Vytržení II – vezmu vás k sobě

Děkuji Lukáši za sdělení

 

   Před námi je nejmocnější důkaz z celé Bible o tom, že vytržení nastane. Ježíš to totiž osobně zaslíbil.

   „V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, znáte.“ (Jan 14:2-4)

   Pokud si uvědomíme, co znamená „abyste i vy byli, kde jsem já“, tak je jasné, že se zde nehovoří o Zemi, ale o místě, kde přebývá Pán Ježíš Kristus (PJK), tedy o nebesích. Vezme nás k sobě do svých příbytků (do pozitivního stavu jeho stvoření v rámci Multivesmíru). Ježíš to prozradil i v modlitbě v zahradě Getsemane před ukřižováním, ve které uvedl ta stejná slova, která předtím pověděl svým 12 ti učedníkům.

   „Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já; ať hledí na mou slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval již před založením světa.“ (Jan 17:24)

   Vezme nás na místo, které bylo ještě před stvořením našeho světa. Z knih Nových Zjevení PJK víme, že naše doména – planeta Země/Nula je velmi podivným místem, kde je možné téměř vše v rámci zobrazování duality dobro/zlo a také, že naše doména planety Nula/Země NEBYLA STVOŘENA PŘÍMO NEJVYŠŠÍM (nyní PJK), jak si to mnozí pro neznalost knih NZ myslí, nýbrž manipulacemi a GENETICKÝMI experimenty tzv. PSEUDOTVŮRCŮ, kteří tak aktivovali negativní stav a vytvořili celou zónu vymístění včetně všech jejich úrovní pekel. Místo, které bylo ještě před stvořením našeho světa, tj. planety Nula/Země a celé zóny vymístění, je tedy PRAVÉ STVOŘENÍ POZITIVNÍHO STAVU NEBES = ZAHRADA EDEN. Jeho slib, že si pro nás přijde a vezme nás právě tam, zpátky do pozitivního stavu pravého stvoření, se nedá srovnat s ničím na této zemi. Budeme s ním pak navždy a uvidíme jeho slávu (1.Tesalonickým 4:17).

   Jan 14:3 nemluví o příchodu PJK na Zemi, ale o příchodu věřících do nebes. Konečnému příchodu PJK na Zemi tedy ještě něco předchází – VYTRŽENÍ věřících do nebeských příbytků (nejčastěji tedy na Novou Zemi do 5.dimenze pozitivního stavu). Dříve než přijde soudit svět (a ukončit časový cyklus, v němž byl negativní stav aktivován), vezme věřící pozitivní část lidstva do svého domu = nebes, aby nemusela zažívat pekla, která udeří na tuto Zemi/Nulu po příchodu Pseudotvůrců (hlavně tedy tzv. DOBU JÁKOBOVA SOUŽENÍ). Tam odešel – do nebes, tam připravil místo (Novou Zemi) a tam si nás i vezme.

   Po nějakém čase, po Beránkově svatební večeři a po uplynutí doby tzv. tisícileté říše, která bude probíhat v realitě 5.dimenze Nové Země nikoli zde, jak si to opět někteří hlavně křesťané mylně vykládají a která nutně nemusí trvat tisíc let v lidském měřítku času, ale tak dlouho, kolik bude třeba pro to, aby se mezi tím na Staré Zemi/Nule Pseudotvůrci ujali vlády a byl zobrazen plně negativní stav se všemi jeho důsledky a následky, nastane konečný 2.příchod PJK za účelem ukončení časového cyklu a posledního soudu.

   Ježíš nepověděl, že nám jde připravit příbytky. O nich vyhlásil, že už v nebi dávno jsou. On řekl, že nám jde připravit místo (stejně jako např. pokojská jde připravit pokoj, prostře a ustele v něm pro budoucího uživatele – hosta, s tím rozdílem, že v případě PJK, host není hostem, nýbrž zůstane v pokoji na stálo). Je snad v nebi (Multivesmíru) málo místa? Určitě ne. Ale tato příprava našeho místa souvisí s něčím jiným. S ďáblovým vyhozením „z nebes“.

   „A strhla se bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. A slyšel jsem mocný hlas v nebi: „Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Proto jásejte, nebesa a všichni, kdo v nich přebýváte! Běda však zemi i moři, neboť sestoupil k vám ďábel, plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá.“ (Zjevení 12:7-12).

   Je zde obrazně popsán stav, kdy dojde ke 2 událostem současně a od této chvíle se začnou dít současně 2 paralelní reality lidstva. Realita vytržených a realita zanechaných. Radujte se ti, kteří míříte do nebes (na Novou Zemi) v rámci Vytržení a běda vám, kteří jste zůstali na Staré Zemi, neboť současně sestoupil k vám Ďábel (což není nikdo jiný než Pseudotvůrci = 2. PŘÍCHOD PSEUDOTVŮRCŮ) plný zlosti, protože ví, jak málo času mu zbývá (k tomu, aby „zazářil(i)“ = strhl(i) planetu Zemi/Nula do pekel -1 a zobrazil(i) plnost negativního stavu v rámci DOBY JÁKOBOVA SOUŽENÍ). Zjevení 12:12 je mimořádně citlivý důkaz vytržení a následného soužení světa. Ďábel (Pseudotvůrci) bude se svými hordami „vyhozen z nebes“ na Zemi/Nulu, aby se nad ní ujal vlády. A proto bude Vytrženým v nebi řečeno: „Radujte se“ (protože vás od této chvíle nepotká již nic zlého) a zanechaným na zemi: „Běda vám“ (neboť to, co brzy přijde, bude mnohem, mnohem horší než to, co jste kdy ve svých dosavadních dějinách zažili). Z těchto slov můžeme tedy pochopit, že příchod Vytržených do nebes PŘÍMO SOUVISÍ s následným ďáblovým vyhozením z nebes = 2. PŘÍCHODEM PSEUDOTVŮRCŮ. Tyto 2. události se tedy odehrají buď velmi rychle následně nebo dokonce současně. „Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk“ (Lukáš 10:18). Ve stejné chvíli, kdy budou Pseudotvůrci „vyhozeni z nebes“, bude připraveno místo pro Vytržené věřící a nastane jejich Vytržení do nebeských příbytků. Proto se to dotkne nejen každého člověka na Zemi, ale i každého anděla v nebi. Bude to opravdu Velká událost a globální zatřesení (Židům 12:26) (ať již pozitivní pro Vytržené či negativní pro Zanechané).

   Druhý příchod PJK v písmu nikdy nebyl označen jako tajemství. Ale o Vytržení je prohlašováno: „Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice.“ (1.Korintským 15:51-52). Vyhledal jsem tedy v Bibli, kde všude mluví proroci o tom, že Bůh zatřese Zemí. Uviděl jsem, že vždy existuje souvislost s posledními dny. Vytržení a zatřesení zemí tedy spolu souvisí. „Jeho hlas tehdy zatřásl zemí, nyní však slibuje: ‚Ještě jednou otřesu‘ nejen ‚zemí‘, nýbrž i ‚nebem“ (Židům 12:26). Svět po odchodu Vytržených zachvátí to, co si pod vlivem ateismu žádaly celé národy – svět, který nestvořil Bůh, svět, kde nevládne Bůh a jeho láska (nýbrž Pseudotvůrci). To způsobí na Zemi takovou agónii Matrixu, že se její zatřesení promění na poslední šanci, aby se člověk vzpamatoval a uvědomil si, jak je bez pravého Boha = PJK a jeho lásky ztracen (a mnohdy od té doby již za cenu ztráty života pozn.). Podobně to děláme i my, když silně zatřeseme svými dětmi, pokud si vůbec neuvědomují nebezpečí, které jim hrozí.

   Naopak pohled do nebe po Vytržení nám popisuje Zjevení 7:9-17 „Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou. A volali velikým hlasem: „Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi.“ A všichni andělé se postavili kolem trůnu, kolem starců i těch čtyř bytostí a padli před trůnem tváří k zemi, klaněli se Bohu a volali: „Amen! Dobrořečení i sláva a moudrost, díky a čest i moc a síla Bohu našemu na věky věků. Amen!“ Jeden z těch starců na mne promluvil: „Kdo jsou a odkud přišli ti v bílém rouchu?“ Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově. Proto jsou před trůnem Božím a slouží mu v jeho chrámě dnem i nocí; a ten, který sedí na trůnu, bude jim záštitou. Již nebudou hladovět ani žíznit, ani slunce nebo jiný žár jim neublíží, neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.“

   To jsou Vytržení v nebi. Je o nich řečeno, že jsou to ti, kteří přišli z velikého soužení. Zde se však nemluví o soužení světa (o DOBĚ JÁKOBOVA SOUŽENÍ) před 2. PŘÍCHODEM PJK, kdy na zanechanou Starou Zemi/Nulu dolehnou soudy a rány coby důsledky negativního stavu (protože mmj. tímto místem argumentují zastánci 2.-3.teorie, že Vytržení nastane až v průběhu či po soužení na Zemi). Proč jsem si tak jistý? To velké soužení světa, které nastane až po Vytržení, se týká jen posledního pokolení Země – ne všech pokolení. Ale ten velký zástup v nebi, který nemohl nikdo spočítat, se skládal ze všech pokolení a jejich velké soužení pocházelo ze všech dob napříč dějinami lidstva, v nichž tato pokolení žila. Týkalo se vztahu k PJK a jeho evangeliu. Prošli jím proto, aby ukázali, že dokáží zachovat čistotu své víry vůči PJK a to i v těch nejhorších podmínkách či okolnostech.

   „To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Všichni, kdo chtějí žít zbožně v PJK, zakusí pronásledování“ (Jan 16:33, 2.Timoteiovi 3:12)

   Pronásledování a soužení věřících se táhne celými dějinami. To je důvod, proč je život věřících, ze kterého přišli do nebe, nazván v nebi: „velkým soužením“. Na to bychom neměli zapomínat, pokud někdo mluví o snadném vyřešení všech problémů v životě věřících, kteří prochází rozličným soužením pro svou víru.

   Text je výtažkem z knihy Sergej Mihál – Vytržení + doplnění Tyrona pod vedením PJK.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email