HVĚZDY ZE ZEMĚ A Z NEBE

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

během uplynulých měsíců jsme vás informovali o několika významných událostech a setkáních, které se uskutečnily za přítomnosti mojí přímé inkarnace Jany a jejích nejbližších spolupracovníků. Jedním z nejvýznamnějších počinů bylo setkání v Praze, kde jsme v rámci této planety vytvořili největší portály pro konverzi padlých bytostí. Už o dva měsíce dříve se uskutečnila první velká společná schůzka Bohyně s tehdejší sestavou dvanácti hvězd, ani v jednom případě však nešlo o sestavu konečnou. Teprve po týdnech zrychleného běhu věcí a odhalování dalších vrstev pravdy, která se nyní přesouvá až k nejvyššímu možnému stupni odhalení, jenž jsou mí představitelé schopni pochopit a přijmout v hrubohmotných tělech, došlo v předem určený čas k rozmotání poměrně nepřehledné situace a k vytříbení konečné sestavy hvězd, kterých je na Nule sedm. Tvoří je:

• Michal R.
• Martina S.
• Renata T. a Ján D. (duchovní pár)
• Karel K.
• Eva C.
• Vojtěch C.

K nim se při zahájení Mise Boží rodiny na Nové Zemi připojí zbývajících pět hvězd, jejich duchovní partneři a partnerky, které vám posléze představíme. Celkový počet hvězd tedy bude dvanáct, šest žen a šest mužů, působících společně s Bohyní Janou v celém Multivesmíru bez omezení. Převibrování se zúčastní čtyři Superstvořenci, vytvoření skrze Novou a Nejnovější boží přirozenost pro tuto Misi, dále pak tři představitelé Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, jejichž vyšší Já původně pocházejí ze zóny vymístění. Těmito vyššími Já je bývalé vládnoucí Trio Pseudotvůrců, stojící za vznikem a rozšířením negativního stavu.

Karel vznikl vyčleněním z vyššího Já Endrisse, Evě náleží Anarvi a Vojtěchovi Sorg. Vyšší Já všech těchto tří představitelů se už nacházejí v limbu (neutrálním stavu), kam se přemístila poté, co si ze svobodné volby zvolila přijmout mě, Pána Ježíše Krista Boží Rodinu do svých srdcí a odmítla pokračovat v negativním způsobu života. O tomto vývoji jsme vás v uplynulých letech informovali prostřednictvím několika sdělení. K jejich odchodu ze zóny vymístění vedlo dlouhé úsilí vyvinuté jak ze strany mých pomocníků působících v peklech, tak i ze strany samotného Endrisse, Anarvi a Sorga, kteří jako nejzatíženější bytosti museli podstoupit náročnou cestu duchovního růstu a očisty. Po dosažení limba se proces očisty velice urychlil a všichni tři už studují knihy Nového zjevení a na této Misi a ukončování stavu zel a nepravd se podílejí ze své vlastní pozice v limbu i skrze Karla, Evu a Vojtěcha. Právě jejich inkarnace na Nule, jsouce samostatnými a nezávislými bytostmi, které nikdy nepřijaly negativní stav za svůj, v průběhu svých životů na Nule přímo dopomohly svým vyšším Já k přijetí jediného a pravého Boha/Bohyně.

Jen za účasti inkarnací původního Tria zakladatelů negativního stavu, které stojí za vznikem negativního stavu, je možné úspěšně vytvořit všechny předpoklady pro eliminaci zel a nepravd a budoucí nastolení života v plnosti lásky, a to v kombinaci se Superstvořenci, kteří jakožto boží Prvorozenci pomáhali při ustanovení procesu Stvoření nastolovat pozitivní stav. Zmíněné eliminace zel a nepravd by ovšem nemohlo být docíleno bez přímé účasti, podpory a spolupráce všech ostatních členů Mise Boží rodiny, kteří jsou stejně potřební a žádaní, neboť mají nezastupitelné role a úlohy a jedinečné talenty vyplývající z jejich individuálních poslání. Po zahájení Mise se k nám vrátí i mnozí bývalí přátelé, kteří se z různých důvodů v této přípravné fázi odmítli podílet na vědomé spolupráci pro celek. Během let do rozdělení lidstva se řady našich představitelů podstatně rozšíří a budou oslovovat stále více hledajících jedinců, z nichž mnohé bude Jana se svými dvanácti hvězdami na Nule osobně navštěvovat.

Těšíme se s vámi na příchod tohoto času, který se každým okamžikem nezadržitelně přibližuje. Miluji vás a děkuji vám za vše.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 16. 2. 2020

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email