DUCHOVNÍ ŠKOLA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY (3)

3. MILOVAT BOHA ( PJKBR ) NADE VŠE

   Pán Ježíš Kristus ( v novém cyklu času Pán Ježíš Kristus Boží rodina) je jediným zdrojem života v Multivesmíru, věčný rodič všech bytostí. Milovat ho/ji je moudré, přirozené a žádoucí. Díky aktivaci negativního stavu došlo k duchovnímu pádu mnoha bytostí, které se postavily proti Bohu a z lásky se převrácením frekvence stala nenávist. Došlo to tak daleko, že mnohé bytosti popírají existenci Boha a vznik života odvozují z hmoty. Absolutní rodič připravil/a z lásky ke stvoření plán záchrany, jehož součástí byla první přímá inkarnace Nejvyššího do hmotného těla Ježíše Krista. Ukazoval na mnoha konkrétních příkladech lásku k Bohu a bližním, vždy stavěl lásku Bohu na první místo, protože věděl, že bez něj/ní není možný žádný život. Jeden příklad z Bible (Matouš 12): A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit. Někdo mu řekl: „Pohleď, tvá matka a tví bratři stojí venku. Chtějí s tebou mluvit.“ On však odpověděl: „Kdo je má matka? Kdo jsou mí bratři?“ Ukázal rukou na své učedníky a řekl: Pohleď, má matka a mí bratři. Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr, má sestra, má matka.“

   Také v těle Jany, druhé přímé inkarnace Boha (s novou přirozeností Pána Ježíše Krista) je obklopen/a spolupracovníky z nejvyšších dimenzí stvoření, aby vyvedl/a nejdříve část lidstva, později všechny bytosti ze zóny vymístění do pozitivního stavu a navždy uzavřel/a zkrácený cyklus času, kdy je aktivní negativní stav. Každý si před inkarnací do hrubohmotného těla vybral, jaké aspekty života chce prožít. Nejbližší spolupracovníci Pána Ježíše Krista Boží rodiny mají ty nejnáročnější podmínky, aby ukázali svou lásku, víru a oddanost Boží misi i přes mnohé překážky a duchovní zkoušky, které jsou často na hranici únosnosti. I oni jsou mnohdy postaveni před volbu: Boží rodina nebo pozemská rodina. V některých případech se daří skloubit své poslání s fungováním v rodině, avšak díky ovládacím programům Pseudotvůrců je to velmi náročné pro všechny. Pak záleží na vzájemné lásce, zda takový vztah vydrží nebo se rozpadne. Kdo se sem inkarnoval s úkolem následovat PJKBR z nitra, má ve své DNA přímo zapsáno své probuzení z nevědomosti, silnou touhu se spojit s Boží rodinou a spolupracovat v Boží misi. I přes všechny překážky, útoky Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů i přes rodinné příslušníky, se stále drží svého poslání. To neznamená, že u něj nemůže dojít k výkyvům a dočasným poklesům na duchovní cestě, ale vždy se dokáže vrátit zpět, doslova vstát jako Fénix z popela. Jen velká láska k Pánu Ježíši Kristu a celému stvoření dokáže přinášet ty největší oběti. Druhý příchod Pána Ježíše Krista probíhá z nitra navenek, a proto Jana nedokazuje své Božství žádnými vnějšími prostředky tak, jak to činil Ježíš formou různých zázraků. Proto každý, kdo přijme Janu ve svém srdci ze své svobodné vůle, je součástí Boží rodiny a zasluhuje se o ukončení negativního stavu.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email