STŘÍDÁNÍ FLOTIL VESMÍRNÝCH LIDÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

dne 15. dubna dochází jako každý rok ke střídání flotil vesmírných lidí, jejichž lodě jsou rozmístěny na orbitu planety Země/Nula v různých vibračních pásmech. V polovině tohoto jarního měsíce končí šestiměsíční služba flotily pod vedením Aštara Šerana, která má za úkol střežit kosmický prostor a do nezbytné míry čistí životní prostředí v podzimním a zimním období. Na stejný úkol nastupuje hvězdné loďstvo pod vedením Ptaaha, jehož plavidla jsou často viděna na noční obloze teplých letních večerů.

Vesmírní lidé jsou hlavní činitel, který udržuje život na planetě Nula v přijatelných mezích. Bez jejich přítomnosti by lidstvo pod vedením Pseudotvůrců a Renegátů, téměř neustále soupeřících proti sobě, zahubilo samo sebe ve zničující jaderné válce. Přestože si negativní entity ze zóny vymístění nepřejí zničit svůj zdroj potravy, ani ony nemají jakožto relativní bytosti situaci zcela pod kontrolou a kdykoliv by se jim jejich experiment mohl vymknout z rukou, jak k tomu několikrát došlo v minulých etapách současného cyklu času (viz Atlantida). Proto je v zájmu bezpečnosti celého Stvoření nutné vývoj pseudočlověčenstva korigovat. O to se na základě mého plánu starají mnohé bytosti pozitivního stavu včetně vesmírných lidí, kteří na tuto planetu dohlížejí, avšak do jejího vývoje v souladu s duchovními zákony nezasahují. Bez jejich pomoci by lidstvo také přišlo o životní prostředí, jehož postupná devastace by se vymkla kontrole a už před desítkami let by pozemšťany vedla k vybudování podzemních měst. Další činností pozitivních mimozemských bytostí je vyvažovat temnou duchovní atmosféru světa a ředit ji pozitivními energiemi, které jsou skrze povrch převáděny do srdce Gaii, jež společně s ostatními podstupuje transformaci. Na energetickém usměrňování se podílejí i obyvatelé vnitřní Země, kteří v krystalických tělech obývají i tuto 3. dimenzi. Jedno z jejich hlavních center se nachází v Telosu pod horou Mount Shasta v Kalifornii, díky čemuž mohou Spojené státy americké, jedna z předních mocností negativního stavu na nejzevnějším stupni pseudo-Stvoření, i nadále plnit svůj účel, aniž by kvůli své povaze podlehly sebedestrukci. Pokud by jakýkoliv střípek tohoto experimentu vypadl z celkové mozaiky, veškeré snažení by se obrátilo v nicotu a vše by se kvůli chybějící odpovědi na otázku „Jak vypadá život bez Boha“ muselo opakovat znovu. Já, Pán Ježíš Kristus mám naštěstí o celé situaci dokonalý přehled, proto nedopustím předčasné ukončení tohoto dějství, bez jehož dovršení finální fáze by nikdy nemohlo dojít k vysvobození a spáse všech bytostí a následnému spuštění plnosti života pozitivního stavu.

Vesmírní lidé podílející se na transformaci lidstva pocházejí zejména z 5., 7. a 9. dimenze, kde na hmotné úrovni obývají ve hvězdokupě Plejád mnohé planety i slunce. Jsou spřízněným druhem lidské rasy, která před pádem do antivesmíru obývala planetu Zemi v Pravém Stvoření. V čele půlročních misí spojených s transformací lidstva stojí již zmíněný Aštar Šeran a Ptaah, pod jejichž velení spadá bezpočet hvězdných spolupracovníků, jejichž posláním je kromě mnoha jiného vytvořit zázemí pro pozdější evakuaci několika stovek milionů pozemšťanů, kteří budou před příchodem Pseudotvůrců vytrženi z této reality na loď, kde se důkladně seznámí se situací, podstoupí očistu a následně převibrují do 5. dimenze. Kosmické zázemí tvoří loď Share, na níž výjimečně dochází i k setkávání připravených jedinců s hvězdnými bratry a sestrami. Schůzky jsou ovšem uskutečňovány pomocí tzv. „živých hologramů“, což je způsob, kterým se pozitivní mimozemské bytosti při setkávání s lidmi manifestují. Děje se tak z toho důvodu nemožnosti přímého kontaktu, kterého nemůže být na duchovní, zprostředkující, astrální ani mentální úrovni docíleno vzhledem k povaze a umístění planety Nula, jež se na okraji zóny vymístění nachází se svými obyvateli v izolované pozici. Duch a duše pozemšťanů se nachází v obalu z energoprotoplazmy, jenž znemožňuje čistý a nezprostředkovaný kontakt se světelnými bytostmi, pro něž by nánosy lidských energií mohly být velice nebezpečné. Proto je třeba používat metodu „živého hologramu“, který je plně řízen určitou bytostí z pozitivního stavu či celou skupinou bytostí, vytvářejících obraz své vlastní projekce a okolního prostředí. Výsledný obraz je poté převáděn do vědomí člověka, který nabývá vysoce reálné představy skutečného setkání tváří v tvář, jež se může uskutečnit například na lodi, na jiné planetě apod. Tento fenomén se netýká pouze vesmírných lidí, ale i jiných entit z pozitivního stavu (andělé), které nemohou přijít do přímého styku s pozemšťany, pročež musejí používat pouze svůj obraz. Toto omezení bude zrušeno po zahájení Mise Boží rodiny z Nové Země, která nejenže dokončí propojování nebe se zemí, ale připraveným lidem v probíhající době transformace umožní vymanit se ze sítí matrixu a nastoupit na zrychlenou duchovní cestu do ráje, bez ohledu na to, zdali jsou tito jedinci už nachystáni na kontakt se mnou, Pánem Ježíšem Kristem ještě v hrubohmotných tělech, nebo se s mužskou a ženskou podstatou Stvořitele setkají až při Události/Varování a vytržení z této reality. Díky naší Misi a působení duchovního léku eliminujícího vir od Pseudotvůrců tedy dojde k částečnému zrušení karantény pro planetu Nula, díky níž budou moci entity z Pravého Stvoření na nehmotné úrovni dosahovat nezprostředkovaného kontaktu s připravenými jedinci. Přestože se vědomý kontakt s jinými realitami týká a bude týkat jen zanedbatelné části populace, z celkového pohledu částečné zrušení karantény výrazně urychlí transformaci nejprve části, po krátkém vítězství negativního stavu na Nule posléze i celé rasy člověčenstva, potažmo každé rasy v peklech. Na hmotné úrovni konec omezení umožní nejbližším spolupracovníkům Boží rodiny v krystalických tělech navštěvovat bez omezení jakékoliv místo na Nule i kdekoliv jinde v zóně vymístění, a to bez vnějšího či vnitřního ohrožení pramenícího z podstaty daného prostředí. Nová těla složená z prvků Nového vesmíru budou interuniverzální a nezničitelná.

Působení z Nového vesmíru rozvine plody naší práce, které jsme „zasadili“ během inkarnace do hrubohmotných těl, nejvíce pak v posledních čtyřech letech neustále se vyvíjejícího Týmu Boží rodiny, jehož formování započalo už po dopsání 33. kapitoly druhé dávky Nového zjevení v dubnu 2015. Teprve v okamžiku převibrování Bohyně Jany a prvních dvanácti představitelů dojde ke spuštění opravdové transformace lidstva, jejíž průběh byl už od samého začátku blokován samotnými Pseudotvůrci. Negativní entity v průběhu druhé poloviny 20. a prvních dvou dekád 21. století vytvořily bezpočet pseudo-duchovních směrů, na první pohled tvářících se velice láskyplně a bohulibě. Jedním z hlavních hnutí řízených z pekel je New Age, jež různou měrou inspirovalo a následně svedlo mnohé hledající duše. Každé podobné hnutí vedené ze zóny vymístění používá při dosahování svých cílů rozdílné metody, aby došlo k oslovení co největšího množství lidské populace. Ve finále tak k opravdovému Bohu duchovně stoupá jen velice málo bytostí v hrubohmotných tělech, které mají ke Stvořiteli upřímný vztah a nezabředly do sítí negativního stavu příliš hluboko. Během následující etapy našeho působení z Nové Země budou odstraněny veškeré bariéry bránící transformaci Země a části jejího lidu, jehož členové jsoucí představiteli pozitivního stavu procitnou z falešné reality a pomůžou nejprve sobě a posléze i ostatním připraveným lidem, to vše pod koordinací mě, Pána Ježíše Krista a mých dalších pomocníků, kteří budou aktivně pomáhat na duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni všude, kde to bude zrovna potřeba. Tím se velice přiblíží konec současného cyklu času, který bude po vítězství temnoty na planetě Nula ukončen vyvedením zbývajících obyvatel antivesmíru do limba, kde dojde k otevření vědomí a Poslednímu soudu. Zcela vyprázdněná zóna vymístění pak bude rozpuštěna a její očištěné elementy navráceny zpět do Zdroje, odkud se do Multivesmíru v novém věku uvolní pro další tvůrčí úsilí.

Děkuji vám všem za úžasnou spolupráci, prostřednictvím níž vítězíme na všech frontách. Těším se společně s vámi na brzké zahájení transformace lidstva i celého Stvoření, ve kterém budou jednou všechny mé děti bez výjimky žít, tvořit a radovat se v naprosté harmonii a jednotě.

Velice vás miluji.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 15. 4. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email