INTUICE

Děkuji Honzíku Lajdo

Důležitý citát z Dialogů s Pánem Ježíšem Kristem.

   Zdá se, že někteří lidé uvažují o intuici jako o něčem hmatatelném, sídlícím někde ve vašem mozku, útrobách nebo v srdci, anebo jakoby se někde ve vás nacházel nějaký malý tvor, šeptající do vašeho vnitřního ucha a říkající vám při odpovědi na vaše otázky, co dělat a jak to dělat. Takový způsob pojímání intuice je úplně zkreslený. Z duchovního hlediska je možné intuici definovat jako STAV A PROCES JEDINCOVY MYSLI, KTERÝ ROZLIŠUJE, ZJIŠŤUJE, ROZUMÍ, CHÁPE A VNÍMÁ UDÁLOSTI A JEVY, KE KTERÝM DOCHÁZÍ VE VNITŘNÍM NEBO VNĚJŠÍM SVĚTĚ, BEZ POTŘEBY ANALYZOVAT, RACIONÁLNĚ ZVAŽOVAT NEBO HLEDAT DŮKAZ O TOM, ZDA TO TAK JE NEBO NENÍ. Jinými slovy je intuice stav vnitřního poznání, bez jakýchkoliv vnějších důkazů, že něco je nebo není správné, že něco je nebo není vhodné a že to někdo myslí upřímně nebo ne. Externěji a vědečtěji je možné intuici definovat jako NÁHLÉ A NEČEKANÉ NAHLÉDNUTÍ DO TOHO, JAK CO NEJÚČINĚJI A NEJSPRÁVNĚJI VYŘEŠIT NĚJAKÝ PROBLÉM, ANEBO NAJÍT ŘEŠENÍ NALÉHAVÉHO ZÁMĚRU, KTERÝ JE POTŘEBNÉ REALIZOVAT KVŮLI NÁLEŽITÉMU, ÚČINNÉMU A NALÉHAVÉMU ZÁMĚRU, KTERÝ JE POTŘEBNÉ REALIZOVAT KVŮLI NÁLEŽITÉMU, ÚČINNÉMU A SPRÁVNÉMU FUNGOVÁNÍ, ANEBO DOSTAT SPRÁVNÉ ODPOVĚDI NA SVÉ OTÁZKY.

   Jak z obou těchto definicí intuice vidíte, vždy je to něco, co přichází z nitra, nikdy ne z vnějšku. Je to stav nitra, který vyzařuje všechny odpovědi na vaše otázky z Mé přítomnosti a dává podnět, abyste uskutečnili všechny velké vědecké a jiné typy objevů. Dokonce i z hlediska všeobecné vědecké úvahy a z hlediska typického lidského chápání této záležitosti je jasné, že všechno pravé poznání pochází z jedincova nitra a ne z vnějšku. Až na to, že tento fakt nechtějí přiznat.

   Tato funkce intuice, jako též schopnost intuitivně poznávat/vnímat, pramení z Mé přítomnosti v každého schopnosti volit a měnit se. Já jsem jediný zdroj jejího výskytu, manifestace a funkce. To je důvod, proč se ve všech knihách Mého Nového Zjevení tak velmi a tak často zdůrazňuje, že KAŽDÝ BY SE MĚL SPOLÉHAT NA SVOU VLASTNÍ INTUICI. Spoléhání se na svou vlastní intuici v tomto kontextu znamená spoléhání se na Mně ve vás. Protože Jsem přítomný v každého schopnosti volit a měnit se – jinak by nikdo nebyl schopný přežít zlomek vteřiny – každý má potenciální schopnost intuitivně poznávat/vnímat. To, jak hodně nebo málo je někdo schopný využít její vlastnosti ve svém životě a to, co umí nabídnout svému nositeli, je určené stupněm, hloubkou a rozsahem, jako také vnímáním, rozlišováním a správným použitím intuitivního rozlišování.

   Byla to intuice, která se kvůli této konkrétní funkci stala jedním z hlavních terčů negativního stavu. Síly negativního stavu vložily všechny druhy bloků a bariér do lidské genetické struktury, do lidské mysli a kolem ní, s cílem nesmírně jim ztížit, aby v sobě aktivovali dar intuice. V podstatě je to pokus odstavit je ode Mě anebo přístupu ke Mně. Jak víte, v současnosti, za nesmírného zhušťování negativního stavu, většina lidí ztratila schopnost intuitivního rozlišování. Ve skutečnosti ji neztratili úplně, ale za přísliby sil negativního stavu se od ní odvrátili pryč. Místo ní poslouchají někoho nebo něco jiného, ve většině případů to, co jim říká negativní stav.

   Naproti tomu vy, Mí agenti spojení s Novým Zjevením, jste byli pod jeho vlivem schopní aktivovat ten dar ještě více než předtím. Jste schopní využívat ho neustále. Dovolte mi, abych vám ilustroval skutky intuice na následujícím příkladu: Když čtete Mé Nové Zjevení, jeho Doplňky a tyto Dialogy a když přemýšlíte o jejich obsahu a principech, s jistotou víte, cítíte tak říkajíc ve svých útrobách, že to, co se v nich tvrdí, je bez jakýchkoliv pochybností pravdivé a správné a že obsahují Moje Pravé Slovo. Netoužíte, nepotřebujete, nežádáte, nechcete, neočekáváte anebo nevyhledáváte žádné vnější, hmatatelné nebo přesvědčivé důkazy, zda to, co je v nich obsaženo, je pravda nebo lež. Jednoduše víte, že je to pravda. A kdyby se vám z nějakého důvodu takové důkazy na základě vnějších událostí či prostředků naskytly, jak se to předvídalo nebo se upozorňovalo v Mém novém Zjevení, jednoduše je uznáte s vědomím, že i kdybyste je neměli k dispozici, ani trochu by to nezměnilo nic na vašem postoji a na přijetí principů obsažených v Mém Novém Zjevení.

   Je tedy úplně jasné, že když někdo čte a přijímá Mé Nové Zjevení, taková osoba má velmi dobře rozvinutou intuici. Jinak by nebyla schopná ho přijmout anebo praktikovat. Přijetí a praktikování principů Mého Nového Zjevení vždy přichází ode Mě, z nitra každého, kdo ho čte. Kvůli tomuto faktu je zřejmé, že taková osoba se Mnou komunikuje vždy, když čte, zvažuje, myslí na to a praktikuje to, co učím v Mém Novém Zjevení, s vrozeným poznáním, že je správné tak činit, protože ono obsahuje Mou Božskou Pravdu z Božské Moudrosti Mé Božské Bezpodmínečné Lásky.

   Na základě toho, že dotyční činí, co bylo právě uvedeno výše, jsou neustále inspirováni ohledem poznání, rozhodování, vnímání, pociťování a činění toho, co je pro ně správné dělat v jejich vlastním individualizovaném a zosobněném životě. V tomto ohledu není třeba nebo se nevyžaduje – pokud tu nebyla původní dohoda mezi Mnou a tím případným jedincem – aby měli ohledně Mně nějakou zázračnou vizi, osobní objevení se před jejich vnitřním zrakem, abych jim řekl, co dělat a jak to dělat, nebo jim dávat autoritativním a působivým hlasem očekávané odpovědi na jejich otázky. Jen negativní stav má rád takový fantazijní program.

   Pokud tedy někdo souhlasil s tím, že přijme ode Mě v životě na planetě Nula poslání, přičemž též souhlasil, že během něho nebude mít ohledně Mě takové přímé, vizuální nebo jakékoliv jiné hmatatelné zážitky, tak to potom znamená, že souhlasil i s tím, že bude všem ilustrovat a demonstrovat svou oddanost a loajálnost vůči Mně bez jakéhokoliv takového přímého vstupu ode Mě. Ta osoba souhlasila, že se bude spoléhat výlučně na Mé Nové Zjevení tak, že dospěje k jeho přijetí čistě racionálními a logickými prostředky a ne nějakým druhem zázračné konverzace nebo pohádkového zážitku, který mu/jí poskytne absolutní jistotu, že komunikuje se Mnou. Z hlediska negativního stavu by to bylo příliš jednoduché.

   Abych ale zase a znovu zopakoval, mějte na paměti, že každý, kdo čte, přijímá a praktikuje Mé Nové Zjevení, na základě těchto faktů neustále se Mnou komunikuje. Jediným důvodem tohoto nepopiratelného faktu je to, že Jsem ve Svém Novém Zjevení neustále a nepřetržitě přítomný.

   Proto pokud si někdo myslí, pokud se domnívá anebo pokud cítí, že ke Mně nemá přímý přístup, aby získal nějaké potřebné nebo nutné informace, musí si zapamatovat následující fakt: Jediný způsob, jak si může být jistý v čemkoliv ve svém životě, je neustálé ověřování všeho svého chování, skutků, rozhodnutí, myšlenek, pocitů, emocí, úmyslů, motivací, chtění, vztahů, angažování se, podnikání, povinností, odhodlání nebo čehokoliv co má, podle obsahu Mého Nového Zjevení jako celku a podle všech jeho principů, pravidel, idejí a pojmů. Pokud někdy zjistí nějakou nesrovnalost ve svém způsobu života, jak bylo načrtnuto výše, pokud jde o požadavky Mého Nového Zjevení, pak mu/jí jeho/její intuice říká, že se nedrží cesty, s kterou souhlasil/a ve svém životě na této planetě. Jinými slovy mu/jí říká, že přestal/a se Mnou komunikovat. Naproti tomu když po překontrolování všeho ve svém životě pomocí Mého Nového Zjevení zjistí plnou shodu s ním a když se v jeho/jejím životě vše potvrdí, jeho/její intuice mu/jí říká, že neustále se Mnou komunikuje. V tom případě bude vědět, co dělat, jak to dělat, proč se věci odehrávají tak, jak se odehrávají a správně zjistí všechny ostatní věci, které jsou pro něho/ni zajímavé a důležité.

   Probíhá velmi silné zhušťování negativního stavu všude na planetě Nula a v celé Zóně Vymístění. Co myslíte, jak se projevuje taková hustá kondenzace negativního stavu? Mezi jiným v životech lidí, kteří si uvědomují tyto fakta pomocí své intuice, i když je velmi často nedokážou uchopit, obrazně řečeno. Projevuje se zintenzivněním negativních pocitů, myšlenek, stavů a podmínek, skličujícím, depresivním a melancholickým dumáním, zdánlivou bezmocností, beznadějí a zoufalstvím a podobnými velmi negativními pocity a zážitky.

   Konec konců co očekáváte od povahy negativního stavu? Nějaké poklepání po rameni, s odměnou ve formě bohatství, štěstí a spokojenosti? Ano, někteří z jeho vlastních agentů a lidských otroků budou během tohoto zhušťování dočasně odměněni takovými věcmi a dary. Neočekávejte ale, že se to stane Mým agentům. Kvůli jejich intuitivnímu uvědomění si současných poměrů v říši negativního stavu a na této planetě budou zrcadlit opak toho, co prožívají agenti negativního stavu a lidští otroci.

   Abyste se nechytili do pasti silně se zhušťujícího úsilí negativního stavu, pro vás, Mé agenty, je vhodné dívat se na celou situaci jiným způsobem. Pokud pociťujete depresi, těžkosti, beznaděj, bezmocnost, melancholii a zoufalství, umožňujete tím negativnímu stavu, aby do vás pronikl. Konec konců všechny takové pocity, emoce, stavy a myšlenky mají negativní původ. Jsou z negativního stavu. Umožnit jim, aby se vás zmocnily, v podstatě znamená umožnit negativnímu stavu, aby vás ovlivňoval a aby vás ovládal.

   V takovém případě vám agenti negativního stavu a zejména renegáti řeknou: „Aha, vidíš? Ty nejsi dobrý/á, jsi slaboch, jsi zbabělec, nejsi lepší než kterýkoliv jiný náš lidský otrok. Co je u tebe jiné? Absolutně nic! A ty chceš, abychom byli jako ty? Ale běž, člověče, neříkej nám, že takový je ten tvůj drahocenný pozitivní stav. Proč bychom měli vůbec někdy uvažovat o představě nebo o myšlence, že budeme konvertovat do pozitivního stavu, když ty jsi takový/á? Pokud ty jsi pravý a příkladný reprezentant pozitivního stavu, nechceme mít s ním nic společné – nikdy. My jsme šťastní v našem negativním stavu. Nakonec on je negativní jen z vašeho ubohého hlediska a ne z našeho. Váš pozitivní stav je negativní, pokud vám umožňuje prožívat takové zlé, nešťastné a negativní pocity a stavy.“

   Jak tedy z tohoto možného scénáře vidíte, pokud dovolíte, abyste podlehli takovým negativním pocitům a stavům, jak jste příliš zahloubeni do negativního stavu a do toho, co způsobuje, jste velmi slabými představiteli Mého pozitivního stavu. Nedáváte dobrý příklad toho, jaké to je být Mým agentem.

   Kvůli těmto faktům se vám doporučuje, abyste se soustředili na Mně, na pozitivní aspekty svého života, na své chápání skutečného významu všech těchto událostí, ke kterým dochází během současného posunu i jindy. Zeptejte se, prosím, sami sebe, kolik z vás na planetě Nula mají výsadu být součástí Mého Nového Zjevení, vlastnit pravé poznání pseudo-reality negativního stavu a všeho ostatního, co se týče lidského života a vašeho poslání a úlohy v roli Mých představitelů na planetě Nula? Uvědomění si těchto důležitých faktů by mělo účinně anulovat jakékoliv takové negativní pocity a stavy. Soustřeďte se na to a ne na negativnost negativního stavu. Každý ví, že NEGATIVNÍ STAV JE NEGATIVNÍ. Vy si s ním nepotřebujete špinit svůj život. Místo toho otevřete svou mysl a srdce Mému Novému Zjevení, Mně a Mému pozitivnímu stavu, který ve vás sídlí. Zaobírání se negativním stavem a umožnění mu, aby vám vnutil takové negativní pocity a stavy, vám může účinně znemožňovat zažití Mé přítomnosti ve vás. V tom případě byste skutečně mohli být odříznuti od zažití čehokoliv pozitivního, obsaženého v Mé Nové Přirozenosti. Pokud by se to mělo stát, ztratili byste též přístup ke své intuici. Musím říct víc o této záležitosti?

Zdroj a další citáty z DIALOGŮ:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email