoucí do ráje. Abyste žili v plné shodě s vaším pravým Já schovaném pod lidskou maskou, umožnili maximální účinnost Nového zjevení ve vašem životě, zbytečně nepodléhali destruktivním stavům zel a nepravd, jako je zloba, apatie, smutek či kterékoliv jiné duševní rozpoložení, a dostali se do co největšího souladu s božím plánem, připomínám vám několik důležitých bodů, které vám pomohou dojít smíření a otevřít před vámi nové možnosti.

1) ODPUSTIT DRUHÝM LIDEM, ODPUSTIT SOBĚ A POŽÁDAT O ODPUŠTĚNÍ
Být pravým představitelem Pána Ježíše Krista znamená schopnost odpustit všem lidem, kteří vám jakýmkoliv způsobem ublížili nebo ubližují. Přestože je to mnohdy náročné přijmout, je důležité si uvědomit, že všechny takové činy obyvatel Země/Nuly i celé zóny vymístění, které nejsou postaveny na pozitivním základu, slouží cennému poučení Multivesmíru a v konečném důsledku vedou k ukončování negativního stavu, jenž postupně vyčerpává svoji užitečnost. Veškerá nesprávná jednání a chování sentientních entit v kumulativním součtu přibližují konec cyklu času, po němž nastane věčná plnost života v pozitivním stavu. Multivesmír bude zahalen takovou kvalitou života, jaká ve jsoucnu a bytí ještě nikdy předtím nebyla přítomna. Žádná ze sentientních entit nacházejících se na této planetě i kdekoliv jinde v zóně se nevyhne široké škále negativních vlivů, kvůli jejichž podstatě žije v opozici duchovním zákonům lásky. Tento odklon od zákonitostí existence panujících v Pravém Stvoření vede k zobrazování života beze mne, Pána Ježíše Krista, jenž se projevuje vědomým i nevědomým ubližováním ostatním lidem, duchovními a fyzickými deviacemi, závislostmi, špatnými návyky a podobně. Po rozpoznání podstaty negativního stavu je pro božího představitele žádoucí, aby byl schopen/schopna odpustit a nadále odpouštět nejen druhým lidem, ale též sám/sama sobě. Není důvod vinit se za činy uskutečněné v dávné i nedávné minulosti, neboť každý z vás zde přijal jinou roli, na jejímž základě zde zobrazil jiné aspekty negativního stavu a přispěl tak (a stále přispívá) k jeho ukončování. Být schopen/schopna odpustit sobě by se ve vašem zájmu mělo pojit též se snahou upřímně požádat z hloubky svého nitra mě, Pána Ježíše Krista o odpuštění. Právě tento krok je z uvedené triády procesu odpouštění vůbec nejklíčovější, jsouce jeho alfou a omegou. Jako absolutně milující, soucitný, empatický, dobrotivý a milosrdný Stvořitel jsem schopen a ochoten odpouštět i ty nejhorší činy. Jen tak mohu do konce cyklu času spasit všechny bytosti včetně nejzavilejších Pseudotvůrců a Renegátů.

2) PŘIJMOUT VLASTNÍ ODPOVĚDNOST ZA SVÉ CHOVÁNÍ, MYŠLENÍ A CÍTĚNÍ
Být zodpovědný za svůj život ve všech jeho aspektech je dalším základním stavebním kamenem pro žití v souladu s duchovními zákony lásky. Každý lidský tvor je na této planetě nikoliv z pozice donucení, nýbrž z vlastní svobodné volby a iniciativy, prostřednictvím níž si před inkarnací do tohoto světa vytyčil plán své duše. Dělo se tak buď ve spolupráci se mnou, nebo ve spolupráci s vládnoucími složkami pekel, jak je tomu u těch, kdo pocházejí z negativního stavu. I jedinci stvoření v zóně vymístění však v konečném důsledku pocházejí z mého absolutního stavu, ve kterém byla jejich esence přítomna odpradávna a teprve během současného cyklu času z něj byla vyňata a použita pro stvoření samostatné sentientní bytosti v antivesmíru. Pozitivní základ života, z nějž prapůvodně vychází zprzněný projev životů všech obyvatel zóny vymístění, zajistí v pravý čas návrat těchto bytostí do pozitivního stavu, v němž budou pokračovat ve věčné existenci. Na základě předinkarnační dohody jedinec přesně ví, do jakých podmínek vstupuje a co ve svém individualizovaném jsoucnu a bytí jako lidský tvor prožije. Za veškeré chování, jednání, myšlení, cítění a za vše ostatní spojené s jedincovým pobýváním v tomto světě pak dotyčný nese plnou zodpovědnost se všemi patřičnými pozitivními nebo negativními důsledky na úrovni duchovní, duševní i fyzické. Být zodpovědný za svůj život a vlastní duchovní růst je hlavním činitelem osobního jsoucna a bytí představitele Pána Ježíše Krista. Všem, kdo si nejsou jisti správností a čistotou svých záměrů, se doporučuje ze svobodné volby zahledět se do svého srdce, důkladně ho prozkoumat a případně přehodnotit své niterné nastavení. Představitelé čtoucí a v co možná největší míře uvádějící Nové zjevení do praxe se nemusejí nikdy obávat, že by se jejich nitro zašpinilo zly a nepravdami negativního stavu do kritické míry, čímž by mohli natrvalo sejít ze správné cesty. Přístup ke mně, Pánu Ježíši Kristu pak odráží celkovou kvalitu a charakter jedincova života. Kdokoliv mě viní ze svých problémů a existence negativního stavu, jehož nejsem původcem, ale pouze ho po nezbytný čas kvůli zachování života v Multivesmíru toleruji, zabředává stále hlouběji do spárů zel a nepravd, činíce si své problémy ještě těžší. Kdo je v souladu s Novým zjevením a zve mě každodenně do svého srdce, dovoluje mi dotyčného vést tím nejlepším způsobem a vyvádět ho ze všech problémů.

3) PŘIJMOUT, ŽE NIC, CO SE STALO, NEMOHLO PROBĚHNOUT JINAK
Každý člen veškerenstva zažívá individuální cestu věčného vývoje a před vlastním stvořením, kdy se na věky stává samostatnou entitou, při níž zakouší různé variace života v bezpočtu světech v Multivesmíru, je mu promítnut jeho život tak, jak se stane od okamžiku jeho vzniku až donekonečna. Je obeznámen se všemi detaily a po rozhodnutí přijmout samostatný život začíná jeho jedinečná cesta univerzem. Před každou inkarnací do hmotného těla, nosiče jeho vědomí, si pak volí plán své duše (viz bod č. 2), během nějž si vybírá, jaké aspekty chce během pobytu zažít v konkrétním úseku své věčné existence. V předinkarnační dohodě jedinec vidí řadu potencionálních možností, jakým způsobem se jeho život může odehrávat. Při tomto procesu si vytyčuje hlavní linii této cesty, přičemž si je vědom všech pomyslných odboček, které mohou v jeho životě nastat a prostřednictvím nichž se může odklonit od hlavní (původní) linie oné cesty, načež může následně přijmout linii zcela odlišnou. Názorně se to ilustruje u těch agentů negativního stavu, jejichž hlavní linie cesty tkví v narušování působnosti božích představitelů, přičemž pomyslné odbočky znamenají možnost, kdy jsou během svého pobývání v tomto světě osloveni Novým zjevením, načež přesedají na linii odlišnou od té předchozí. Na nové stezce se pak stávají mými představiteli (nabývají tak jiné duchovní role) a společně s jedinci inkarnovanými z pozitivního stavu vědomě pracují pro konečné vítězství lásky a světla. Plány duší všech sentientních entit včetně Pseudotvůrců a Renegátů pak spadají pod můj univerzální boží plán, mimo který nelze uskutečnit nic, co by nepřispívalo k zájmu celého Multivesmíru, který bude po krátkém a nezbytném vítězství negativního stavu na planetě Nula natrvalo osvobozen od těžkého břímě zel a nepravd. Prostřednictvím božího plánu je jedinci promítnut při jeho stvoření jeho nekonečný život. Před samotným aktem stvoření i budoucí Pseudotvůrci a Renegáti, jsouce tehdy čistou ideou v absolutním stavu, souhlasili, že v určitém časovém bodě po svém stvoření na sebe vezmou nesmírně náročnou roli aktivátorů negativního stavu, po jehož eliminaci pak nastane plnost života pozitivního stavu pro všechny. Bytosti, jež vznikly jako samostatné entity v peklech, s touto rolí ještě jako ideje v mém absolutním stavu souhlasily taktéž. Při promítnutí jejich věčného života v bezčasoprostorovém ustanovení jasně věděly, jaký bude mít jejich dočasný život v antivesmíru smysl, přičemž dostaly jasné ubezpečení, že v pravý čas projdou procesem konverze a po dohrání staré role se připojí ke šťastnému a tvůrčímu životu v ráji. Z tohoto pojednání tedy vyplývá, že úplně vše, co se kdy stalo v životě kterékoliv sentientní entity na planetě Nula, v zóně vymístění i v pozitivních sférách Multivesmíru, nehledě na charakter toho, co se stalo a jaký následek to přineslo jedinci i celku obecně, nemohlo proběhnout jinak. Toto dějství bylo jednak plánem duše vytyčeným před inkarnací, ale též – a to je nejdůležitější – součástí božího plánu Pána Ježíše Krista, prostřednictvím nějž jsem každému z vás promítl jeho život tak, jak se do věčnosti stane, přičemž vy jste s tím s plným vědomím, s jasným úsudkem a s pochopením každého detailu vašeho jsoucna a bytí, naprosto souhlasili. Proto není třeba nikterak litovat vašich životních selhání, hmotných či nehmoných ztrát, nesprávných rozhodnutí, nenaplněných tužeb, osobních proher nebo čehokoliv dalšího, co vám souží mysl. Vše z pozitivních i negativních aspektů vašeho zakoušení tohoto světa nacházejícího se na okraji zóny vymístění se využije na pozdější eliminaci zel a nepravd, přičemž slouží a nadále bude sloužit pro blaho vaše i blaho celého Multivesmíru. V tomto rozpoložení nezáleží primárně na tom, do jaké míry v tom vidíte dobrý přínos. Na čem opravdu záleží, to je prosté přijetí uplynulého dějství spojené s přijetím nynějšího stavu věcí. To vás povede k vyrovnání se se svou minulostí, kterou je vhodné uzavřít, oprostit se od ní a nadále se k ní nevracet, pouze si z ní brát ponaučení a chápat ji jako odrazový můstek k novým zítřkům. Tím dojdete smíření se sebou samými a potažmo se vším, co jest ve vás i okolo vás. Získáte tak větší nadhled a s ještě větším odhodláním budete pokračovat stále vpřed a těšit se na věčnost po mém boku.

Má vůle se děje vždy a všude a tak to bude navždy. Miluji vás a děkuji každému z vás za to, že JSTE a tvoříte pestrou mozaiku našeho krásného Multivesmíru.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

• originál sdělení uveřejněn dne 02. 02. 2020 v 20:20 hod. •

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email