Hierarchické zákony a struktura vesmíru

Zpracoval: Ing. IVO BENDA, 8.9.1997 

Motto:   Ve Vesmíru je rozumu mnoho, ale bytostí značně méně“.

Mimozemšťané z planety DHOH, 20 cm vysocí, 3.11.1969, Austrálie, 140 km od města MAREE. Pozorují nás už 2 milióny let a dobře nás znají. Kvůli poruše na lodi museli přistát, cíl byl Merkur.

   Vesmír (Universum) je tak fantastický, složitý a rozsáhlý, že na to, co se v něm odehrává nestačí ani nejdivočejší lidská fantazie. Tzv. Sci-fi romány nebo pozemská věda v žádném případě nemohou dát představu lidem o tom, co Vesmír je. Je to jenom titěrný odvar skutečnosti. Např. to, co vidí pozemská astronomie není podle Orthona ani 1 mm toho, co ve skutečnosti existuje. Vesmír je plný života, radosti a bezhraničné lásky.

Rozsah znalostí pozemské vědy konce 20. století přirovnali mimozemšťané takto:

   „Letí světluška nočním lesem a volá na ostatní: Podívejte se, podívejte se, tohle světlo na mém zadečku je veškerá pozemská věda, všechno poznání, které existuje. Jakmile skončila noc, krajinu zalilo krásné intenzivní Sluneční světlo. Tento rozsah a intenzita Slunečního světla vyjadřují množství znalostí a poznatků, které máme my  ve srovnání s vámi. A není to díky technickému vývoji, nýbrž díky duchovnímu vývoji.“

Vesmír je řízen Hierarchickými duchy a podléhá tzv. Hierarchickým zákonům, tj. Kosmickým zákonům a Zákonům stvoření. Uvedu zde jen některé:

                             Hierarchické zákony (Zákony hierarchie):

    Celé universum je strukturováno do tzv. dimenzí, úrovní. Je tomu tak proto, aby všechna stvoření mohla vedle sebe existovat a vyvíjet se v čase (tj. velmi rozdílnou měrou porušovat zákony stvoření), a to se děje jak vzestupně, tak sestupně. Informační propojení dimenzí je výrazně omezeno a překonání této bariéry je umožněno tím, že buď:

1)  Stvoření si zvýší svoji duchovní (a následně technologickou) úroveň svým vývojem.

2)  Výše vyvinuté stvoření pomůže níže vyvinutému stvoření překonat technickými nebo přírodními prostředky tuto bariéru.

   Není tedy možné, aby níže vyvinutá civilizace vlastní technologií se dostala do vyšší dimenze bez odpovídajícího zvýšení duchovní úrovně.

   Pokud výše vyvinutá civilizace poskytne níže vyvinuté civilizaci svoji technologii bez ohledu na duchovní úroveň obdarované civilizace, porušuje tím hierarchický zákon a bezpečně ji stihne odpovídající trest. To je např. GIZEH, která má s USA smlouvy o mj. poskytnutí mimozemských technologií v případě mezihvězdných lodí. GIZEH a XHUMS mají zničené vlastní planety, žijí tam v podzemí a mají velké problémy s vlastní genetickou strukturou těl. Proto odebírají biologický materiál zvířatům a lidem, vytváří hybridní rasy a to proti vůli rodičů těchto potomků, výměnou za mimozemskou technologii. Tato hybridní rasa stejně nemá šanci na přežití, neboť vznikla hrubým porušením kosmických zákonů.

   Stvoření jsou tvořena vždy svou podstatou = duchem = elektrickou bází, která oživila organická stvoření, a ten je produktem Stvořitele.

   Duch v těle člověka je rozmístěn rovnoměrně po těle, má však centrum v místě pod srdcem – na bránici (solar plexus).

Univerzální elektrický princip:

   Každá buňka v lidském těle funguje jako elektrický kondenzátor, kde buněčné jádro je nosič záporného náboje. Cílie, což jsou nepatrně malé vlásky podobné anténám v dýchacím systému lidí, odebírají elektrický náboj z atomu vzduchu a kyslík. Tento náboj je pak zachycován přes plíce krevními buňkami, které působí v lidském těle jako kondenzátor, a působí jako nosič záporného náboje. Při oběhu krve tělem je pak tento náboj předáván jiným tělesným buňkám. Lidé, zvířata, rostliny a hmyz jakož i všechny ostatní formy života se řídí tímto univerzálním elektrickým principem. Když elektrický náboj buněk v určitém tělesném orgánu nebo žláze poklesne, může dojít k poruchám.

   Stárnutí znamená ztrátu energie těla, kterou již nelze nahradit. Stárnutí je možno zastavit nebo alespoň zmírnit zápornými ionty.

   Duch se vyvíjí vzestupně nebo i sestupně zvyšováním nebo snižováním úrovně vibrací a harmonizace duše.

   Vibrace je počet kmitů v čase. U pozemšťanů se pohybuje v řádu biliónů a více kmitů/sekundu.

   Harmonizace je úroveň stupně výšky amplitud v kombinaci s harmonizací těchto amplitud (kterých je různě velké množství dle stupně vývoje stvoření).

   Celé společenství na určité planetě pak touto duchovní úrovní vytváří duchovní pole planety a toto pole ovlivňuje i celou svoji galaxii přesto, že tato planeta je rozměry naprosto titěrná ve srovnání s touto galaxií. Takto dochází k ovlivňování celého Vesmíru.

   Stvoření jsou opatřena tělem, jehož tvar, struktura a informační (smyslová aj.) úroveň odpovídá úrovni vývoje ducha (resp. duše). Stvoření se nachází v určité dimenzi (vibrační členění látky) a v určitém životním vzoru.

Duch má opatřeno tělo dle stupně vývoje takto:

1)  Minerálie – nejjednodušší jsou částice a atomy, nejsložitější pak bohatě strukturované minerály. Minerálie nežijí život, ale uchovávají kmity, které na ně působí z okolí (např.      myšlenkové kmity – pole = egregor).

2) Rostliny – nejjednodušší jsou jednobuněčné rostliny, nejsložitější pak vysoce vyvinuté     stromy.

3)  Živočichové – nejjednodušší jsou jednoduché mnohobuněční živočichové, nejsložitější pak některá domácí zvířata (kůň, kráva, pes aj.).

4)  Lidé – nejjednodušší lidé typu např.Cromaňonský člověk, na Zemi vlastníme tuto úroveň 50000 let, nejvyvinutější pak lidé na úrovni dnešního člověka, který má maximum vědomostí, které může mít s lidským hrubohmotným tělem. Mozek člověka je využíván jen ze 2 %, to proto, že se v něm zachycují a zpracovávají kmity vyslané duchem z centra na bránici, a to převážně jen v zadní části mozku. Náš duch neodpovídá kapacitě našeho mozku, který jsme získali křížením pozemských opičích předků s min. 7 mimozemskými rasami Vesmírných lidí.

5)  Vesmírní lidé ,např. Plejáďané, kde např. Ptaah má maximum vědomostí, které může mít s lidským jemnohmotným tělem. Využívají celou kapacitu mozku (který je stejně velký a strukturovaný jako náš, což je dáno jejich duchovní úrovní). Mozkem komunikují telepaticky, mají širší rozsah spektra vidění než my lidé, řídí jím kosmické lodi (ne rukama a prsty na klávesnici), mohou mozkem přemisťovat hmotné předměty včetně sebe.

6)  Poloduchovní bytosti – bytosti, které mají poloduchovní tělo (světelný závoj lidského tvaru, polohmotné).

7)  Duchovní bytosti – stvoření, které nemají žádné (ani jemnohmotné tělo), mají např. podobu světelné koule. Sídlí na úrovni např. PETALE. Tato stvoření řídí celý Vesmír. Člení se na řadu dalších skupin, které není nutné zde rozebírat.

   Stvoření projde vývoj od nejnižšího stupně po nejvyšší s minimálně 8 400 000 těly (životy). Přechod od jednoho života ke druhému se nazývá inkarnace.

Každé stvoření prožije svůj život třemi možnými způsoby:

a) sníží si svoji duchovní úroveň

b) zachová si stejnou duchovní úroveň

c) zvýší si svoji duchovní úroveň

   To se děje tím, jak relativně dodržuje (jakou měrou porušoval) kosmické zákony a zákony stvoření. Je to jako s dětmi ve škole. Buď propadne a vrátí se do nižší třídy (ad a), nebo propadne a vrátí se do stejné třídy (ad b), nebo postoupí do vyšší třídy (ad c).

   My pozemšťané máme za sebou minimálně 8 000 000 životů (inkarnací = smrtí a narození).

   My pozemští lidé jsme prožili min. 8 000 000 životů v tělech minerálií, rostlin a živočichů.

   Pozemským tělem prožíváme minimálně 100 000 životů s průměrnou délkou života 70 let, tedy min. 7 000 000 (miliónů) let prožije každý jedinec s duchovní úrovní pozemského člověka. K duchovním bytostem pak zbývá ještě min. 300 000 životů. Xhums na 4. planetě hvězdy Zeti Reticuli se dožívají 400 let, Achelané 800 let, Plejáďané 1000 let. Inkarnace duše probíhají nezávisle na fyzikálním, chemickém, biologickém a společenském vývoji těl, mohou probíhat do minulosti a budoucnosti a na různé (i vzdálené planety). Je tomu tak proto, že inkarnace probíhá mezi dimenzemi hyperprostorem za pomocí vyšších duchovních bytostí, a každá dimenze má svůj čas a prostor oddělený od jiné dimenze. Mezi námi pozemskými lidmi jsou někteří, kteří mají za sebou životy s pozemskými lidskými těly v celkové délce 5 500 000 let, tj. cca 80 000 životů, jsou i tací mezi námi, kteří mají 1 miliardu let prožitou v této podobě, tj. cca 14 miliónů životů v tomto lidském pozemském těle. (zdroj – duchovní bytosti).

   Průměrné délky života jednotlivých stvoření závisí na stupni vývoje duše. Minimálně je to zlomek sekundy, maximální délka cca milión let s poloduchovním tělem. Duchovní bytosti (bez těla) pak žijí milióny let bez klasického omezení, neboť se ke Stvořiteli přibližují stupněm poznání v myšlence (nikoliv inkarnací). Délka života je daná jen zvyšováním úrovně poznání.

Dimenze (liší se vibracemi látky a energií) :

1)  Materiální (fyzická) dimenze – (jedna), je to ta dimenze, kterou vnímají a obývají pozemšťané, platí zde fyzikální zákony, jejichž malou část zná pozemská věda. Materiální tělo je to tělo, které vnímáme. Je v materiálním světě = bytí. Platí zde naše fyzika se svými fyzikálními konstantami, které zná pozemská věda: Planckova konstanta, gravitační konstanta (je rovna druhé odmocnině záporné hodnoty čtverce rychlosti světla), Whelerova délka aj. Je to tzv. hrubohmotné tělo, které dobře snáší disharmonii – následky porušení zákonů Stvořitele. Pozemšťané (a jiní tvorové na této úrovni) mají duši informačně propojenou s tímto světem pomocí hrubohmotného těla, které pomocí své složité struktury včetně svých smyslů (zrak-80%, sluch-15%, hmat-3,5%, telepatie-1%, čich) umožňuje duši s odpovídajícím stupněm vývoje prožít v určitých životních vzorech své životy.

2)  Astrální dimenze – je to oblast, kam procesem umíráním přechází lidé po smrti. Při násilném zabití (např. ve válce) jsou lidé do této dimenze strháváni, což způsobuje velké škody pro astrální atmosféru země. Ta tak zažije skutečné křeče dříve, než se sama očistí od těchto energií (uvedení disharmonie energií do přirozené harmonie). Astrální dimenze má minimálně 6 úrovní. Zde se nachází tzv. jemnohmotné tělo = astrální tělo = duše a patří ke 4. dimenzi. Jemnohmotné tělo (duše) již špatně snáší disharmonii (což vzniká porušováním zákonů Stvořitele), tímto tělem vnímají běžně astrální vesmír Vesmírní lidé, kteří jsou na vyšším vývojovém stupni než pozemšťané a vnímají běžně Astrální vesmír.     Je zde také naše emocionální tělo, které nemají např. Xhums.

3) Esenciální dimenze: Lidský duch sídlí v esenciálních tělech, nachází se v Esenciálním vesmíru a je nezničitelný.

Nejvyšší úrovně, ve kterých žijí vyspělé civilizace jsou např. PETALE.

Celá tato struktura se vyskytuje ještě v Antivesmíru (antihmotový vesmír).

   Mezi jednotlivými dimenzemi existuje informační bariéra, pozemské smysly a většina našich přístrojů nejsou schopny vnímat a komunikovat s výše vyvinutými dimenzemi (světy, vesmíry).

Pro pochopení příklad:

   Naše planeta Země nemá svět jen ve fyzické dimenzi (který vnímáme), má ale další světy v dalších dimenzích, které mají jiné časy o min. zlomek sekundy posunuté než náš čas a někde může jít čas i opačně orientován vzhledem k našemu (není ale porušen kauzální vztah). To samé platí i pro další planety naší Sluneční soustavy, jako Merkur, Venuši, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto, Uni (Transpluto) a další (je jich 12).

Pro pochopení další příklad:

   Pokud na naší planetě vypukne konvenční válka (bez atomových zbraní), toto patří k vývoji a výše vyvinuté civilizace nezasahují (viz dále zákony stvoření – princip nevměšování). Je tomu tak proto, že tato konvenční válka negativně nezasahuje trvale do dalších dimenzí na Zemi. Jakmile by však měly být masově použity atomové a vodíkové zbraně, to by ohrozilo i další dimenze (světy) na Zemi a okolních planetách (narušení drah planet). Tehdy v souladu se zákonem stvoření mohou další civilizace zasáhnout i třeba silou. V současné době mimozemšťané zabránili několika atomovým konfliktům na Zemi, a to minimálně v době Korejské války (1955),  Kubánské krize (1961) a Blízkovýchodní krize (1967). Mimozemšťané Sil světla mají pod kontrolou všechny atomové arzenály pozemšťanů, několikrát vynulovali pracně nastavené cíle v jednotlivých atomových hlavicích a několikrát vyzývaly vlády k ukončení zkoušek atomových zbraní a k likvidaci atomového arzenálu.

Komunikace:

1) Jedna možnost komunikace je telepatie, což je obrazová řeč 50 400 000 obrazových znacích. Rychlost přenosu = rychlost myšlenky je mnohem rychlejší než je rychlost světla. Telepatie nefunguje mezi vesmírem a antivesmírem.

2)  Přenesení stvoření do jiné dimenze. Lze provést i do antivesmíru metodou dematerializace a zpětné materializace. 

   Obě metody běžně požívají výše vyvinuté civilizace, často mluvenou řeč (dle stupně vývoje) nepoužívají vůbec, nýbrž jen telepatii.

A)  Kosmické zákony:

 

1)  Vše se opakuje v určitém řádu.

2)  Všechno je relativní.

3) Ezoterický zákon: Stejné přitahuje stejné, věci s týmiž charakteristikami, toutéž podstatou se setkávají.

   Pokud si v duchu navždy uložíš tyto tři zásady, nedopustíš se a nemůžeš se dopustit ve svém životě žádné chyby. Lidé s pozitivními myšlenkami přitahují lidi s pozitivními myšlenkami, a opačně.

B)  Zákony stvoření:

 

4)  Zákon lásky k bližnímu: Každé stvoření ve vesmíru se setkává s jiným stvořením, které se může ocitnout v nouzi či nebezpečí. Je povinností každého stvoření pomoci dle svých schopností tomuto druhému stvoření. Stvořením je minerálie, rostlina, zvíře, člověk, duchovní bytost.

5)  Princip nevměšování: Každý člověk bez ohledu na rasu nebo původ  má právo na fyzickou, psychickou a uvědomělou svobodu. Žádný člověk nesmí být k ničemu nucen, nýbrž má mít možnost kdekoli a kdykoli rozhodovat o svém jednání ve všech oblastech života naprosto svobodně a nenuceně, a totéž platí samozřejmě i pro celé národy.

Zdroj: http://www.vesmirni-lide.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_1_sdeleni_301_378.htm

Print Friendly, PDF & Email