Znamení na hvězdách 23.9.2017 – žena oděná sluncem

Děkuji Lukáši

ZNAMENÍ NA HVĚZDÁCH 23.9.2017 – ŽENA ODĚNÁ SLUNCEM

   Pán Ježíš Kristus, když se zmínil o znameních na Slunci a Měsíci, řekl, že znamení budou i na hvězdách (Lukáš 21:25). Právě takové jedno znamení, jako jediné v celé Bibli, je předpovězeno apoštolem Janem, jako velký div na hvězdné obloze. Detailně to popsal ve Zjevení 12:1-2: „A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy. Ta žena byla těhotná a křičela v bolestech, neboť přišla její hodina.„

   Křesťanští astronomové vypracovali analýzu vesmírné oblohy, kterou zobrazovaly počítačové grafické procesory v časovém pásmu 7 000 let. Došli k velmi překvapivému poznatku. K takovému spojení hvězd a planet naší sluneční soustavy, které dokonale odpovídá popisu ze Zjevení Jana 12.kap., dojde jen v jednom jediném dni celé historie novodobého lidstva. Stane se tak 23.září 2017. Ve videu níže pod tímto článkem máme tedy seskupení hvězd a planet, které se spolu objeví jen jednou za 7 000let (a možná i více, neboť astronomové analyzovali pouze tento časový úsek pozn.).

   Tou ženou je z astronomického pohledu souhvězdí Panny. Oděná Sluncem (Slunce bude v zádi Panny). Pod jejíma nohama Měsíc. Nad její hlavou koruna z 12ti hvězd. Korunu vytváří 9 hvězd souhvězdí Lva (Regulus (Alfa Lva – nebo též králova hvězda), Denebola (Beta Lva), Algieba (Gama Lva), Zosma (Delta Lva), Ras Elased Australis (Epsilon Lva), Coxa (Théta Lva), Adhafera (Dzéta Lva), Ras Elased Borealis (Mí Lva), Alterf (Lambda Lva)) a planety Merkur, Mars a Venuše. Dohromady přesně dvanáct. Posledním detailem je to, že porodí dítě. Královská hvězda Mesiáše (planeta Jupiter) je v tomto okamžiku při boku Panny. Jupiter zde přichází znovu. Objevil se i při narození Ježíše v Betlémě. Mudrci z východu (Kašpar, Melichar a Baltazar – dnes jejich svátek slavíme jako 3 krále 6. ledna pozn.) ho uviděli jako zářivou hvězdu. Jedním z účelů nebeských světel je, aby byla na znamení k určování časů (1.Mojžíšova 1:14).

   Starověcí pisatelé tvrdili, že souhvězdí a jejich hvězdy pojmenoval sám Nejvyšší, nyní PJK. V Bibli nás totéž učí Jób, Izajáš a král David. „K výšině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvořil toto všechno?“ Ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna. On určuje počet hvězd, on každou vyvolává jménem. Jeho duch dal nebesům velkolepost.“ (Izajáš 40:26, Žalm 147:4, Jób 26:13) On stvořil všechny hvězdy. Každou z nich umístil na nebeskou oblohu a vyměřil její dráhu. To všechno Bůh učinil při stvoření světa (Multivesmíru synon.).

VESMÍRNOU GALERII HVĚZD POJMENOVAL TEN, KDO JI STVOŘIL

   Učence, kteří věřili v Nejvyššího, nyní PJK, naučil tajemstvím hvězdné oblohy. Že časem přišli i tací, kteří zneužili jeho dílo k věštění budoucnosti z horoskopů, je věc druhá. Před Bohem to je ohavnost (Izajáš 47:13-14). Tisíce lidí zneužívá jména hvězd a souhvězdí ke své magii (astrologii). To ale neznamená, že to, co Bůh napsal na nebeskou oblohu, zavrhneme. Mnoho lidí si vzalo nůž a zabili jim člověka. To ale neznamená, že nůž není ke krájení chleba. V noži problém není.

   Hvězdy a souhvězdí jsou na znamení, k určování časů, ne na věštění budoucnosti. Připomínám to proto, aby si věci, které budou uváděny dále, někdo nespletl s astrologií. Určité skupiny hlavně křesťanů v církvích by se právem mohly ohradit, že křesťané se nemají dívat na hvězdy a sledovat tam nějaká znamení. To ale není úplná pravda. Protože je obrovský rozdíl mezi astrologií a Boží astronomií. Musí se rozlišovat a dívat se na tyto věci střízlivě. Podle Jóba, Bůh na sebe váže veškerou záruku fungování nebeských zákonů. To On je stvořitelem souhvězdí zvěrokruhu (Mazzarot) a jeho dílo zachovává svůj pořádek a časový plán až do konce. Jób 38:31-33: „Dovedeš spoutat mihotavý třpyt Plejád nebo rozvázat pouta Orióna? Vyvedeš hvězdy zvířetníku v pravý čas a povedeš souhvězdí Lva s jeho mladými? Víš, jaké jsou řády nebes? Ty jsi je ustanovil, aby dozírala na zemi?“ (Slovenský originál: „Či vyvedeš Mazzarót svojím časom? Alebo Arktura (míněna hvězda Arcturus pozn.) i s jeho synmi poviedieš?). I zde vidíme, jak potvrzuje sama Bible, že souhvězdí a jejich hvězdy pojmenoval Bůh.

    Vzhledem k tomu, že tento ojedinělý okamžik v dějinách souhvězdí (Zjevení 12:1) popisuje i Bible jako velký div, musí to znamení představovat mimořádnou událost v historii lidstva. Co to ale bude? Učenci z východu viděli Jupiter jako zářivou betlémskou hvězdu. Proto věděli, že se narodí král Izraele a přišli se mu poklonit. Jak ale poznali, že se narodí v Judeji a že to bude židovský král? Co je přesvědčilo, že cestovali takovou dálku, aby se poklonili malému dítěti? Je velmi pravděpodobné, že to vyrozuměli z oblohy. Bůh to zapsal do tajemství souhvězdí a vložil do pohybu hvězd. Proto dal hvězdám jména a určil jim cesty. Jaký smysl by jinak mělo to, že hvězdy mají svá jména a dráhy, pokud by neexistoval žádný důvod je pozorovat? Proto je jasné, že vesmír je jako kniha ke čtení. Je to jiná kniha než Bible (či knihy NZ), ale napsal jí tentýž autor. Učenci z východu jsou toho víc než pevným důkazem. Ale i tak je pro nás velkou záhadou, jak o tom věděli, jak to tam přečetli?

   Kdo byli ti učenci z východu? Víme, že přišli z Babylónie a že sledovali hvězdy. Z nich poznali čas narození Mesiáše a podle darů, jaké mu přinesli, i důvody jeho příchodu na svět. Nevíme, kolik jich přesně bylo, ale právě z počtu darů se dá usoudit, že byli asi tři. I když to nebyli Židé, jejich víra se podobala té, kterou měli Jób, Jetro či Malkísedek. Ti všichni žili starodávnými zjeveními, které dostali od Noeho, Metuzaléma a Henocha (božích mužů pozn.). Učenci z východu měli tedy podobně jako Jób sluneční i měsíční zvěrokruh. Věděli, že byl dán a pojmenován Bohem. Měl člověka naučit moudrosti i poznání budoucnosti, kterou tam Nejvyšší vepsal. Pokud by tyto věci neskrývaly pravdu, ďábel (pseudotvůrci synon.) by do toho nikdy nezanesl(i) tolik mystických lží. Jak víme, že tam Bůh ukryl pravdu? Například i z darů, které přinesli tehdy učenci do Betléma. Matouš 2:10-12 „Když spatřili hvězdu (Jupiter synon.), zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi (římskému správci, který později usiloval Ježíši o život pozn.), jinudy odcestovali do své země.“

   Ty dary svědčí o tom, že učenci věděli, že Mesiáš bude ukřižován. Proto přinesli myrhu, voňavou drahou mast na mazání mrtvých. Dále věděli, že je to král, a proto měli zlato, které je projevem úcty jako dar králům. A také věděli, že je to Bůh, Boží Syn. Proto přinesli kadidlo, které vystupuje vzhůru jako příjemná vůně z oltáře, když se Božímu jménu vzdává sláva v jeho chrámu. Přiznám se, že jsem upřímně rád, že mi Pán Ježíš Kristus zjevuje svá tajemství skrze své boží slovo, a ne skrze hvězdy na nebi. Je však nesporné, že Bůh v minulosti s některými svými služebníky, kteří boží slovo neměli, mluvil řečí svých hvězd. My dnes máme toto ohromující znamení na hvězdách ze stejného důvodu, proč ho měli i učenci z východu. Král přichází znovu. Svrchovaný je Bůh, ne naše poznání, ať by bylo jakékoliv. Zjevení Jana 12:1 je označeno jako velký div na nebi. Je to mimořádně vzácné znamení na hvězdách, které nám znovu připomíná, jak blízko přede dveřmi je Pán Ježíš Kristus.

O CO PŮJDE 23.9.2017 – SKUTEČNÝ VÝZNAM HVĚZDNÉHO ZNAMENÍ

   Toto nebeské znamení má tento význam: Spuštění Duchovního Centra Boží Rodiny (DCBR) ve vnitřní Zemi, start aktivní fáze mise Boží rodiny na povrchu (propojení reality vnitřní Země s realitou na povrchu) coby přípravná fáze na budoucí rozdělení lidstva = biblické Vytržení a jako takové je podstatným zlomovým bodem (v podstatě startem) aktivní fáze Druhého příchodu ve fyzické realitě planety Nula/Země. Dále:

1.) Definitivní potvrzení Jany Kyslíkové coby přímé inkarnace Boha (Otce Nejvyššího, nyní PJK) v těle ženy (toť žena oděná Sluncem)
2.) Potvrzení identit jejich 12ti nejbližších spolupracovníků ve 3D polo-andělských tělech (jejich 12ti „apoštolů“ – toť oněch 12 hvězd). Body 1 a 2 proběhnou dne 23.9. v Praze ve 13.h v lokalitě Milíčovský les a rybníky.
3.) Přímé vedení, přítomnost a požehnání absolutního PJK projektu Boží Rodiny (Jupiter v Panně)
4.) Citelná rána a dílčí porážka pro negativní stav (pekla) (Měsíc – symbol neg.stavu, pod nohami ženy = porážka)

   Doplnění k bodu č.4.: Měsíc bude 23.9.2017 v první fázi tzv. Dorůstání. Bude tedy tvořit zprava tzv. Srpek. Které náboženství má ve znaku právě takovýto měsíční srp? Ano, je to Islám. Kdo je pseudoBohem Islámu? Ano, Alláh. A kdo je Alláh? Součást Tria. A kdo nebo co je Trio? Trio jsou Pseudotvůrci.
Text je výtažkem z knihy Sergej Mihál – Vytržení + doplnění Tyrona pod vedením PJK

https://youtu.be/pdZYLncW3H0

 

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email