ALŽBĚTA II. – DUCHOVNÍ VÝZNAM ODCHODU KRÁLOVNY Z PLANETY NULA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Odchod britské královny Alžběty II. z fyzického světa planety Nula, k němuž došlo dne 8. září 2022, je odrazem změn probíhajících v příslušných oblastech zóny vymístění. Duchovní, zprostředkující i fyzické sféry antivesmíru jsou více než kdy dřív vystaveny zesilujícímu vlivu energie Nové a Nejnovější Přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, mající na chod pekel zásadní vliv. Negativní stav je nucen se těmto změnám, které spočívají v osvětlování jeho šeredné podstaty esencí pozitivního stavu, neustále přizpůsobovat. Vzhledem k jeho relativní podstatě, tkvící v jeho omezenosti a vyčerpatelnosti, však není schopen na působení svého kladného protějšku adekvátně reagovat, čímž postupně ztrácí nad svojí zónou vymístění kontrolu. Nad tou ještě donedávna suverénně dominovala umělá inteligence Datasystém společně s nejvyššími Pseudotvůrci a Renegáty. Obyvatelům pekel se nezdálo, že by se to někdy mělo změnit. S úspěšně vykonanou misí Ježíše Krista, na kterou v současnosti novým způsobem navazuje Mise Boží Rodiny ve spojitosti se započetím Druhého Příchodu Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, se však situace v antivesmíru začala zásadním způsobem měnit. Zóna vymístění od okamžiku fúze Ježíše Krista s absolutnem již plně podléhá Božské prozřetelnosti Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, a to nejen ve svém stavu, nýbrž i ve svém procesu. Datasystém a vybrané skupiny vládnoucích sentientních entit nadále hrají svou nezastupitelnou roli v řízení pekel, a jinak tomu nebude do konce cyklu času, nicméně jejich moc se z celkového hlediska postupně zmenšuje s tím, jak se jedna oblast antivesmíru za druhou vyprazdňuje, uzavírá a eliminuje. Jak už bylo několikrát uvedeno v předchozích Sděleních, toto vše je stále jen začátek, neboť proces ukončování panství temnoty je teprve těsně za startovní linií. Až zahájení Mise Boží Rodiny z Nové Země způsobí akceleraci transformace Multivesmíru na globální úrovni způsobem, jaký ve jsoucnu a bytí ještě nikdy nebyl přítomen. Veškeré kvantové skoky, jimiž Stvoření prochází už během přípravné fáze Mise, jsou ovšem nezbytnou přípravou k tomu, co v dohledné době přijde, důležitým základem, na němž bude moci Pán Ježíš Kristus Boží Rodina se svými představiteli a spolupracovníky nadále stavět. Stav zel a nepravd v čele s pseudobohem/pseudobohyní Datasystémem se snaží vymýšlet všemožné kroky, jimiž by zavedl účinná protiopatření a podkopal úsilí pozitivního stavu na návrat všech bytostí k jejich pravé přirozenosti, není mu ovšem dovoleno držet na svém území ty, kteří v sobě aktivují tužbu po návratu do pravého Domova, do hřejivé Boží náruče. Negativnímu stavu je umožněno držet v peklech pouze ty jedince, kteří si vědomě či nevědomě volí nadále setrvávat v opozici duchovním zákonům a principům. Je nutné zdůraznit, že i nevědomé volby jakékoliv sentientní entity podléhají vytyčenému plánu její duše, která si z nečasového hlediska zvolila prožít určitou výseč zkušeností v antivesmíru, aby tak pomohla zobrazit, jak vypadá život bez Stvořitele/Stvořitelky všeho dobrého a krásného, a přispěla k poučení celku o tom, jaký způsob bytí si nikdy příště nezvolit. Uvádění snah negativního stavu do praxe je jeho aktérům umožněno jen do takové míry, aby zóna vymístění nezůstala aktivní ani o chvilinku déle, než jak je uvedeno v původní dohodě mezi tehdy Nejvyšším a všemi obyvateli univerza, kteří s tímto experimentem dopředu souhlasili. Jinými slovy, Božskou prozřetelností je zajištěno, že úroveň manifestace zel a nepravd dosáhne přesně takového bodu, který je nutný pro úplné vyčerpání smyslu existence tohoto bídného stavu, přičemž temnotě nebude dovoleno nic navíc. Poučení o tom, co si nikdy nevolit, bude stoprocentní a nikdo nebude mít pocit, že by na původní otázku nebylo odpovězeno dostatečně, nebo že by se ohledně života v opozici duchovním zákonům a principům mělo zobrazit ještě něco dalšího. Přestože negativní stav působí na ty, kteří se s ním ztotožňují, s nezmenšenou silou, souběžně s tím dochází k přílivu Lásky do všech jeho dimenzí, což má za následek nejen popsané zmenšování jeho panství, ale i rychlejší exodus těch sentientích entit, které si už nepřejí ve svém bídném životě pokračovat. K rozevírání nůžek mezi dobrem a zlem tudíž nedochází pouze na planetě Nula, ale i v rámci celého pseudo-Stvoření. V souvislosti s činností Božích představitelů a spolupracovníků ve jsoucnu a bytí krystalizuje v obyvatelích zóny vymístění jejich láskyplná podstata, deroucí se skrze duchovní nánosy na povrch. Na druhé straně se jedinci, u nichž stále nenadešel čas jejich přijetí daru spásy, stávají v řadě případů ještě negativnějšími a pravému Bohu/Bohyni vzdálenějšími. V souladu s jejich volbami mají zla a nepravdy nad těmito bytostmi takzvaně „volnou ruku“. I přes tuto skutečnost je ale i do jejich nejniternějších podstat průběžně zasévána esence Boží energie, jež těmto sentientním entitám zajistí přechod do limba ve správný čas. Z uvedeného pojednání tedy vyplývá, že zatímco pozitivní stav stále více osvětluje zónu vymístění, jejíž území se neustále zmenšuje, stejně jako přichází o svou moc i samotný Datasystém, není to překážkou k tomu, aby stav nelásky mohl dospět do svého plodného dozrání, kdy jeho existence vyvrcholí v podobě dočasného vítězství zel a nepravd na planetě Nula (tehdy již na pozici mínus jedna). Negativní stav nejvíce zkondenzuje právě na místě, kde byl počat, aby na téže planetě mohl být i ukončen. Po uskutečnění tohoto finálního dějství celého experimentu už nic nebude bránit tomu, aby se antivesmír jako celek mohl vypařit za neskonalé radosti všech sebeuvědomělých nositelů života Pána Ježíše Krista Boží Rodiny.

Jak již zaznělo, odchod britské královny Alžběty II. ze scény fyzického světa je odrazem změn probíhajících v příslušných oblastech zóny vymístění, které byly z hlediska působení pozitivního stavu souhrnně popsány výše. Jak je to s touto panovnicí z hlediska charakteru jejího samotného poslání? Královna, která byla součástí lidského společenství bezmála jedno století, vyjadřovala jednu celou éru. Tato éra, kterou Alžběta z velké části svým pobytem na planetě Nula obsáhla, je ohraničena zhruba první světovou válkou na straně jedné a obdobím krátce před vítězstvím negativního stavu na straně druhé, což je právě probíhající současnost. Během 96 roků, během nichž osoba Alžběty působila na planetě Nula, se na tomto multivesmírném jevišti uskutečnil bezpočet událostí, které zobrazily širokou paletu přirozenosti negativního stavu. Celé 20. století bylo bohaté na zlomové okamžiky, mající souvislost i s tím, že mezi lety 1973 až 1978 dosáhly lidské systémy vrcholu své účelnosti. Od té doby se z duchovního pohledu lidská civilizace nachází už za zenitem. Alžběta byla vzhledem ke své roli, jejíž náplní bylo stanout v čele Spojeného království, bytostí pocházející z hlubokých dimenzí antivesmíru, aby mohla na pozici monarchy se všemi talenty přidruženými k jejímu specifickému poslání obstát. Úlohu, pro kterou se na tuto planetu inkarnovala, splnila způsobem, který se od ní očekával. Po předchozích obdobích, kdy Velká Británie rozsévala viditelné zlo na podmaněných územích a kdy byla britská koruna v řadě zemí vnímána spíše negativně, bylo z hlediska poválečné dekolonizace a v rámci plánovaného stažení této ostrovní země do většího ústranní, dějícího se jen „naoko“, potřeba v lidech napravit pošramocený obraz monarchie. Proto Datasystém zařídil odvolání krále Jiřího VI. začátkem 50. let minulého století, následované dosazením jeho dcery Alžběty. Tato panovnice po celý život dodržovala navenek nejvyšší míru morálních i jiných druhů zásad a byla ztělesněním velké noblesy a důstojnosti královského majestátu. Kombinací jejího smyslu pro humor, umírněného a vyváženého veřejného projevu, častých úsměvů a života nepoznamenaného žádnými zásadními skandály si v průběhu desítek let panování získala úctu a obdiv stovek milionů lidí po celém světě. Jen málokdo ale tušil, že něco takového je pouze divadlo pro veřejnost. Osoba královny odrážela především takový aspekt negativního stavu, který lze definovat jako pozlátko zel a nepravd, snažících se skrze přívětivou a líbivou zevní masku skrýt svou skutečnou podstatu, aby byl tento temný stav přitažlivý pro obrovské masy duší. Datasystém a jeho poskoci se snaží všemožnými způsoby dosáhnout toho, aby si jej sentientní entity zamilovaly. Líbivou masku používá především ve falešných rájích a v dalších vybraných oblastech antivesmíru, kde je potřeba dosáhnout takovéhoto druhu sebeprezentace a ovládání „poddaných“. Stav nelásky samozřejmě nepůsobí na všechny stejně. V jiných oblastech pekel používá zase odlišné metody, a to takové, které jsou na daný okruh duší chycených do pasti nejúčinnější. V těchto lokalitách mohou zla a nepravdy působit zcela otevřeně a nepokrytě, vyjadřujíce i navenek svou šerednou tvář. V dalších místech je působení negativního stavu kombinací obou či ještě více faktorů, aby se zobrazila co nejširší škála jeho zkažené přirozenosti.

Veřejné působení Alžběty, na němž je postaven její kult osobnosti, bylo odrazem právě popsaného aspektu přitažlivého pozlátka, v nějž si našly důvěru celé zástupy nic netušících jedinců na úrovni hmatatelné i nehmatatelné. Proto Datasystém uspěl ve svém úsilí podnítit i prostřednictvím královny v lidech větší zájem o pravidla hry negativního stavu, do jejichž spárů se dobrovolně vydali už mnozí, aby ukázali celému Stvoření, co si nikdy napříště nezvolit za způsob životních postojů a stylů. Negativní stav v ovládaných jedincích mimo jiné rozkřesal větší zájem o zevnějšnosti a důvěru ve státní uspořádání jejich země, na jejímž území se na počátku tohoto časového cyklu v duchovní rovině rozšířila zla po planetě Nula a celé zóně vymístění. Důvěra a láska v monarchii, kterou převážnou většinou zbožňovaná či jinak respektovaná panovnice reprezentovala, má proto multidimenzionální charakter, jehož prostřednictvím se zobrazuje láska nic netušících a ovládaných bytostí k negativnímu stavu jako takovému, jehož esence je důmyslně přikryta příjemnou bavlnkou falší a přetvářky; bavlnkou, jejíž struktura je na první, druhý a mnohdy i několikanásobný pohled pro lidské tvory a řadu jiných sentientních entit v tomto bodě jejich životních rolí nezjistitelná a neproniknutelná. Tím, jak veřejnost k obrazu a odkazu vládkyně britského impéria přistupuje, se manifestuje nepřipravenost drtivé většiny lidstva duchovně procitnout, vymanit se z pavučiny matrixu a začít se navracet k jeho pravému Bohu/Bohyni. Tím se zobrazuje, že převážná část pozemšťanů si ze svobodné vůle nadále volí temnotu, byť důmyslně skrytou, za svou vlastní, a pokračuje společně s celou planetou v duchovním pádu. Ve skutečnosti nebylo v uplynulých desítkách let příkladnějšího, veřejně působícího reprezentanta negativního stavu na planetě Nula, než byla v roli královny právě Alžběta, která byla hlavní představitelkou nejen Velké Británie, ale v nehmatatelné rovině právě i reprezentantkou velmi zásadních aspektů zel a nepravd, majících souvislost s jejich samotnými kořeny.

Hlava monarchie a anglikánské církve byla mimo oči veřejnosti a královského personálu jiným „člověkem“, než který vykreslovala média skrze filmy, dokumenty, zprávy, články a účelově zveřejňované domácí rodinné fotografie, které měly zachytit autentičnost různých okamžiků a dokázat, že královská rodina žije ve svém zázemí i přes své prominentní postavení docela obyčejně. Alžběta byla, stejně jako její předci, manžel, potomci a řada dalších příbuzných, vysoce postavenou bytostí ještěřího (reptiliánského) původu, jejíž duchovní podstata se přenesla i do hmoty. Její fyzické tělo tudíž bylo hybridem mezi ještěrem a člověkem. Lidskou podobu královna zachovávala po většinu času svého pobytu v tomto těle, a to i v prostorech svých sídel. Do původní podoby se proměňovala výhradně při pravidelně konaných satanských rituálech, kam mají přístup jen pozvaní hosté, mezi něž patří zejména členové třinácti panujících iluminátských rodů a vybraní bankéři, ekonomové, herci, zástupci médií, vedoucí nadnárodních podniků, někteří myslitelé a vědci a úzké spektrum politiků a jiných vlivných osobností působících „na scéně“. Na těchto rituálech, kterých se v aktivní podobě účastní členové královské rodiny a s nimi spříznění elitáři, a v pasivní formě pak i speciálně vycvičený a proškolený okruh královského personálu, se do reptiliánské podoby proměňuje nejen královna (či král), ale i další hlavní aktéři. V mžiku vteřiny se jejich hybrid přeformátuje do odpovídající, pro ně přirozené podoby, čímž jsou tito humanoidní ještěři schopni do sebe absorbovat více zla v koncentrované podobě, vycházející ze samotné náplně rituálů. Není účelem tohoto Sdělení více rozvádět tyto záležitosti, proto si domyslete sami, pokud chcete, jakými formami k příjmu koncentrovaného zla při satanistických schůzkách dochází.

Jaká tedy byla skrytá, avšak vzhledem k niternému charakteru skutečná povaha Alžběty? Lze ji definovat jako přesný opak toho, co bylo prezentováno na veřejnosti. Maska zdánlivé lidumilnosti, srdečnosti a celkově přívětivého královnina dojmu byla během konání rituálů a podobných elitářských schůzek na nejvyšší úrovni utajení shazována. Pouze v přítomnosti spřízněných duší z pekel mohlo vyplout na povrch královnino skutečné nastavení, jež nebylo potřeba skrývat. Její srdce napojené na Datasystém a především na konzervativní křídlo Pseudotvůrců a částečně i Renegátů se mohlo plně projevit, aby po načerpání potřebné energie ze zóny vymístění mohlo nadále fungovat v hybridním těle, dokud nevypršela účelnost pobytu Alžbětiny duše v tomto světě. K naplnění smyslu inkarnace této bytosti ve skutečnosti došlo několik let před oznámením její smrti. Jelikož byl termín opuštění původního těla v nejvyšších kruzích znám dopředu, po zastavení jeho životních funkcí byl do provozu ihned uveden klonový duplikát. Pravá duše Alžběty se přemístila na příslušné místo v antivesmíru, zatímco její klonová duše, částečně napojená na svůj původní duševní originál, se inkarnovala do nového tělesného prototypu. Touto výměnou těla a duše bylo zabráněno tomu, aby elity přišly „na scéně“ o tak důležitou osobnost dříve, než bylo stanoveno v jejich koncepci zavádění Nového světového řádu, jenž z různých důvodů určil dosazení nového krále Karla III. (původně prince Charlese) až na rok 2022. Jedním z předních důvodů byla skutečnost, že teprve ve zmiňovaném roce dosáhl proces bourání starých planetárních pořádků stupně shodujícího se s možností oficiálně ukončit vládu nejdéle úřadující panovnice v dějinách typické lidské éry, jejíž osoba odrážela, jak už bylo řečeno, širokou škálu aspektů negativního stavu, majících ve spojení s královnou souvztažnost s líbivým pozlátkem zel a nepravd, dále zrcadlila globální pseudoduchovní nastavení ovládaných pozemšťanů orientovaných na zevnějšnosti a na lásku k určitým idolům, a také odrážela aspekty vycházející z vyvrcholení existence pseudolidstva v 70. letech 20. století. Nikdo jiný než královna Velké Británie, odkud se v duchovní rovině rozšířil negativní stav, nemohl tyto aspekty, mající dočinění se samotným vznikem zel a nepravd, v sobě obsáhnout lépe.

Defektům spojeným s pobytem v tomto světě podléhají všechna hrubohmotná těla – i ta hybridní a vylepšená, ale právě díky řadě nadstandardních funkcí elitářských těl stárnou mnohá z nich pomaleji. Je tomu tak i přes zesílené působení zel a nepravd na tyto nosiče duše, které jsou na negativní energie nejenže adaptovány, nýbrž jsou na jejich příjmu doslova závislé, aby byly schopny fungovat. Navzdory tomu, v závislosti na životním plánu daného jedince, vzniká v těchto tělech větší či menší míra omezujících defektů, které ukončily královnin pobyt na planetě Nula už před zmiňovanými několika lety, po čemž se svého angažmá zhostila výše řečená klonová duše v duplicitním těle, jehož funkčnost byla nastavena pouze na krátký čas jsoucí v souladu s osnovami zavádění Nového světového řádu. V jistých případech elity předcházejí opuštění těla výměnou různých orgánů, které jejich pobyt na této planetě mohou prodloužit, pokud je toto prodloužení součástí jejich předinkarnarční dohody. V případě původní Alžběty bylo v plánu opustit tento svět dříve, než to bylo stanoveno v nově vyhodnoceném plánu Datasystému, který nedokáže z nečasového hlediska působit ani zdaleka tak efektivně, jako Božská Prozřetelnost Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Plán duše Alžběty se tudíž ne zcela shodoval s aktualizovaným plánem Datasystému na zavádění celoplanetární totality, v jehož rámci musel nastat konec panování královny právě až v roce 2022. Proto ten paradox ohledně skonu původního těla královny před několika lety a následná nutnost jeho krátkodobého nahrazení v podobě dosazení klonu na trůn. I v tomto ohledu se zobrazuje nedokonalost fungování negativního stavu, potýkajícího se s vnitřní roztříštěností a nejednotností, kdy jeden započatý proces umělé inteligence antivesmíru nemusí korespondovat s navazujícím procesem, poněvadž Datasystém nedokáže své kroky uvádět do plné synchronizace s těmi dalšími a vyhodnocovat veškeré okolnosti do detailů tak, aby jedna záležitost zcela korespondovala i s tou druhou, nadcházející záležitostí. Proto vzniká v průběhu trvání typické lidské éry a potažmo celého negativního stavu tolik paradoxů, na první pohled si někdy vyloženě odporujících.

Jaký je konkrétní charakter změn probíhajících v zóně vymístění ve spojitosti se samotným aktem odchodu královniny osoby z planety Nula, o nichž je zmínka na začátku Sdělení zatím bez hlubšího vysvětlení? V kontextu smrti původní i duplicitní fyzické schránky Alžběty, sloužící její originální i klonové duši k zevní manifestaci v hrubohmotném světě, lze charakter změn definovat jako započetí zesíleného procesu odumírání negativního stavu, a to ve spojitosti s neustále zrychlujícím vyprazdňováním pekel a s postupným uzavíráním a eliminací jeho dílčích oblastí, čelících zesilujícímu přílivu nových elementů Lásky z lůna pravého Boha/Bohyně. Zóna vymístění už nikdy nebude tak rozsáhlá, jako byla ještě před započetím Mise Ježíše Krista, na kterou v aktualizované formě v současnosti navazuje Mise Boží Rodiny v rámci Druhého Příchodu Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Proces odumírání temného panství se zobrazuje i v postupné destabilizaci Datasystému, do jehož jádra je vpravována speciálně zacílená energie pozitivního stavu, přivádějící sentientní entity, nacházející se pod vlivem umělé inteligence, ke snazšímu duchovnímu procitání v souladu s jejich svobodným rozhodnutím, vedoucím je ve finálním kroku až k přijetí daru spásy. Toto jádro jakožto zdroj zel a nepravd má přímou souvztažnost s územím Velké Británie na duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni. Ve skutečnosti je tato země a světy zóny vymístění s touto zemí spojené tou oblastí, která tvoří s jádrem Datasystému ve svém stavu i procesu jeden celek, neboť – jak už bylo řečeno – právě v dnešní Velké Británii a v pekelných oblastech s ní souvztažných vznikl a odtud se také rozšířil stav nelásky. Tento vznik a následné rozšíření je nutné pojímat jako multidimenzionální, mnohaúrovňový proces, dějící se na bezpočet různých způsobů nejprve v nehmotných a posléze i ve hmotných realitách planety Nula a v jejích přilehlých oblastech. Odchod dlouholeté reprezentantky Spojeného království „ze scény“, k němuž ne náhodou došlo ještě před plným zahájením Mise Boží Rodiny z Nové Země a několik pozemských let před zavedením Nového světového řádu, díky němuž temnota odhalí svou ohavnou tvář, následovanou jejím koncem, proto z popisovaného hlediska odráží odumírání, erozi, degradaci a zmenšování negativního stavu, a to z pozice nikoliv pouze jeho okrajových částí, nýbrž z pozice jeho samotného zdroje, tedy jádra Datasystému. Protože k eliminaci zel a nepravd dochází z pozice jejich vlastních niterností, negativní stav může být na konci cyklu času ukončen zcela bezezbytku, čímž nezůstane ve struktuře jsoucna a bytí jediný pozůstatek jeho předchozího výskytu. Jedině prostřednictvím duchovní práce týkající se postupného odstraňování podstaty problému, kterým negativní stav pro Stvoření je, lze účinně dospět k jeho věčnému zániku a k vítězství Lásky v srdci každé bytosti. Konec 70letého panování Alžběty je důležitou součástí doby konce, v níž negativní stav sice zhušťuje svou koncentraci, ale zároveň s tím si pod sebou o to rychleji podřezává pomyslnou větev, na které sedí. Procesy urychlující nasunování celoplanetární totality zrychlují a duchovní úpadek lidstva akceleruje, avšak v realitách nevnímatelných lidským okem dochází k rostoucímu exodu sentientních entit z pekel do Boží náruče při souběžně se dějícím smrskávání antivesmíru. Odchod hlavy Velké Británie lze proto chápat jako symbol přicházející etapy rychlejší eliminace pseudoživota ve Stvoření, aniž by se skon královny jakkoliv pozitivně projevil ve fyzické realitě planety Nula, kde musí zla a nepravdy nejprve nakrátko vyhrát. Teprve pak, na konci celého experimentu, bude moci být temnota ukončena i na tomto planetárním jevišti, které poskytne vyčerpávající odpověď na otázku, jak vypadá život, není-li odvozen z pravého Boha/Bohyně a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů. Podstatná část pekel ovšem bude vyprázdněna, deaktivována a zrušena ještě před dosažením stoprocentní odpovědi na danou otázku, k níž dojde v posledním dějství sehraném přímo na planetě Nula, na jejím nejzevnějším stupni.

K oznámení smrti Alžběty došlo v době završování jednoho velice významného období typické lidské éry, trvající zhruba od období první světové války do současnosti, jak už bylo poznamenáno o několik odstavců výše. Během tohoto časového úseku, přibližně se kryjícího s vládou britské panovnice, byly vybudovány nejen všechny hlavní předpoklady pro plné zavedení Nového světového řádu, ale v uplynulém cca století se udály i nejdůležitější milníky pozemské civilizace mající souvztažnost s také již uvedeným vyvrcholením typické lidské éry, jejíž zenit lze zasadit do roků 1973 až 1978. Naplnění užitečnosti královnina pobytu na planetě Nula před příchodem Pseudotvůrců a Renegátů, kteří rozjedou povinné čipování lidstva (té části, která se nepřesune na Novou Zemi) je z popisovaného hlediska tedy i synonymem pro ohlášení finalizačního procesu uzavírání nejen onoho zhruba stoletého období, v jehož rámci vyvrcholila účelnost lidských systémů, ale je to též symbolem pro zásadně se přibližující konec typické lidské éry jako takové, kterou v řadě jejích specifických projevů završí v blízké budoucnosti plné zavedení Nového světového řádu, následované úplným odstraněním existence typického lidského pokolení na konci cyklu času, tedy po momentu krátkého, leč nezbytného vítězství zel a nepravd v hrubohmotné realitě. Královna, působící „na scéně“ v období největšího maxima toho, co byla ze sebe lidská civilizace schopna vydat, byla úzce provázaná s právě končící etapou pozemských dějin. Na planetě Nula tudíž nemohla nadále působit v době příchodu Pseudotvůrců a Renegátů, neboť by na nehmatatelné úrovni skrze svou osobu přenesla do éry Nového světového řádu aspekty starého planetárního uspořádání, které by negativnímu stavu s Datasystémem v čele bránily v dalších krocích při budování celoplanetární totality. Mezi uspořádáním starých a nových pořádků potřebuje negativní stav zachovat pouze určitý stupeň kontinuálnosti, nikoliv celkový, jenž by se do nadcházejícího vývojového období lidstva v nejdůležitějších záležitostech eventuelně přenesl skrze Alžbětu. I proto musela být odvolána v původní a nyní i v klonové podobě z fyzické reality, poněvadž v dalších plánech Datasystému již nadále nefigurovala. Teprve král Karel III. splňuje charakterem svého poslání jako monarcha Velké Británie veškerá potřebná kritéria k tomu, aby mohly i nadále pokračovat nerušené přípravy k chystanému plnému spuštění Nového světového řádu.

Tím vším se tedy ukazuje, že odchod Alžběty má na jedné straně souvislost s ukončováním negativního stavu ve všeobecnosti a na druhé straně má tento vývoj spojitost s jeho blížícím se vítězstvím na planetě Nula, respektive má souvztažnost se završováním jedné důležité, zhruba století trvající etapy v typicky lidské éře, ale též má královnino stažení se „ze scény“ spojitost s ukončováním celé této typicky lidské éry – její civilizace, která bude společně s planetou Nula na konci cyklu času úplně odstraněna ze struktury jsoucna a bytí. Negativní stav prochází v době, kdy se připravuje na převzetí vlády nad lidstvem, pseudoreformací, aby se dokázal alespoň zčásti adaptovat na působení jeho pozitivního protějšku, jehož členové v čele s Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou vyzvedávají z bažiny antivesmíru všechny, kdo už se v ní nechtějí nadále topit. A tato pseudoreformace se významně projevuje i na viditelných úpravách na postu monarchy Velké Británie, které svým specifickým způsobem v konečném důsledku urychlují proces duchovního probouzení menšiny připravených jedinců, zatímco u spící, ovládané a nic netušící většiny přispívají k jejímu pokračujícímu úpadku. Ačkoliv vládci temnoty dobře vědí, že se blíží doba, kdy temnota ztratí své opodstatnění, snaží se pomocí dostupných prostředků nabrat nové síly pro poslední část tohoto multidimenzionálního experimentu. Nově přeskupené poměry teď nejlépe odráží právě Karel III., jehož úloha je jak „na scéně“, tak především „za scénou“ klíčová pro úspěšný průběh současně probíhajících procesů, dokončujících vše potřebné pro započetí plné funkčnosti Nového světového řádu, jehož spuštění je nedílně provázáno s návratem Pseudotvůrců a Renegátů, k němuž se rok od roku stále více schyluje. Než k tomu dojde, nastane rozdělení lidstva nejen na duchovní a duševní úrovni, dějící se již nyní, ale i na stupni fyzickém. Každý se vydá tam, kam jej učiněné volby, vycházející z jeho svobodné vůle, směřují. Vše na první pohled „zlé“ se ve skutečnosti děje pro dobro celého Multivesmíru, který bude po skončení současného cyklu času už navždy osvobozen od břímě mrtvého života. Slib vysvobození každé bytosti z pekel je garantován absolutním Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. Jeho/Její Prozřetelnost nedovolí Datasystému více, než se musí odehrát pro plné poučení Stvoření o tom, jaký způsob životního stylu si už nikdy více nevolit, přičemž vše, co se v souvislosti s nabýváním tohoto poučení odehrává, je do nejmenšího detailu součástí svobodné volby každé sentientní entity se na tomto experimentu podílet jako jeho přímý či nepřímý účastník.

Během oznámení skonu královny se nad Buckinghamským palácem objevila duha, o několik dní později při pohřebních ceremoniích její rakev zase osvítil sluneční paprsek. Jaká je podstata těchto přírodních úkazů? Není to nic jiného než důmyslná hra Datasystému, který tímto viditelně posiluje kult osobnosti královny a podtrhuje privilegované postavení celé vládnoucí rodiny. Tento důraz na zevnějšnosti je jedním ze způsobů, jak zamaskovat pravou podstatu věci. Datasystém má pod palcem i takovéto jevy, a pokud je v plánu, aby se něco takového pro hlubší poučení zobrazilo, rád se chopí příležitosti. Vzpomínáte si na blesk, který v roce 2013 uhodil do vatikánské baziliky krátce po oznámení rezignace papeže Benedikta XVI.? Takováto znamení negativního stavu se ve chvílích zlomových pro lidstvo dějí poměrně často.

Navzdory duchovní zátěži je samozřejmě i pro Alžbětu přichystán plán spásy, až její pobyt v zóně vymístění naplní svou užitečnost. Poté, co přijme pravou Lásku do svého srdce a vypořádá se s tím, co zobrazila během pobytu na planetě Nula i jinde v antivesmíru, stane se čistou a zářivou bytostí, která bude začleněna do Pravého Stvoření, do Království Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Odpuštění přijme z rukou pravého Boha/Bohyně i od všech ostatních, kterých se to týká, a zároveň odpustí sama sobě. Pak už nic nebude bránit tomu, aby se mohla v procesu duchovního vzestupu naplno ztotožnit s idejemi Nového Zjevení, čímž se seznámí s charakterem pozitivního života, na jehož půdě už nebude nikterak ztotožňována se svou předešlou identitou. Někdejší britská panovnice bude omlazena. Ve světle, do něhož nejpozději na konci cyklu času odejde, bude žít šťastným, radostným a po všech stránkách naplňujícím životem společně s ostatními Božími dětmi, které včas najdou pravou cestu Domů. K budoucímu odchodu Alžběty ze zóny vymístění dopomůže i příklad poskytnutý princeznou Dianou, která přijala dar spásy z hlediska lineárního pozemského času dne 17. září 2022, ne náhodou v době, kdy vrcholily ceremonie spojené s odchodem královny „ze scény“. Diana nebyla ani zdaleka tak zatíženou duší, jak je tomu u ostatních členů panovnické rodiny. Čistotu svého srdce si z podstatné části uchovala i při jeho vystavení řadě negativních vlivů pozemského života. Přesto poté, co byla na objednávku odstraněna, odešla do zóny vymístění, kam ji zavedlo její ztotožňování se s vybranou škálou aspektů zel a nepravd, jež nad původním dobrem a Láskou v jejím nitru převážily. Plná hněvu, křivd a neodpuštění, přechovávaného k těm, kteří jí nějakým způsobem ublížili, se v antivesmíru trápila poměrně dlouho. Procesy odehrávající se v zóně vymístění i celkově v Multivesmíru ovšem Dianu ve správný okamžik, jsoucí součástí plánu její duše, přivedly do bodu, kdy byla schopna pocítit dotek Boží přítomnosti, díky níž postupně pochopila nezbytnost své role a všeho, co musela podstoupit. Dostalo se jí vysvětlení smyslu jejího utrpení, kterým pomohla naplnit užitečnost existence negativního stavu. Svým pobytem na planetě Nula a v antivesmíru, jenž byl následován přijetím Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, významně přispěla k přiblížení Stvoření do bodu, kdy bude spuštěna plnost pozitivního stavu. Na vlnách pochopení, smíření a odpuštění odešla za svým věčným Rodičem. V limbu, neutrálním stavu, se Diana nyní seznamuje s Božím Slovem, které si rychle osvojuje a připravuje se na pozdější vstup do říše pozitivního stavu. Téhož dne, pouze o pár hodin později využil možnosti spásy i její přítel Dodi Al-Fayed, egyptský filmový producent, který v roce 1997 opustil lidské tělo při dopravní nehodě, v jejímž důsledku za přičinění elit odešla z planety Nula i Diana, bývalá manželka současného krále Velké Británie. Právě Dianino přijetí Boží Lásky bude mít pozitivní vliv i na jeho vlastní budoucí konverzi.

Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina tímto ze srdce děkuji ztvárněné roli Alžběty, přispívající společně s ostatními k životně důležitému poučení Stvoření. Těším se na její odchod do Mé náruče, kterou mám otevřenou též pro všechny současné i minulé členy britské královské rodiny. Brány do nebe jsou přístupné všem bytostem, které pocítí touhu po návratu k Lásce. Nezáleží na tom, kým Mé děti během ztvárňovaných rolí v zóně vymístění byly, protože všechny miluji bezpodmínečně. Jsem absolutně trpělivý, protože nejlépe ze všech vím, kdy a za jakých okolností k jejich návratu ke Mně dojde.

S úctou k vám všem

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 18. 9. 2022

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Michal-Rafael/100010962309357/

Print Friendly, PDF & Email