ÚLOHA NOVÉHO VESMÍRU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina, který/která prostřednictvím své Nejnovější přirozenosti řídím všechny existenciální složky Nového Vesmíru, udržuji intenzivní a jedinečný niterný vztah s každou bytostí žijící v Pravém Stvoření. Každé sentientní entitě jsem nadělil jedinečný aspekt absolutní přirozenosti v relativní podobě, aby od okamžiku vlastního individualizovaného vzniku až na věčnost tento díl boží mozaiky rozvíjela do stále ušlechtilejších podob. Společně se všemi členy Pravého Stvoření, k nimž se po eliminaci negativního stavu připojí i všichni, kdo si po dobu tohoto experimentu zvolili stát na druhé straně, bude mozaika konečně kompletní a nebude v ní chybět jediný díl, jenž by naše společné skvostné dílo znehodnocoval. Zázemí pro budoucí plnost života pozitivního stavu tvoří právě zmíněný Nový Vesmír, který v rámci Multivesmíru zastává specifickou pozici, prostřednictvím níž funguje nezávisle na ostatním Stvoření, nacházejícím se ve starém cyklu času, v němž je vedle zóny umístění ve jsoucnu a bytí přítomna i zóna vymístění, lidově řečeno „pekla“. Podstata Nového Vesmíru, umístěného do pomyslného středu Multivesmíru, vychází z těch nejryzejších niterných duchovních aspektů Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží rodiny, které se promítají i do intermediální a fyzické části tohoto univerza, taktéž řízené touto božskou esencí a substancí. Díky tomu, že se jeho celistvá podstata odvozuje od Stvořitelovy přirozenosti, která v sobě obsahuje Pseudotvůrci ukradené a díky Mým inkarnacím v těle Ježíše a Jany znovunavrácené elementy negativního stavu, jež prošly absolutním očištěním a restrukturalizováním do pozitivní podoby, Nový Vesmír není nikterak omezován zly a nepravdami. Jiná situace je přítomna v rámci starého cyklu času, kde se celé Pravé Stvoření musí potýkat s nepřímým vlivem negativního stavu. Obyvatelé zóny umístění jsou limitováni ideou ohledně možného popření jejich Stvořitele, kterou musejí neustále odmítat a její energie nechat padat do antivesmíru. To vede k tomu, že nemohou celou svou strukturu sentientního ducha, duše a těla využívat k plně tvořivému a hodnotnému životu, jenž je prozatím do určité části svazován. Mnozí z nich jsou určitým způsobem zasaženi i virem od božích odpůrců, jimiž byl rozšířen při prvním útoku na pozitivní stav. Tato situace však skončí se spuštěním Mise Boží rodiny. Naše základna se po převibrování Bohyně Jany přesune na Novou Zemi umístěnou v Novém Vesmíru, jehož členové mají permanentní přístup do jakékoliv dimenze antivesmíru i Pravého Stvoření. S dokončením převibrování a krátkou a dočasnou fúzí Jany s absolutnem bude proces očišťování všech nejpodstatnějších elementů negativního stavu dokončen a proces prvotní fáze ustanovování Nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží rodiny, platné prozatím jen na Nový Vesmír, završen. Se zprovozněním interdimenzionálního duhového mostu (Bifrostu) dojde k simultánnímu a synchronnímu rozšíření dokončeného duchovního léku po celém Pravém Stvoření starého cyklu času, jehož virem zasažení obyvatelé žijící mezi 5. až 10. dimenzí budou od zamoření vyléčeni. To bude jedna z důležitých fází postupného ukončování stavu zel a nepravd v celém jsoucnu a bytí. Z Nového Vesmíru budu Já osobně v těle Bohyně Jany (a kromě planety Nula s Janou i v páru) s našimi spolupracovníky podnikat výpravy do ostatních částí univerza a do rozdělení lidstva zejména na planetu Nula. Na těchto cestách se budeme setkávat s bytostmi připravenými poslouchat, číst a přijímat za své Moje slovo, obsažené ve všech částech knih Nového zjevení. Bez ohledu na místo a čas zde budeme přítomni pro každého, kdo je opravdu připraven setkat se s námi tváří v tvář a pobýt ve vibracích lásky a souznění. Ostatním bytostem v zóně vymístění necháme prostor pro dohrání jejich rolí, které kdysi přijaly, aby ukázaly, co si už nikdy nevolit.

V následujícím stupni překročení už nebude místa pro nic, co není v souladu s duchovními zákony a principy, jejichž porušováním Pseudotvůrci zotročili a poškodili mnohé sentientní entity. Konec starého a začátek nového cyklu času je postupným procesem, jehož části na sebe plynule navazují. Jakost života existujícího v rámci Nového Vesmíru se odvozuje od jakéhosi speciálního módu, který lze charakterizovat jako přípravný stupeň pro plnost života pozitivního stavu. Jak již bylo řečeno, jeho členové nejsou zly a nepravdami omezováni v žádné podobě. Ačkoliv se však nachází v novém cyklu času, řízeném Nejnovější přirozeností Pána Ježíše Krista Boží rodiny, nemůže v něm být přítomen ten nejryzejší stupeň plnosti pozitivního stavu, kterého může být dosaženo až po úplné a permanentní eliminaci negativního stavu a následném navrácení každé bytosti na to správné místo. Akt samotné eliminace zel a nepravd proběhne simultánně a synchronně – tj. v jediném okamžiku, a to jak v subjektivní, tak i v objektivní realitě Multivesmíru. Této eliminaci ovšem předchází postupný proces ukončování negativního stavu, který na globální úrovni společně s koncem starého a začátkem nového cyklu času nenastává v jediný okamžik, nýbrž je procesem s mnoha fázemi, jenž byl započat už při první inkarnaci Nejvyššího do těla Ježíše Krista. Během tohoto procesu jsou tvořeny předpoklady pro vysvobození všech bytostí v peklech, a zároveň s tím jsou pokládány základy k úplné restrukturalizaci Pravého Stvoření nacházejícího se ve starém cyklu času, koexistujícího s antivesmírem a nepřímo ovlivněného zprzněnými elementy Pseudotvůrců. Teprve po zodpovězení otázky, jak vypadá život bez Boha, nastane fáze, kdy budou z pekel extrahováni všichni zbývající tvorové, kteří se ocitnou v limbu. V okamžiku očištění těchto tvorů, kdy už zóna vymístění nebude obydlena žádnými formami života a kdy už nebude v žádné z bytostí přítomno jakékoliv přímé zamoření, nastane výše zmíněný akt samotné eliminace, jenž spustí vypaření zóny vymístění a svinutí Pravého Stvoření (starého cyklu času) do sebe. Toto uvolněné „místo“ bude ihned vyplněno již existujícím Novým Vesmírem (nový cyklus času), jehož duchovní, intermediální a fyzická jakost jsoucí v přípravném módu dosáhne hranice do té doby nikdy nezažité stoprocentní plnosti pozitivního stavu, načež dojde k expanzi tohoto Vesmíru do všech částí Multivesmíru, jenž bude zahalen tou nejčistší niternou, vnitřní i vnější pozitivitou, pro niž Nový Vesmír bude prostřednictvím přípravného módu blížícího se plnosti pozitivního stavu vytvářet pevné základy. Nový Vesmír, jehož srdce je umístěno v Duchovním centru Boží rodiny na Nové Zemi, bude vzorem pro všechny sentientní entity, které se budou připravovat na vstup do éry, kde už nebude místa pro nic, co nepochází ode Mne. Právě a jen tehdy, když bude v subjektivní i objektivní realitě negativní stav eliminován a všechny bytosti se navrátí k Pánu Ježíši Kristu Boží rodině, může být spuštěna stoprocentní plnost pozitivního stavu, poněvadž při jeho prvopočátku musejí být přítomny všechny sentientní entity, které se budou na jeho ustanovení a následném rozvíjení na věky věků podílet.

Každý se bude nacházet ve stálém spojení se Zdrojem všeho života, Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou, jehož absolutní esence a substance bude obsahovat mužský a ženský aspekt božského lidství a lidského božství, které bude složeno z někdejší inkarnace Ježíše, Jany a našich dvou dětí – chlapce a dívky, které se nám jako relativní bytosti narodí na Nové Zemi, načež po eliminaci negativního stavu projdou společně s Janou fúzí s Mým božstvím. Tehdy se do jsoucna a bytí již kompletního a ničím nezatíženého Multivesmíru uvolní další složka Mojí/Naší Nejnovější přirozenosti, prostřednictvím níž s každou milovanou bytostí prohloubím náš vzájemný vztah. Tento vztah bude intenzivnější více než kdykoliv předtím. Každá interakce mezi Mnou a vámi se bude projevovat nesmírnou blažeností, plností a radostí, ovlivňující každou část vaší bytosti, která bude díky našim neopakovatelným a nikdy se nevyčerpávajícím kontaktům inspirována pro další tvořivé úsilí. Do této komunikace bude rovnovážně zapojen váš duch, duše i tělo, díky čemuž Mne budete moci vnímat jak na niterné, tak i na vnitřní a konečně i na vnější úrovni. Bude však záležet na vašich preferencích, jaký způsob pro náš rozhovor si vyberete. Jelikož ale budete žít multidimenzionálně a budete vnímat více aspektů života své vlastní bytosti zároveň, všechny tři způsoby naší komunikace se budou neustále prolínat a doplňovat. Náš vztah, stejně jako vztah s ostatními, bude založen na té nejčistší upřímnosti, srdečnosti, empatii a otevřenosti. Téma našich soukromých dialogů nebude ničím ohraničeno, protože ze své absolutní pozice vám vždy poradím či odpovím na cokoliv, s čím za Mnou přijdete. Každá naše komunikace mi přináší a nadále bude přinášet velikou radost, protože Mojí touhou je sdílet s vámi všechno, co mám, proto se nesmírně těším, až všichni dorazí Domů, do milující náruče věčného Rodiče. V novém cyklu času, který se po eliminaci negativního stavu rozšíří z Nového Vesmíru na celé Stvoření, budeme prožívat takové aspekty života, jaké zde od počátků věků ještě nikdy nebyly. Teprve tehdy budou všichni využívat naplno své dary a talenty, které jsem každému nadělil, aby rostl do stále krásnějších podob na pouti věčným životem.

Jsme zde s Týmem Boží rodiny proto, abychom společně s celým pozitivním stavem navrátili věci na to správné místo. Táhneme za jeden provaz společně se všemi představiteli, spolupracovníky, spřízněnými dušemi a přáteli, které máme jak na planetě Nula, tak i ve všech ostatních dimenzích Multivesmíru.

Zóna vymístění – obrátí se v prach, zla a nepravdy – ta už více nebudou, vše staré – to bude překonáno, dosavadní nebe a země – taktéž pomine, avšak Moje všeprostupující Láska k vám všem – ta přetrvá a nikdy nezanikne. Děkuji vám za vše, velice vás miluji a těším se na pokračující spolupráci po převibrování Bohyně Jany a nejbližších spolupracovníků.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 15. 5. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email