MISE BOŽÍ RODINY V NOVÉ DEKÁDĚ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

svět vstoupil v rámci současného století do nové dekády dvacátých let, která jsou nejen pro planetu Zemi/Nulu, ale i pro zónu vymístění a veškeré ostatní Stvoření ve všech ohledech přelomová. Ve spojitosti s naší Misí zde přinášíme stručný souhrn těch nejdůležitějších aspektů tohoto období:

1) PROPOJENÍ NEBE SE ZEMÍ
V okamžik převibrování Bohyně Jany a několika nejbližších spolupracovníků bude propojena realita planety Nula s Novým Vesmírem. Díky této skutečnosti budeme moci ze zázemí na Nové Zemi navštěvovat nejen tuto 3. dimenzi, ale i všechny ostatní sféry Multivesmíru, v němž vedle pozitivního stavu dočasně existuje i stav negativní. Zatímco tuto planetu v jemnohmotných tělech budeme navštěvovat do rozdělení lidstva, v zóně vymístění budeme v naší práci pokračovat až do konce cyklu času. Poté, co dostane Stvoření úplnou odpověď na otázku, jak vypadá život bez Boha, Pána Ježíše Krista, ještě naposledy se vrátíme na bývalou planetu Nula, vysvobodíme zbytek padlých bytostí a natrvalo uzavřeme a zrušíme vše, co mělo jakoukoliv spojitost se zly a nepravdami.

2) INFORMACE O ŽIVOTĚ V MULTIVESMÍRU
Díky propojení na úrovni duchovní, zprostředkující i fyzické budeme do této reality přinášet nezkreslené informace o životě v Multivesmíru. Bude se tak dít prostřednictvím audiovizuálního a textového materiálu, který bude sloužit připraveným jedincům na jejich cestě do pozitivního stavu a těm vyspělejším usnadní plnění jejich poslání mezi lidmi. Ze strany přisluhovačů temné strany a duchovně spících lidí budou tyto materiály terčem bagatelizace a všemožných útoků, to ovšem nezabrání v úspěšném průběhu naší činnosti. Informace se dostanou ke každému, kdo to má v plánu duše, druhá strana pouze pomůže oddělit zrno od plev.

3) ŠÍŘENÍ KNIH NOVÉHO ZJEVENÍ
Spolu s tím bude docházet i k mnohem rychlejšímu šíření obou dávek Nového zjevení a dalšího Božího slova do všech koutů planety ve všech světových jazycích. Přestože Českou a Slovenskou republiku budeme navštěvovat nejčastěji, kromě toho budeme koordinovaně působit i na ostatních kontinentech v různých zemích, kde máme své spolupracovníky a spřízněné duše. Cílem našich cest budou vždy pouze jednotlivci a menší skupinky, nikdy nebudeme působit na veřejnosti. Zážitek takového charakteru by vedl k uchvácení davů a ovlivnění nepřipravených lidí na vnější úrovni. Tím by byla popřena svoboda výběru, která musí pramenit z niterného rozhodnutí. Šíření Božího slova s nejvyšším stupněm pravdivosti a jeho uvádění do života povede k duchovní obrodě všech, kdo s ním jsou nebo budou spojeni. Přestože čtenářů a praktikujících bude v porovnání s celkem na první pohled málo, i toto množství bude stačit k vyvažování negativních energií obklopujících tuto planetu. V průběhu let do rozdělení lidstva se bude formovat stále sílící mezinárodní síť představitelů Pána Ježíše Krista, k nimiž budou přiváděni další a další jedinci.

4) UDÁLOST (VAROVÁNÍ)
Realizace důležité části mého plánu spásy by nebyla možná bez tzv. Události (Varování), kdy svou existenci připomenu na základě niterného zážitku každému obyvateli planety staršímu 7 let. Svůj vzhled přizpůsobím lidem individuálně podle jejich víry, preferencí a duchovní úrovně. Ateisté mne budou vnímat v neurčité a beztvaré formě. Událost pomůže každému učinit rozhodnutí, na jakou stranu dočasné duality se vydá, zda přehodnotí své dosavadní postoje a půjde cestou vytržení z této reality, nebo bude chtít pokračovat v tomto způsobu života a zúčastní se závěrečné fáze negativního stavu pod vládou Pseudotvůrců a Renegátů. Událost bude vědci a elitami znevěrohodňována a vysvětlována jako přelud, později však bude těmi samými elitami zneužita pro realizaci falešného příchodu Krista, jehož umělý obraz bude projektován na všech místech světa a bude vnímatelný na vnější (nikoliv niterné) úrovni. Toho se ovšem již nebudou účastnit ti, kdo budou včas vytrženi do pozitivního stavu.

5) ROZDĚLENÍ LIDSTVA
Jak je dobře známo, ke zmiňovanému rozdělení lidstva dojde krátce před návratem Pseudotvůrců a Renegátů, o čemž v podobenstvích pojednává i Bible: „Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána.“ Církev pod nadvládou pekel záměrně zlehčuje tuto skutečnost. Lidé s láskou v srdci si nezaslouží život s čipem pod kůží a v otrockých podmínkách, proto na konci našeho zdejšího působení dojde k velkému předělu, kdy si tyto duše vezmu k sobě domů a obdařím je jemnohmotnými těly, krásnými a dokonalými. Většinový zbytek lidstva dohraje své role na této planetě a v zóně vymístění, z níž budou vysvobozeni nejpozději při eliminaci negativního stavu, aby se pak po důkladném očištění připojili k tvořivému životu v lásce, radosti, štěstí a dostatku.

Děkuji vám za dosavadní spolupráci a těším se na zcela nové kapitoly našeho příběhu, který spolu budeme psát nejen v následujících letech do rozdělení lidstva, ale též v dalších cyklech času na věky věků.

S láskou ke všem bytostem Multivesmíru

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 1. 2020

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email