SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XLII.

Slovo od Pána Ježíše Krista Boží Rodiny pro Štěpánka Hřebíčka

 

Milovaný Štěpánku,

v roce 2023 jsi zvládl mnoho důležitých úloh, které sis po dohodě se Mnou zvolil prožít před tím, než ses dočasně stal příslušníkem pozemského lidstva. Obstál jsi v nich skvěle, přestože to pro tebe nemuselo být na první pohled zjevné. Jde o to, že nezáleží na tom, jestli se nějaká osobní role naplní dle tvých představ, nebo zda je jim naopak zásadně vzdálená. Jediné, co je důležité, je skutečnost, že charakter všech dílčích úkolů, zakoušených na tvé individuální cestě duchovního rozvoje, vyplývá z plánu tvojí duše, který spadá pod Můj dokonalý plán. Představy a přání vnější mysli, která tuto dohodu nezná, proto u tebe ani u ostatních často nemusejí být v souladu s tím, co se z první ruky na planetě Nula rozhodla poznat tvoje věčná podstata – duch a duše. Když si v srdci připomínáš a zvnitřňuješ dobře známou ideu, že jedině Já vím, co je pro tebe nejlepší (a vědí to ostatně i zmíněné nehmotné složky tvé osobnosti), pak i tvoje vnější mysl zvládá jednotlivé úlohy daleko lépe, než kdybys s tímto uvědoměním nepracoval. Když Mi své problémy a nedostatky navíc pravidelně odevzdáváš, důvěřuješ Mi a nasloucháš vedení z nitra, pak jednotlivé záležitosti na své stezce do pozitivního stavu zvládáš, překonáváš a očišťuješ daleko snáze, než kdybys byl ve své víře a vědoucnosti nedůsledný.

Jsem pramenem Dobra, a ty máš možnost z něj nabírat čistou vodu, symbolizující Božskou energii, a to způsobem, který je nanejvýš účinný a vyplývající ze znalosti, přijímání a praktikování Nového Zjevení. Díky tomu můžeš s Mojí přímou asistencí zpracovávat své duchovní zátěže velmi účinně, aniž bys těmto negativním aspektům byl vystaven více, než je nutné pro jejich transformaci. Některé z nich mají delší trvání, s jinými si dokážeš poradit pružněji, ale i vliv těch aspektů, které se tě drží déle, má svůj konec, jenž se přibližuje v souladu s tím, co jsme si spolu ujednali. Moje Prozřetelnost má o všem přehled a přizpůsobuje podmínky ve tvém životě a ve tvém nitru tomu, abys úspěšně zvládal zpracovávat jednu oblast za druhou a abys v žádné důležité doméně očistného procesu zásadněji nestagnoval, nýbrž ho posouval stále efektivněji k jeho finalizaci. Podoba a míra tohoto přibližování konci a bodu překročení se odvíjí od tvých každodenních voleb ve věci uvádění Nového Zjevení do praxe.

Děkuji ti za to, že se Mi snažíš být stále bližším a pracuješ se svojí duchovní vůlí, kterou používáš k bohulibým účelům. Jsem rád za to, že vyvíjíš v rámci své osobní transformace iniciativu, zabraňující pádu do letargie a nehybnosti, a naopak podporující v tobě skrytou živost a tvořivost. Tak jsi schopen rozvíjet v sobě to skvělé, krásné a jedinečné, co jsem do tebe při stvoření vložil. Přináší to svůj veliký užitek, a to na multidimenzionální úrovni. Proto není třeba litovat ničeho, v čem jsi kdy byl zapojen, respektive v čem jsi nebo budeš zainteresován nyní a kdykoliv jindy, když ze všeho dobrého i na první pohled zlého vzcházejí semínka, z nichž se postupně stávají ony šťavnaté a sladké plody. Už teď tyto plody slouží jednotlivým složkám tvé osobnosti jako akcelerátor jejího dalšího rozvoje vpřed, a až jednou vejdeš do Mého Království, budou sloužit i nadále nejen ku tvému prospěchu. K dispozici budou rovněž ostatním bytostem, které se už v těchto časech i nečasech učí z tvého příkladu, jenž „na scéně“ hrubohmotného světa poskytuješ celým zástupům Božích synů a dcer.

pro tebe platí, že až zde naplníš své poslání a projdeš rekapitulací svého pobytu v hrubohmotném světě, pocítíš hlubokou vděčnost za to, čím jsi prošel, jakož v sobě budeš vnímat i nanejvýš uspokojivý pocit z toho, čím sis neprošel. Tehdy už budeš naplno osvobozen z vlivu ega a nevědomých procesů. Namísto toho si budeš užívat otevřeného vědomí. V tomto stavu ti bude každý střípek tvého duchovně-pozemského bytí dávat dokonalý smysl a dostane se ti pochopení, proč nic nemohlo být jinak. V celé své kráse se ti připomene naše dohoda, s níž jsi souhlasil před svou inkarnací na planetu Nula, protože jak ty, tak Já jsme její obsah právem považovali za nanejvýš vhodný a přínosný pro tebe i pro celé Stvoření, kterému svým příběhem a všemi zkušenostmi pomáháš. Až se budeš dívat z nového nadhledu na svou minulost, nebude ve tvém vnímání a uvažování již místa pro jakoukoliv rozmrzelost, rozčarování a zklamání. Místo toho budeš naplněn radostnou vyrovnaností a povznesením, jež se bude snoubit se štěstím, klidem, mírem a neskrývaným úsměvem. Ten tě bude zdobit „od ucha k uchu“, přičemž světlo, kterým jsi a které přijímáš ze Zdroje, tebou bude prostupovat nejen „od hlavy až k patě“, ale bude nespoutaně zářit v každé části tvého věčného Já, aby souběžně s tím mohlo pokračovat jeho rozlévání do patřičných koutů antivesmíru.

V souvislosti s ukončením studia na vysoké škole, které tě nenaplňovalo a stálo tě hodně síly, nastalo u tebe období přehodnocování dosavadních priorit a nalezení oblastí, ve kterých ses začal nově angažovat, nebo jsi v nich prohloubil dosavadní činnost, a to nejen na poli fyzickém, ale co je nejdůležitější – i ve spektru duchovním, které má přímou souvislost s tvým působením v Týmu Boží Rodiny. Jsem rád, že ses po dlouhém zvažování rozhodl dále se nevěnovat působení v univerzitním prostředí, které tě různými způsoby sužovalo a omezovalo, neboť kladené nároky přesahovaly míru, jakou jsi byl ochoten snášet. Namísto toho ses rozlétl do světa, ve kterém můžeš volněji dýchat a jenž ti nabízí více možností a prostoru k seberealizaci, spočívající především v práci rukama na poli přírody, které ve vybraných záležitostech velmi dobře rozumíš a k níž máš vyprofilovaný vztah. Prací se stromy a rostlinami velmi dopomáháš ke spáse nesentientních entit, jejich kolektivním vědomím, které se v době uzavírání současného cyklu času připravují na svou transformaci, restrukturalizaci a začlenění se do Pravého Stvoření (ve zcela nové formě, odpovídající charakteru nového cyklu času).

O co více nemusíš vyvíjet intelektuální činnost v zaměstnání, o to více máš ve svém případě čistější mysl, kterou můžeš snáze propojovat se svým srdcem a budovat z těchto dvou původně oddělených nádob jednu spojenou, kdy niterná část tvého Já do stále větší míry pozitivně ovlivňuje jeho zevnější sektor, tj. ego – hrubohmotnou mysl. Tak se udržuješ ve stále hlubším spojení se Mnou, zlepšuješ funkčnost své intuice, a nejen do své věčné, ale i do své dočasně lidské složky osobnosti necháváš vpouštět stále více energie Nové a Nejnovější Boží Přirozenosti. To, co je ukryto v tobě, může prostupovat snáze napovrch, čímž se tvé fyzično dostává v řadě záležitostí do těsnějšího souladu s tvými niternostmi, které jsou nositeli Lásky, Moudrosti, Dobra a Pravdy. Právě čím více se tyto Božské prvky v tobě posilují, tím více se mohou projevovat i ve hmatatelném spektru, kde mohou být v kontextu mnoha situací ku prospěchu nejen tobě, ale i těm, kteří jsou ti nablízku.

Stáváš se více pozornější k druhým a na základě rostoucí empatie snáze chápeš jejich individuální projev, nastavení, preference, zvyklosti a návyky. Jsi také více soucitným, přičemž tento soucit nesklouzává do lítosti, ale udržuje si svůj pozitivní náboj, jenž je s postupujícím časem stále zřetelnější a ryzejší. Tak můžeš vlévat do srdcí svých bližních víc a víc Božího Milosrdenství, které je úzce provázáno s Odpuštěním. Právě tím, jak se stále citelněji přibližuješ k Mojí podstatě, dosahuješ i větší schopnosti odpouštět, což blahodárně působí na tvé nitro, zahalující tak sebe samo do větších stupňů úlevy, přenášené i na sentientní objekty tvého odpuštění. Jak se navracíš postupně ke Mně, stáváš se také laskavějším jedincem, jehož mírnost projevu je stále šlechetnější. Občas se ti stane, že jsi na někoho nečekaně ostřejší a zbytečně přísný, avšak s tím, jak v sobě pěstuješ princip vcítění se do druhých, a kromě toho i nacítění se na jejich individuální esenci, jsi napříště schopen použít projev se zaoblenými hranami, který je vlídný, klidný a vyrovnaný, čímž nepůsobí zbytečnou disharmonii. Přísnost sama o sobě není špatná, ostatně používám ji občas i Já v lidském těle, nicméně v pořádku je pouze tehdy, když do ní není zapojena negativní emoce.

Je důležité prověřovat pravdivost svých niterných i navenek vyjadřovaných stanovisek, přesvědčení a názorů. Stejně tak důležité je mít na paměti, že každý úhel pohledu na určitou věc, událost, situaci apod. je relativní. Objektivním úhlem pohledu disponuji jen Já a nezkreslenou optikou hledí na probíhající dějství i členové Nového Vesmíru. Nikdo v hrubohmotném světě včetně členů Mého Týmu tudíž nemá výhradní právo na stoprocentní pravdu, jejíž míra je případ od případu různá. Proto je důležité nejen prověřovat sám sebe, ale s respektem a úctou přistupovat i k těm druhým, ať už zastávají jakákoliv stanoviska, nehledě na to, zda je esence jejich pravdivosti nižší než tvoje (vaše), nebo je zhruba stejná jako ta tvoje (vaše), či je naopak vyšší než tvoje (vaše). V každé ze tří uvedených možností se doporučuje důsledně použít sebereflexi ve světle Nového Zjevení, s níž lze lépe odhalit podstatu svojí verze pravdy a poznat tak, do jaké míry se shoduje s idejemi Božího Slova, respektive s povahou pozitivního stavu. Tuto svou pravdu (či svůj úhel pohledu) je pak možné porovnat se stanoviskem toho druhého. V případě, že i po důkladné a rozvážné sebereflexi dojdeš (dojdete) k závěru, že nikoliv ty (vy), ale ten druhý je v dané situaci vzdálen praktikování Nového Zjevení, je velmi namístě nedat mu to lidově řečeno „sežrat“, neboť to je v rozporu s Mým učením, ale zachovat pokud možno i nadále srdečné stanovisko. Jak jsem vlídný Já k vám, měli byste se pokoušet být takoví i vůči sobě navzájem, čímž Mi prokazujete velkou službu, mimo jiné i proto, že pokud jste milí k druhým, vyjadřujete svou laskavost i vůči Mně v těch druhých.

Závěrem tohoto pojednání dodám, že všichni jste omezeni nevědomými procesy a určitými zátěžemi, kvůli čemuž nemůžeš (nemůžete) zcela vidět do nitra svých bližních. Proto si buď vědom (buďte vědomi) toho, že jejich záměry a to, jak daný výrok, postoj apod. ve vztahu k tobě (k vám) nebo i obecně mysleli a pod jakým záměrem ho k tobě (k vám) vyslali, nebudeš (nebudete) schopni nikdy stoprocentně určit, dokud jste v hrubohmotných tělech. Jen Já mohu pod nestranným zorným úhlem dokonale vidět podstatu každé situace a niterného rozpoložení všech zainteresovaných a směřovat vaše kroky k tomu, abyste se vždycky včas oklepali, pokud mezi sebou řešíte něco ne zcela příjemného, a zaujali k sobě i k ostatním aktualizovaný postoj hodný vašeho pověření coby reprezentantů Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Odpouštějte si navzájem své problémy a nedostatky a nenechávejte se uvádět v pokušení ostřejších konfrontací, které mezi vámi staví bariéry. Samozřejmě, co se má stát, stane se, ale uvědomováním si a praktikováním těchto idejí zmírníte neblahý vliv působících energií a snáze se vynoříte zase nad hladinu.

Prostřednictvím krátkodobého partnerského vztahu s Renátkou jsi do svého srdce přijal obohacení, které ti bude zčásti „na scéně“ a především pak „za scénou“ pomáhat v dalších etapách tvého duchovního rozvoje. Jeden i druhý jste od sebe navzájem získali jedinečné osobnostní aspekty, které doputovaly do vašich niter, kde jste je učinili součástí své individuální esence. To, co jste si na duchovní, zprostředkující a fyzické úrovni předali, je krásným souborem idejí, pocitů a myšlenek, zkrátka Boží energie v různých podobách a projevech, jež se stala integrální součástí vašich Já, která se Mi i tímto způsobem ještě více přiblížila. Tato energie si i po ukončení vztahu žije v různých sférách Multivesmíru svým životem a přivádí na správnou cestu další a další nositele Mojí Lásky. S vědomím, že jste pro celek vykonali vše, co bylo v rámci vašeho partnerství žádané za účelem osvobození Stvoření, můžeš těchto několik zajímavých týdnů a jejich dozvuky s vnitřním klidem uzavřít, neboť jsi svou úlohu, Štěpánku, zvládl skvěle, stejně jako Renátka. Účelnost všeho, co jste si měli jako milostný pár předat, se naplnila bezezbytku, a tak nyní kráčíte každý zase svou cestou, přičemž si v sobě uchováváte to hezké a nadále zůstáváte přáteli. Oba pokračujete v uskutečňování svých poslání pod záštitou znalosti Nového Zjevení, které ve vás žije a roste s tím, jak zdoláváte jeden schod na své cestě do nebe za druhým. Děkuji vám velice za váš každodenní příspěvek na ukončování negativního stavu a do dalších období vám přeji jen to nejlepší v rámci plánu vaší duše.

Kromě jiného ti přeji pokračující zlepšování vztahů se členy své biologické rodiny, které se za poslední roky stále citelněji narovnávají. Dobře víš, že jen duchovní prací na sobě můžeš jít ostatním příkladem a dávat jim přirozenou motivaci k nalézání pravé duchovnosti. S tím, jak se Mi stáváš podobnějším, jsi také schopen snáze objevovat pozitivní kvality v nitrech, ve vnitřku i v zevnějšku svých milovaných, které ti rovněž pomáhají posouvat se lépe vpřed. Ve svých drahých vnímáš stále zřetelněji Moji přítomnost a vidíš v nich stále více darů a talentů, které jsou v nich ukryté.

Když se členy své biologické rodiny hovoříš či jinak interaguješ z pozice svého srdce, jsi schopen vnímat a cítit i jejich vlastní srdce, ve kterém je ukryto to pravé bohatství, jež u nich v různé míře – v závislosti na zvoleném plánu duše – prostupuje napovrch. Díky přístupu jsoucímu v souladu s Novým Zjevením, které se snažíš aplikovat do mezilidských vztahů, se hodně záležitostí v tomto spektru zjednodušuje. Komunikace je pro obě strany příjemnější a kladný dopad toho, co je mezi vámi, je v každém dalším kroku razantnější.

I v rodinné instituci se narámně ukazuje princip zrcadlení, kdy se na postojích těch, kdo jsou ti nablízku, odráží tvůj vlastní niterný přístup, jakožto ty zase odrážíš ten jejich. Vzhledem k tomu, že jsi příjemcem nejvyšší Pravdy a vědomým nositelem Mojí Nové a Nejnovější Přirozenosti, jsi to primárně ty, kdo má náležité nástroje k tomu, aby byl charakter vašeho soužití stále bližší principům pozitivního stavu, které na planetu Nula a do zóny vymístění v různých ohledech přenášíš. A jsi to opět hlavně ty, kdo svým duchovním životem buduje pevnou základnu, na které pak můžeš se všemi, kdo si tak zvolí, nadále stavět v rámci tvého/vašeho návratu do Mé náruče. Existují zde průkopníci, mezi něž patříš, a pak jacísi čekatelé, kteří se nechávají průkopníky inspirovat k tomu, aby se i oni dříve či později naladili na stejnou vlnu a stali se hrdými nositeli Božího praporu. Tito čekatelé jsou jak v hrubohmotném světě, tak i kdekoliv jinde v zóně vymístění, a ty jsi přiváděn k těm, s nimiž si máš předat to, co vás všechny v konečném důsledku přivede do Mého Království.

Jsem rád, že přijímáš zodpovědnost za svůj život a s pokorou si neseš všechny dobré i nedobré důsledky svých voleb. Ziskem různých zkušeností, jsoucích k nezaplacení, zkoumáním sebe samého na bázi Lásky spojené s Moudrostí, odevzdáváním starého a přijímáním nového, aktualizací svého nitra, aplikací Božího Slova do stále širšího spektra svých aktivit a vyskytujících se situací a nalézáním hlubší důvěry ve Mne i v sebe samého jsi a napříště budeš lépe chráněn před okolnostmi, jimiž se tě negativní stav snažil či snaží svést na scestí. Toho nedobrého, co je v konečném důsledku použito ve věci vítězství pozitivního stavu v celém jsoucnu a bytí, už nebude tolik, když vytrváš, budeš aplikovat svou vůli, a oblasti, ve kterých se tě temný stav snaží ovlivnit, necháš prostoupit Mojí zesílenou přítomností.

Pokračuj ve svém úsilí, Štěpánku, a věčný život po Mém boku po rozdělení lidstva tě nemine. Moc se na tebe těším, synáčku. Společně se Mnou tě v láskyplném Domově čeká tvoje duchovní partnerka, jež je neustále při tobě. Čekají tě tam i členové tvé duchovní rodiny a spousty dalších spřízněných přátel, s nimiž budeš pokračovat v naplňování Mého velkolepého plánu spásy.

Jsme tvojí oporou, nikdy nejsi na nic sám. Zvládneš, co je třeba, neboť ti dávám sílu a všechno potřebné pro to, abys svůj úkol na planetě Nula zvládl tak, jak jsme si spolu dohodli v nečasovém rozpoložení.

Miluji tě, objímám a Lásku ti posílám.

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  9. 12. 2023

Zdroj:  Jana Kyslíková Facebook

Print Friendly, PDF & Email