MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 7. 8. – 13. 8. 2017

Děkuji AA Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Můj vroucně milovaný/milovaná Pane Ježíši Kriste, posvěť naši
přirozenost, aby byla vždy pozitivní a nenechala se ovlivnit
snahou negativních entit. Sjednoť mou sentientní mysl, aby mohl
být vytvořen stálý most nejen s Tebou a Tvým absolutním stavem,
ale i s ostatními členy Pravého Stvoření, s nimiž si přeji sdílet svůj
život. Vyčisti mé srdce, aby za všech okolností fungovalo s kladným
a dobrým úmyslem. Dodej mi sílu a odvahu kráčet dál a konat
vůli boží, neboť jen s Tebou je mé jsoucno a bytí naplněné
a odměna za dobře odvedenou práci se vždy dostaví v pravý čas.
Vím, že naše problémy a nedostatky jsou pouze přechodné,
aby mohly být posléze vyměněny za nefalšované aspekty
pozitivního stavu, jimiž navěky budeme růst do krásných podob.
Nepřipusť, abychom nyní i kdykoliv jindy byli pokoušeni
Pseudotvůrci a jejich přisluhovači, ale osvoboď nás od lákavosti
zel a nepravd negativního stavu. Ten není naší součástí,
protože pocházíme z lůna světla, nevinnosti, dobroty a krásy.
Vědomě zesiluji přicházející proudy lásky a děkuji za každý den,
protože to, co vysílám, se mi v zesílené podobě navrátí zpět.
Jsem Tvým reprezentantem, proto přijímám plnou zodpovědnost
za své činy a chování. Velice si cením všeho, čeho se mi
již dostalo, a jsem připraven/a přijmout vše, co mne nadále
čeká, s vědomím, že to je Tvůj dokonalý plán. Jsme bojovníci,
kteří svou misi úspěšně splní a dotáhnou vše potřebné
do zdárného konce a nového začátku. Tvoje jest absolutní
moc, vůle, láska a všechno ostatní navždy, do věčnosti.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email