PODVOD JMÉNEM SAMETOVÁ REVOLUCE

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

   Dne 17. listopadu 1989 došlo k tzv. Sametové revoluci, která znamenala pád komunismu nejen v tehdejší Československé socialistické republice, ale i v dalších státech východního bloku a o něco později i v samotném Sovětském svazu. Jen málokdo si je ale vědom faktu, že nešlo o revoluci z vůle lidu, jehož společenský vývoj si vynutil změnu režimu, nýbrž šlo o předem naplánovaný převrat, na jehož iniciování se podílela stínová vláda a tajné služby USA a SSSR. Základ k těmto událostem byl položen již v první polovině 70. let 20. století, kdy se v této středoevropské zemi odehrávala tzv. normalizace, jejímž znakem bylo upevnění pozic KSČ a prodloužení statusu quo. Před normalizací se odehrálo tzv. „Pražské jaro 1968“, jež bylo z duchovního hlediska zapříčiněno zvýšeným přílivem boží energie z centra vesmíru, která způsobila velké změny ve vědomí lidí. Z pozemského úhlu pohledu bylo přechodné uvolnění poměrů způsobeno dosazením liberálnější větve komunistů k moci, jež chtěla zavést „socialismus s lidskou tváří“ a nezasahovat do vnějších životů obyvatelstva tak razantním způsobem. Tato větev vedená Alexandrem Dubčekem byla řízena opoziční skupinou Renegátů, kteří chtěli na pozemské úrovni předat vedení některých států ve východním bloku pod vliv USA, čímž by došlo k utvoření nového spojenectví mezi těmito rebelujícími Renegáty a Pseudotvůrci ovládajících západní svět. Už v roce 1968 mohlo v ČSSR dojít ke kapitalistickému převratu. Jelikož ale procesy globálního řízení nechtěly prozatím připustit tuto skutečnost, události „Pražského jara“ byly násilně přerušeny intervencí vojsk Varšavské smlouvy. Nad novou nastupující vládou tak opět držela pevnou ruku Moskva. Stínové vlády USA a SSSR se však dohodly na nutnosti ponechat otevřené čs. hranice na Západ na nezbytně dlouhou dobu, aby se každý v této hře elit mohl rozhodnout, na jakou stranu se přikloní. Možnost emigrace využilo přes 80 000 lidí, než ke konci roku 1969 došlo k vypršení stanovené lhůty a následnému hermetickému uzavření hranic.

   Nedlouho poté se už rozjely horečné přípravy pro postupnou demontáž bipolárního světa se dvěma supermocnostmi. Přestože jsou 70. léta spojena se stagnací, v místech, kam oko běžného pozemšťana nevidí, byl elitami již připravován scénář státního převratu. Po smrti Leonida Iljiče Brežněva, jenž SSSR navenek řídil bezmála 18 let, se na nejvyšších postech vystřídal Andropov a Černěnko, jejichž velice krátká doba vlády byla znakem toho, že východnímu bloku budou brzy zničeny jeho základy. Roku 1985 nastoupil do funkce Michail Gorbačov, který od stínové vlády dostával přesné instrukce, jak docílit rozkladu sovětského impéria. Na jeho konci se přímo podílel ten stejný okruh vládců tohoto světa, který v Rusku po svržení carského režimu zavedl vládu bolševiků. „Glasnosť“ (možnost svobodného vyjadřování) a „perestrojka“ (ekonomická přestavba) byla hlavním činitelem popření základních pilířů, na nichž byl komunistický režim vybudován. Díky provázanosti východního bloku se změny projevily i v ostatních státech a netrvalo dlouho, než v nich státní aparáty iniciovaly zahájení politických převratů, probíhajících za přímé účasti tajných vlád USA a SSSR.

   Václav Havel, který posloužil jako loutka a nastrčená figurka pro veřejnost, se stal symbolem nového režimu. Na roli prezidenta byl připravován již dlouho a komunistický režim nad ním držel ochrannou ruku. Jeho pobyt ve vězení byl zinscenovaným divadlem, jež následně mělo podtrhnout disidentství a falešné zásluhy této osoby. Zasvěcovacím rituálem do řad zednářů prošel v USA již v 60. letech, od té doby na žebříčku elit stoupal a byl vychováván pro roli nové hlavy státu. 17. listopad 1989 byl určen jako den, kdy budou vytvořeny vhodné podmínky pro zorganizování studentské demonstrace. Všichni, kdo se těchto pochodů za svobodu a demokracii účastnili, byli stejnými oběťmi spiknutí a figurkami na světové šachovnici, jako byli například zaměstnanci NASA v Houstonu, kteří za pulty svých počítačů řídili kosmické lety na Měsíc. Stejně jako nikdo z těchto zaměstnanců netušil, že na obrazovkách vidí pouze vesmírnou simulaci, ani studenti, dělníci a vůbec všichni obyvatelé ČSSR nevěděli, že změna režimu nepřichází z vůle jejich spontánních reakcí, nýbrž je zapříčiněna odstartováním důmyslně sepsaného scénáře iluminátských klanů.

   Po tomto listopadovém dni nabral vývoj událostí rychlý spád. Ještě do konce téhož měsíce bylo globálními procesy řízení (v souladu s tehdejším naladěním společnosti) nařízeno, aby KSČ zrušila svůj mocenský monopol. Několik dní poté rezignoval i premiér Ladislav Adamec, následovaný demisí prezidenta Gustáva Husáka. Necelé dva týdny před Vánoci započalo odstraňování „železné opony“, přičemž dominový efekt si vyžádal stažení komunistických pozic ze všech předních aspektů života. 29. prosince 1989 byl Havel oficiálně dosazen do funkce hlavy státu. Od roku 1990 republika, a společně s ní i de facto celý bývalý východní blok, přešel pod vliv Spojených států amerických, jimž Sovětský svaz, brzy přetransformovaný na Rusko, nechal volné pole působnosti. V Československu převzaly otěže moci západní nadnárodní korporace, organizace a unie, jež zcela znemožnily samostatnost této země. Nové vlády republiky, kterou roku 1993 čekalo rozdělení na Česko a Slovensko, od té doby podporují koncept zavádění Nového světového řádu (NWO) cestou demokracie. Forma tohoto státního zřízení je ve svém základu úplně stejná jako totalita, pouze se její skutečná podstata neprojevuje tak viditelným způsobem. Demokracie je prostředek, který připravuje živnou půdu pro konečnou fázi NWO. Postupně bude přeměněna v novou, centralizovanou formu vlády Pseudotvůrců, kteří jsou na cestě zpět k Zemi/Nule.

   Od začátku 21. století dochází k nárůstu extrémismu a terorismu, to vše v souladu s heslem negativního stavu „rozděl a panuj.“ Přestože to na první pohled vypadá, že velmoci stojí proti sobě a mají touhu se navzájem zničit, opak je pravdou. Elity vedené entitami ze zóny vymístění si nepřejí zničení zdroje potravy, tvořené hrubovibračními energiemi spících a ovládaných pozemšťanů. Stupňující se rozhádanost a nejednotnost mezinárodní situace spadá do konceptu světovládců, kteří po rozdělení lidstva a propadu této reality do pekel předají Pseudotvůrcům veškerou moc. Ti přijdou jako zachránci a mírotvůrci, vyřeší přední palčivé problémy světa a výměnou za to zavedou povinné čipování a další vymoženosti negativního stavu. Tato planeta se nachází před revolucí multivesmírného významu. Během blízké budoucnosti dojde k vzestupu části lidstva na Novou Zemi v 5. dimenzi, kde už nejsou války, utrpení, ovládání a smrt. Naprostá většina této populace připravené žít v lásce bude vyzdvihnuta na paluby kosmických lodí vesmírných lidí, kde se seznámí s celkovou situací a následně u nich dojde k převibrování do vyšší reality. Ti nejvyspělejší andělé v tělech převibrují přímo bez nutnosti evakuace na vesmírná plavidla. Převážná část lidstva dennodenně si volící tento způsob života ale zůstane zde a zobrazí, jak vypadá život bez Boha, Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů. I tento zbytek bytostí dobrovolně chycených do pasti však bude nejpozději s eliminací stavu zel a nepravd vysvobozen zpět do boží náruče a začleněn do plnosti života pozitivního stavu.

   Nový cyklus času bude nádhernou etapou doposud neuskutečněných dějin Stvoření, na jejichž budování se budeme bok po boku podílet. Bude to éra vítězství skutečné lásky a pravdy nad lží a nenávistí.

   Velmi vás miluji.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 17. 11. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email