DUCHOVNÍ ASPEKTY SPORTU

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé,

je třeba uvést v pozornost poznání ohledně duchovních aspektů sportu. Tento druh lidské činnosti, mající nepřeberné množství podob, odnepaměti prostupuje civilizací na planetě Nula a spoluutváří její dějiny. Je nedílnou součástí kultury každého civilizačního okruhu, jehož členové prostřednictvím těchto aktivit navenek vyjadřují část své identity, aby tím manifestovali fyzické či psychické kvality své osobnosti, které vyplývají z nadělení darů a talentů, pramenících v nitrech sportovců. Angažující se účastníci soutěžního druhu lidského snažení sportují buď individuálně sami za sebe, nebo jako součást týmu, vždy tak ovšem činí z důvodu poměřování sil s individuálním či kolektivním protějškem. Sport klasifikuje všechny zainteresované na ty úspěšné, méně úspěšné a neúspěšné. To je dáno faktem, že je založen na vnitřní diferenciaci těch, kteří se pohybových, silových, intelektuálních a jiných aktivit účastní. Z důvodu toho, že sport je založen na ideji chtít být jakýmkoliv způsobem lepší než ostatní, ukázat na odiv své schopnosti a v protikladu těchto předností uvádět v pozornost soupeřovy slabiny, je sport v podobě, v jaké jej bytosti na planetě Nula znají a praktikují, činností pocházející nepřekvapivě z dílny negativního stavu.

Když se díváme na sport jako na celek, z tohoto pohledu je prvkem ovládajícím na mnoho způsobů jak sportovce, tak především diváky – široké masy, kteří fandí té či oné straně a investují do této pasivní účasti často nemalé energetické prostředky. Z pohledu jednotlivce, ať už sportovce nebo diváka, pak vždy záleží na záměrech dotyčného, jak ke sportu přistupuje. Proto je rozdíl dívat se na sport z celkového hlediska jako na produkt negativního stavu, jako na prostředek dlouhodobě přispívající k ovládání pozemské rasy a podílející se na formování kultury, a na sport z hlediska individuálního – z pohledu účastníka této činnosti, jehož záměry toho, jak k této výkonnostní aktivitě přistupuje, jsou tím hlavním a jediným, co je důležité při posuzování toho, do jaké míry jedinec v rámci sportu je nebo není v souladu s duchovními zákony. Je tedy ušlechtilé a v pořádku, když se jedinec ve sportu angažuje proto, že mu to přináší radost, potěšení, zušlechťuje to jeho tělo a duši, avšak zároveň v něm není zainteresován z primárního důvodu, aby vyloženě dokázal svou převahu nad ostatními a pokořil – byť se ctí a respektem – svého soupeře. I zde platí, že když dva dělají totéž, není to totéž. Také je nutno podotknout, že nic není pouze černé nebo bílé, tudíž nelze mezi oběma kategoriemi sportovců dělat ostrou čáru. Vše je individuální a vysoce proměnlivé, proto je nutné brát v úvahu mnoho různých kritérií při posuzování toho, zda dotyčný spíše inklinuje ke sportování v souladu s duchovními principy, nebo při provozování takovýchto aktivit více podléhá pravidlům antivesmíru a ztotožňuje se s nimi v nitru. I z jedince, který je motivován negativními faktory, se může ještě v průběhu jeho kariéry stát ten, kdo se přikloní k pozitivní koncepci sportu.

Pokud někdo sportuje proto, že mu to přináší radost a potěšení, ale zároveň tuto činnost provozuje na vrcholové úrovni, kde své síly poměřuje s ostatními na stadionech, řadí se na stupně vítězů a bere za to velké peníze, avšak jeho angažmá zároveň s tím nijak zásadně nemotivuje touha být lepší než ostatní ve smyslu ctižádosti, dávání na odiv svých schopností, za účelem potěšení se z toho, že „jsem lepší než ti druzí“, s cílem bořit světové žebříčky a stát se bohatým a slavným, pak jedinec nekoná proti pozitivním principům. Ve sportovní historii lze najít nemalé množství těch, kteří svou kariéru postavili na radosti, aniž by sklouzli k duchovně nízkým záměrům. A byť někteří dosáhli v rámci pozemských měřítek negativního stavu značných úspěchů a svými výkony se zapsali do historie, zdaleka ne všichni spadající do „kategorie slavných“, kteří si svou kariérou vydělali velké peníze, ve svém nitru přijali principy a pravidla, na nichž je elitami ovládaný sport obecně postaven. Příkladem za všechny je například hokejista Jaromír Jágr, který žije v souladu s podstatou duchovní Lásky a věří ve Mne, ačkoliv zatím nezná Moje celé pravé jméno. Naproti tomu je mezi sportovci mnoho těch, kteří přijímají pravidla negativního stavu za svá vlastní, což u vybraných jedinců zajišťuje jejich protěžování ze strany mocných pánů, díky čemuž tito sportovci rychleji dosahují stanovených met, překonávají je, přepisují žebříčky a stávají se za cenu pádu do otroctví negativního stavu těmi, kdo se svojí výkonnostní činností a jejím přenosem skrze televize a internet stávají nevědomky nástroji ovládajícími široké masy. Ačkoliv je tedy sport v podobě, v jaké je na planetě Nula, dílem záporného stavu, a jeho principy založené na soupeření produkují energie vzájemné nevraživosti, tudíž odporují Mým principům, podporuji koncepci snažení těch sportovců, kteří se do této činnosti pouštějí s čistým úmyslem za účelem zúročení osobních talentů, které dotyčného vedou k seberealizaci a k větší spokojenosti se sebou samým. Podporuji každou bytost v tom, co ji baví, pokud je její přístup motivován faktory jsoucími v souladu s podstatou Lásky. Pokud jakákoliv činnost povznáší zainteresované bytosti do vyšších vibrací, přispívá to posunu celého Multivesmíru k přesahujícím celkům.

Každý druh sportu vyjadřuje určitý soubor charakteristik negativního stavu, ale zároveň s tím má – jako všechno na planetě Nula – souvztažnost i s pozitivními aspekty. Průběh a výsledky sportovních utkání také mají vždy nějakou hlubší souvislost s děním v jiných sférách Multivesmíru, obdobně jako každá jiná činnost a skutek uskutečněný v rámci lidského života na Nule. Avšak aktérům daného dějství, kteří jsou navíc většinou duchovně spící, obvykle nepřísluší význam právě zažitého, uskutečněného a manifestovaného pochopit v reálném čase. Pouze v jednotkách případů se jim hlubšího a duchovně nezkresleného uvědomění ještě v rámci jejich života na planetě Nula dostane. Zbytek duší se souvislosti toho, co a jak se stalo, dozví až po příchodu do intermediálního světa po opuštění hmotné dimenze. Výsledek sportovních utkání a vše, co se v rámci turnajů stane, proto má z duchovního hlediska smysl větší, než by se na fyzické úrovni mohlo zdát, protože z hlediska fyzické úrovně nemá průběh a výsledek jakéhokoliv zápasu smysl větší, než který jim dají sami jeho strůjci a fanoušci. Sport sám o sobě, kterým se lidé zabavují, tedy z hlediska fyzického nemá vůbec žádný význam, protože se odehrává v rámci negativního stavu, který sám o sobě také nemá žádný význam. Avšak z hlediska duchovního, které je oproštěno od veškerých přízemností a zkreslenin, má sport důležitý smysl, poněvadž je nedílnou součástí negativního stavu, tudíž sport, stejně jako negativní stav samotný, plní v současném cyklu času významný účel, spočívající v poučení Stvoření o důležitých aspektech tohoto specifického způsobu života, existujícího mimo pozitivní stav; života, jehož nositelé zobrazují rozličné množství rolí a z toho vyplývající široké škály zážitků a zkušeností z různých oblastí, v nichž významně figuruje právě i sport. Tento druh lidské zábavy je tedy významným činitelem, díky němuž Multivesmír dochází k poučení o podstatě negativního stavu obecně a o životě člověčenstva obzvlášť, v jehož rámci prostřednictvím sportu nabývají sentientní entity znalostí o všemožných druzích lidských prožitků, emocí a fyziologicko-duševních stavů a procesů, to vše pod vlivem energií zaměřených na výkon a očekávání výsledků, které z tohoto výkonu vyplývají. Čili pro shrnutí: Sport nemá smysl sám o sobě, ale z hlediska duchovního nadhledu hraje důležitou roli, vedoucí nejen k poučení ze zmíněných oblastí lidského života, ale – jak už jsem sdělil – sport také svým průběhem a výsledky odráží dění v jiných sférách zóny vymístění, a to vždy způsobem, který je pro lidské bytosti „na scéně“ planety Nula v podstatě nepostřehnutelný. Tudíž nemá cenu se sportem zabývat ve smyslu toho, že byste měli analyzovat hlubší duchovní podtext této zevně provozované činnosti, vedoucí většinu jejích aktivních či pasivních účastníků, ale nikoliv všechny tyto zainteresované, k odvádění od jejich vlastního nitra.

Pro zajímavost však v tomto udělám výjimku za účelem popsání duchovní spojitosti mezi ledním hokejem a podstatou Mise Boží Rodiny. Těchto spojitostí je vždy mnoho, jak bylo už řečeno, jedna z nich ovšem v ledním hokeji, tolik oblíbeném mezi Čechy a Slováky, zastává v kontextu naší Mise důležitou roli, kterou jsem zmínil v komunikaci se svými představiteli již před několika lety, a nyní ji připomínám za účelem uzavření tohoto Sdělení. Způsob provedení ledního hokeje a úlohy jeho hráčů se dají v jistém ohledu připodobnit právě k Týmu Boží Rodiny. Každý v Mém Týmu má, obdobně jako v týmu hokejovém, přiděleny své úlohy, vyplývající z jedinečných talentů daných každému Mému představiteli. Nebudu Své reprezentanty připodobňovat k dílčím rolím hokejových útočníků, obránců či brankářů, nicméně život Mých spolupracovníků na planetě Nula pod vládou negativního stavu lze označit za analogii k bruslení po ledě. Plnění poslání a zdolávání výzev na jejich duchovní cestě má u Mých vyslanců rychlý a dynamický spád obdobně, jako když hokejisté na ledové ploše bruslí za pukem, jehož klouzání i pohyb za ním se honících hráčů je nepředvídatelný. Z Mého hlediska je však život Mojí „první linie“ předvídatelným, jelikož s každým z vás, jak dobře víte, jsem soukromě vypracoval plán vašich pozemských životů do nejmenších detailů, přičemž jste ode Mne dostali slib, že úspěšně zvládnete všechny zkoušky a splníte své poslání. Stvořil jsem vás přesně do té podoby, která je v souladu s Mým dokonalým plánem, a obdařil jsem vás takovými talenty, jaké potřebujete v tomto čase a prostoru pro vykonání důležité práce. Za dobu, co žijete na této planetě, jste museli čelit mnohým nespravedlnostem a útlakům, což některé z vás dovedlo do bodu nejhlubšího dna, kdy to mohlo vypadat, že jste nadobro ztratili cestu a uvízli na mrtvém bodě. Už tehdy, než jste se stali součástí Božího Týmu, jste procházeli tím nejtvrdším výcvikem během vašeho každodenního žití, v němž jste nakonec vždy v konečném důsledku obstáli. V přesně nastavený okamžik jste se pak rozpomenuli na své poslání a pravou podstatu, navázali kontakt se svou duší a se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou. To vás dostalo na cestu zrychlené osobní transformace a získali jste společně s tím schopnost přijímat tu nejvyšší dostupnou pravdu obsaženou v knihách Nového Zjevení. Stali jste se nenahraditelnými pomocníky Mojí přímé inkarnaci Jany, která je pokornou, láskyplnou a obětavou „kapitánkou“ našeho Týmu, která ale nikoho nevede za ruku a neříká druhým, co mají dělat. Nechává na každém z vás, jak naložíte s tou kterou situací, ale také vám připomíná, abyste se spoléhali výhradně na niterné vedení absolutního trenéra, tedy Mne. Znám vás dokonale a chápu vaše potřeby, a protože jsem absolutní Láska, nikdy ode Mne neuslyšíte nic negativního, ani zvýšený hlas, kterým tak rádi sportovní trenéři na své svěřence působí, aby v nich vyburcovali iniciativu. Vaším hnacím motorem není nic jiného než zmiňovaná Láska, která je odpovědí na všechno.

Každý máte vlastní, na míru ušitou výstroj, která je v tomto kontextu synonymem pro všechny podstatné aspekty, jejichž prostřednictvím své poslání dokážete úspěšně zvládat. Potřebujete ochrannou helmu (Boží ochranu), která vás ochrání před veškerými otřesy na herním poli (před ovládacími programy negativních entit na nepatřičné úrovni), a zajistí vaší hlavě (vaší intuici) její nenarušenou funkčnost (stabilní spojení se Zdrojem všeho života, které je zárukou výborné intuice). Rovněž potřebujete mít kromě hlavy (intuice) silné chrániče i na hrudi a na nohou (což je v tomto kontextu Boží ochrana vaší celistvé bytosti), které vám zajistí bezpečí před tvrdými ranami soupeře, před srážkami s protivníkem a před střety s mantinelem (čili před útoky negativního stavu na všech třech úrovních, které by vás mohly trvale poškodit). Brusle (značící v Mém pojednání otevřené srdce) jsou pak vůbec nejdůležitější, poněvadž bez nich byste na kluzkém ledě (v náročném životě na planetě Nula) neobstáli (neobstáli duchovně). Vybavil jsem vás ostrými bruslemi (ostré brusle v tomto ohledu značí již několikrát řečené zaktivizované dary a talenty), ukotvenými pevně na vašich chodidlech (to jsou talenty skrývajících se ve vašich nitrech), díky nimž jste schopni zrychlit či zpomalit ve zlomku vteřiny (pohotově vykonat pod Mým vedením přesně to, co je potřeba, aniž byste to obvykle dopředu tušili), a tak být v neustálé akci, aby vás bylo takříkajíc plné kluziště a nedali jste soupeřovi (negativnímu stavu) příliš mnoho šancí dostat se k puku (převzít iniciativu nad vašimi životy, které mám ve svých rukou, čímž nikdy do pasti zel a nepravd nemůžete spadnout). Led (tedy planeta Nula), na němž se pohybujete, je mnohdy nevyzpytatelný, ale díky správné výstroji a dobře nabroušeným bruslím se po tomto kluzišti pohybujete bez větších zaváhání a pádů.

Na ledové pole jste byli vysláni proto, abyste svedli s negativním stavem důležitý „turnaj“, mající význam pro tento i všechny následující cykly času. Vy, členové Týmu Boží Rodiny, jste na počátku své cesty nebyli negativním stavem považováni za favority. Často jste od něj museli snášet posměšky a ústrky, protože nikdo z členů antivesmíru původně nepředpokládal, že byste se někdy dokázali vymanit ze svěrací kazajky, která bránila vašim srdcím naplno zazářit. Postupem času jste se ale dostali na pravou duchovní cestu. Už i předtím, než se tak stalo, jsem vás povzbuzoval každý den vašich životů a jako jediný jsem společně se členy vašich duchovních rodin již od samého počátku absolutně důvěřoval vašemu úspěchu a vítězství. Do Týmu Boží Rodiny jsem vás přivedl proto, abyste se společně připravili na „zápas“ multivesmírného významu, který není lehký, ale po jeho dohrání přijde sladká odměna pro vítěze, neskrývaná euforie a štěstí všech bytostí pozitivního stavu, které vás sledují, srdečně vám fandí a spolupodílejí se na tomto konečném vítězství světla. Krok za krokem postupujete vpřed, a i když od negativního stavu občas „inkasujete gól“, vždy se tak děje jen pro vaše i celomultivesmírné poučení, za účelem pomoci padlým bytostem a s cílem vašeho permanentního triumfu, který bude triumfem doslova pro všechny sentientní entity, které v sobě objevují svou láskyplnou přirozenost a přecházejí na stranu dobra. Negativní stav od doby, co jste přišli na planetu Nula, vymýšlel všemožné taktiky ve snaze vás zastavit, postavil proti vám ty nejlepší hráče angažující se v tomto experimentu, vy jste si však v každé životní situaci dokázali poradit, i když to tak nemuselo na první pohled vypadat. Soupeři, kteří stáli proti vám, se stali vašimi přáteli, jimiž byli už odjakživa, jen oni sami si to vlivem zapouzdřených niter neuvědomovali. Postupně jste došli až do bodu, kdy saháte po klice brány od ráje, na konec nesmírně náročné cesty, do finále, které je zároveň novým začátkem, kdy své poslání budete plnit jiným, daleko příjemnějším způsobem. Vaše hra, zvaná Život, bude pokračovat, a bude prostoupena tak velkou radostí, jakou si lze na planetě Nula jen stěží představit.

Na závěr se sluší zmínit, jakou duchovní souvztažnost má zisk bronzových medailí ze strany českých hokejistů na mistrovství světa ve finském Tampere dne 29. května 2022, jakož i zisk týchž medailí ze strany slovenských hokejistů na olympijských hrách v čínském Pekingu dne 19. února 2022. Není náhoda, že oba bratrské národy, na jejichž území má Mise Boží Rodiny z celé planety Nula největší zázemí, v tomto populárním sportu Čechů a Slováků vyhrály v témže roce stejné medaile. Ukazuje to nejen na silnou duchovní propojenost Česka a Slovenska, jejíž aspekt se za příhodné konstelace manifestoval i na těchto vrcholových sportovních akcích, ale odráží to především všeobecnou skromnost, jež je historickou součástí kolektivních vědomí těchto národů, které pod Mojí ochranou ve světě silnějších států přežily až do dnešních dob, aby mohly sehrát zásadní úlohu v této době transformace, kdy bude lidstvo rozděleno do dvou směrů. Ačkoliv mnozí, kteří v minulosti stáli v čele těchto zemí, měli výbojné ambice, často vedené jménem nadnárodního soustátí, dostávali se do různých mezinárodních aliancí a paktů, činíce tyto dílčí celky nesamostatné, podstata zmiňované kolektivní esence, naplněné mnohými pozitivními aspekty ode Mne, zůstala mírumilovnou a skromnou stejně, jako většina obyvatel zemí českých a země slovenské. Bronzové medaile, získané ve stejný rok ve sportu sledovaném diváky tak zásadně, navíc dávají v osobní rovině každému nositeli nejen české či slovenské esence, ale doslova všem příslušníkům lidské rasy na vědomí, že není důležité být nejlepší v pozemských záležitostech, ať už mají jakýkoliv (i nesportovní) charakter, a hřát se na výsluní statistik vytvořených negativním stavem. Tím, co je z Mého pohledu opravdu důležité, nejsou vaše výsledky na poli pozemském, nýbrž na poli duchovním, kam kromě jiného spadá pěstování skromnosti, pokory a samozřejmě víry a Lásky ke Mně, k ostatním bytostem a v neposlední řadě k sobě samým. Ať už váš vnější život vypadá jakkoliv, a ať už jste nějakých úspěchů dle měřítek negativního stavu dosáhli, či jste od něho měli nálepku „podprůměrní“, není to pro váš budoucí život v pozitivním stavu podstatné. Moje Království není z tohoto světa, stejně tak z něho nejsou hodnoty, jaké matrixový systém uznává a kvůli němuž jste mnohdy nešťastní. Kdo má, tomu bude přidáno – a vy jste právě ti, kdo jsou nositeli této důležité ideje, která se v plné míře a na všech třech úrovních projeví s vaším nanebevstoupením.

Až na konci cyklu času nadobro skončí negativní stav a všichni budou osvobozeni z jeho zajetí, už nebude žádných poražených, ale jen vítězů. Všechny Mé milované bytosti, které konvertují a změní se na čisté anděly, budou brát zlato, avšak v jiné nežli v obecně známé podobě. Existence formy sportu provozované na planetě Nula naplní svůj účel a více již nebude, aby přenechala místo jiným formám seberealizace a zábavy, které budou neskonale úžasnější a krásnější, než může být jakýkoliv druh sportu.

Těšte se na vše, co zahalí vaše životy na cestě za nekonečnem. Miluji vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 24. 6. 2022

Zdroj:  https://m.facebook.com/people/Michal-Rafael/100010962309357/

Print Friendly, PDF & Email