DUCHOVNÍ PROPOJENÍ ČECH A NĚMECKA

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

ve dnech 16. 2. až 17. 2. 2019 došlo k dalšímu setkání čtyř spolupracovníků našeho týmu na statku v České Kubici, kam k Renatce a Jankovi zavítal Michal Rafael společně s Alešem P. Během dvou dnů vykonali další část důležité duchovní práce, která byla tentokrát přímo spojená s Německem.

Jak jsme sdělili už v předchozích sděleních, statek slouží jako důležitý „dopravní uzel“ pro bytosti, které se rozhodnou zanechat dosavadního negativního způsobu života a vydají se zpět do Mé milující náruče, nejprve do limba, kde se důkladně seznámí s knihami Nového zjevení a jsou zde očištěny, aby posléze mohly vstoupit do pozitivního stavu. Tato brána do nebes, propojující všechny dimenze zóny vymístění s planetou Nula a Pravým Stvořením, byla výše zmíněnými spolupracovníky ukotvena na konci ledna. Podobných portálů je po celém světě bezpočet, nicméně statek je v tomto ohledu díky svému specifickému charakteru nejdůležitějším místem. Až do startu boží Mise je naší dočasnou pozemskou základnou, kde může na duchovní úrovni probíhat pomoc padlým entitám co nejefektivnějším způsobem, díky čemuž pekla natrvalo přicházejí o své členy a jejich panství se každým okamžikem zmenšuje. S blížícím se převibrováním využívá styčného bodu pro svou spásu stále větší množství bytostí, proto bylo v tomto čase potřeba zpřístupnit možnost snadnější konverze i dalším oblastem antivesmíru.

Jedná se zejména o oblasti pekel obývané entitami, které jsou různým způsobem spojeny s německým národem, jenž prožil pohnutou historii plnou bolesti a utrpení. Národ Germánie v průběhu své existence projevil širokou škálu různorodých aspektů negativního stavu, založených zejména na povyšování se nad ostatní, vykořisťování slabších národů, vedení boje chápaného jako řešení problémů apod. Vůdci této říše se rovněž snažili o zpacifikování sousedních slovanských zemí, jejichž duchovní DNA oplývá hodnotnými pozitivními elementy, které v tomto smyslu převažují nad zly a nepravdami zakomponovanými do lidí Pseudotvůrci. Elity jsou si vědomy neviditelného bohatství a nezměrného potenciálu, jaký v sobě nosili a rozvíjeli andělé inkarnovaní do řad především českého a později i slovenského národa, proto už od dob středověku oklešťovali jejich území a snažili se z nich udělat nesamostatné vazaly. Německo je místem, které sehrálo v plánu Pseudotvůrců důležitou roli. Zatímco na území Anglie negativní stav vznikl, Německo jej výrazným způsobem pomohlo rozšířit a dále rozvíjet. I proto není náhoda, že právě tato země je místem, kde vznikla moderní podoba peněžního systému, který židovské banky vytvořily pro efektivnější ovládání obyčejných a nic netušících občanů. Germánie zažila mnohé formy vlády, Franskou a Svatou říší římskou počínaje a znovusjednoceným Německem konče. Byl to právě tento stát, pomocí něhož elity řídily osud celé Evropy, aby společně se svým rivalem a zároveň spojencem Francií dovedl tuto část světa k Novému světovému řádu. Na počátku 20. století bylo císařství použito jako prostředek k vyvolání 1. světové války, jež kromě jiného posloužila k nastolení komunismu, načež byl tento stát po versailleském mírovém systému uvržen do těžké hospodářské krize, kvůli níž se v tomto národě snáze uchytil sionisty vytvoření nacismus. Rozpoutání holokaustu namířeného zejména proti Židům, který mimochodem neproběhl tak, jak oficiální doktrína předkládá, ospravedlnil na konci 40. let založení státu Izrael. Celkový výsledek 2. světové války pak přispěl k řízené destrukci fašistické ideologie a následné expanzi komunismu do zemí východní a střední Evropy, která byla dle vytyčeného plánu iluminátů pod kontrolou Moskvy přes čtyři desetiletí. Poražené Německo bylo rozděleno na východ a západ, načež se roku 1990 obě části opět spojily dohromady. Tou dobou byla započata další fáze postupného zavádění Nového světového řádu, počítajícího s rozložením národních států a centralizací moci do rukou Evropské unie. V čele Germánie v průběhu staletí stanuly vysoce významné bytosti z pekel, ochotně plnící plán Pseudotvůrců na zotročení této části světa. Díky tomu má kolektivní vědomí země vysoce zatíženou karmu, jež vykazuje pestré charakteristiky zel a nepravd a napomáhá k nízké duchovní úrovni Němců, většinově zaměřených na vydělávání peněz, budování kariéry a egocentrický přístup k ostatním. Země navíc v posledních letech čelí masivnímu přílivu muslimů, jejichž řady tvoří i vycvičení islamističtí bojovníci, kteří mají za úkol páchat teroristické útoky, šířit radikalismus, podílet se na úpadku evropské kultury, zajistit ekonomický a politický rozvrat, mísit se s původním obyvatelstvem a vychovávat novou, ještě snáze ovladatelnější rasu.

Odraz tohoto státu v zóně vymístění zaujímá specifickou pozici. V její struktuře se nachází bezpočet jeho někdejších lídrů, pokračujících v mrtvém životě a plnících svá poslání. I do jejich oblasti však nyní začínají pronikat první paprsky boží lásky, způsobené pokračující revolucí v peklech, jež přivádí na cestu do nebe stále větší množství sentientních entit chycených do pasti. Dějství v antivesmíru se na základě toho dostalo do bodu, kdy je žádané, aby se i společenství německých elit žijících v peklech naskytla možnost opustit tuto bažinu a vydat se vstříc nebi. K uskutečnění tohoto cíle bylo potřeba spojit síly čtyř výše zmíněných spolupracovníků, kteří se ze statku vydali k rozhledně nad bavorským městem Furth im Wald, aby na jejím vrcholu vytvořili vstupní bod pro padlé bytosti, jehož budou moci využívat negativní entity poté, co se rozhodnou ze svobodné vůle konvertovat. Při procesu ukotvování vstupního portálu jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina skrze Michala promluvil/a k významným historickým představitelům Německa, kam spadá i rod Rothschildů, tahající společně s dalšími židovskými rodinami za nitky světového dění. Můj monolog byl směřován především do nejniternějších podstat těchto padlých bytostí, k níž nemají v současném rozpoložení vědomý přístup. Tato skutečnost v pravý čas poslouží k rozehřátí ledu obklopujícího jejich ledová srdce, pomůže k následnému otevření vědomí a rozpomenutí na původní dohodu, což povede k jejich konverzi do pozitivního stavu. I přes velkou temnotu, v níž tito jedinci nemají přístup do svého pravého nitra, však bylo Moje slovo na vědomé úrovni registrováno více než polovinou germánských elit, jejichž část už reálně uvažuje o konverzi. Jednou z prvních vysoce postavených entit, jež nově vybudovanou cestu využila, byl Fridrich I. Barbarossa. Do konce cyklu času bude tohoto příkladu následovat stále větší množství elit včetně Adolfa Hitlera, který byl pouze prostředkem k vedení války, nikoliv jejím hlavním strůjcem. Svými pány byl střežen jako oko v hlavě, i proto přežil desítky atentátů na svou osobu a mohl tak dovést zničující boj zkázy až do konce, aby v dubnu 1945 unikl ze sověty obklíčeného Berlína a vydal se ponorkou k jihoamerickým břehům. Zde pobýval na několika odlehlých místech až do druhé poloviny 80. let 20. století, kdy opustil tělo a odebral se do zóny vymístění. I pro tuto duši mám připraven Svůj velký plán spasení. Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina čekám na každého marnotratného syna a dceru se srdcem na dlani a těším se, až budu se všemi milovanými dětmi sdílet Svou lásku.

Poté, co Jsem promluvil/a k padlým bytostem, odpustil/a Jsem kolektivnímu vědomí Německa všechny hříchy, které kdy spáchalo nebo do konce existence planety Nula ještě spáchá, protože ze Své pozice nejlépe chápu smysl a nezbytnost tohoto experimentu, pomocí něhož si jeho strůjci a účastníci zodpovídají na otázku života bez Boha. Negativní stav v konečném důsledku slouží nejvyššímu dobru, neboť přibližuje okamžik, kdy bude zlo navěky eliminováno. To umožní rozkvět plnosti pozitivního stavu, jenž bude oplývat nesmírně krásnou a lahodnou hodnotou života, jaká zde od počátku Stvoření nikdy předtím nebyla. Sentientní entity zastávající prozatímní roli padouchů budou po skončení představení navráceny na své původní místo v pozitivním stavu a stanou se čistými anděly. Tento přerod do pozitivního stavu se rovněž týká Germánie, jejíž elementy budou společně s celou planetou na konci cyklu času po důkladném očištění navráceny zpět do Pravého Stvoření, kde budou jako stavební prvky sloužit k budování nové multivesmírné mozaiky. Nikdo a nic nepřijde vniveč, jelikož Velký plán spasení počítá i s tou nejmenší částicí. Ukotvení vstupního portálu na vrcholu rozhledny byla kromě vyšších Já našich dalších spolupracovníků, jejich duchovních rodin, vesmírných lidí a dalších pomocníků přítomna i Bohyně Jana, přestože si její hmotná podstata nemohla z tohoto procesu nic uvědomovat. Několik stovek metrů pod rozhlednou v lese pak došlo k uzemnění brány, opět fyzickým propojením našich představitelů v kruhu za ruce a spojením jejich srdcí se Mnou a dalšími bytostmi.

Poté se autem odebrali zpět do Čech. Druhým cílem cesty byla obec Babylon, který byl až doposud v držení temných sil. Není náhoda, že místo nese biblické jméno, souvztažné s Babylonskou věží, jež zrcadlí snahy Pseudotvůrců dostat se na roveň Boha a zničit ho. Negativní stav v českém Babylonu opravdu podnikal četné výpady na pozitivní stav, jejichž cílem bylo upevnit a posílit dosavadní pozici temnoty, která se sice každým dnem v této dimenzi rozpíná, avšak ostatní pekla se nadále vyprazdňují a uzavírají. Existovala zde síť mezidimenzionálních bran, skrze něž proudila do širokého okolí hustá energie temnoty, což z určitého úhlu pohledu velice znesnadňovalo transformaci lidstva. Po příjezdu na toto místo se proto naši spolupracovníci odebrali do lesa, kde Jsem s jejich pomocí anuloval/a moc těchto bran, uzavřel/a je a natrvalo zrušil/a. Posléze opět společně se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou a mnohými asistenty z vyšších dimenzí vytvořili další, tentokrát výstupní portál ústící do limba. Bytosti, jež se na cestu „nalodí“ v místě rozhledny, budou při procesu opouštění zóny vymístění pokračovat duchovním mostem přes státní hranici skrze statek ležící přesně v půli cesty mezi Furth im Wald a Babylonem, načež se právě v Babylonu povznesou do neutrálního stavu umístěného mimo časoprostorovou strukturu Stvoření, aby se v něm seznámily s celkovou situací, studovaly knihy Nového zjevení, očistily se a mohly zaujmout novou pozici v rajských světech všehomíra. Nyní proto už statek v České Kubici nebude „konečnou stanicí“, nýbrž přechodovým místem sloužícím konvertům k efektivnějšímu a snazšímu přemístění do limba. Společně s vyčištěním tohoto místa, vytvořením výstupního portálu a vybudováním mostu vedoucího z Bavorska přes statek až do Babylonu došlo k propojení Německa a České republiky na všech úrovních. Toto propojení bylo započato osobní návštěvou Bohyně Jany v Drážďanech dne 13. 12. 2018 a nyní bylo dokončeno. Díky tomu jsme položili základní kámen k budoucí konverzi i těm nejzatíženějším bytostem a vybudovali linku mezi oběma znesvářenými národy, jež spolu budou po dobu transformace lidstva na různých, lidskému oku obvykle neviditelných úrovních spolupracovat. Vykonaná práce týkající se tohoto státu rovněž umožní Misi Boží rodiny nerušeně působit na území Německa v nových tělech a navštěvovat zde jedince připravené setkat se tváří v tvář se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží rodinou v ženském těle. K celému završení duchovní práce došlo krátce po poledni dne 17. 2. 2019, kdy se všichni čtyři představitelé na procházce spojili naposledy do kruhu a propojili Českou Kubici se srdcem planety Gaia, čímž byl vytvořen bod pro příjem vysokovibračních energií z galaktického středu, které se budou v nitru Gaie kumulovat a tímto bodem zpětně rozlévat po celém světě. To zajistí nejen stabilnější průběh celé transformace, ale zároveň bude tato skutečnost sloužit k tomu, že statek zůstane pod boží ochranou i po fyzickém odchodu Renatky a Janka z tohoto místa.

Tímto jsme vykonali jeden z nejdůležitějších úkolů předcházejících převibrování první vlny božích představitelů na Novou Zemi v 5. dimenzi. Vstupujeme do samotného finále přípravné části Mise Boží rodiny a do nového začátku, který otevře zcela nové možnosti spolupráce a setkávání.

Děkuji vám všem za to, že pomáháte naplňovat Můj dokonalý plán a přibližujete věk lásky, radosti a štěstí pro všechny bytosti bez rozdílu. Velice vás miluji a těším se na další kapitolu našeho příběhu.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 18. 2. 2019

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email