Agentům pozitivního stavu PJK a praktikujícím Jeho/Její Nové Zjevení

Výtah z knihy „Korolaria Nového zjevení Pána Ježíše Krista“, str. 1 – 2, Doplnění 1.

Skrytá působnost pseudotvůrců na tuto planetu jim umožňuje, aby k útokům na agenty pozitivního stavu užívali agenty negativního stavu a jejich negativní identity tím, že zesilují jejich negativitu a vkládají ji na agenty pozitivního stavu. Tomu lze zabránit novými, níže popsanými metodami, které nám dal Pán Ježíš Kristus.

V negativním stavu a na této planetě se to stává horším a neustále horším a nejhorším. Ve skutečnosti se to však pro pozitivní stav a pro agenty pozitivního stavu na této planetě stává dobrým, velmi dobrým, lepším a mnohem lepším. Je to proto, že Pán Ježíš Kristus přivedl pozitivní stav do nejtěsnější blízkosti stavu negativního. To činí negativní stav horším a horším, ale zároveň to činí vše lepším pro agenty pozitivního stavu poskytujíc jim schopnost a příležitost proniknout a napojit se do pozitivního stavu Pána Ježíše Krista, čímž z něj získávají energie dobra, sílu, vitalitu, svěžest, rozhodnost, lásku, moudrost, ochranu, zabezpečení a péči. Aby však byli schopni využít tuto obrovskou příležitost, je na straně čtenářů a praktikantů Nového zjevení třeba vědomě, dennodenně – dvakrát, třikrát aktivně evokovat následující:

Ze své svobodné vůle a volby pokorně sloužím Pánu Ježíši Kristu a následuji Ho/Ji v Jeho/Její Nové přirozenosti a praktikuji Jeho/Její Nové zjevení. Takový/taková jsem kvůli Pánu Ježíši Kristu, kvůli druhým, kvůli sobě a kvůli samotnému principu bez očekávání čehokoli na oplátku. Být takovým/takovou a číst i praktikovat Jeho/Její Nové zjevení je mou nejvyšší životní prioritou. Není nic důležitějšího v mém životě, než být takovým/takovou a konat vůli Pána Ježíše Krista. Vkládám vše ve svém životě – svého ducha, svou duši, své tělo, své problémy a nedostatky, své činy a všechny události svého života – do rukou Pána Ježíše Krista.

Jsem agentem pozitivního stavu Pána Ježíše Krista na této planetě a v tomto těle, abych konal/konala a byl/byla takovým/takovou, jak to On/Ona chce. Konat takto a být takovým je velkou výsadou a poctou a dává mi velkou radost, potěšení, rozkoš, štěstí, naplnění, spokojenost a uspokojení, když konám Jeho/Její dílo a jsem takovým/takovou, jak On/Ona chce, abych byl/byla. Dosahuji svýma rukama na Jeho/Její pozitivní stav a pronikám do něj, jsa/jsouc jím zcela obalen/obalena pod Jeho/Její ochranou, ostrahou a péčí. Zviditelňuji si, myslím, vidím a představuji si, že jsem obklopen/obklopena dvojitými zrcadly, která odrazí všechny možné útoky agentů negativního stavu na mne, odrážejíce v zesílené míře zpět vše, co pro mě zamýšleli, s milosrdenstvím a odpuštěním, soucitem a vcítěním se, láskou a moudrostí. Nic mě nemůže žádným způsobem a nijak zranit či mi ublížit.

Tato, či podobná slova je třeba užívat nejen, když vcházíte dovnitř – dvakrát, třikrát denně, pokud je to možné – ale zároveň na vědomé úrovni včetně vašeho probíhajícího vědomého uvědomění. Tyto či podobné promluvy lze též užít v procesu vcházení do nitra – jako uvedení niterného stavu.

Zdroj: http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista_1_16.htm#1

Print Friendly, PDF & Email