SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

   Z níže uvedeného citátu z Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem vyplývá, že jsem upozorňoval/a na další změnu ve své přirozenosti ještě před duchovním probuzením své druhé přímé inkarnace Jany. V té době ještě nebylo možné sdělit více.

Dialógy s Pánom Ježišom Kristom (citát dialogu 100 z roku 1999)

   Nezabúdajte, že hlavnou záležitosťou je tu blížiaca sa zmena v Mojej Novej Prirodzenosti alebo, aby Som bol zo Svojho hladiska presnejší, blížiace sa uvolnenie niečoho úplne nového a odlišného v Mojej Novej Prirodzenosti, čo do tohto momentu nebolo nikomu k dispozícii. Vždy, keď sa deje niečo tejto velkosti a dôležitosti, hlboko to ovplyvní a zmení každého všade a v každej dobe. Neexistujú nijaké kúty, kde by sa bolo možné schovať pred týmto vplyvom. Účelom informácií o tomto fakte je prichystať každého v bytí a existencii a s pomocou vás, Mojich pravých predstavitelov, každého v pseudo-bytí a pseudo- existencii a na planéte Nula, aby bol v stave pripravenosti zažiť plný dopad tohto uvolnenia, keď príde čas.

   Ako z tohto opisu vidíte, prvým krokom je zažívanie dopadu vopred prichádzajúcej energie blížiacich sa zmien, ktorá v sebe nesie posolstvo o blížiacom sa uzavretí alebo ukončení tohto časového cyklu, o blížiacom sa zahajovaní prechodnej periódy, o blížiacom sa uvolnení úplne nového aspektu týkajúceho sa Mojej Novej Prirodzenosti a o prirodzenosti duchovnej zložky, ktorá bude v platnosti počas nasledujúceho časového cyklu. Toto posolstvo funguje ako dôležitá informácia pre všetkých, aby im poskytlo dosť času na to, aby sa pripravili pre začatie nasledujúceho kroku. Nasledujúci krok pozostáva z inkorporovania a vstrebania všetkého, čo je obsiahnuté v tom posolstve, ktoré každého pripravuje na to, aby prijal jadro zmien, ktorému predchádzajú jeho vyžarované a vylučované energie. Len čo bude každý pripravený, začne sa prechodná fáza. Počas prechodnej periódy dôjde k úplnému zvnútorneniu, absorpcii, vstrebaniu a stvárneniu všetkých zmien, čo každého pripraví na to, aby vkročil do novo zahájeného časového cyklu. Hlavným a najdôležitejším bodom v procese tohto zvnútornovania je inkorporácia a vstrebanie nového aspektu Mojej Novej Prirodzenosti alebo prijatie Jej vyššej manifestácie a následná aplikácia a realizácia všetkých dôsledkov, výsledkov a následkov tejto Prirodzenosti v osobnom živote každého.

   Ak vezmete do úvahy velakrát opakovaný faktor, že najdôležitejšou vecou pre každého v bytí a existencii je chápanie a prijatie Prirodzenosti Božej — Mojej, potom je jasné, že akékolvek zmeny, alebo aby Som bol presnejší, akékolvek uvolnenie niečoho nového a odlišného ohladom Mojej Prirodzenosti dostáva každého do pozície jeho/jej vlastných fundamentálnych a hlbokých zmien. Keďže Prirodzenosť Božia už viac kvôli tomu uvolneniu a manifestácii podla ich vnímania a chápania nie je taká istá, v dôsledku tej nerovnakosti ani oni nemôžu byť ďalej takí istí, akí boli pred týmto uvolnením, a následne sa tiež zmenia, aby sa prispôsobili všetkému novému a odlišnému. Toto nové a odlišné pramení z Nového a Odlišného v Mojej Vlastnej Prirodzenosti, aplikovaného na všetky relatívne bytosti.

https://www.dropbox.com/s/7rhs69ci5kmcji4/Dial%C3%B3gy%20s%20P%C3%A1nom%20Je%C5%BEi%C5%A1om%20Kristom%20-%20I.pdf?dl=0

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email