Splynutí s Boží povšechností

OPAKOVÁNÍ SDĚLENÍ PJK PŘES AA RAFAELA V TĚLE MICHALA

   Když Ježíš Kristus splnil v roce 1987 své poslání, splynula jeho relativní duše s absolutním Božstvím Nejvyššího, který se od té doby jmenuje Pán Ježíš Kristus. Toto pojmenování má hluboký duchovní význam, který je vysvětlen v Novém Zjevení od Petra Daniel Francucha.

   Vám, lidským bytostem, kdož jste uvězněni v tělech Pseudotvůrců, je těžko pochopitelné něco z toho, co má do činění s procesy, které hýbají veškerou existencí. Některým z vás, kteří jste dospěli do bodu velkého duchovního pokroku, a čtete tyto slova a přijímáte je bez obtíží, je možné sdělit alespoň teoreticky proces fúze Ježíše se Mnou v několika řádkách.

   Celý je to proces, při němž je nutné dát do pohybu velké kvanta absolutních energií. Relativní duch (tedy Ježíš) byl vyveden vně dvanácti dimenzionální strukturu Multivesmíru a dostal se do oblasti Božích prvorozenců, kteří obepínají nekonečné absolutní Jádro. Zde byl po určitý čas ( = nečas) připravován ke vstupu osvícení Září a Světlem. Byl držen v „rukou“ Prvorozenců, kteří jej uvedli do Mé síně před Moje dveře.

   Tehdy Prvorozenci odešli a Ježíš byl připraven splynout s absolutnem, které se nacházelo za těmito dveřmi. Jednotlivé relativní elementy, které jsou jinak provždy pevně a nedělitelně spjaty s každou relativní bytostí, odpadly, aby byly rozptýleny a vráceny zpět do Zdroje, kde čekají, až se z nich vytvoří nově uspořádaná idea, kterou budou další mnohé bytosti.

   Nastala restrukturalizace a úplné přetvoření duše Ježíše Krista a taktéž jeho lidského těla. Pohlédl do Mých očí a byl zahrnut absolutní láskou. Tehdy došlo k explozi i implozi zároveň a byl přijat do Mne. Tehdy se stal absolutním na věky věků, nedělitelnou součástí Stvořitele.

   Toto se událo v roce 1987 v lidských pojmech měření lineárního času, který je platný pro planetu Nula ve 3. dimenzi v zóně vymístění a jejím přilehlém okolí. Proces fúze je pro jakoukoliv relativní entitu nepochopitelný, proto zde byla použita lidská přirovnání.

   Tento proces čeká i přímou ženskou inkarnaci Pána Ježíše Krista, která pobývá mezi vámi a plní stoprocentně Můj dokonalý plán.

<3 Váš Pán Ježíš Kristus <3

 

Zdroj: Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email