ROCKOVÁ HUDBA V 90. LETECH JAKO DŮSLEDEK BOŽÍ FÚZE

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

převážná část z vás jste zažila 90. léta 20. století, která jste měla spojena se svým mládím či produktivním věkem. Byla to doba, kdy ve střední a východní Evropě padly komunistické režimy, vládnoucí v zemích někdejšího socialistického bloku přes čtyři desetiletí. Obyvatelstvu těchto zemí bylo dopřáno pocítit jiný aspekt modelu lidského žití, kapitalismus, obnášející například svobodu podnikání, cestování apod. Tato doba se nesla ve znamení uvolňování zakonzervovaných poměrů právě ukončené studené války, jakož i ve znamení svěžího rozhledu ve vašem individualizovaném jsoucnu a bytí, ve kterém jste každý různým způsobem dospěli k nově vytyčenému směru, po němž jste pokračovali v získávání zkušeností k nezaplacení. Nejen země střední Evropy, ale i všechen svět okolo se pohroužil do zvláštního stavu tvůrčího potenciálu, z jehož zásob čerpal každý jedinec pozemské lidské společnosti. Uvolnění poměrů, projevující se na jedné straně vnitřním stavem očekávání, závanem vzrušení a objevováním nepoznaného, na straně druhé rytmickým životem v pohybu a z toho vyplývající přelétavostí od jedné oblasti k druhé, nestabilitou a tendencemi tíhnoucími u některých k materialismu a povrchnosti, u jiných k nalézání smyslu života v podobě studia různých duchovních směrů, vyplývalo v uvolnění jednoho z dalších souborů aspektů vycházejících z Mojí absolutní Přirozenosti.

Krátce před vánoci roku 1987 jsem Já, tehdy Nejvyšší, zakomponoval do své podstaty do té doby relativní mužskou inkarnaci, Ježíše Krista, který se Mnou splynul, načež jsem se stal Pánem Ježíšem Kristem. Tato změna a událost nebývalých rozměrů, mající dopad na celý Multivesmír a všechen lid planety Nula, se začala projevovat různou měrou, rychlostí a intenzitou ve všech oblastech lidského jsoucna a bytí. V oblasti geopolitické došlo v této souvislosti k rozpadu Sovětského svazu a osamostatnění satelitních států, přechodnému nabytí nové svobody, zavedení takřečené demokracie a na pozadí toho všeho ke zrychlujícímu zavádění Nového světového řádu (NWO), který se v té době projevoval například rozkrádáním státních podniků, zesílením ovládání ze strany médií, nárůstu letadel rozprašujících chemtrails apod.

Zatímco elity pilně pokračovaly v prosazování NWO novými metodami, obyvatelstvo západního světa se v té době nacházelo ve zvláštním typu euforie a vnímalo začátek nové éry, jež měla mít v jeho očích permanentní trvání. Součástí života většiny lidí globalizujícího se světa byla hudba, která měla svým posluchačům v poslední dekádě 20. století co nabídnout. Vedle rapu, popu, elektronické taneční hudby a dalších směrů se ve velké míře prosadil už dávno existující rock, který na přelomu 80. a 90. let nabral nový dech, dosáhl svého zenitu a vydal na vrcholu svého zářného potenciálu to nejlepší, co v sobě ukrýval a co do té doby ještě neprojevil navenek. Právě rocková hudba byla v tomto období ze všech stávajících či nově se rozvíjejících hudebních stylů nejoduševnělejší, neboť přímo čelila uvolněné složce z nedávno ustanovené Nové Přirozenosti Pána Ježíše Krista. Vystavením této energii byli umělci schopni zkomponovat novátorské, zvučné písně, jež velmi často vypovídaly o jejich niterných pocitech a tvořily tak jakési okno do interpretovy duše. Nehledě na to, zda skladby vyznívaly pozitivně či negativně, všechny bezezbytku čelily dopadu Nové Přirozenosti, která ještě před zrychlením všeobecného úpadku planety Nula řídila existenciální zákonitosti tohoto světa a v jiných provedeních ho samozřejmě řídí dodnes. Aspekt této Přirozenosti tedy řídil a nadále řídí všechny složky pozemského i multivesmírného jsoucna a bytí, a právě rocková hudba je jedním z nejviditelnějších činitelů, na němž se něco takového projevilo v hojné míře i navenek. Spousta lidí se ptá, proč právě 90. letech došlo k takovému boomu hudby. Téměř nikdo si na této planetě neuvědomuje, že všechno, co se odehrává a zobrazuje, má příčinu v duchovním světě. Dopad Mojí přirozenosti se v tomto stylu hudby projevoval dynamickým plynutím tónů, procítěností, upřímností, pravdivostí, přičemž muzika často hrála svým posluchačům z duše, neboť dokázala vystihnout jejich pocity, jež byly nejen v té době z různých důvodů tíživé. Na charakteru hudby se projevuje to, že došlo k všeobecnému zjemnění duší lidských bytostí, které začaly být vnímavější a otevřenější. Protože však tento svět ovládá negativní stav, jen málokteří této přechodné vlny využili k pozitivním účelům a vydali se na cestu do nitra, kde nalezli Pravdu, nebo se jí alespoň z části přiblížili. Většina ostatních i nadále setrvala v zevnějšnostech a pokračovala v zaběhnutém, povrchním způsobu života.

Se vstupem do 21. století v roce 2001 začal z Mojí Přirozenosti vyvěrat odlišný soubor aspektů. Ne náhodou hvězda rockové hudby začala vyhasínat a na své slavné hitparády už nikdy nenavázala. S příchodem třetího tisíciletí začal negativní stav viditelněji přebírat nad lidstvem otěže moci a jeho projevy začaly být mnohem větší než kdy dříve. Projevilo se to ve všech oblastech života, za události globálního charakteru lze vyjmenovat např. vstup ČR do NATO (1999) a EU (2004), útoky na Světové obchodní centrum v New Yorku (2001), bombové útoky v Madridu (2004), pokračující řadou dalších islamistických útoků v Evropě i jinde ve světě apod.

V souvislosti s tématem tohoto sdělení připojujeme na jeho závěr pozitivní píseň od Joan Osborne („One Of Us“). Tato skladba je nejen o Bohu samotném, ale pojednává skrytě i o Mojí druhé přímé inkarnaci Janičce, která zde působí mezi vámi jako jeden z vás, čímž se Já, My, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina přibližujeme všem lidským bytostem i ostatním sentientním entitám v zóně vymístění, abychom z ní vysvobodili do konce cyklu času i toho nejposlednějšího jedince.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 26. 2. 2021

• Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=5G5XzQN_SDM

• Český překlad:

Kdyby měl Bůh jméno,
jaké by to bylo?
A oslovil bys ho přímo,
kdyby jsi stál proti němu
v celé jeho slávě?
Na co by ses ho zeptal, kdyby jsi měl
jen jednu otázku?
A jo … jo … Bůh je skvělý.
Jo … jo … Bůh je dobrý,
jo jo jo jo jo
Co kdyby byl Bůh jedním z nás?
Jen chudákem, jako jeden z nás?
Jen cizinec v autobuse,
snažící se dostat domů.
Kdyby měl Bůh tvář,
jak by vypadala?
A chtěl bys ji vidět?
Když by to znamenalo,
že bys musel věřit
ve věci jako je nebe,
a Ježíš a svatí,
a ve všechny proroky…
A jo … jo … Bůh je skvělý.
Jo … jo … Bůh je dobrý,
jo jo jo jo jo
Co kdyby byl Bůh jedním z nás?
Jen chudákem, jako jeden z nás?
Jen cizinec v autobuse,
snažící se dostat domů…
Snaží se dostat domů,
zpátky do nebe úplně sám…
Nikdo nevolá,
možná až na papeže z Říma.
A jo … jo … Bůh je skvělý.
Jo … jo … Bůh je dobrý,
jo jo jo jo jo
Co kdyby byl Bůh jedním z nás?
Jen chudákem, jako jeden z nás?
Jen cizinec v autobuse,
snažící se dostat domů.
Jako svatý tulák,
zpátky do nebe úplně sám,
jen snažící se dostat domů
Nikdo nevolá,
možná až na papeže z Říma…

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email