Singulární objekty

(černé a bílé díry) jsou v jistém smyslu vyvažujícími, ovládajícími a řídícími principy jim odpovídajících oblastí a galaxií.

V centru každé dimenze, každého vesmíru, každé galaxie, každého solárního systému a každé planety jako celku existují singulární objekty.
Pokud by někdo mohl k takovému singulárnímu objektu přistoupit a vstoupit do něho a jestliže by měl náležitou znalost souvztažností, které ovládají a řídí tato centra, byl by s to cestovat a okamžitě se objevit v jakémkoli místě a čase po celém Stvoření.

Pozemští vědci mají sklon nazývat tyto singulární objekty černými nebo bílými dírami. Tyto objekty jsou propojeny, vztaženy a závislé navzájem a vzhledem k Absolutnímu singulárnímu objektu, který je Absolutním centrem a Zdrojem veškerého Stvoření v úplnosti jeho jsoucna a bytí. Tyto singulární objekty udržují prostřednictvím svého inter- a intrapropojení, vztažení a závislosti vzhledem ke všem ostatním a vhledem ke svému Absolutnímu zdroji veškeré Stvoření ve stavu a procesu stálé VYVÁŽENOSTI a ROVNOVÁHY neustálým přerozdělováním, přestrukturováním, přetvářením, přidáváním atd. duchovních energií i jejich vnějších forem a nosičů a prostřednictvím nich. Formy a nosiče těchto duchovních energií vědomí mohou být povahy duchovní, duševní či fyzické. Bez ohledu na to, jaké povahy jsou, je jejich obsah vždy duchovní, protože je vědomý a sebeuvědomující se, odvozující se z Absolutního stavu a Procesu Absolutního vědomí. Žádné jiné vědomí než duchovní nemůže být a existovat. Ať se v jednotlivých dobách anebo místech manifestují jakékoli jiné aspekty či elementy vědomí, jsou tyto vždy odvozeny a závislé na jejich centrálním vědomí, které je vždy duchovní.

Vnější forma a nosič vědomí může být jakékoli povahy. Niterný stav a proces vědomí však může být jen duchovní, jelikož vše ve Stvoření probíhá z uvnitř do vně, to znamená z duchovního skrze duševní do fyzického čili přírodního. Toto je řád Stvoření.

V tomto smyslu lze každou dimenzi, vesmír, galaxii, sluneční systém, planetu a těleso pojímat jako jsoucí duchovní, vědomé a uvědomující si ENTITY projevující se, aktualizující se a realizující se v různých vnějších formách. Tyto zevní formy jsou změnitelné, modifikovatelné, pohyblivé a nahraditelné, jak je třeba, když je třeba a kdy je třeba. Zákony a principy vědomí jsou nadřazeny všem zákonům a principům zevních forem projevu. Nové uspořádání jakýchkoli zevních forem je tudíž možné vůlí duchovního vědomí.

Existuje přesná a dokonalá souvztažnost mezi všemi těmito singulárními objekty – centry a k Jednomu absolutnímu nejzazšímu singulárnímu centru a z něho všemi sestupnými směry až k singulárnímu objektu – centru planety či nebeského tělesa. Tyto singulární objekty – centra jsou přímo navzájem propojeny, ve vztazích a závislé a společně jsou všechny spojeny, vztaženy a závislé vzhledem k Absolutnímu, Nejzazšímu zdroji – centru.

Těmito singulárními objekty – centry a prostřednictvím jich Jeden Absolutní singulární objekt – Centrum OVLÁDÁ a ŘÍDÍ veškeré Stvoření dle ustanovených zákonů a kategorií. Tyto zákony a kategorie jsou stejnou mírou rozšířeny po veškerém Stvoření a ve své pozici jsou náležitě přiřazeny k Absolutnímu zdroji – Centru.

Pozemští vědci mají nyní sklon nazývat tyto singulární objekty černými nebo bílými dírami. Tyto pojmy jsou deformací pravé povahy takových objektů. Je pravda, že svým způsobem absorbují vše, co k nim směřuje, včetně světla. Avšak taková absorbce NENÍ kataklyzmatická, jak si vědci myslí, ale znamená jen NOVÉ rozdělení, seřazení, vyvážení a ustanovení relevantních dimenzionálních elementů (fyzických, intermediálních nebo duchovních) v souladu s duchovním principem rovnováhy. Avšak funkce takového objektu NENÍ omezena na takový proces. Jeho hlavní funkcí je VYVAŽOVÁNÍ TOHO, CO JE PŘIDĚLENO JEHO OBLASTI STVOŘENÍ, a UDRŽOVÁNÍ SPOJOVACÍ LINIE ke všem ostatním vesmírům, galaxiím, slunečním systémům, planetám a nebeským tělesům v rámci jeho vlastní dimenze a všech jejích poddimenzí, časových linií a paračasů.

Takže pokud by někdo mohl k takovému singulárnímu objektu přistoupit a vstoupit do něho a jestliže by měl náležitou znalost souvztažností, které ovládají a řídí tato centra, byl by s to cestovat a okamžitě se objevit v jakémkoli místě a čase po celém Stvoření.
Vzhledem k neznalosti na Zemi existující, která je vytvářena aktivovaným a dominujícím negativním stavem a procesem, si lidé na Zemi neuvědomují, že není nic snadnějšího než učinit právě to. (Viz pohádka „PRINC A VEČERNICE“, kde „princové“ – Vesmírní lidé mizí a objevují se aktivací singulárního centra v duchovním srdci – ve světle – poznámka zpracovatele.) A nejen to, ale jestliže by byl kdo schopen tyto zákony a principy souvztažností objevit a manipulovat s nimi, byl by s to tento singulární objekt snadno a bez námahy vybudovat takříkajíc na vlastním dvorku a prostě jím vkročit a objevit se v jakémkoli místě a čase ve Stvoření, v jakém si přeje, a po návštěvě zde se vrátit zpět do svého vlastního místa a doby, aniž by ztratil nějaký čas, který mezitím uběhl. Tato znalost byla u všech na Zemi a v obydlené zóně vymístění vymazána, aby pod vlivem negativního stavu svými zlými záměry nezničili sami sebe a veškeré Stvoření.

Jak lze vidět, jsou tyto singulární objekty v jistém smyslu vyvažujícími, ovládajícími a řídícími principy jim odpovídajících oblastí a galaxií.
Citát a více v:
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
4. KAPITOLA 4. LIDSKÁ VŮLE A ÚMYSLY A JEJICH MNOHONÁSOBNÁ REINKARNACE.
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm

Zdroj: Karel Konečný ((AA Michael)

Print Friendly, PDF & Email