Rady pro pozitivní život

Několik rad z našich zkušeností pro radostnější a vnitřně bohatší život v lásce a zdraví.

1) Pozitivní myšlení v průběhu celého dne

Snažte se hned po procitnutí ze spánku myslet na pozitivní představy a také si vytvořte pozitivní náhled na váš den. Přivítejte jej s radostí a věřte v jeho příznivý průběh. Nemyslete na starosti a zklamání, to vám vše bere energii a navíc tím nikomu nepomáháte, nemějte žádné obavy. Místo toho se snažte důvěřovat a pěstovat krásné přátelství se Stvořitelem, který je vám stále ku pomoci, v každé vaší chvíli, stačí se na něj se vším obracet a poprosit jej o pomoc s vyřešením vašich těžkostí, to vše udělejte z upřímného srdce ve vašem nitru a naslouchejte s láskou jeho moudrým radám, které k vám začnou přicházet.

2) Naladění na lásku, meditace, cvičení 

Než začnete svůj den, udělejte si čas na meditaci, kde se můžete naladit na lásku ve vás a také jí i posílat vašim blízkým, planetě Zemi, která je cítící milující bytosti nebo vašim blízkým, kteří to potřebují. Milujte. Také pro rozproudění energií ve vašem těle si můžete zacvičit pomalé cviky, nejlépe v přírodě např. Tai-chi a jiné, dle vašeho cítění.

3) Snažte se vždy o pozitivní přístupy a projevy

V kolektivu lidí (zaměstnání, škola, přátelská setkání, rodina …) se snažte vyzařovat a projevovat lásku a její dobro, buďte upřímní, odpovědní, mluvte pravdu, snažte se být srdeční, ale nepředstírejte své city a neskrývejte je. Nejste v tom opravdu šťastní. Vaše duše mluví skrze city a ráda by je vyjádřila, dovolte jí to.

4) Pomáhejte druhým dle svých možností

Snažte se vycítit u svých blízkých, zda potřebují s něčím pomoci, někdy to nedají najevo a určitě vaši pomoc uvítají. Vaše pomoc může být různá, hřejivé slovo lásky, pohlazení, obejmutí, hmotná pomoc, darování věcí, které už nepotřebujete jiným, těm kterým ještě pomohou. V každé věci, které doma máte, je energie planety Země a také Stvořitele a je lidem propůjčena k moudrému užívání. Nehromaďte přebytečné věci a majetky a nelpěte na nich, zaměstnávají vaší mysl a berete tím více energie, než opravdu potřebujete. Neberte na sebe problémy druhých. 

5) Vyhýbejte se slovům a projevům bez lásky 

Pokud s někým mluvíte, nebo na někoho myslíte, snažte se, aby vaše myšlenky a činy byly procítěné z vašeho srdce (nitra), aby to nebyly jen prázdná slova bez lásky. Jsou to vše energie. Konflikty řešte bez hádek a hněvu, nepomlouvejte druhé lidí, tím vším berete násilně energií od druhých lidí a může se vám to vše vrátit zpět v podobě jiné situace ke správnému dořešení vašich postojů vůči jiným i sobě.

6) Udělejte čas během dne na vcházení do nitra 

Je pro vás důležité mít během dne vědomé spojení se Stvořitelem v lásce, popřípadě s přáteli z Nebe, milujícími bytostmi, kteří nám lidem pomáhají. Můžete si s nimi srdečně povídat a vytvářet s nimi a Stvořitelem krásná přátelství. Viz „Jak se telepaticky spojit s přáteli z Nebe“ na pratele-nebe.cz Pomáhají také v léčení a v odstraňování bloků a vedou lidi k pozitivnímu životu.

7) Nesledujte Televizi a média, negativní filmy, články, disharmonickou hudbu 

Dejte si pozor na tzv. propojovací kanály na negativní události a zážitky, které z více jak 90 % jsou lidem předkládány v TV, mediích, novin, časopisů, internetu, radií a jiných. Také nesledujte a nenapojujte se na negativní bytosti, tím, že na ně myslíte a díváte se na jejich portréty, nebo to máte doma, v práci, ve škole. Vše to jsou propojovací kanály, které vás napájí i tím, že už to máte doma na špatné energie, které vás oslabují a také ovlivňují vaše myšlení a chování. Zbavte se toho, vyhození do koše. Místo sledování filmů se snažte tvořit, buďte aktivní v životě, to vše dělejte vědomě se Stvořitelem a s láskou. Poslouchejte jemnou, klidnou, veselou, harmonickou hudbu.

8) Choďte více do přírody a pomáhejte jí

Snažte se si udělat každý den čas na přírodu, co nejvíce jí navštěvujte. Nejlépe dále od velkých měst. Můžete v ní čerpat sílu a pročistit vaše tělo i mysl (meditací, cvičením). Myslete v ní na pozitivní věci. Můžete jí posílat lásku a také i odklidit odhozené odpadky.

9) Projevujte své city partnerovi, partnerce 

Pokud máte partnera, partnerku, mějte se co nejvíce rádi, važte si jeden druhého, uvědomte si navzájem své dobro a lásku ve vás, mluvte mezi sebou o tom, co cítíte, je to důležité, nezapomínejte na to a neskrývejte své cítění před druhým. Pomáhejte si navzájem, snažte se pomoci partnerovy o vyjádření jeho nejlepší představy o sobě samém. Poděkujte si a vyjádřete si lásku a úctu. Udělejte si čas na sdílení lásky vás obou a Stvořitele milovaného. Pokud se milujete s láskou mezi vámi, vychází z vás nádherná a léčivá energie lásky, kterou se také léčíte a která se rozprostírá ve vašem okolí a propojuje vás i vaše okolí více se Stvořitelem a jeho vibrací lásky. Proto je tak krásné a důležité se milovat s upřímnou láskou.

10) Bezmasá strava, více ovoce a zeleniny

Snažte se o bezmasou stravu s velkým podílem nevařené zeleniny a ovoce a pití ovocných šťáv. Pojídáním masa zaplavujete své tělo špatnou energií, vyprodukovanou při porážce zvířete. Násilně berete život druhé bytosti, která už nemůže zde plnit své poslání od Stvořitele. Nekuřte a nepijte alkohol. Vyhýbejte se zakouřeným a hlučným prostorům, otravují vaši mysl, duši a ducha.

11) Pěstujte upřímná přátelství s pozitivními lidmi

– S těmi, co vás mají opravdu rádi.
– Rozvažte, opusťte neupřímné a neláskyplné vztahy  –  nepomáhají vám ani druhým.

12) Na závěr vašeho prožitého dne poděkujte 

Svůj den si můžete sami zhodnotit, jak jste jej prožili a jaký z něho máte pocit. Byly jste v něm šťastni ? Prožili jste krásné okamžiky ? Pomohli jste někomu ? Můžete si uvědomit vaše pozitivní přístupy, které jste projevili a můžete si představit, jak je v dalším vašem dnu více a více projevujete. Také můžete své nezvládnuté chování tímto způsobem, tím, že si jej představíte, jak by to mělo být správné, nahradit. Uvidíte, že vám Stvořitel dá další příležitost si vše lépe uvědomit a udělat tak, jak by se zachovala láska. Pokud je scéna z vašeho prožitého dne natolik silná, že na vás emočně silně působí, dejte ji k dořešení Stvořiteli, velmi vás miluje a pomůže vám. Potom na ní už nemyslete, aby vás neoslabovala. Nezapomeňte, že láska je klíčem ve vašem životě. Čím více ji budete projevovat, tím více bude váš život klidnější, radostnější, šťastnější, milující a bude plný nádherných prožitku, ve kterých ucítíte dobro a lásku Stvořitele a to, že jste s ním spojeni v přátelství a důvěře.

S láskou všem lidem Stvořitel a přátele z Nebe z vesmírných lodí nad vámi i z mateřské lodě EISA.

Doplnění sdělení:

13) Trénuj se ve snášenlivosti se všemi lidmi – aniž by jsi se zpronevěřil sám sobě – a to tou měrou, jak je Ti to možné. Važ si svých bližních, jako lidí, ať jsou jacíkoliv – i nejhorší mezi nimi je tvorem stvoření a je Ti proto rovný – je to člověk. Říkej vždy svobodně, jasně, klidně a otevřeně svou pravdu, protože jedině skrze ni vzniká obraz skutečnosti, který nazývá věci pravými jmény.
 

14) Straň se strachu a úzkosti, vznikající velmi často působením samoty nebo únavou mysli a nečinností. Samota, únava mysli a nečinnost, jsou nepřáteli pokroku. Proto vyhledávej společnost vědoucích a moudrých, povzbuzujíc využívat myšlenky a prospívat pokroku.
 

15) Vyhýbej se však agresivním, hlučným a neústupným osobám, aby jsi se s nimi nedostal do hádek beze smyslu, protože takoví lidé urážejí vědomí, lidskost a vzdělání, ale při tom nezapomínej, že i oni jsou bytostmi stvoření, kterým Ty jako člověk musíš projevovat patřičnou úctu, i když jejich myšlenky, city, skutky a jednání pro Tebe nejsou přijatelné.

16) Nenechávej se štvát povykem, břemeny a horlivou přičinlivosti všedního dne, nýbrž zůstávej vyrovnaný v každé životní situaci. Hledej klid, mír, lásku a svobodu – hodnoty nacházející se v harmonii. Vyhledej každý den v určitý čas ticho, protože to Ti přinese zotavení – a rozjímání.
 

17) Važ si svobody, neboť ona je právem a statkem všech lidí a jiných forem žití. Važ si lásky, neboť ona je podstatou stvoření člověka a života. Važ si MÍRU na Zemi, neboť je zárukou správného rozvoje a svobodné evoluce. Važ si harmonie, neboť v ní spočívá vyrovnanost myšlení, cítění a jednání – a harmonie všech věcí.
 

18) Srovnáváš-li sebe a jiné, pak se nevyhneš poznatku, že jiní jsou v určitých věcech lepší nebo horši než Ty sám, což Ti ovšem neposkytuje žádný důvod k tomu, že jsi nad ostatními nebo pod ostatními.

19) Nestávej se proto ani domýšlivým nebo pyšným, ani zatrpklým nebo zahanbeným, protože lidé, kteří vzděláním jakož i morálně, charakterově atd. – budou vždy lepši nebo horší než Ty sám.

20) Nezdráhej se však nikdy užívat všeho, co jsi si poctivě odpracoval nebo čeho jsi poctivě dosáhl. Potěš se tím, právě tak, jako svými pozitivními plány a jejich uskutečňováním.

21) Stále dbej na to, aby jsi se všemožně dále vzdělával ve všech věcech a ve své vlastní evoluci.

22) Zajímej se proto vždy skromně o své živobytí, avšak jen v počestnosti, neboť to je opravdu tím pozitivním statkem člověka v proměnách časů. Vykonávej s rozvážností a prozíravostí jak svoji práci, tak i své záležitosti, protože dobrá práce si zaslouží dobrou odměnu a rozvážné, prozíravé a poctivé jednání. I když se musí vykonávat ve světě plném lstí, časem přinese pozitivní výsledky.

23) Dosáhneš-li pozitivní, dobrá výsledky, pak nepřipusť, aby Tvé oči osleply a Tvé uši ohluchly pro všechno, co je ctnostné. Dbej, ale také na způsoby a chování lidí, se kterými máš co dočinení, protože mnozí se pídí po vznešených ideálech a nikdy nedosáhnou svého cíle. Život se zdá být plný hrdinství, ale při bližším pohledu je pouhým strachem zahaleným do oparu nutkání být ve skutečnosti víc než jsme.

24) Proto si nevšímej těchto věcí tak, abys je napodoboval, ale poznej sebe sama v PRAVDĚ, aby jsi se pozitivně realizoval sám v sobě. Zůstávej tak v celé své osobnosti. Nenamlouvej nikomu svou náklonnost, když k němu nic takového necítíš. Svým bližním nepředstírej nic, co neodpovídá skutečnosti, protože poctivost je přikázání, které spolu s věděním je nesporně cestou k moudrosti.

25) Nebuď nikdy cynický vůči upřímné lásce, protože ona Ti dává jistotu, žít ve všem – jak duchovně, tak také fyzicky. Pravou podstatou stvoření je láska, která trvá od věčnosti a ve všech dobách,přes veškeré krutosti a zklamání. Ona je pravým základem a skutečnou hybnou silou života, ze kterého se vytváří úsilí dosáhnout vyšší a nejvyšší úrovně. Ve svém trvání nemá konce a pulzuje ve věčném rytmu harmonie stvoření.

26) Vzdávej se, se ctí všech negativních věcí svého života a ze sebepoznávání čerpej rady pro seberealizaci.

27) Rád přijímej všechno to, co Ti Tvé pozitivní vědění a Tvoje klidná moudrost poradí. Pečuj o kázeň svých myšlenek, citů, jakož i celého vědomí, abys byl ve všech situacích připraven. Nezoufej si ani pň nenadálém neštěstí. Buď vždy věrný a poctivý‘ a nebuď nikdy nešťastný pro věci nepravéjiebo které si myslíš.
 

28) Nechávej také ostatní lidi říkat jejich mínění, protože je jim dáno stejné právo jako Tobě samotnému. Vyslyš tedy také ostatní – chytré a intelektuální – právě tak jako hlupáky prostoduché a nevzdělané, protože i oni mají své mínění a mají co říci nebo vyprávět.

29) Vykonávej stále kontrolující, prospěšnou sebekázeň, ale buď na sebe hodný, protože Ty jsi jedinečná, samostatná osobnost, která vyžaduje jak vlídné pozornosti ostatních, tak také Tebe samotného. Jsi tvorem stvoření a Vesmíru o nic méně než Tvoji bližní, než stromy, rostliny a živočichové všech rodů a druhů – a než hvězdy v nekonečných dálavách vesmírného prostoru. Máš právo žít si svůj život a byt na tomto světě, ať jsi kýmkoliv a čímkoliv, ať chápeš nebo ne, že se vesmír vyvíjí tak, jak bylo předvídáno stvořením – univerzálním vědomím.

Zdroj: Pomoc lidem

Print Friendly, PDF & Email