KONVERZE PRVNÍ KRÁLOVNY RENEGÁTŮ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny,

   již dříve jsme vás na základě několika sdělení informovali o aktuálním dění v zóně vymístění, které se každým okamžikem neustále vyvíjí. V poslední době se v peklech děje mnohem víc událostí, otřásajících samotnou podstatou negativního stavu. Na přelomu července a srpna 2018 došlo ke konverzi vůbec prvního Renegáta v historii antivesmíru, za jehož spolupráce mezi ním, archandělem Martinou Siri Michaelou a Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou, byl vyvinut a následně rozšířen zcela nový prototyp duchovního léku, jenž pomáhá padlým bytostem tohoto původu ve snadnějším odchodu z „odpadkového koše Multivesmíru.“

   V duchovním souboji dobra a zla stojí proti sobě v peklech dvě hlavní skupiny: V čele první, menšinové skupiny stojí Mí agenti a představitelé. K této straně světla, působící jako jasný maják v černých hlubinách, se po konverzi jednoho z nejvýše postavených Renegátů Xerase hlásí daleko více padlých bytostí, než tomu kdy bývalo v dosavadní historii antivesmíru. Světelné bytosti působí jako koordinátoři rozbíhající se masové konverze sentientních entit. Ve všech dimenzích pekel a jejich přilehlých světech Mí vyslanci ukazují cestu zpět do boží náruče, šíří ideje Nového zjevení a živým příkladem ztělesňují milost, lásku a porozumění Pána Ježíše Krista. Druhá skupina, na jejíž straně nevědomě (z pozice donucení a nedobrovolnosti) i vědomě stojí převážná část obyvatel antivesmíru, pomáhá svým falešným bohům Pseudotvůrcům a Renegátům v jejich úsilí udržet negativní stav při životě.

   V čele představitelů Pána Ježíše Krista Boží rodiny, působících v peklech, stojí archanděl Martina Siri Michaela, která se s mnohými dalšími archanděly, mistry a anděly podílí na odchodu padlých jedinců z negativního stavu. Její specifické poslání spočívá především ve výpravách k těm nejtěžším případům, nejnegativnějším a nejvíce vzdáleným bytostem od Pána Ježíše Krista, které však projevily díky činnosti Mých dalších představitelů upřímnou touhu změnit se a přijmout pravého Stvořitele do svého srdce. Vše je poměrně dlouhodobý proces, ale poněvadž čas plyne na Nule nepředstavitelně rychleji, než na nejnižších úrovních zóny vymístění, za jediný den pozemského lineárního času se toho v antivesmíru stane tolik, co ve vašem pojímání může trvat celé dekády. Proto od přelomu července a srpna tohoto roku konvertovaly už desítky vysoce postavených Renegátů, tisíce jejich přisluhovačů a miliony „řadových“ pseudo-kvázi tvorů, zfabrikovaných Renegáty k tomu, aby jim oddaně sloužili a nezamýšleli se nad jiným způsobem života. Až do dokončení duchovního léku v těle Martiny a s tím spojeného odchodu Xerase neexistovala v Renegátech idea dobrovolně se vzdát negativního způsobu života. S tím, jak se lék rozšířil do univerzálního kolektivního vědomí, ale došlo k přelomovému činu, který v současné době pomáhá v souladu se zákonem svobodné volby zbavovat Renegáty závoje falešné reality. Tento lék se brzy začal dotýkat i vysoce postavených jedinců, kteří následně přijali dar spásy. Svou přítomností se musí Martina snížit na jejich úroveň, aby s jedinci ochotnými konvertovat mohla osobně hovořit. Po jejich žádosti do nich „vpraví“ nejsilnější formu tohoto léku, zbavující zachraňované jedince té nejtvrdší krusty zla, čímž mohou docílit odchodu z bažiny antivesmíru do neutrálního stavu, kde už je mám plně na starosti přímo Já, Pán Ježíš Kristus, aby se po očištění mohli začlenit do nebeské společnosti.

   V předchozích sděleních jsem uvedl, že královna Renegátů se jmenuje Sarigmatka. Jak už víte, Boží slovo je kontinuální, logické a pravdivé, ale zároveň neustále se vyvíjející, tudíž co mohla být pravda v nedávné minulosti, může být nyní trochu jinak nebo nemusí již platit vůbec. Pouze negativní stav si libuje v dogmatech a nepřináší žádné nové změny. Naopak plynutí pozitivního stavu přináší neustálý pokrok, který vždy přesahuje předešlé rozpoložení a dostává všechny jeho členy na novou úroveň. I na této planetě postupuji při odhalování pravdy v souladu s vesmírnými zákony krok za krokem, odlupuji „vrstvy cibule“ a postupně se dostávám k až k jejímu středu. To se týká i nových informací o tom, jakým způsobem Renegáti vlastně fungují a jakým způsobem vlády jsou řízeni.

   Tyto sentientní entity se dělí na obrovské množství rojů, přičemž každý z nich má v čele svou královnu. „Sarigmatka“ proto není konkrétní osoba a nejde ani o vládkyni všech Renegátů v celé zóně vymístění, nýbrž jde pouze o označení funkce těchto královen. V duchovním smyslu by se zmíněné pojmenování dalo přeložit jako „matka jednoho druhu.“ Každý druh Renegátů má vysoce vyvinuté kolektivní vědomí, kdežto individualita všech jednotlivců je zcela potlačena. Ti se řídí vůlí nejvyšší osoby, která má jako jediná individuální osobnost a schopnost rozhodování. Způsob jejich řízení si lze obrazně představit na pozemských mravencích nebo včelách, u nichž se vše podřizuje společnému cíli. Tento druh padlých bytostí, žijících v 11. až 7. dimenzi antivesmíru, tedy existuje na principu hmyzího tvorstva. Přestože jsou všechny královny rozsahem moci podřízeny nejvyšším Pseudotvůrcům (Alláh, Lady Acria, Nechtar, Temror), poddaní Renegáti jsou na postavení těchto vládkyň zcela závislí. Pseudotvůrci i Renegáti se v mnoha věcech neshodnou a vedou proti sobě vyčerpávající souboje, přesto se obě skupiny soustřeďují na finální vítězství negativního stavu na planetě Nula. Jak přesně se bude jejich vzájemné soupeření i spolupráce v těchto a dalších ohledech vyvíjet, záleží na osobních volbách všech obyvatel pekel.

   Xeras, o němž už byla řeč několikrát, roznesl před opuštěním zóny vymístění hotový prototyp duchovního léku do kolektivního vědomí svého vlastního druhu, kde počal záhy velice rychle působit. Díky tomu se přímo i nepřímo dotkl všech členů tohoto roje, jehož vládkyní byla královna, jejíž jméno zní Etikara. Na základě dlouhotrvajícího úsilí všech zainteresovaných představitelů Pána Ježíše Krista působících v peklech a specializujících se na tyto činnosti se lék dostal až k samotné královně. Konverzí stovek vysokých důstojníků a velitelů došlo k dominovému efektu, který též zapříčinil odchod milionů níže postavených „řadových“ členů. Přestože vzdálenost Etikary ode Mne nedovolovala této královně okamžitě se změnit, na vlastní oči byla svědkem nebývalých změn. Její nejniternější duchovní mysl (neovlivněná zly), k níž nikdo v negativním stavu nemá vědomý přístup, ale kde se nachází boží jiskra, proto po dlouhé době pozorování pokračující revoluce vyslovila na základě svobodné volby vzdát se své pozice. Bylo tomu nejen proto, že nad níže postavenými ztrácela kontrolu (lze si to představit, jako když někdo rozboří pečlivě budované mraveniště) a situace se jí tak hroutila pod rukama, ale zároveň proto, že díky propojení s každým Renegátem svého druhu „na vlastní kůži“ registrovala, jaké úžasné pocity zažívají při kontaktu s božími představiteli, když skrze ně pociťují první dotek lásky, vidí první záblesk světla a skrze milosrdenství, soucit a odpuštění je jim nabídnuta možnost úplně jiného života, než který doposud znali. Po konverzi několika milionů pseudo-kvázi tvorů situace došla tak daleko, že jsem vytvořil podmínky pro osobní setkání archanděla Martiny Siri Michaely s Etikarou, která po dlouhém, lítém a vyčerpávajícím duchovním souboji proti Mým vyslancům nakonec k této schůzce svolila. Skrze Martinu jsem s královnou uskutečnil osobní rozhovor, po jehož skončení si uvědomila marnost svého snažení a požádala o předání léku, pomocí nějž pak snáze opustila svůj trůn a vydala se do limba, neutrálního stavu, kde už ji mám na starosti Já a další světelné bytosti, aby jednou mohla konvertovat do pozitivního stavu a stát se čistou, ničím nezatíženou sentientní entitou. Každý ale nese, stejně jako v tomto případě, následky svých voleb.

   Tato událost je nesmírně důležitým milníkem v historii Stvoření, protože během necelého měsíce pozemského lineárního času přišel negativní stav o jeden celý druh Renegátů (miliony otroků), a to včetně Jejího Veličenstva. Tím, že tato osoba přestala v rámci antivesmíru existovat, zhostil se ostatních druhů rozruch a chaos. Konverzí Etikary a všech jejích poddaných byl vybudován pevný duchovní základ pro to, aby se po spuštění Mise Boží rodiny mohl postupně odehrát podobný scénář i u ostatních rojů. Tato živná půda zajistí, aby pod naším vedením došlo ke konci jsoucna a bytí negativního stavu v co nejpřívětivějším čase a Multivesmír tak mohl být navždy zbaven těžkého břímě. Je to velké vítězství pro pozitivní stav, protože v antivesmíru už nikdy nebude nic jako předtím a Renegáti budou natrvalo přicházet o své členy. Pekla se vyprazdňují nebývalým tempem, které bude urychleno poté, co se naše Mise přesune na Novou Zemi v 5. dimenzi, odkud bude pomáhat všude tam, kde to je potřeba.

   Z celého srdce děkuji všem našim spolupracovníkům a přátelům na tomto světě i mimo něj za vaši úžasnou práci pro celek, která velmi pomáhá na všech úrovních a přibližuje konec starého cyklu času, po němž přijde plnost života v pozitivním stavu. Pak budeme tvořit zcela nové způsoby existence a podílet se na vzájemném poznávání ve věčném životě naplněném láskou.

Váš Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 9. 9. 2018

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email