SVOBODA V POZITIVNÍM STAVU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Lidé na planetě Nula i ostatní bytosti žijící v zóně vymístění zapomněli na to, co je svobodný život. Obyvatelům Nuly je odmalička vštěpován určitý světonázor, spojený s daným kulturním rámcem, který se pojí s určitými pravidly pozemských zákonů. Do toho jsou zde lidé vystaveni jistým formám ideologií, ať už projevující se navenek, jak je tomu v tzv. totalitárních režimech, nebo skrytě a téměř nepoznaně, jak je tomu v tzv. „demokratických“ režimech, jejichž podstata je stejná jako v režimech totalitárních, nehledě na to, že „demokratické“ režimy zaručují svým občanům prozatím daleko větší stupeň svobody. I ta je ale postupem času odebírána a nahrazována kontrolou nad všemi aspekty zdejšího života. O svobodě v pravém slova smyslu nemůže být řeč dokonce ani v západních zemích, které se během uplynulého půlstoletí považovaly za reprezentanty a ochránce demokracie. Už dnes v mnoha těchto státech hrozí lidem za vyjádření jejich názoru vyhazov z práce i jiná omezení. Lidé v postkomunistických zemích si kromě svobody projevu stojícího na chatrných základech považují i toho, že vláda nezasahuje do jejich životů a neprovádí jejich kontrolu. Nový systém kontroly je však daleko důmyslnější, než byl kdy dříve. Stačí se podívat, kolik kamer na veřejných prostranstvích je umístěno. Člověk nemusí chodit ani ven, aby byl důkladně poznán, stačí, když poskytne systému informace o sobě prostřednictvím sociálních sítí. Každý do jednoho je zde sledován různými způsoby. Už při narození je jedinec zaevidován a soubor o něm vedených údajů se na různých místech neustále zvětšuje. Jde například o úřady a další instituce, které vědí, kde každý žije, jaký má příjem, zda platí daně apod. Síla státní byrokracie udeřila v posledních desetiletích naplno. Mezitím, co v západních státech přetrvává iluze „demokracie“, den za dnem národní vlády na popud nadnárodních loutkovodičů utahují pomyslné šrouby zbývajících svobod a podnikají vůči svým občanům někdy skryté, jindy zase viditelněji projevující se restrikce. Ačkoliv to téměř nikdo nevnímá, svět je na spuštění celoplanetární totality už připraven. Elity pouze čekají na příchod svých pánů a bohů Pseudotvůrců a Renegátů, jejichž Nový světový řád (NWO) bude zaveden na základě kombinace různých, uměle vytvořených problémů, použitých jako záminka pro ospravedlnění nového režimu.

Zatímco většina občanů je přesvědčena o tom, že na základě předchozích zkušeností lidstva k něčemu takovému nemůže dojít, za oponou finišují přípravy pro odehrání posledního dějství historie negativními entitami zfabrikovaného člověka, který má s pravým člověkem žijícím v pozitivním stavu Multivesmíru pramálo společného. A tak se pozemšťané nadále honí za nepodstatnými věcmi a kariérou, budují hmotné statky, poslouchají mainstreamová média formující veřejné mínění, chodí pravidelně k volbám. Protože je většina člověčenstva zaměřena na povrchní záležitosti a musí se potýkat s obstaráváním prostředků nutných pro přežití, dochází pak k tomu, že téměř žádnému Američanovi nepřijde divné, že po Spojených státech amerických jsou roztroušeny provozuschopné koncentrační tábory s miliony plastových rakví, Číňana zase nijak nerozruší fakt, že jeho občanská poslušnost je měřena sociálním indexem, Evropan je naopak lhostejný k zaplavování svého kontinentu antagonistickými kulturami z Afriky a Arábie, v jejichž řadách jsou tajnými službami vycvičení islámští fundamentalisté, kteří čas od času spáchají teroristický útok. Většinu obyvatel této planety také nechává chladnou skutečnost, že na jejich hlavy jsou už desítky let sypány těžké kovy a další chemikálie vypouštěné z letadel, na různých místech světa je příroda decimována cíleným zakládáním požárů, k jejichž šíření přispívá řízené ovládání počasí, prostřednictvím kterého jsou elity schopny vyvolat fatální sucha či povodně. Jen málokdo se pozastavuje nad konzumním způsobem života produkujícího ohromné množství odpadků, z nichž velká část končí v oceánech, kde vytvářejí plovoucí ostrovy. Jen někdo si také dnes vzpomene na havárii jaderné elektrárny Fukušima, která zamořila vody Tichého oceánu. Pouze malé procento si uvědomuje, že voda tekoucí z vodovodních kohoutků ovlivňuje kvůli přítomným zbytkům chemických prvků zdraví lidí, které je dále podlamováno farmaceutickým průmyslem a vakcínami různých druhů. Právě vakcíny jsou jedním ze způsobů, prostřednictvím nichž bude v relativně blízké budoucnosti docházet k celoplošnému čipování lidí, kteří si v zájmu svého bezpečí a ochrany nechají bez odporu vzít zbývající výsady zdejšího (ne)života. Ukázkou toho, jak snadné je docílit pod určitou záminkou drakonických omezení, se v nynější době stala médii a vědci uměle vytvořená a následně zveličená epidemie koronaviru.

Přejete si i nadále žít ve světě, který se po příchodu Pseudotvůrců a Renegátů, falešných spasitelů člověčenstva, propadne hlouběji do zóny vymístění? Pro ty, kdo už jsou seznámeni s novodobým božím slovem prostřednictvím Nového zjevení, není žádným překvapením chystané fyzické rozdělení lidstva, kterým umožním odchod lidí s upřímnou láskou v srdci na Novou Zemi, aby nemuseli pokračovat v těchto stále se zhoršujících podmínkách. Přemístění do pozitivního stavu spojené s obdržením nových těl stvořených přímo mnou, Pánem Ježíšem Kristem, se týká těch, kdo si svými každodenními myšlenkami, volbami a činy volí život po mém boku a milují mne nikoliv pouze svou myslí, ale především srdcem. Nemusejí přitom znát mé pravé jméno. Rozhodujícím kritériem je právě láska v srdci, do kterého nejlépe vidím pouze Já, jediný Stvořitel všeho (kromě negativního stavu) a všech (kromě zfabrikovaných tvorů v něm žijících). Protože jsem absolutní, nemůže se stát, že bych při rozdělení lidstva na někoho zapomněl. Přeji si návrat každého marnotratného syna a dcery, ale nemohu nikoho nutit proti jeho vůli účastnit se závěrečné fáze negativního stavu na území planety Nula a zóny vymístění. Tak jako tak se nejpozději při uzavření tohoto cyklu času setkám tváří v tvář s každou bytostí do té chvíle pobývající v peklech, abych těmto entitám otevřel vědomí a umožnil jim duchovní očistu a plné začlenění do pozitivního stavu.

Teprve v pozitivním stavu může každý člověk i kterákoliv jiná bytost pocítit svobodu v pravém slova smyslu. Protože se v jeho doméně nikdo nerodí do nevědomosti, nikdo zde není veden k přijetí určitého a jediného „správného“ světonázoru na okolí, na ostatní jedince i na sebe samého. Svůj názor si každý na Nové Zemi i jinde utváří sám ve shodě s principy pozitivního stavu. Výchova dětí, fungující zde na odlišném základě než na Nule, rozvíjí tvůrčí potenciál každé bytosti, vede ji k objevování podstaty života, seznamuje ji s fungováním Multivesmíru a pomáhá jí vybudovat vztah k ostatním jedincům. V žádném případě ale zdejší výchova nemá za cíl vychovat řádného občana dodržujícího zákony. Princip občanství zde neexistuje, to se týká i vám známých zákonů. V pravém Stvoření žádný složitý právní řád nenajdete. Ten je nahrazen jednoduchými, srozumitelnými a univerzálními duchovními zákony a principy, které v pozitivním univerzu nikdo nemá zájem jakkoliv porušovat či obcházet. Tyto zákony vycházejí z principu absolutního božského Dobra, Moudrosti, Inteligence, Lásky, Milosrdenství, Soucitu a Odpuštění, proto zajišťují svobodu a rovnost všem bytostem bez hrozby jakékoliv sankce z mé strany. Jedinou případnou sankcí, kterou si na základě vlastních voleb ukládá bytost sama sobě, je odchod této sentientní entity do zóny vymístění. Tento fenomén, poměrně hojně rozšířený na počátku tohoto cyklu času, se ale již v zásadě nevyskytuje. Pekla natrvalo přicházejí o své členy a na jejich místo v současnosti nikdo z pozitivního stavu už nenastupuje. Život obyvatel Nové Země i dalších světů není podroben dohledu neexistujícího státního aparátu, úřadů a dalších institucí, nedochází proto ke „šmírování“, shromažďování a následnému zneužívání osobních dat a dalším záležitostem. Každý zde může vyjádřit svůj názor na cokoliv, aniž by za to byl nějak napadán a osočován, protože v pravém Stvoření žádný z těchto nepřirozených pocitů, myšlenek a projevů není přítomen. Žádná ministerstva a byrokracie zde nemají místo, stejně tak ani politické strany slibující občanům na Nule téměř cokoliv, jen aby její lídři uchvátili kus moci. Na Nové Zemi proto nenajdete ani z toho plynoucí volební systém a „demokracii“, jež nikdy nebyla na Nule „vládou lidu“. O duchovní správu každé planety se stará určitá skupina nejvyspělejších bytostí přímo pověřených mnou, Pánem Ježíšem Kristem, které se aktivně podílí na rozvoji jim svěřené oblasti vesmíru. Tito správci jsou každému ochotni s čímkoliv pomoci a poradit, pokud se neobrátí přímo na mne.

V pravém Stvoření panuje svoboda poznání, které není zamořeno protichůdnými politickými, sociálními, ekonomickými a filozofickými pseudonázory a pseudomodely, jak je tomu na Nule. Všechno nastřádané a stále se rozšiřující vědění mého Multivesmíru je v souladu s povahou pozitivního stavu, proto je zde přístup k objektivní a nezastřené pravdě, jejíž správnost není ospravedlňována a podkládána určitou ideologií, nýbrž vychází z otevřené mysli a srdce každého jednotlivce, jenž k poznání přistupuje a nadále ho rozšiřuje osobitým a originálním způsobem, který je i přes svoji jinakost za každých okolností v souladu s poznáním ostatních sentientních entit, vůči nimž se jeho poznání nestaví do opozice a konfliktu, ale do vzájemné tolerance a pochopení s ostatními. Tím je zajištěna rozmanitost mozaiky vědění, která nedává prostor uniformitě. Kromě svobody poznání je zde i svoboda poznávání, a to v rámci celého Stvoření. Pro každého je zajištěna svoboda meziplanetárního, mezigalaktického i mezidimenzionálního cestování, které bude v následujícím cyklu času ještě snazší a přístupnější než kdykoliv předtím. Každý má právo na základě vzájemné dohody navštívit tu oblast a bytost, kterou si přeje, aniž by k tomu bylo potřeba jakýchkoliv výjezdních povolení a kontrol.

Nikdo nemá potřebu hromadit peníze, hmotné statky a honit se za kariérou. Každý má vždy vše, co potřebuje pro šťastný a naplněný život v dostatku, nikdy se nemůže stát, že by zde někomu byla odepřena nějaká potřeba, zkušenost a zážitek jsoucí v souladu s jedincovým plánem duše. Právo být šťastný, milovat a být milován se v pozitivním stavu týká všech a je na rozhodnutí každého, jakým způsobem toto právo na své věčné pouti životem využije. Přestože v pravém Stvoření má každý právo na soukromí, nikdo nemá potřebu před někým cokoliv skrývat, stavět proti sobě barikády a „hrát si jen na vlastním písečku“. Život v ráji je provázán vzájemnou pospolitostí a provázaností, která do určité míry panuje mezi každou sentientní entitou – a to i v případě, že se tyto entity nikdy nesetkaly. Tím je ve vztazích mezi obyvateli rajských světů předcházeno možnému vzájemnému odcizení, anonymitě a neosobnosti. Multivesmír funguje též na principu, který by se dal označit jako „jednota v rozmanitosti“. Ten zajišťuje skutečnost, že ačkoliv je ve Stvoření přítomno nepřeberné množství rozličných národů, ras a kultur, při interakci mezi těmito kulturami nikdy nemůže docházet k nepochopení a nesvárům plynoucím z odlišnosti. Každá kultura je stejně přínosná jako ostatní, přičemž nedochází k jejich promíchávání takovým způsobem, aby se jedinečnost jedné kultury v důsledku té druhé vytratila. Každá si své charakteristické rysy nese od svého vzniku až do vyčerpání své užitečnosti. Multivesmírné společenství je prodchnuto vzájemnou úctou, respektem a maximální otevřeností vůči ostatním členům univerza, kteří se tak sobě navzájem nejeví jako cizí, přestože se nemusejí znát osobně, nýbrž se berou jako rovnocenní přátelé, s nimiž je možno utvářet i osobnější formy interakce.

Na Nové Zemi i jinde ve Stvoření nemá nikdo zájem nikomu škodit, kontrolovat ho a udržovat ho v poslušnosti. Neexistují zde proto ani snahy sebrat bytostem byť jediný díl jejich svobody, která je fundamentálním principem pozitivního stavu. Stejně tak není v mém království žádného místa pro decimování přírody požáry, povodněmi, suchem, odpadky a chemikáliemi, ani pro koncentrační tábory, sociální indexy, teroristické útoky, válečné běsnění, ekonomické krize, epidemie, nemoci, vakcíny a vše ostatní, co se neslučuje s povahou ráje, který jsem poskytl nebo teprve poskytnu každému, kdo si přeje věčně žít po mém boku. Odpadnutí veškerých negativních vlivů dává prostor pro výkvět krásy v plném rozsahu, v níž se mohou svobodné a ničím neomezené bytosti vyvíjet ke stále větší dokonalosti a přesahujícím celkům. Příroda hraje na Nové Zemi všemi barvami a její fauna a flóra není utiskována růstem měst, budováním silnic a stavěním továren, v oceánech neplave jediný odpadek. Není zde nic, co by hyzdilo panenskou čistotu rajského světa, jemuž se nevyrovnají ani ty nejkrásnější (a stále ubývající) krásy planety Nula.

Vydržte, moji milovaní, v tomto upadajícím světě ještě nezbytný čas, dokud nenaplníte účel svého poslání. Překlenuli jste mnohé zkoušky a útlaky a zažili jste četná soužení, nic z toho vám ovšem trvale neuškodilo, nýbrž vás to posílilo a zocelilo. S mojí každodenní pomocí zvládnete s co největším nadhledem vydržet i zbývající roky do rozdělení lidstva, kdy si vás vezmu k sobě Domů. V mém království pak už navěky budete v nehynoucí a ke stále vyšším celkům spějící svobodě zažívat jen to krásné a láskyplné. S radostí se těším na vás všechny.

Miluji vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 21. 4. 2020

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email