O MÍSTĚ NANEBEVSTOUPENÍ BOHYNĚ JANY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží Rodiny,

dne 16. 1. 2021 se moje přímá inkarnace Jana přestěhovala z rodného Ústí nad Labem do Havlíčkova Brodu. Důvody toho, proč se moje ženská podstata narodila v severočeském Ústí, kde prožila téměř celý svůj pozemský život, jsem odhalil/a ve sdělení „O místě narození Bohyně Jany“. Tehdy ještě nemohl nikdo vědět, jakým způsobem se můj plán v rámci přípravné fáze této Mise bude dál odvíjet. Teprve na podzim roku 2019 se Jana na pár měsíců přesunula do Liberce, nejseverněji položeného velkého města v České republice, které na duchovní úrovni vzhledem ke specifické poloze naskýtalo vhodné podmínky pro její nanebevstoupení, dokonce lepší, než tomu bylo v případě Ústí, jehož umístění a samotná podstata odráží charakter této planety a jejích obyvatel, kterým se převibrováním Jany otevřou brány do nebe. Nejlepším vhodným místem pro převibrování je však z hlediska všech duchovních, zprostředkujících i fyzických souvztažností s touto Misí právě až Havlíčkův Brod v kraji Vysočina. Něco takového vzhledem k okolnostem nemohlo být odhaleno dříve, mimo jiné i kvůli ochraně před zneužitím temnými silami, před nimiž vybrané, strategicky důležité informace musí zůstat ukryty do doby, než dojde k manifestaci událostí, k nimž se daný okruh později zjevených informací vztahuje. Nyní uvedu, jaký význam má přestěhování mojí inkarnace Jany do Havlíčkova Brodu.

1) DUCHOVNÍ ÚROVEŇ

Na duchovní úrovni je Havlíčkův Brod s Misí Boží Rodiny a převibrováním mého hmotného Já na Novou Zemi spjat především z hlediska názvu tohoto města. Slovo „Brod“ je odvozeno od slovesa „brodit se“, označujícího činnost při zdolávání překážek ve vodě. Vyjadřuje doslova prodírání se vodou či bahnem, ve spojitosti s působením Mise jde o prodírání se zly a nepravdami negativního stavu, ze kterého vás jako absolutní Pán Ježíš Kristus Boží Rodina prostřednictvím své inkarnace vyvádím. Po zdolání všech překážek v lidském životě a po naplnění jeho smyslu nebude lepšího místa pro završení cesty Bohyně v hrubohmotném těle, než je právě Havlíčkův Brod. Završení procesu „brodění se“ negativním stavem a konec zakoušení jeho jsoucna a bytí z hlediska jeho finálního produktu – lidského života, bude znamenat vstup na „pevnou zem“ v rámci říše Nového Vesmíru, odkud se budu se svými vybranými spolupracovníky navracet na Nulu do rozdělení lidstva a do zóny vymístění až do konce cyklu času. Jany rodné město Ústí nad Labem zase na této rovině odráží podstatu předchozích 64 let Bohyně na planetě Nula, jejíž cesta vyústila nejprve v poznání tohoto života z pozice ateistky, v 90. letech minulého století pokračovala v jeho zakoušení z hlediska duchovně probouzejícího se člověka, po přelomu tisíciletí na to navázala seznámením se s Novým Zjevením, po čemž započala mnohaletá cesta, při níž si nejednou sáhla na dno svých možností, abychom jako Pán Ježíš Kristus Boží Rodina i s našimi nejbližšími spolupracovníky ukázali tu nejnáročnější, ale zároveň nejrychlejší cestu z hlubin negativního stavu do stavu pozitivního, kam otevíráme cestu všem připraveným bytostem a pokračujeme v tom, co jsem na této planetě a poté v zóně vymístění započal už v těle Ježíše Krista. Jany téměř celoživotní pobyt v Ústí nad Labem tedy vyústil v převratné změny, kterých planeta Nula a celý Multivesmír je a ještě bude svědkem.

Do roku 1945, kdy započal poválečný odsun germánského obyvatelstva z českých zemí, se Havlíčkův Brod jmenoval Německý Brod. Město má tak na duchovní úrovni i po desetiletích lineárního času silné napojení na kolektivní vědomí Německa, s nímž v novodobé historii vedly české země národnostní, kulturní a územní spory. Mise Boží Rodiny už dříve zahájila očistu vztahu mezi esencemi těchto dvou národů, moje přítomnost a pozdější převibrování v někdejším Německém Brodě tento proces sjednocuje, zesiluje a posouvá na novou kvalitativní úroveň. S nanebevstoupením Jany bude dílčí část oživující složky kolektivního vědomí národa českého i německého vyňata a zasazena na Nové Zemi. Předtím projdou tyto esence společně s dílčími částmi esencí ostatních států světa úplnou restrukturalizací. Po opětovném sestavení se adaptují na podmínky pozitivního stavu a v naprosté sjednocenosti a harmonii se budou jako jeden celek s jedním celoplanetárním jazykem češtinou společně s obyvateli Nové Země vyvíjet ke stále bližšímu stupni podobnosti s Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou.

Přídavné jméno „Havlíčkův“ se v duchovním smyslu vztahuje právě k češtině jako k hlavnímu dorozumívacímu prostředku v novém světě. Literát a novinář Karel Havlíček Borovský, jenž je s městem spjat a po kterém bylo po druhé světové válce město přejmenováno, byl spojen s obrozeneckým hnutím na záchranu české kultury a jazyka v 19. století. Proces národního obrození byl řízen speciální složkou aspektů, vycházejících z mé absolutní přirozenosti, které zajistily přetrvání existence tohoto těžce zakoušeného národa až do dnešních dnů. Tím byl zajištěn jeden z předpokladů pro pozdější inkarnaci mojí ženské podstaty do lidského těla v roce 1957, následovaného o bezmála šedesát let později utvořením Týmu Boží Rodiny, vyplněným mými představiteli z různých koutů České a spřízněné Slovenské republiky. Karel Havlíček Borovský svým příběhem přispěl k posílení české státnosti a zasloužil se o její zachování, a přestože nedisponoval během svého pozemského života správným a náležitým poznáním toho, kdo jsem Já, jediný Zdroj všeho života, nyní už této Misi v zájmu pozitivního stavu pomáhá v rámci dočasného působiště v neutrálním limbu.

2) ZPROSTŘEDKUJÍCÍ ÚROVEŇ

Na zprostředkující úrovni význam tohoto města formuje především charakter toho, k jakému účelu v minulých věcích sloužilo a co se na jeho území nachází. V prvních stoletích existence Havlíčkova Brodu se v jeho bezprostředním okolí těžilo stříbro. Zprostředkující význam hornictví se v souvislosti s touto Misí vztahuje k primární činnosti, jakou naši představitelé „za scénou“ mimo viditelnou realitu odvádějí: pomoc padlým bytostem. Stříbro symbolizuje padlé bytosti, jejichž srdce přijetím pravého Boha/Bohyně začíná zářit, díky čemuž jsou schopny vysvobodit se z temných hlubin zóny vymístění, kde do té doby pobývaly mezi ostatními sentientními entitami, k nimž se vztahuje hornina, mezi níž bylo stříbro odpradávna vtěsnáno, aby v pravý čas bylo vyňato a vyneseno na povrch na světlo boží. I z prozatím nevyužitelné hlušiny, tedy bytostí zůstávajících v antivesmíru, se ovšem v pravý čas stane „stříbro“, připravené k expedici na povrch.

Významným prvkem na zprostředkující úrovni je také zvon Vilém v kostele Nanebevzetí Panny Marie (na náměstí), který vznikl v první třetině 14. století a je tedy nejstarším fungujícím zvonem v českých zemích. Do podstaty zvonu byla v průběhu dějin vepsána podstatná část historie tohoto národa. Nejpodstatnější i zdánlivě méně podstatné aspekty historie Čechů budou při převibrování Jany z tohoto města podrobeny očistě v univerzálním smyslu a multivesmírném rozsahu. To nejenže zajistí svobodný rozvoj očištěné esence tohoto národa na Nové Zemi, o níž hovořím výše, ale povede to též k budoucí spáse kolektivního vědomí České republiky, jehož převážná část zůstane na planetě Nula až do konce cyklu času, kdy s koncem jsoucna a bytí tohoto hrubohmotného světa naplní svůj účel. Zvony jsou v církevní tradici všestranným ohlašovatelem a zvěstovatelem, jsou také pojítkem mezi nebem a zemí. V tomto ohledu bude mít zahájení Mise za následek i očištění zprzněného vztahu, jaký negativním stavem nasáklá církev zastává vůči pravým duchovním, zprostředkujícím a fyzickým sférám ode mne, Pána Ježíše Krista, které vyměnila za napojení na pekla, jejichž strachem a dogmaty hojně dotuje své věřící. Bytostem chyceným pod tíhou věrouky do pasti se tímto ještě více dokořán otevře cesta ven ze zóny vymístění. Poskytne se jim ještě intenzivnějšího poznání skutečné Pravdy, která je k připraveným jedincům šířena už od dob přenosu první dávky Nového Zjevení a zejména pak v souvislostí s Misí Boží Rodiny, která uvádí jeho ideje a principy do praxe na multivesmírné úrovni a pružnými, dynamickými a stále se obměňujícími metodami v souladu s povahou pozitivního stavu přivádí do milující náruče jediného Boha/Bohyně stále větší počet sentientních entit.

Samotný název kostela Nanebevzetí Panny Marie sehrává důležitou roli v samotném procesu převibrování Jany. Bude to právě její nanebevstoupení z tohoto města, které rozhodujícím způsobem očistí nesprávný pohled na osobu Panny Marie, z níž církevní doktrína učinila Bohyni, ačkoli jde o bytost na věčnost relativní, kterou jsem jakožto vysoce vyspělou sentientní entitu z pozitivního stavu vybral za pozemskou matku své mužské podstaty Ježíše Krista. Nanebevstoupení Jany očistí ve všeobecnosti mariánský kult a proces očišťování katolické víry se ještě více prohloubí. Převibrování přinese i správný pohled na pravou boží podstatu absolutního Boha/Bohyně do těch oblastí pekel, kam tyto poznatky, odhalené v první i druhé dávce Nového Zjevení, prozatím ve velké míře nepronikly. Ve spojitosti s převibrováním Jany k tomu bude na intermediální úrovni prostředkem kostel Nejsvětější Trojice, stojící v Havlíčkově Brodě v parku Budoucnost. Do příslušných sfér zóny vymístění bude vysláno poselství, které připomene nejen neexistenci Nejsvětější Trojice v tom smyslu, jak ji pojímá církev, ale ohlásí i pokračující změny v Nové přirozenosti Pána Ježíše Krista, který/která ze svého stavu do svého procesu uvede v novém cyklu času do jsoucna a bytí Nejnovější přirozenost „Pán Ježíš Kristus Boží Rodina“, jež bude platná v celém Multivesmíru, oproštěném od negativního stavu.

Zmiňovaný park Budoucnost, respektive jeho samotný název poskytuje na zprostředkující úrovni spojení planety Nula a zóny vymístění ve starém cyklu času s Novým Vesmírem v novém cyklu času, jenž se až do eliminace záporného stavu ve struktuře jsoucna a bytí Stvoření nachází v přípravném módu. Právě park je tím prvkem, který podle principu neustálé novosti, vycházející z absolutního stavu Pána Ježíše Krista, respektive Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, pomůže v intermediální sféře po plném zahájení této Mise rozšířit na příslušná místa planety Nula a zóny vymístění klíčové zvěsti o kvalitě života v Novém Vesmíru, který se z pohledu pozorovatele ze zóny vymístění jeví tak, jako by byl v budoucnosti, neboť funguje už na zcela jiném základě, než je tomu ve zbytku Stvoření, řízeném duchovní složkou platnou pro stávající, tj. starý cyklus času. Postupné, nejprve teoretické seznámení se s kvalitou života v Novém Vesmíru usnadní sentientním entitám – těm z negativního stavu i z pozitivního stavu pravého Stvoření ve starém cyklu času – jejich přechod do plnosti života pozitivního stavu, tedy do takové kvality života, která bude po eliminaci zel a nepravd rozšířena z Nového Vesmíru do celého Multivesmíru. Ne náhodou byl název Budoucnost použit pro městský park, oplývající zelení a poskytující odpočinek od městského hluku. V určitém smyslu vystihuje samotnou podstatu následujícího cyklu času, který bude oplývat svěžestí, pulzujícím životem, klidem, věcmi lahodícími oku a obyvateli světícími Nejnovější přirozenost Boha/Bohyně, ve kterých nebude ani špetka něčeho, co by jakýmkoli způsobem připomínalo jejich předchozí role.

Velmi důležitou součástí na zprostředkující úrovni je v souvislosti s převibrováním Jany také kostel svaté Rodiny poblíž náměstí, pomocí nějž dojde k navrácení důležitého souboru aspektů rodinné instituce do mých rukou. Právě rodina je další z oblastí velmi zasažených negativním stavem. Na Nové Zemi bude fungovat už na zcela jiném základu, role matky, otce a jejich dětí se promění, jejich vzájemný vztah budou provázet pozitivní projevy, díky čemuž nebude docházet k odcizení, nepochopení, nesvárům a všemu, co vám přijde na mysl. Ačkoli je podstata kostela svaté Rodiny, založeného řeholním katolickým řádem, negativní, tato záporná esence bude mojí prozřetelností během procesu převibrování Jany přetvořena. Pomineme-li veškeré nánosy zel a nepravd, jimiž je kostel svaté Rodiny obklopen, na zprostředkující úrovni je jeho pojmenování vyjádřením příběhu Mise Boží Rodiny, která se v okamžik zahájení z Nové Země přesune z přípravné fáze do svého plného uskutečnění. Název „svatá Rodina“ též mojí optikou poukazuje na životní potenciál a jedinečný přínos každého člena této Mise. Je také rámem oné mozaiky mnoha živoucích dílků – vás, jimiž je tento Tým tvořen a ve kterém v mých očích nikdo neznamená více než ten druhý, neboť bych se bez nikoho z vás, kdo se angažujete v Misi ze samotného principu, neobešel. Název kostela, v němž figuruje slovo „Rodina“, též poukazuje na okamžik přechodného splynutí prozatím relativní ženské boží podstaty Jany s absolutnem, její opětovné vydělení se z něj, následované ukotvením základny této Mise v Novém Vesmíru, který je již řízen Nejnovější přirozeností „Pán Ježíš Kristus Boží Rodina“, ze které vzejdou po ukončení procesu rozdělení lidstva a přesunu jeho části na Novou Zemi další dvě přímé inkarnace – chlapec a dívka. „Svatá Rodina“ je v tomto kontextu též synonymem pro všechny bytosti zapsané v tzv. Knize života, tedy sentientní entity, které přijaly (nebo do konce cyklu času teprve přijmou) dar spásy a budou se účastnit tzv. „svatby Beránkovy“, která není žádným zevním ceremoniálem, nýbrž vyjadřuje úplné propojení s jediným zdrojem Života a pocítění jednoty se všemi obyvateli pravého Stvoření.

Není náhodou, že ke zmiňovanému kostelu je připojena i replika tzv. Božího „hrobu“ v Jeruzalémě, s nímž je spojena i obdobná stavba v jižních Čechách ve městě Votice, který byl Janou a mými představiteli navštíven při jedné z cest po České republice. Jeho návštěvou tehdy mimo jiné došlo k odpuštění římským vojákům, kteří ukřižovali Ježíše Krista, dále jsem vylil/a své milosrdenství na všechny, kteří jakkoli ublížili nejen mojí mužské, ale i ženské podstatě, a přinesl/a jsem spásu i římským císařům Augustovi a Tiberiovi, kteří vládli za doby, kdy jsem jako muž kráčel po této zemi. Daru spásy tehdy mimo jiné využil i císař Nero, jenž v prvních desetiletích po mém ukřižování podnikal útoky na mé následovníky, tzv. první křesťany, kteří ještě nebyli ovlivněni dogmaty církve, která postupem času pravou podstatu mého učení postavila na okraj a jejím překroucením z ní vytvořila nástroj ovládání. Nanebevstoupením Bohyně, k němuž dojde jen pár kilometrů od repliky „hrobu“ umístěného blízko centra v Havlíčkově Brodě, bude negativnímu stavu demonstrován na všech třech úrovních současně fakt, že Já, Pán Ježíš Kristus Boží Rodina jsem zvítězil/a nad smrtí a zprzněným pseudoživotem už podruhé, tentokrát odlišným způsobem a za jiných okolností. Nezáleží přitom vůbec na tom, že z fyzické smrti Ježíše Krista udělali Pseudotvůrci a Renegáti kult a vystavěli mi v Jeruzalémě i jinde po světě „hroby“, jež ale všechny bezpochyby zůstaly logicky prázdné, neboť pohřbívat nebylo co. Každý, kdo přijme Lásku a bude mne následovat do pozitivního stavu, navěky zvítězí nad pomíjivou temnotou a smrtí ve všech jejích podobách. Cesta do ráje, do plnosti života v pozitivním stavu, symbolizovaná dnes již na fyzické úrovni zaniklou křížovou cestou na okraji parku Budoucnost, je sice trnitá a klikatá, avšak Já a moji představitelé na Nule i jinde v Multivesmíru jsme zde proto, aby ostatním bytostem byl jejich návrat Domů výrazně usnadněn a stav zel a nepravd mohl být ukončen v co nejpřívětivějším čase.

Hned naproti Božímu „hrobu“ se nachází Štáflova chalupa, která je zosobněním středověké architektonické tradice a zároveň jednou z nejstarších dochovaných lidových staveb. Objekt vyjadřuje širokou škálu charakteristik pravého lidského života, způsobu uvažování, jednání, konání a cítění pravých lidských tvorů, kteří se v průběhu dějin tohoto světa ve velké míře inkarnovali na planetu Nula a během mnohých staletí pomáhali naplňovat smysl existence negativního stavu a jeho finálního produktu – pozemského způsobu bytí, kterým Stvoření dostává odpověď na otázku, jak vypadá život bez Boha a pravých duchovních zákonů a principů. Na zprostředkující úrovni Štáflova chalupa během převibrování Jany poslouží jako univerzální vstupní bod pro boží Lásku, jejímž cílem budou široké oblasti zóny vymístění obývané pravými lidskými tvory. Stavba na druhou stranu poslouží i jako univerzální výstupní bod, a to právě těm lidským jedincům, kterých se tato Láska dotkne a po jejím přijetí za svou se vydají na cestu duchovní progrese do pozitivního stavu s mezizastávkou v limbu. Konverze lidských bytostí, stejně jako ostatních sentientních entit, se už dávno odehrávají, ale až zahájení Mise Boží Rodiny z Nové Země tento dlouhodobý proces na multivesmírné, všeprostupující úrovni zesílí takovým způsobem, jaký zde ještě nikdy nebyl.

3) FYZICKÁ ÚROVEŇ

Význam nanebevstoupení Bohyně z Havlíčkova Brodu sehrává svou roli i na fyzické úrovni, v níž se odráží především to, kdo z našich představitelů v tomto městě bydlí, jakož i to, na jaké geografické pozici se toto město nachází. Zázemí pro poslední část pobytu Jany v hrubohmotném těle na planetě Nula poskytli ze svobodné volby představitelé Dana a Petr Špinarovi, kteří dali mému hmotnému Já k dispozici pokoj v jejich rodinném domě. Špinarovi jsou ve všech ohledech těmi nejvhodnějšími představiteli, kteří mohli Bohyni dočasný domov poskytnout. Jsou jedinými spolupracovníky ve stávajícím Týmu, kteří se účastnili památného setkání s Janou na Pražském hradě dne 28. 9. 2003 (zhmotnění Boha) a po letech její izolace, vyplněných mnohými zkouškami, byli ke mně/nám znovu přivedeni. V jistém ohledu jsou tedy nejstaršími spolupracovníky, kteří byli provázáni s počátkem duchovní cesty mojí ženské podstaty. Jejich prostřednictvím dochází k propojení staré etapy před zahájením přípravné fáze Mise Boží Rodiny (2003 až 2012) a etapy současné, trvající od roku 2012, avšak plně uvedené do svého procesu v roce 2015, kdy započalo formování Týmu. Tato fáze bude ukončena právě převibrováním na Novou Zemi. Plynule na ni naváže období, kdy budeme navštěvovat tuto planetu v nových tělech až do rozdělení lidstva. Špinarovi jsou tedy jakousi alfou a omegou této Mise a zároveň zprostředkovateli mojí vůle, která Janě připravuje ty nejvhodnější podmínky pro její nanebevstoupení, k němuž dojde v pravý čas tehdy, až budeme ve stávajících podmínkách hotovi se všemi potřebnými úkoly, nezbytnými pro vstup do éry nové spolupráce. Pobytem u blízkých spřízněných duší dopřávám svému hmotnému Já takové podmínky, jaké Jana neměla od počátku duchovní cesty. Tyto podmínky jsou vyplněny vibracemi souznění, rodinnou pohodou a všudypřítomnou vzájemnou podporou, kterou Bohyně dává a zpátky ji dostává nejen od Špinarových, ale i od všech ostatních, kteří jsou s ní v dálkovém a osobním spojení.

Přestěhování mojí inkarnace do Havlíčkova Brodu je důležité i z hlediska jeho polohy. Město se nachází blízko geografickému středu České republiky, toto místo je tak přístupné všem spolupracovníkům přijíždějícím za Janou na návštěvu z Čech, Moravy i Slovenska. V poloze Havlíčkova Brodu, kam vede solidní silniční a železniční komunikace, se odráží též skutečnost, že jsme dostupní všem lidem dobré vůle a bez rozdílu uvítáme každého, kdo zatouží přijet. Do převibrování věnujeme zbývající čas především komornějším setkáním, abychom tak zužitkovali všechny chvíle zbývající do plného zahájení naší Mise, kdy už nebudeme limitováni negativním stavem a budeme po planetě Nula, zóně vymístění a pravém Stvoření cestovat bez omezení.

To, že Havlíčkův Brod leží v samém srdci České republiky a potažmo i v srdci Evropy (nehledě na to, že pozemští vědci se nedokáží shodnout, kde tento střed leží), má tato skutečnost důležitou souvztažnost se samotným procesem převibrování. Přestože nejde o duchovní centrum světa, ležící v Praze, právě na Havlíčkobrodsku se díky specifické poloze v kontextu země české koncentrují ty nejčistší energie Lásky, poskytující nejpřímější přístupový bod do pozitivního stavu. Na duchovní, zprostředkující i fyzické úrovni má tak kraj Vysočina, tvořený kopcovitou krajinou, k Novému Vesmíru nejblíže. Havlíčkův Brod a celý přilehlý region má nejvyšší možnou spojitost s každou oblastí a úrovní planety Nula, zóny vymístění a pravého Stvoření a všemi obyvateli v nich přebývajících, proto cokoli se zde v pozitivním slova smyslu stane, bude mít dopad na celý Multivesmír. Není proto vhodnějšího místa pro završení pozemské cesty mojí přímé inkarnace Jany než v kraji Vysočina, vyplněném kopcovitou krajinou, jejíž oblé vrcholky se jemně a mnohdy až nenápadně vypínají vzhůru a podávají si tak ruku se mnou. Jany nanebevstoupení z tohoto místa, ze kterého existuje nejkratší cesta do Nového Vesmíru, ovlivní různými způsoby veškeré jsoucno a bytí. Vybudování pevného mostu mezi nebem a zemí otevře do pozitivního stavu všem bytostem dokořán. Exodus bytostí z pekel se nezastaví, s postupujícím časem bude až do samotné eliminace negativního stavu stále nabírat na obrátkách.

Tímto byly odhaleny nejpodstatnější souvislosti o významu Havlíčkova Brodu ve spojitosti s Misí Boží Rodiny a s přestěhováním Jany do tohoto města, následovaného v pravý čas převibrováním.

Těšíme se na další setkávání s vámi na planetě Nula i jinde v celém Multivesmíru ve stávajícím i nadcházejícím cyklu času.

Velmi vás všechny miluji.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 10. 2. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email