Vytržení část I – zopakování a fáze událostí budoucích

Děkuji Lukáši (Tyrone)

 

   Po krátké odmlce z důvodu dovolené i jistých komplikací, které občas zdejší život přináší, vstoupíme rovnou do hlavního tématu série Vytržení. Zopakujeme si, cože to Vytržení je, nastíníme vývoj a fáze událostí budoucích, kterým se pak budeme následně tematicky věnovat podrobněji.

   Vytržení nastane pár let po tzv. Události/Varování (událost č.1) coby generálce posledního soudu, kdy se na pár minut vše zastaví, každému (cca od 7 let věku) bude na tu chvíli rozšířeno vědomí (odblokování šišinky mozkové – tzv. duchovního 3.oka), kdy spatří nejčastěji Pána Ježíše Krista v jeho absolutní podobě a kondici (ateisté uvidí světlo, budou i jiné formy pozn.), kdy proběhne blesková rekapitulace dosavadního života. Až bude po všem, někdo pochopí někdo zůstane zmatený.

   Zopakujme si tedy, co je to to Vytržení? Vytržení je událost (č.2), při které Pán Ježíš Kristus (dále PJK) vezme (evakuuje) všechny zástupce pozitivního lidstva do nebeských příbytků (nejčastěji na Novou Zemi do 5.dimenze pozitivního stavu nebeského stvoření = zahrady Eden)

   „Ale až se ukáže Kristus, váš život, tehdy i vy se s ním ukážete v slávě.“ (Koloským 3:4).

   Bible popisuje vytržení jako okamžik, kdy PJK sestoupí na oblaka (na oblacích nebeských – Matouš 24:30, Marek 13:26, 1.Tesalonickým 4:17, Zjevení Janovo 1:7 – což v dnešní řeči neznamená nic jiného než za pomoci ne-lidské vesmírné technologie svých andělských vesmírných lidí = spolupracovníků z pozitivního stavu svého stvoření, ať už kdo chápe rozsah takové události/akce či ne), kdy následně všichni, kterých se vytržení bude týkat, obdrží od PJK nová oslavená těla (duplikáty nepodléhající již tomuto ne-řádu planety Nula/Země) a budou Vytrženi = Evakuováni (pomocí technologie – rovněž tedy „na oblacích nebeských“) z povrchu planety Země/Nuly vzhůru jemu vstříc.

   Zhruba před 150 lety se toto poznání dostalo (ovšem ne v této formě) křesťanům v U.S.A. a později se rozšířilo do celého světa. Protichůdné názory na toto téma rozdělily křesťany do 4 skupin dle teorií o tom, jestli a kdy Vytržení proběhne. První skupina vůbec nevěří, že kdy vytržení bude. Druhá věří, že se to stane až po soužení světa či na úplném konci této etapy (řeč je o tzv. DOBĚ JÁKOBOVA SOUŽENÍ – období soudů a důsledků negativních voleb). Třetí, že se odehraje někde uprostřed (většinou mezi 1. 1/3. Až ½ doby soužení). Čtvrtá skupina pak věří a zastává názor, že se tak stane ještě před DOBOU JÁKOBOVA SOUŽENÍ.

   Pomineme-li první skupinu, pak argumenty pro 2. a 3. variantu jsou často takové, že přeci např. i Noe byl zachráněn před potopou, ale přesto byl její součástí – byl v ní tedy přímým fyzickým účastníkem (doba konce se připodobňuje k době za dnů Noeho). Dále se argumentuje různými místy hlavně z biblické knihy Zjevení sv. Jana, která je chápána doslovně (ačkoli doslovný smysl nemá). Ve světle znalostí knih Nových Zjevení PJK ovšem zbývá zcela aplikovatelná pouze varianta č.4. Proč by měl PJK nechávat svůj lid zažívat důsledky negativního stavu a jeho voleb (tzv. boží soudy) v rámci DOBY JÁKOBOVA SOUŽENÍ? Navíc lidé opírající se pouze o Bibli coby zdroj božího slova bez znalostí knih Nových Zjevení neví téměř nic o vzniku a podstatě negativního stavu a Pseudotvůrcích (což jim nelze mít za zlé), kteří musí dostat šanci „zazářit“ na Zemi/Nule při absolutní manifestaci důsledků a následků volby setrvávat v negativním stavu a její realitě (v rámci právě DOBY JÁKOBOVA SOUŽENÍ, které se v Bibli symbolickým jazykem popisuje hlavně od 13.kap. Zjevení sv. Jana). A to se může stát jedině tehdy, když pozitivní lidstvo předtím zmizí, protože jedině pak se zanechané lidstvo může propadnout z pozice Země/Nuly do pozice Pekel/Mínus 1. Zároveň však dodávám, že mě ani nenapadne povyšovat se nad jiné postoje k realitě či průběhu Vytržení. Písmo napomíná každou pýchu, i tu přemoudřelých lidí. Co totiž víme navíc, co by nám nedal vědět Bůh? Anebo čím jsme, čím by nás on neučinil? Mnozí považují Vytržení za nemožné pravděpodobně proto, že si jednoduše něco tak obrovského nedokáží ani představit (natož, že půjde o evakuaci v „andělských hvězdných lodích“ = „na oblacích nebeských“). Argumenty pro prorockou pravdivost Bible (natož knih Nových Zjevení pozn.) však nejsou postavené na naší schopnosti tato proroctví pochopit, ale na moci Všemohoucího Boha – PJK je naplnit. On to pověděl, a proto se to stane. Pokud měl moc stvořit (a neustále tvoří pozn.) Multivesmír, má i moc mrknutím oka ze země vytrhnout všechny, které uzná za hodné. Není to ničím podmíněno. Zasáhne to celý svět, ať už tomu kdo věří či ne.

   Většina historických (znamení doby) i nebeských událostí (znamení na nebi), které se musely vyplnit jako „předzvěsti“ či podmínky (o kterých jsme hovořili dříve) se již vyplnily. Nic tedy zjevně nebrání tomu, aby se reality Události/Varování s následným Vytržením odehrály. Tady se nacházíme dnes a čekáme na splnění těchto převratných věcí, které věru otřesou nebem i zemí (Židům 12:26). Ještě 2 události jsou však v očekávání, o jedné byla rovněž řeč v předešlých tématech – přijetí PJK židovským národem (Izraelem – Matouš 23:39). Zde se názory rovněž rozchází, zda-li se tak stane po Události/Varování, anebo až po samotném Vytržení. Izrael má totiž poznat PJK až po naplnění stavu a počtu „z pohanů“ (Římanům 11:25). O druhé věci řeč nebyla – a tou není nic jiného, než založení Duchovního Centra Boží Rodiny (DCBR), spuštění plné mise BR. Jsou tu tedy navzájem provázané události, kdy dokud nenastane jedna, nestane se druhá. Z tohoto tedy jasně vidíme, že Vytržení je akcelerátorem řetězce událostí (předchozích i následných), které mají svou danou posloupnost.

   Ta nyní aktuálně vypadá asi takto: 1.) Spuštění DCBR 2.) Událost/Varování 3.) Duchovní probuzení a naplnění počtu „z pohanů“ 4.) nebo 5.) Spasení Izraele nebo 4.) nebo 5.) Vytržení. 6.) Realita nebes = tisíciletá říše na Nové Zemi v 5.dimenzi (která nutně nemusí trvat 1000let, jak se hlavně křesťané mylně domnívají) a souběžně s ní na planetě Zemi/Nule 6.a) DRUHÝ PŘÍCHOD PSEUDOTVŮRCŮ 6.b) DOBA FALEŠNÉHO MÍRU A BEZPEČÍ (kdy si budou PT hrát na Bohy a postupně upevní svou moc a nadvládu nad lidstvem) 6.c) DOBA JÁKOBOVA SOUŽENÍ (kdy se Země/Nula propadne plně do reality pekel na pozici -1 a zažije veškeré důsledky a následky plně projeveného negativního stavu = plně aktivovaný Nový Světový Řád) 7.)Konečný příchod PJK, konečný soud národů a eliminace negativního stavu 8.) Nový cyklus času bez negativního stavu = Věčnost.

   Žádnou etapu nelze vynechat. Chce-li kdo poskládat eschatologický obraz světa, musí poskytnout relevantní výklad všech těchto událostí, jak za sebou přicházejí, navzájem harmonizují a jedna druhou podepírá. Po vytržení se budou paralelně odehrávat dva příběhy (dvě paralelní reality pozn.). V nebi – příběh vzatých (evakuovaných = vytržených) a na Zemi/Nule příběh zanechaných. V nebi se bude odehrávat Beránkova svatební večeře a ve stejném čase se bude zanechaný svět propadat hlouběji a hlouběji do pekel.

   Cílem pokračování této série bude poskytnout ucelený pohled na budoucí události obou realit. Vznikne chronologický řetězec událostí, obraz, který se v hrubých obrysech dotkne všeho, co zanedlouho přijde na svět.

   Někteří (hlavně tedy křesťané) k tématu Vytržení a příchodu PJK namítnou, že se o tyto věci nemáme až tak zajímat. Stejně prý nikdo neví, jak to doopravdy bude natož kdy to bude. To je ale velký a téměř fatální omyl. Tyto věci jsou totiž nadmíru důležité, jinak by o nich Písmo nemluvilo s takovým důrazem, že blaze tomu, kdo je čte, slyší a zachovává (Zjevení Janovo 1:3). Vědět o tom, že PJK přijde a vezme si nás k sobě, je přeci silou naší víry. Bojovat dobrý boj a zachovat víru, protože očekáváme příchod PJK je téměř základ (2.Timoteiovi 4:7-8). Milovat Kristův příchod a nezajímat se o znamení jeho příchodu, to asi dohromady moc nejde. Co myslíte? A co se týká Vytržení, PJK dokonce vyzval, že se máme modlit za to, abychom byli uznáni za hodné vytržení (Lukáš 21:36). Je mocné svědectví skutečnosti, že náš domov není tady na Zemi/Nule, ale v nebesích, odkud čekáme příchod svého Spasitele (Matouš 10:7-10).

   „Nuže, dítky, modlete se, abyste byly uznány za hodné Vytržení a staly se součástí budoucí pozitivní nikoli negativní reality vývoje událostí této tolik důležité a těžce zkoušené planety.“

Text je výtažkem z knihy Sergej Mihál – Vytržení + doplnění Tyrona pod vedením PJK

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email