Vytržení III – praví a falešní proroci

Děkuji Lukáši

 

   Vytržení definitivně oddělí falešné proroky od pravých učitelů Písma (Božího slova) a odhalí je. Po celém světě dnes organizují konference a nikdo je nemůže zastavit ani usvědčit z falešného učení. Díky své obrovské popularitě mají tisíce následovníků. Jelikož mají úspěch, velké ambice a brilantní přednášky, velmi to zasahuje a ovlivňuje současné věřící. To, komu a čemu dáme přednost, ukáže na stav našeho srdce. Protože v duchovních otázkách není garantem pravdy množství posluchačů ani zázraky ani slavná jména. Garantem je vždy Boží slovo. Je proto velmi důležité pokládat si pravidelně otázku: „Co by dělal Pán Ježíš Kristus, učil o tom a vedl k tomu své učedníky a učil by o tom dnes?“ Co se týče Písma, platí na prvním místě jedna pevná zásada. (2. list Janův 1:9) „Každý, kdo zachází dále a nezůstává v učení Kristově, nemá Boha. Kdo zůstává v učení Kristově, má vše (Otce i Syna původně). Apoštol Jan toto napsal jako nejvyšší kontrolu falešných bankovek, kterými se platí v duchovním světě. Zůstávat v učení Kristově.

   (Matouš 7:22-23) Mnozí mi řeknou v onen den: „Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?“ A tehdy já prohlásím: „Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“

   Usvědčit falešné proroky není lehké. Pokud by to bylo jednoduché, byli by už dávno odhaleni. Oni jsou ale velkým znamením brzkého příchodu Pána Ježíše Krista a skonání světa (Matouš 24:4-5 a 11:23-26). Nikdo neznal Písmo tak jako Farizeové. Ježíš jim však řekl: „Mýlíte se, protože neznáte Písma ani moc Boží“ (Matouš 22:29). S falešnými proroky je to dnes stejné. Je jich mnoho a svádějí mnohé. Následují je zástupy. Miliony křesťanů je budou poslouchat a číst jejich knihy. (Marek 13:6) Mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat: „Já jsem to“ a svedou mnohé. Ve jménu Krista budou kázat, ale nezůstanou v jeho učení. Prorokují, vyučují a dělají i zázraky v jeho jménu a mají obrovský vliv na celou Církev. Nejsou to však služebníci, ale vládci. Místo, kde se schází věřící, proměňují na své panství (např. Svědkové Jehovovi apod.)

   (Matouš 20:25-28) Ale Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak, jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

   Někteří služebníci si z Církve udělali své království a ze sebe Modly. A to je ten důvod, proč se stali falešnými proroky a zabloudili od pravdy. Boží království hledají jen jako prostředek k dosažení svých cílů. Pán jim však jednoho dne poví, že je nezná. Proč? Protože se dopouštějí nepravosti. Jejich učení je naprostým opakem toho, co učil Ježíš.

   (Matouš 23:8-11) Vy však si nedávejte říkat `Mistře´(Rabbi): jediný je váš Mistr, vy všichni jste bratří. A nikomu na zemi nedávejte jméno `Otec´: jediný je váš Otec, ten nebeský. Ani si nedávejte říkat `Učiteli´: váš učitel je jeden, Pán Ježíš Kristus. Kdo je z vás největší, bude váš služebník.

   Známý baptistický kazatel Paul Washer nedávno prohlásil: „Neexistuje nic takového jako velcí Boží muži. Jen slabí, ubozí a nevěrní muži velkého a milostivého Boha.“ Proto se nezdráhám říci, že soudům jako důsledkům negativních voleb bude čelit celá země i s takto oklamanými věřícími (křesťany). Těm se vlivem těchto „slavných jmen“ úplně setřel rozdíl mezi milováním slávy světa a následováním učení Pána Ježíše Krista (1.Janova 2:15-17). Jak poznáme falešné proroky?

   (Lukáš 6:44-45) „Každý strom se pozná po svém ovoci. Vždyť z trní nesklízejí fíky a z hloží hrozny. Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká“.

   Ježíš zde vysvětlil, že naším ovocem je to, co mluvíme. Falešní proroci především NEMLUVÍ PRAVDU O TOM, CO PŘICHÁZÍ NA SVĚT. Dnes probíhá duchovní zápas o autoritu Božího slova. Věřící, kteří nebudou rozsuzovat a vyciťovat duchovní věci mj. na podkladu Božího slova, budou oklamaní. Odpadnou od Boha Bible k „bohu“ modloslužby (2.Tesalonickým 2:3). Uposlechnou „velké Boží muže“, ale ne Velkého Boha.

   Ježíš kázal o skonání světa a jeho soudu a napomínal k pokání, protože se přiblížilo království nebeské. TYTO VĚCI Z ÚST FALEŠNÝCH PROROKŮ NIKDY NEUSLYŠÍME. Oni to IGNORUJÍ. Nemluví o budoucnosti světa to, co říkal Pán Ježíš Kristus ani o pokání, ale mluví to, co lidé chtějí slyšet (zde se hovoří o různých ezoterických hnutích, New Age apod. slibujících ráj zde na Zemi v této realitě). Ježíš ve všem, co učil, směroval naše srdce nikoli k pozemským, nýbrž k nebeským věcem (tedy pokladům, které nebudou zde na Zemi v této realitě, nýbrž na Nové Zemi v 5D a dále) a ke svému 2. Příchodu. Falešní proroci však směřují naši mysl ke změně současného světa a používají to jako legitimní důvod k tomu, aby věřící odvrátili od touhy volat: „Přijď, Pane Ježíši Kriste.“ Pokud jim řekneme, že Pán Ježíš Kristus stojí přede dveřmi a Zemi v brzkém čase zasáhnou soudy, nazvou nás „lenivými alibisty, kteří věří báchorkám a tím si omlouvají to, že nechtějí hnout ani prstem pro změnu tohoto světa“. Pán však nikdy neřekl, že máme evangelium zvěstovat proto, abychom změnili současný svět. Evangelium máme zvěstovat proto, že PŘICHÁZÍ KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ (a to se bude po Vytržení odehrávat na Nové Zemi v 5D, nikoli tady). Jinými slovy: SOUČASNÁ REALITA PLANETY ZEMĚ/NULY SE ŽENE DO ZÁHUBY – DO PEKEL. Proto čiňte pokání a věřte evangeliu Pána Ježíše Krista, abyste byli uznáni za hodné v rámci Vytržení včas uniknout před tím vším, co přijde na tento svět a nemuseli být zanecháni, nemuseli si projít nejtvrdšími zkouškami v lidských dějinách, až vládu nad tímto světem na čas obdrží Pseudotvůrci z pekel. Toto je pravé a skutečné evangelium – toto je poselství Pána Ježíše Krista, slova věrná a pravá.

   (Matouš 10:7) „Jděte a kažte, že se přiblížilo Království nebeské“

   Proto máme očekávat jeho příchod. Toto je naše hlavní zpráva pro svět. „Pán Ježíš Kristus přichází, čiňte pokání a věřte evangeliu“. Napomínat věřící, kteří náhlí příchod Pána Ježíše Krista, pod ušlechtilou záminkou změny tohoto světa, to je jednoznačně proti Duchu Písma (Božího slova). (Zjevení Janovo 22:17) A Duch a nevěsta praví: „Přijď. “ A ten, kdo slyší, ať řekne: „Přijď.“

TENTO SVĚT TEĎ A TADY JE NEREFORMOVATELNÝ.

   Ani ti „největší Boží muži“ ani žádní sebevíce věřící (či jinak duchovní) lidé žádným způsobem nikdy nemohli a nemohou změnit tento svět. To udělá až Pán Ježíš Kristus při svém 2. příchodu. Tehdy zlomí moc ďáblovu (Pseudotvůrců) a promění vše od základů. Pokud tedy někdo doopravdy touží změnit svět, ať se (při všem upřímném a dobrém konání) celým srdcem modlí: „Přijď, Pane Ježíši Kriste.“ Protože když přijde Pán Ježíš Kristus podruhé, změní tento svět (a celý Multivesmír) k nepoznání. (Hlavně již pak bude zcela bez vlivu zla a nepravd negativního stavu).

„DO BOŽÍHO DOMU DNES VANE ZLÝ A NEBEZPEČNÝ DUCH“

   David Wilkerson, nebojácný strážce pravého učení v Církvi, jednou řekl: „Do Božího domu vane zlý a nebezpečný duch, podvádí miliony vyvolených lidí. Toto zvrácené evangelium se snaží udělat z lidí Bohy. Je jim řečeno: Celý váš osud, vaše budoucnost, spočívá pouze v síle vaší mysli a toho, co vyslovíte. Cokoliv dokážete v mysli počít, je vaše. Vyslovte to do existence (Univerza). Vytvořte to pozitivně naladěnou myslí. Úspěch, štěstí, dokonalé zdraví – to všechno je vaše, pokud budete svoji mysl tvořivě používat. Změňte svoje sny ve skutečnost použitím síly své mysli. Ne, že bychom neměli pozitivně myslet, spousta věcí se dá myšlením „vylepšit“, ale ať si je každý jednou provždy vědom: Bůh se nevzdá své absolutní svrchovanosti, aby uvolnil místo pro naši mysl (jež je relativní a tím spíše ta lidská – nedokonalá), ať už pozitivní nebo negativní. Máme hledat mysl Pána Ježíše Krista a ta není materialistická ve smyslu, že by byla zaměřena na úspěch nebo bohatství (opět to tzv. evangelium prosperity, které se dnes toliko hojně káže v různých křesťanských denominacích). Kristova mysl a Kristovo vědomí je zaměřeno na oslavu Boha (Pána Ježíše Krista) a na poslušnost jeho slovu. Žádné jiné učení natolik neignoruje kříž a neodvádí oči věřících (křesťanů orig.) od skutečného evangelia věčného vykoupení než to, které ho zaměřuje na pozemské bohatství. Ať od toho každý včas uteče!“

   (Matouš 6:24) Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat, k jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku.

   David Wilkerson v roce 2010, rok před tragickou autohavárií, při které zahynul (spekuluje se, že této havárii bylo „pomoženo“ – jak už to tak bývá u lidí, kteří bez bázně a hany mluví příliš nahlas), řekl tato slova:

„Když se tak zpětně dívám na roky plné zkoušek, utrpení, pokušení a soužení, mohu svědčit o tom, že mi Boží milost vždycky dostačovala. Vím, jaké je to zpochybňovat Boha, když moje žena zas a znova překonávala rakovinu a potom rakovina zasáhla i obě naše dcery. Dnes jsou všechny opět zdravé a silné, za to děkuji Pánu Ježíši Kristu. Vím, jaké to je být pod satanovou palbou (být terčem Pseudotvůrců synon.). Byl jsem nesmírně pokoušen a váben a měl jsem nepřátele, kteří proti mně byli štvaní ze všech stran. Byl jsem terčem pomluv, neprávem obviněn a odmítnutý přáteli. Jediné, co jsem mohl v těch těžkých časech udělat, bylo padnout na kolena a volat k Pánu Ježíši Kristu. A jeho milost mě z toho vždy dostala a to mi teď stačí. Potom, jednoho dne, mi sám PJK ve své slávě ukáže ten krásný plán, který s tím po celou tu dobu měl. Ukáže mi, jak jsem získal trpělivost ve zkouškách, jak jsem se naučil soucítit s jinými, jak se jeho síla prokázala v mé slabosti, jak jsem se naučil jeho absolutní věrnosti vůči mně, jak jsem toužil být jako On. Nevidím konec svých zkoušek a utrpení. Zažívám je už přes 50 let své služby, a přece v tom všem dostávám více a více Jeho síly. Můžeme se ptát proč, ale i tak to zůstává záhadou a já jsem připravený to přijmout, dokud si mě Pán nevezme k sobě. Popravdě řečeno, ta největší zjevení jeho slávy přišla v těch nejtěžších časech. S tebou je to podobné. Pán Ježíš Kristus ti pomáhá v plné míře právě tehdy, když procházíš těmi nejtěžšími chvílemi. Možná nikdy zcela neporozumíme svému utrpení, depresi a zármutku. Někdy nevíme a nechápeme, proč zůstaly naše modlitby za uzdravení bez odpovědi. Ale ani nemusíme vědět proč. Pán Ježíš Kristus nám již odpověděl: Máš mou milost a to je všechno, co potřebuješ, mé milované dítě.“

No, tomu říkám příklad oddanosti.

Text je výtažkem z knihy Sergej Mihál – Vytržení + doplnění Tyrona pod vedením PJK.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email