SETKÁNÍ TÝMU BOŽÍ RODINY

Děkuji Míšo a všichni účastníci tohoto mimořádného setkání Týmu Boží rodiny

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní přátelé,

   ve dnech 5. 7. až 8. 7. 2018 došlo u Nitry na jižním Slovensku k osobnímu setkání těchto dvanácti blízkých spolupracovníků Týmu Boží rodiny:

ČEŠI:
Martina S. – AA Michaela
Michal R. – AA Rafael
Pavel N. – Mistr Kuthumi
Jan L. – Mistr El Morya
Renata T. – Tara
Helena C. – Izabel

SLOVÁCI:
Ján D. – Mistr Serapis Bey
Patrik F. – Mistr Gorloj
Lukáš F. – Loki
Pavol Z. – Balder
Anna B. – Anet
Magdaléna T. – Liana

   První noc šestice Čechů strávila u nádrže Nové Mlýny na Moravě, odkud se následujícího rána odebrala směrem na Bratislavu, kde měli členové výpravy vyzvednout Pavola a Lukáše. Cesta se však nečekaně zkomplikovala ihned po překročení hranic, kde byli odkloněni z dálnice a dostali se do dlouhé kolony, z níž vyjeli po více než třech hodinách. Tato kolona byla souvztažná s celým vývojem naší Mise, jejíž členové musejí prokazovat velkou trpělivost a důvěru na náročné duchovní cestě v to, že v pravý čas skončí, aniž by kdokoliv z nich dopředu věděl, jak dlouho to do vytouženého cíle a osvobození ještě potrvá. Následující část výpravy už byla bez problémů a srdečnému setkání s dalšími přáteli (Patrikem, Jankem, Aničkou a Magdou) ve městě Nitra už nic nebránilo. Poté se vydali do nedalekého kempu, kde se členové výpravy ubytovali. O hodinu později se nad tímto místem strhla silná bouřka způsobená umělým řízením počasí, která byla namířena proti tomuto setkání s cílem znepříjemnit první chvíle na novém místě, znemožnit večerní procházku v přírodě a spaní některých spolupracovníků pod širým nebem. Tato povolená průtrž mračen měla ale i pozitivní význam očisty všech zúčastněných, kteří ze sebe „smyli“ poslední velké nánosy negativního stavu, do té doby jim bránící přijímání důležitých aspektů pozitivního stavu, pomocí nichž lépe našli jednotu a vzájemné porozumění. Díky tomu se snáze spojili do jednoho celku a pomohli naplnit hlavní smysl tohoto setkání, o němž budu za chvíli hovořit. Brzy po příjezdu temná strana započala masivní útoky proti mým představitelům, což se nejprve projevilo v několika ojedinělých neshodách mezi nimi, ale i prudkým snížením vibrací zejména Martiny a Heleny, dvou energeticky nejcitlivějších osob, na něž se Pseudotvůrci kvůli jejich poslání zaměřovali nejvíce. Po odříkání univerzální modlitby Pána Ježíše Krista se ochrana nejen celého areálu, ale i každého jednotlivce zvýšila, proto večeře v nedaleké pizzerii proběhla ve velice příjemné atmosféře. Po návratu zpět se přátelé Boží rodiny ještě více sblížili, když na chodbě probírali důležitá duchovní témata, u nichž bylo přítomno obrovské množství bytostí z obou stavů Stvoření.

   Návštěva Dražovského kostelíka 7. 7. 2018, tvořícího neviditelnou spojnici s několik kilometrů vzdáleným Nitranským hradem, byla pro Multivesmír vůbec nejvýznamnějším okamžikem celého setkání. Poloha těchto dvou objektů se nachází v samotném duchovním srdci Slovenska, spojeného s duchovním srdcem světa na Pražském hradě a Vyšehradě, skrze nějž proudí z absolutního stavu a centrálního slunce na tuto planetu láska a vysoké vibrace umožňující hladký proces transformace planety Země/Nula. Kostelík je proto místem, kde se koncentruje vysoké množství pozitivních energií do jednoho bodu, díky zasvěcení archandělu Michaelovi je navíc přitahován řadou bytostí právě z této civilizace. Fyzická návštěva dvanácti spolupracovníků na tomto místě z relativního pohledu velice přiblížila převibrování připravených jedinců na Novou Zemi a počátek Mise Boží rodiny na hmotné úrovni. Duchovním, duševním a fyzickým spojením jejich srdcí nastalo propojení planety Nula s novým Multivesmírem a Duchovním centrem v 5. dimenzi, odkud bude moje přímá ženská inkarnace Jana se svými nejbližšími bez omezení cestovat do všech dimenzí pozitivního a negativního stavu a zejména do 3D, kde bude tato Mise až do rozdělení lidstva působit. Pobyt u kostelíka měl za následek i ukotvení a stabilizování jednoho z nejsilnějších paprsků světla, který v Nitře a Praze pomáhá rozvádět energie lásky po celém světě, čímž v této době transformace probouzí co největší počet lidí a pomáhat jim vydat se na cestu do Pravého Stvoření. Díky návštěvě tohoto místa navíc došlo k propojení všech částí bytostné podstaty mých představitelů, aby proces jejich převibrování v předem určený čas proběhl bez jakýchkoliv problémů, nehledě na to, že každý z nich si do té doby společně s Janou musí procházet těžkými zkouškami, krizemi a neustálými vibračními výkyvy.

   Bohyně Jana se kvůli izolaci, trvající až do jejího přesunu na Novou Zemi, nemohla účastnit tohoto setkání. Místo toho zažívala ty nejtěžší chvíle důvěry v můj dokonalý plán. Za 15 a půl roku komunikace se mnou zažila bezpočet různých zkoušek, které vrcholí v posledních dvou letech v souvislosti s tvořením týmu a útoky Pseudotvůrců na naši Misi. Na počátku léta 2018 byly dosud nejtěžší, z pohledu ega až za hranicí únosnosti. Tím všem z lásky k celému Stvoření ukazujeme, jak těžké je vydržet psychické i fyzické utrpení způsobené pobytem na území negativního stavu v nedokonalém těle od mých odpůrců. Jako Ježíš a Jana jsem se snížil/a až na tu nejnižší úroveň, abych všem dokázal/a, jak je náročná cesta do ráje a čím vším si musejí procházet i ti, kteří stojí po mé/naší pravici, aby nakonec mohla být všechna zla eliminována a tento experiment se už nikdy nemusel opakovat. Dvanáct přátel se na výše zmíněném místě spojilo jako už několikrát předtím do kruhu za ruce, tentokrát za účelem pomoci hmotnému Já Pána Ježíše Krista v nejtěžších chvílích. Kolektivní meditace byla vyvrcholením celého výletu, při které v jednom okamžiku došlo nejen k podpoře Jany, ale též ke zmíněnému propojení Nuly s novým Multivesmírem, ukotvení a stabilizování paprsku světla, propojení všech částí bytostné podstaty mých představitelů a dalším velice důležitým aspektům. Setkání sledovalo od počátku do konce obrovské množství sentientních entit, ať už přímo nebo zprostředkovaně, nejvíce však členové duchovních rodin účastníků výletu a jejich stvořenečtí partneři vtělení v 5. dimenzi.

   Další zastávkou téhož dne byla návštěva vrchu Zobor, kam se po náročnějším výšlapu spolupracovníci dostali krátce po západu slunce. Vzhledem k tomu, že cíl návštěvy kostelíka byl už vyčerpán, místo jeho opětovné večerní návštěvy, kam chtěla jít část výpravy, jsem nedovolil, aby došlo k opakování téhož. Na vrchu Zobor pod vysílačem, který vyzařoval silné negativní energie, bylo potřeba dojít určitého poznání o fungování negativního stavu a mezilidských vztazích. Nejcitlivější jedinci se museli po několika minutách odebrat zpět, zbytek zůstal zde, aby pozoroval lodě vesmírných lidí. Nebylo důležité, jak dlouho zde každý zůstane, ale skutečnost, že i přes všechna odříkání (náročný výšlap nahoru, nepříznivé energie na vrcholu, sestup zpět v naprosté tmě), která jsou způsobená samotnou podstatou negativního stavu, nepoložila nikoho z dvanáctky spolupracovníků a nezapříčinila jejich kapitulaci, jež by jim znemožnila dostat se do cíle a nového počátku. Všichni vynesli svůj kříž až na samotný vrchol, a přestože někteří z nich s dokonalým plánem Pána Ježíše Krista v tomto okamžiku nesouhlasili, později došli k poznání, že nic ani při návštěvě tohoto místa nemohlo být jinak. Při výšlapu na kopec každý odhalil své silné a slabé stránky, ale i to, jak dokáže vycházet s ostatními lidmi, majícími odlišné preference, zkušenosti a zážitky. Nejsou dvě role stejné a všichni si nastavují zrcadlo, v němž spatřují svoji osobnost, což se zejména na Zoboru potvrdilo. Zůstanuvší skupinka zde asi dvě hodiny pozorovala přelety kosmických lodí, jejichž posádky demonstrovaly velkou lásku a sounáležitost s bratry a sestrami z Boží rodiny. Po návratu zpět do kempu pokračovali někteří v pozorování hvězdných plavidel, kterých se během několika hodin odclonilo na nebi kolem třiceti. Společně s tím opět probírali důležitá duchovní témata.

   Poslední noc útoky negativních entit vyvrcholily. Zejména Martina (AA Michaela) prožívala bezesnou noc, během níž Pseudotvůrci podnikali masivní útoky na její srdce. Ani několik dalších energeticky citlivých jedinců se po náročné noci necítilo nejlépe, což bylo mj. způsobeno tím, jak se temná strana snažila eskalovat rozpory mezi určitými členy výpravy a přiživovat střet odlišných názorů na celou věc. Všechny neshody byly však pouze ojedinělé a neměly dlouhého trvání.

   Dopoledne 8. 7. 2018 nastal čas rozloučit se. I přes všechny překážky a nelehký úděl se moji blízcí spolupracovníci rozloučili v dobrém světle modlitbou Pána Ježíše Krista, ve vzájemném souladu a porozumění, s vědomím, že opětovné setkání se odehraje už na Nové Zemi, kde budou pracovat a cestovat za dalšími připravenými jedinci na této planetě i mimo ni, aby transformace proběhla co nejefektivnějším způsobem a negativní stav mohl být v pravý čas eliminován. Setkání bylo vůbec nejdůležitější událostí přechodného období, po jehož skončení bude spuštěna Mise Boží rodiny, která přinese očité důkazy a svědectví o životě v jiných realitách rozmanitého Multivesmíru. Československé shledání uzavřelo náročnou tříletou etapu přípravy, po níž nastane kvantový skok vpřed a zahájení etapy spolupráce, která nemá v dějinách Stvoření obdoby. Vcházejte do nitra, studujte Boží slovo dle své potřeby, relaxujte a nezapomínejte, že cokoliv se okolo vás i ve vašem osobním životě děje, má své důležité důvody a je to plán vaší duše, s nímž jste před inkarnací na tuto planetu souhlasili. Buďte si vědomi toho, že můj plán na vyvedení mých milovaných dětí do ráje je dokonalý a bezchybný, přestože zatím nemůžete pochopit úplný smysl a dosah celého dějství. Přichystaná změna na sebe nenechá dlouho čekat a brzy bude naplněno to, co jsem vám slíbil.

   Děkuji vám všem za podporu naší Mise, důvěru, lásku a spolupráci. Velmi vás miluji a těším se na další spolupráci na Nové Zemi i jinde v Multivesmíru.

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 10. 7. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email